Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ECT
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2004 T. 8, z. 3 421-427
PL W artykule autorzy zaprezentowali w pełni funkcjonalny symulator tomografu elektrycznego. Przedstawiony został problem generowania siatki 2D i 3D do metody elementów skończonych oraz zaprezentowane zostały uzyskane wyniki. Przeprowadzono również dyskusję na temat przydatności narzędzia w rozwiązywan[...]
EN In the paper the ECT simulator is presented. The problem of generating the 2D and 3D Finite Element Method's grid is depicted. The finish results are presented. The usage for solving the forward problem in the image reconstruction and by designing the ECT sensors is brought up for discussion.
2
75%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL Pomiary przepływów wielofazowych są ważnymi zagadnieniami w praktyce przemysłowej. Jedną z dziedzin zastosowań jest podwodne wydobycie ropy naftowej. Artykuł przedstawia zastosowanie tomografii wielomodalnej: impedancyjnej, pojemnościowej i promieniowania gamma do pomiaru przepływu wody morskiej, ro[...]
EN The multiphase flow measurements are very important tasks in many areas of industrial processes applications. One of them is undersea exploration of oil in the petroleum industry. The submitted paper presents application of multi modality: capacitance, impedance and gamma ray tomography for performi[...]
3
71%
Bio-Algorithms and Med-Systems
EN Therapeutic algorithms constitute a kind of aid for selection of an appropriate method of treatment and its subsequent stages with regard to different diseases in order to achieve the highest effectiveness of the therapy. The work describes premises and difficulties in development of therapeutic alg[...]
4
71%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2009 z. 114 17-21
EN An Electrical Capacitance Tomography (ECT) system, which is consists of three CT sensors, has been developed to non-invasively measure the transitional powder concentration in a down powder flow. The distribution images of powder concentration are obtained under different parameter conditions. The p[...]
5
71%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2009 z. 114 23-27
EN This is the first part of a paper, presenting online moisture measurement of a fluidised bed drying process based on online moisture measurement by ECT. From the adjacent electrode pairs of ECT, the water content of the particles is estimated based on correlation between the moisture content and the[...]
6
71%
Image Processing & Communications
EN 3D ECT provides a lot of challenging computational issues that have been reported in the past by many researchers. Image reconstruction using deterministic methods requires execution of many basic operations of linear algebra, such as matrix transposition, multiplication, addition and subtraction. I[...]
7
71%
Image Processing & Communications
EN The paper presents an automatic point set extraction method for reconstructing 3D tomography images of funnel flow boundary. The method clearly shows the boundary between the funnel flow and stagnant zone during silo discharging process. After adjusting the contrast of the original X-ray CT image an[...]
8
71%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2008 Z. 239 73-88
PL Artykuł pokazuje metodę konstrukcji czujnika pomiarowego służącego do badania przepływów cieczy o wysokiej przenikalności elektrycznej z wykorzystaniem Elektrycznej Tomografii Pojemnościowej. Elektryczna Tomografia Pojemnościowa jest bezinwazyjną metodą badawczą pozwalającą na bezinwazyjne obrazowan[...]
EN The aim of this paper is to describe the problems and possible solutions encountered by the authors during designing of an Electrical Capacitance Tomography sensor for investigating liquid flows. Electrical Capacitance Tomography is a non-invasive method of process analysis. Examination is based on [...]
9
63%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2004 T. 8, z. 3 401-407
PL Artykuł ten przedstawia wstępne wyniki badań zachowania przepływu materiałów stałych wewnątrz zbiorników (hopper) w trakcie ich opróżniania. Badania te są przeprowadzane z wykorzystaniem pojemnościowej tomografii procesowej (ECT). Dokonano wizualizacji pomiarów wykonanych w trakcie eksperymentów z u[...]
EN This paper presents preliminary results on study of solid material flow during hoppers discharging with the aid of electrical capacitance tomography (ECT). There is visualization of measurements taken for experiments conducted with two types of materials: glass beads and plastic bulk. The article co[...]
10
63%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2004 T. 8, z. 3 415-420
PL Większość iteracyjnych algorytmów w procesie rekonstrukcji obrazów na potrzeby Elektrycznej Tomografii Pojemnościowej bazuje na tzw. mapach czułości. Autorzy pragną wyjaśnić ich znaczenie i sposoby wyznaczania. W artykule zaprezentowana została własna metoda wyznaczania map czułości oparta na śledze[...]
EN Most of iterative algorithms for the image reconstruction process base on so-called sensitivity maps. The authors want to explain the idea of sensitivity maps, the ways of determining them. In the paper the own method of calculation the sensitivity maps along the electric filed line is presented. So[...]
11
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1023-1027
PL W artykule przedstawiono procedurę oraz wyniki poszukiwania teoretycznej formuły opisującej zależność odporności tektury falistej na zgniatanie kolumnowe. W celu wyznaczenia funkcji najlepiej dopasowanej do wartości rzeczywistych wykorzystano metodę regresji liniowej.
EN The paper presents the results of the search procedure and formula describing the dependence of the theoretical resistance to crushing cardboard edge. To determine the function of best fit to the actual values of the linear regression method is used.
12
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2010 z. 121 183-189
PL Niniejszy artykuł prezentuje proces optymalizacji 8-elektrodowego sensora elektrycznej tomografii pojemnościowej o przekroju walcowym wyposażonego w dwa rodzaje systemów wewnętrznego ekranowania. Celem tej optymalizacji jest uzyskanie jednorodnego rozkładu map czułości sensora przy zachowaniu wartoś[...]
EN In this paper the optimization process of 8-electrode cylindrical Electrical Capacitance Tomography sensor with two types of inter-electrode shields has been presented. The aim is to obtain maximum uniformity of the sensitivity maps of the sensor, while keeping the mutual capacitances between the el[...]
13
63%
Przegląd Papierniczy
2014 R. 70, nr 9 559--564
PL Podczas wykonywania standardowego testu zgniatania krawędziowego próbek z tektury falistej, można zaobserwować trzy mechanizmy zniszczenia: zgniecenie wskutek sekwencyjnego uplastycznienia poszczególnych warstw przekroju, wyboczenie globalne próbki lub wyboczenie lokalne jednej warstwy przekroju, co[...]
EN When performing a standard Edge Crush Test of corrugated board samples one can observe three mechanisms of destruction: crushing by sequential plastic deformation of each cross-sectional layers, the global buckling or local buckling of the cross-section of one layer, which leads to a weakening of th[...]
14
63%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL Elektryczna tomografia pojemnościowa (ECT) stosowana jest do wizualizacji oraz wyznaczania parametrów przepływu w wielu gałęziach przemysłu. Analiza elektrostatycznego pola w czujniku pomiarowym oraz wyznaczenie numeryczne pojemności międzyelektrodowych i czułości pomiarowej systemu ECT stanowi głów[...]
EN Electrical Capacitance Tomography (ECT) is used in many industrial processes for visualizations and determination of flow parameters. The analysis of the electrostatic field in ECT sensors and the computation of capacitances and sensitivities, are of key importance in designing better sensors. Espec[...]
15
63%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL Pomiary przepływów wielofazowych są ważnymi zagadnieniami w praktyce przemysłowej. Algorytmy rekonstrukcji obrazów pozwalają na wizualizację zarówno płaską (2D) i przestrzenną (3D) przepływu. W wielu zastosowaniach przemysłowych do sterowania procesów nie jest konieczna dokładna rekonstrukcja obrazu[...]
EN The multiphase flow measurements are very important tasks in many areas of industrial processes applications. The image reconstruction algorithms allow to visualize cross section of a flow (2D) reconstruction or 3D volumetric reconstruction. In many industrial applications for process control it is [...]
16
62%
Journal of Technical Physics
EN This paper briefly presents results concerning signal prediction of simulated eddy current testing for in-service inspection of the steam generators of pressurized water type reactor in nuclear plants. After general remarks on the application of finite elements to this problem, a finite element tech[...]
17
54%
Bio-Algorithms and Med-Systems
PL Praca opisuje wyniki badań własnych nad komputerowym modelowaniem dwóch metod fizykalnego leczenia depresji: zabiegów elektrowstrząsowych EW oraz przezczaszkowej stymulacji magnetycznej TMS. Badania modelowe pozwoliły wyjaśnić, dlaczego skuteczność stymulacji magnetycznej jest mniejsza niż elektrycz[...]
EN The work describes the results of our own investigations on computer modeling of two physical methods of depressions treatment: electroconvulsive therapy ECT and transcranial magnetic stimulation TMS. The model studies allowed us to explain why the effectiveness of magnetic stimulation is lesser tha[...]
18
54%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2009 z. 114 35-40
EN Paper will focus on the results of tests with the slender cylindrical silo emptied both gravitationally and in controlled manner. The influence of the initial density, wall roughness, height and velocity on the emptying process will be presented. During tests values of the vertical and horizontal ac[...]
19
54%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2009 z. 114 155-159
EN The paper presents results of concentration measurements in non-cohesive sand during free flow in rectangular and cylindrical silos using different non-invasive methods like thermography, X-ray photography, X-ray tomography and electrical capacitance tomography. The effect of the initial bulk solid [...]
20
54%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2009 z. 114 63-68
EN This paper is focused on the application of Electrical Capacitance Tomography (ECT) to gravitational flow of bulk solid in rectangular silo investigation. In order to measure the materials distribution inside a vessel, a dedicated, spatial 16 electrode sensor is designed. Reconstructed images are pr[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last