Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  DIC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Technika Cyfrowej Korelacji obrazu (DIC) pozwala na obserwacje procesów deformacji w róznych aplikacjach - w tym dla hybrydowych połączeń typu SPR (przebijanych za pomocą nita). Hybrydowe połaczenie typu SPR składa sie ze standardowego połączenia SPR - próbka jednozakładowa przebitą stalowym nitem p[...]
EN Digital Image Correlation (DIC) technique gives possibility to observe deformation process in many applications including self-piercing riveting (SPR) hybrid joint. The hybrid SPR joint consists of simple SPR joint made of two adherends, steel tubular rivet (total length of 5 mm) and an adhesive. Th[...]
2
100%
Problemy Eksploatacji
2010 nr 4 19-28
PL Rozwój optoelektroniki i rosnąca szybkość przetwarzania procesorów zachęca do stosowania różnorodnych metod pomiarowych wykorzystujących dane pozyskane z kamer cyfrowych. W artykule zaprezentowano wyniki badań szybkości działania funkcji korelacji wykorzystywanych przy obróbce obrazów. Jedną z najcz[...]
EN The development of optoelectronics and increasing the processing speed of processors encourage the use of different measurement methods with the use of data obtained from the digital cameras. The article presents the test results of the time consumption of the normalised 2D-correlation function. The[...]
3
100%
Inżynieria Powierzchni
2017 nr 1 68--75
PL Praca dotyczy testowych badań gąbczastej tkanki kostnej, uzyskanej z resekowanej główki kości udowej, przeprowadzonych za pomocą metody cyfrowej korelacji obrazu (ang. Digital Image Correlation) - DIC. Za pomocą aparatury DIC O-400 zarejestrowano zmiany w odkształceniach próbki podczas ściskania na [...]
EN This work concerns test studies of a cancellous bone tissue resected from a femoral head, conducted using the method o of digital image correlation (DIC). The strain changes of the sample were registered during a compression test on a strength test machine by means of the DIC Q-400 apparatus. The re[...]
4
100%
Advances in Materials Science
EN The knowledge of residual stress distribution is of great importance from the viewpoint of both, industrial and basal research. The most commonly utilized method of residual stress determination is based on strain measurements near the drilled holes of known geometry made by means of tensometric ros[...]
5
100%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
2017 Vol. 19, nr 3 187--195
EN Purpose: Previous biomechanical studies have estimated the strains of bone and bone substitutes using strain gages. However, applying strain gages to biological samples can be difficult, and data collection is limited to a small area under the strain gage. The purpose of this study was to compare di[...]
6
99%
Journal of KONES
2017 Vol. 24, No. 4 327--334
EN The article presents the results of static tests performed on the primary support structures of a TWISST-ter unmanned aircraft constructed using additive manufacturing techniques commonly known as 3D printing. The primary goal of the experiment was determining the material effort of the structure in[...]
7
99%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2018 Vol. 56 nr 3 857—871
EN The paper reports behaviour of engineering materials for different kinds of notches, i.e. having U, V shapes. Their variants with respect to dimensions are illustrated in static and fatigue tests. The influence of these types of geometrical imperfections on material fatigue is presented using variat[...]
8
85%
Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych na modelach żuchwy człowieka, poddanej zmianie geometrii pierwotnej kości. Usunięto fragment kości, podobnie jak w przypadku leczenia zmian nowotworowych w tym obszarze. W wyniku zabiegu częściowej lub całkowitej marginektomii,[...]
EN The article presents the results of experimental studies carried out on models of the human mandible, subjected to changes in the primary bone geometry. The bone fragment was removed, similar to the treatment of neoplastic lesions in this area. As a result of a partial or complete marginalectomy, th[...]
9
80%
Problemy Eksploatacji
2012 nr 3 79-90
PL W artykule zaprezentowano metodę szybkiej analizy przemieszczeń i naprężeń z wykorzystaniem cyfrowej korelacji obrazu (DIC) oraz wieloprocesorowych kart graficznych (GPU). Podstawowym założeniem omawianej metody pomiarów przemieszczeń i naprężeń w warunkach zmiennych obciążeń było osiągnięcie wysoki[...]
EN The paper presents a method of fast displacement and strain analysis based on digital image correlation (DIC) and multi-processor graphic cards (GPU). The basic assumption for the discussed displacement and strain measurement method under time variable loads was that high measurement sensitivity by [...]
10
80%
Problemy Eksploatacji
2009 nr 3 75-84
PL W artykule zaprezentowano metodę i system maszynowego widzenia do automatycznej detekcji i pomiarów pęknięcia w stałych paliwach rakietowych poddawanych obciążeniom mechanicznym i termicznym w trakcie badań zmęczeniowych. W opracowanym systemie do analizy obrazów i wykrywania pęknięć zastosowano met[...]
EN A method and machine vision system capable of automated crack detection and measurement have been developed for fatigue tests on solid rocket propellants under mechanical and thermal stresses. In image analysis and crack detection, the digital image correlation method (DIC) was used. Examples of cra[...]
11
80%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The digital image correlation is used to estimate influence of deposited heamocompatible coatings (gold and titanium nitride) on mechanical response of ventricular assist device Religa Heart_Ext made of Bionate II (thermoplastic polycarbonate urethane) under working conditions by comparison of the c[...]
12
80%
Dozór Techniczny
2016 z. 4 22--31
PL W pracy omówiono technikę cyfrowej korelacji obrazu (DIC) przeznaczoną do bezkontaktowego określania rozkładów składowych przemieszczenia i na ich podstawie obliczania składowych odkształcenia oraz naprężenia. Umożliwia ona również wyznaczanie parametrów kinematycznych obiektów inżynierskich w posta[...]
EN Digital Image Correlation (DIC) technique recommended for contactless determination of displacement components distribution is presented. The displacement components were subsequently used for calculations of the strain and stress distributions. The method also enables determination of such kinemati[...]
13
80%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
PL W ostatnich latach jako alternatywę dla tradycyjnych metod pomiarowych przemieszczeń i odkształceń zaczęto intensywnie rozwijać metody bezkontaktowego pomiaru opierające się na systemach optyczno-elektronicznych. Jednym z takich bezkontaktowych systemów pomiarowych jest system cyfrowej korelacji obr[...]
EN In recent years, as an alternative to traditional methods of displacements and strains measurements, non-contact methods based on opto-electronic systems have been developed. One of them is the digital image correlation (DIC) system which allows for the registration and analysis of the displacements[...]
14
80%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2017 z. 64, nr 2/II 185--198
PL W artykule pokazano możliwość zastosowania metody wizyjnej, jaką jest metoda cyfrowej korelacji obrazów (ang. Digital Image Correlation, DIC), do identyfikacji uszkodzeń w konstrukcjach budowlanych na przykładzie stalowej ramy dwukondygnacyjnej. W tym celu przeprowadzono pomiary przemieszczeń metodą[...]
EN The paper presents the possibilities of applying the visual measurements (namely Digital Image Correlation method, DIC) in the damage identification of building structures on the example of a two-storey steel frame. For this purpose, displacement measurements were carried out on a selected fragment [...]
15
80%
Materiały Budowlane
2018 nr 12 82--85
PL W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na pękanie betonów z dodatkiem popiołów lotnych (Fly ash – FA), których celem było określenie wpływu dodatku FA na wartość nieliniowego parametru mechaniki pękania, tj. krytycznego rozwarcia wierzchołka szczeliny (CTODc). Badania przeprowadzono z wyko[...]
EN This paper presents results of fracture toughness tests of concrete modified with the addition of fly ash (FA). A nonlinear fracture mechanics parameter were analyzed in this studies, i.e. the critical crack tip opening displacement (CTODc). This factor were determined based on the results obtained [...]
16
80%
Archives of Civil Engineering
PL Celem niniejszej pracy jest walidacja warunków zamocowania modeli numerycznych wspornikowych belek żelbetowych jednocześnie zginanych, ścinanych i skręcanych, na podstawie danych uzyskanych z badań doświadczalnych, przeprowadzonych za pomocą systemu cyfrowej korelacji obrazu. W badaniach doświadczal[...]
EN The paper presents the experimental research and numerical simulations of reinforced concrete beams under torsional load. In the experimental tests Digital Image Correlation System (DIC System) Q-450 were used. DIC is a non-contact full-field image analysis method, based on grey value digital images[...]
17
71%
Diagnostyka
EN In this work the possibility to characterize mechanical components combining thermoelastic measurement technique (TSA) and digital image correlation (DIC) is studied. The combination of these two different methodologies allows to analyze thermo-mechanical characteristics of materials such as plastic[...]
18
70%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The aim of the paper is to show the new possibility of evaluation of bone tissues properties in experiment and next the numerical simulation and verification of selected problems. Design/methodology/approach: The lifestyle that has been favored lately has led to unfavorable changes in the h[...]
19
70%
Materiały Budowlane
2017 nr 5 89--90
PL Stereoskopowe systemy pomiarowe, bazujące na optycznej cyfrowej korelacji obrazu, są przeznaczone do bezdotykowych pomiarów przemieszczeń wybranych punktów lub powierzchni analizowanych elementów. Zmiana przemieszczeń realizowana jest najczęściej przez przyrost obciążenia zewnętrznego. W artykule pr[...]
EN Stereoscopic measurement systems, based on optical digital image correlation, are designed for measuring displacement of chosen points or surfaces of analysed element in a contactless way. Change in displacements is often realised by applying of external load. The article presents an example of Aram[...]
20
57%
Mechanik
2017 R. 90, nr 12 1186--1189
PL W artykule przedstawiono wyniki dotyczące homogenizacji własności materiału kompozytowego o osnowie polimerowej z żywicy epoksydowej i utwardzacza, ze wzmocnieniem z włókien szklanych w postaci tkaniny jednokierunkowej. Przedmiotem analizy są uśrednione stałe sprężystości warstwy ortotropowej – zast[...]
EN In the paper, authors present results of homogenization of GFRP material properties with unidirectional reinforcement. The scope of analysis and experimental study have been averaged mechanical properties of composite: Young modulus and Poisson’s ratio in orthotropic layer. Analytical calculations, [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last