Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 57
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  EBSD
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Wyznaczanie topografii orientacji krystalograficznych stało się ważną techniką badania materiałów polikrystalicznych. Do tworzenia map orientacji wykorzystuje się powszechnie technikę wykorzystującą dyfrakcje elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD) w skaningowych mikroskopach elektronowych. Ostatn[...]
EN Determination of topography of crystallite orientations becomes important technique of investigation of polycrystalline materials. Electron back- scattered diffraction (EBSD) in scanning electron microscopy (SEM) is already extensively used for creating orientations maps. Recently, transmission Kiku[...]
2
100%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Wytwarzanie łopatek turbin nowoczesnych silników lotniczych jest bardzo złożone i kosztowne. Stale rosną też wymagania dotyczące ciągu i sprawności nowych silników. Dlatego łopatki turbin musza charakteryzować się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy łopatki [...]
EN Manufacturing of modern aero engine turbine blades made of nickel-based superalloys is very complex and expensive. The thrust and performance of new engines must address constantly more demanding requirements. Therefore, turbine blades must be characterised by very good mechanical properties, which [...]
3
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The motivation of present investigation is the study of deformation-induced processes during in-situ tensile and compression test at elevated temperature in order to elucidate the role of the microstructure changes during creep testing. Design/methodology/approach: Experiments were conduct[...]
4
100%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Zastosowanie tlenku aluminium (Al2O3) jako matrycy kompozytów ceramicznych wzmacnianych fazą węglikową prowadzi do wytworzenia nowej klasy ceramiki strukturalnej o podwyższonych właściwościach mechanicznych w porównaniu z czystą matrycą. Aby wyjaśnić przyczynę znaczacego wzrostu tych właściwości, za[...]
EN Application of alumina as a composite matrix with tungsten carbide as a reinforcing additive leads to a new class of structural ceramics of improved mechanical properties. To explain enhanced mechanical properties of the system two microanalytical methods i.e.: transmission electron microscopy (TEM)[...]
5
94%
Inżynieria Materiałowa
PL W rozdziale "Historical excursion" przedstawiono główne zależności stereologiczne zaproponowane przez J.-E. Barbiera w drugiej polowie XIX-go wieku. W dalszej części pracy przedstawiono wyniki uzyskane za pomocą dyfrakcji elektronów sprężyście rozproszonych (EBSD) dotyczące wpływu i liczby przepustó[...]
EN First a historical excursion calls attention to the fact that important stereological relations were already proposed by J.-E. Barbier in the second half of the XIXth century. Then the attractive metallographic electron backscatter diffraction (EBSD) method is used to describe the effect of the numb[...]
6
94%
Archives of Metallurgy and Materials
2016 Vol. 61, iss. 2B 1235--1240
EN The effect of second phase particles on grain refinement in CuFe2 alloy has been investigated by using rolling with the cyclic movement of rolls (RCMR) method. Two different population of second phase particles of Fe: coherent, about 10 nm in diameter and about 100 nm in size were obtaine[...]
7
94%
Archives of Metallurgy and Materials
EN Turbine blades are flight safety parts in the jet engine. Therefore they should be characterized by very good mechanical properties, especially high creep resistance and fatigue strength at high temperature. The mechanical properties of blades made of nickel-based superalloys depend on the microstru[...]
8
84%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury warstwy wierzchniej stopu na osnowie faz międzymetalicznych γ + α2 typu Ti-48Al-2Cr-2Nb po procesie aluminiowania metodą out-of-pack. Celem procesu aluminiowania było uzyskanie warstwy zewnętrznej zbudowanej z bogatych w aluminium faz [...]
EN This article presents a microstructure characterization of an alloy coating based on Ti-48Al-2Cr-2Nb- type γ + α2 intermetallic phases deposited via an out-of-pack aluminizing process. The goal of the aluminizing process was to obtain a coating composed of aluminum-rich TiAl2 or TiAl3 ph[...]
9
84%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Wyżarzanie wykorzystuje się by przywrócić plastyczność metali, które we wcześniejszej fazie zostały poddane procesowi walcowania na zimno oraz do modyfikacji struktury końcowego produktu. Wraz z metodami odkształcenia plastycznego jest elementem dominujacym we wszystkich termomechanicznych procesach[...]
EN Annealing is used to soften and restore plasticity to metallic materials, that were hardened in cold working processes, and to modify the final product structure. Together with plastic forming, it is a crucial element of all thermomechanical processing procedures. While the mechanisms of plastic for[...]
10
84%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2011 Vol. 78, nr 10 864--869
PL W artykule przedstawiono wpływ przeróbki plastycznej na zimno w procesie wytwarzania supercienkich taśm ze stali X6Cr17 w warunkach przemysłowych Przeróbki Plastycznej na Zimno − Baildon Sp. z o. o. na ich właściwości mechaniczne i strukturę. Supercienkie taśmy ze stali odpornych na korozję o gruboś[...]
EN The impact of cold plastic deformation in manufacturing processes of superthin strips made of X6Cr17 steel in industrial conditions of Przeróbka Plastyczna na Zimno – Baildon Sp. z o.o. on its mechanical properties and structure has been described in the paper. Super thin ≤ 0.1mm thick strips made o[...]
11
84%
Ochrona przed Korozją
2010 nr 11 516-520
PL W pracy przedstawiono wpływ starzenia w powietrzu stali duplex UNS S32304 na jej elektrochemiczne zachowanie się i skład chemiczny warstwy pasywnej. Wykazano, że orientacja krystalograficzna ziaren nie miała istotnego wpływu na elektrochemiczne zachowanie się stali niestarzonej. Grubość warstwy pasy[...]
EN The influence of long-term ageing in air on the chemical composition of passive films and the electrochemical behaviour of samples was investigated. After mechanical polishing, there is no significant influence of the grain orientation. The passive film thickness is around 1.8 and 2.3 nm the ferrite[...]
12
84%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy dokonano analizy cech mikrostrukturalnych austenitu szczątkowego w stali wielofazowej typu 0,24C-1,5 Mn-0,9Si-0,4Al z mikrododatkami Nb i Ti po obróbce cieplno-plastycznej. Analizę morfologii, wielkości i rozmieszczenia austenitu szczątkowego w osnowie ferrytycznej przeprowadzono z zastosowa[...]
EN The analysis of microstructural features of retained austenite in a 0.24C-1.5 Mn-0.9Si-0.4Al type multiphase steel with Nb and Ti microadditions after the hermomechanical processing was performed in the work. The analysis of the morphology, size and distribution of retained austenite in a ferritic m[...]
13
84%
Inżynieria Materiałowa
PL Wielkość i kształt ziaren są jednymi z najważniejszych czynników wpływających na zdolność do pracy łopatek turbin silników lotniczych odlanych z nadstopu niklu. Jakościowa charakterystyka ziaren jest niewystarczająca, dlatego poszukuje się wciąż nowych i najlepiej szybkich metod ilościowego ich opis[...]
EN One of the most important factors having influence on working ability of cast turbine blades of jet engines made of nickel-base superalloy are grain size and shape. A qualitative characterization of the grains is insufficient, therefore new and the fastest possible methods of a quantitative descript[...]
14
84%
Inżynieria Materiałowa
2010 Vol. 31, nr 5 1312-1323
PL W pracy omówiono wpływ szeregu parametrów na jakość obrazów dyfrakcyjnych zarejestrowanych w skaningowym mikroskopie elektronowym zarówno z wysoką, jak i niską próżnią. Najważniejsze parametry to m.in.: atomowy czynnik rozpraszania, czynnik strukturalny, stan sieci krystalicznej, parametry pracy mik[...]
EN The paper summarizes the parameters which affect the quality of Kikuchi patterns acquired in scanning electron microscope operating either in high or low vacuum conditions. Among others things, the most important factors are: atomic scattering factor, structure factor, lattice conditions microscope [...]
15
84%
Rudy i Metale Nieżelazne
2010 R. 55, nr 9 602-607
PL Przedmiotem badań była strukturalna analiza zachowania się Cu poddanej intensywnemu odkształcaniu plastycznemu SPD (ang. severe plastic deformation). Proces odkształcenia realizowano za pomocą metody naprzemiennego kucia realizowanego w jednostce MaxStrain. Zadane odkształcenia zastępcze obejmowały [...]
EN Recent investigations are focused on structure characterization of copper deformed by means of severe plastic deformation (SPD) technique. Deformation procedure used at MaxStrain system was applied to achieve large effective strains, eta/f 0.9-14.9. The microstructure was tested using transmission e[...]
16
84%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Cele pracy obejmuje badanie mikrostruktury drutów ze stopów Pt-Rh oraz stopów Pt-Rh modyfikowanych mikrododatkiem boru i dodatkiem itru oraz próbę ustalenia współzależności pomiędzy orientacją krystalograficzną a podatnością na selektywne, katalityczne wytrawianie powierzchni ziaren. Modelowanie str[...]
EN The work covered investigations into microstructure of wires made of Pt-Rh alloys and Pt-Rh alloys modified with microaddition of boron and addition of yttrium as well as determination of correlation between crystallographic orientation and susceptibility to selective catalytic pickling of grain sur[...]
17
84%
Rudy i Metale Nieżelazne
2009 R. 54, nr 9 550-555
PL Przeanalizowano mikrostrukturę Cu z wykorzystaniem wysokorozdzielczej analizy SEM/EBSD, otrzymaną w wyniku ściskania z oscylacyjnym skręcaniem. Wskutek zastosowanego odkształcenia otrzymano rozdrobnioną strukturę. Efekty metody odkształcania zostały porównane z metodą wieloosiowego ściskania z wykor[...]
EN The microstructures of Cu produced by compression with oscillatory torsion were characterized quantitatively by use high resolution SEM/EBSD analysis. After deformation the grain refinement occur. The efficiency of compression with oscillatory torsion was compared with multi-axial compression techni[...]
18
84%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Tematem pracy były badania propagacji pęknięć zmęczeniowych w niskowęglowej dwufazowej stali ferrytyczno-austenitycznej typu 00H22N5M3 w atmosferze otoczenia oraz w warunkach nasycenia wodorem. Stwierdzono występowanie istotnych różnic w prędkości rozprzestrzeniania się pęknięć w zależnosci od rodza[...]
EN Fatigue crack propagation investigations have been performed in austenitic-ferritic duplex stainless steel 00H22N5M3 in air and during hydrogen charging, using various frequencies of loading. Strong differences of crack propagation velocity depending on the test conditions were noticed. Lower freque[...]
19
84%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przedstawiono zastosowanie dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych do identyfikacji fazowej warstw o złożonej budowie. Otrzymane wyniki porównano z wynikami dyfrakcji rentgenowskiej oraz mikroanalizy rentgenowskiej EDS uzyskanymi dla tej samej warstwy. Z przeprowadzonych badań wynika, [...]
EN In this paper the application of electron backscatter diffraction for the phase identification of complex layers is presented. The obtained results were compared with results of X-ray diffraction and EDS X-ray microanalysis obtained for the same layer. The conducted research shows that X-ray diffrac[...]
20
84%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Polikrystaliczny cynk o wysokiej czystości (99,995%) został poddany wyciskaniu metodą KoBo w temperaturze pokojowej. Materiał został wyciśnięty do postaci drutu o średnicy 2 mm. Matryca podczas procesu odkształcania oscylowała o kat 8 stopni z częstotliwością 5 Hz a prędkość wyciskania ustalono na [...]
EN Polycrystalline, high purity (99,995%) zinc ingot was subjected to KoBo type extrusion in room temperature. Material was extruded to form of a 2 mm diameter wire, extrusion die oscillated during process by an angle š8 at a frequency of 5 Hz and the extrusion speed was 0.5 mm/s. Final product was tes[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last