Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 178
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Cracow
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo i Architektura
2009 vol. 4, nr 1 125-132
EN The European reaction of the leading architects towards the period of international style, "The idea of style has yet again become up-to-date. The modern style, covering the whole world, is uniform and coherent..." [4], promoted at the exhibition "Modernist architecture" organized in Museum of Art i[...]
2
100%
Architektura Krajobrazu
2001 nr 2-3 17-22
EN In 1996-1997 on the initiative of the Municipal Office of the City of Kraków the Institute of Landscape Architecture of Cracow University of Technology developed a conception for shaping the city's environmental system in accordance with current needs and conditions. The project's underlying idea is[...]
3
100%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W artykule omówiono wpływ procesów geologicznych na budowę geologiczną Krakowa. Opisano okresy sedymentacji i erozji od prekambru do trzeciorzędu. Przedstawiono wpływ orogenezy kaledońskiej i waryscyjskiej na wypiętrzenie skał paleozoicznych oraz rolę fazy laramijskiej w utworzeniu monoklinalnego na[...]
EN The paper presents the influence of geological processes on geological structure of Krakow. The periods of sedimentation and erosion from Precambrian to Tertiary were described. The influence of Caledonian and Variscian orogenesis on the uplift of Paleozoic rocks as well as the role of Laramian phas[...]
4
100%
Gospodarka Wodna
2018 Nr 7 211--220
PL Artykuł prezentuje aktualny stan krakowskich, historycznych tablic powodziowych. Większość z nich jest zadbana i dobrze wyeksponowana. Niestety w ciągu ostatnich czterdziestu pięciu lat zniknęły trzy historyczne znaki powodziowe. Największą stratą jest brak najstarszej w Krakowie, siedemnastowieczne[...]
EN The article presents the current State of the Cracow historie flood record boards. The majority is well cared for and exposed. However, during the last forty five years three historical flood records have disappeared. The mostsevere loss is that of the oldest in Cracow, 17th-cetury flood record boar[...]
5
88%
Zieleń Miejska
2008 Nr 9 18-19
PL Niezależnie od realizowanego harmonogramu prac bieżących, Krakowski Zarząd Komunalny w ramach swoich obowiązków systematycznie podejmuje działania związane z zazielenianiem Krakowa, Obecnie istnieją tu 42 parki o łącznej powierzchni 394 ha i 334 zieleńce, zajmujące w sumie 237 ha.
6
88%
Geological Quarterly
2014 Vol. 58, No. 3 597--616
EN Alabaster is a rock with low hardness, high coherence, fine-crystalline development and forms an optically “warm” surface when polished. It has been used as a sculpting, decorative and architectonic stone, often by civilizations of the Mediterranean Sea Basin. Alabaster in the architecture and sculp[...]
7
88%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2011 Nr 4 34-35
PL W 2010 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (MPWiK S.A.) zakończyło realizację dwóch projektów współ.nansowanych z Funduszu Spójności: Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - etap I oraz Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie.
8
75%
Problemy Ekologii
2008 R. 12, nr 2 101-103
PL Artykuł zawiera refleksję na temat relacji wizji miasta oraz problemów rewitalizacji na przykładzie przestrzeni miejskiej Krakowa w oparciu o dokument, który wygrał konkurs na "założenia do lokalnego programu rewitalizacji Krakowa" oraz przedstawia niektóre założenia ideowe dotyczące pojęcia wizji.
EN It is on relation between the vision of the city and revitalization problems of Cracow based on the winning document in a competition for "Foundation of Local Revitalization Program for Cracow".
9
75%
Problemy Ekologii
2008 R. 12, nr 2 110-112
PL Wydobycie surowców skalnych związane jest z ingerencją w środowisko i przekształceniem jego komponentów. Wielowiekowa ingerencja w środowisko otaczające złoża surowców skalnych doprowadziła do powstania nieużytków poeksploatacyjnych, zajmujących znaczną powierzchnię. W dobie nasilającej się urbaniza[...]
EN Mining influences natural environment and causes transformation of its components. Centuries of interference in environment surrounding mineral deposits has driven to forming post-mining sites, which occupy large areas. In time of growing urbanization, industrialization and permanently diminishing n[...]
10
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W Krakowie wzrasta świadomość potrzeby ochrony wybitnych dzieł modernizmu z pierwszej połowy lat 60. XX wieku jako kolejnej składowej bogatego dziedzictwa historycznego. Jednocześnie tendencji tej nie towarzyszy spontaniczne upodobanie do architektury tamtej doby. Wydaje się, że sytuacja ta nie jest[...]
EN In Cracow, the awareness of the need to protect the outstanding modernist works dating back to the first half of the 60's of the XX century - as yet another component element of the rich historical heritage, is constantly on the increase. At the same time, this trend does not seem to be accompanied [...]
11
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Fascynacja podbojem wysokości skutecznie opiera się efemerycznym modom w architekturze i ujawniającemu się kryzysowi idei - coraz gorzej maskowanemu doskonałością narzędzi cyfrowych oddanych na usługi architektów. W tym kontekście, forsowana w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego, koncepc[...]
EN A fascination with the conquest of height effectively resists the ephemeral fashions in architecture and the ever more evident crisis of ideas which is being less and less successfully masked by the perfection of the digital instruments that are made available to the architects. In this context, the[...]
12
75%
Geotourism / Geoturystyka
2012 nr 1-2 13--22
PL Artykuł przedstawia podstawowe informacje na temat występowania wapieni górnojurajskich na terenie Krakowa, miejsca ich eksploatacji w przeszłości oraz podaje przykłady wykorzystania w architekturze miasta. Omówiono reprezentatywne sposoby ich architektonicznego zastosowania. Artykuł zawiera propozy[...]
EN This article presents basic information on the occurrence of Upper Jurassic limestones in the Cracow area and their exploitation in the past as well as providing some examples of their usage in the architecture of the city. Also, a proposal is presented of geotouristic trail to the Upper Jurrasic li[...]
13
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Przedstawiona idea utworzenia Rynku Krowoderskiego, nowego centrum Dzielnicy V miasta Krakowa, ukazana została jako konsekwencja zarówno działań rewitalizacyjnych w obszarze miasta, jak i takiej wizji jego rozwoju, która jest wyrazem troski o lokalne społeczności.
EN Presented idea of creating Krowoderski Market Square as the center of District V of the city of Cracow has been depicted as the consequence of both revitalization activities within the precincts of the city and such a vision of its development which exemplifies concern for a local community.
14
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Krakowski Szlak Techniki jest trasą turystyczną łączącą najcenniejsze obiekty lokalnego dziedzictwa przemysłowego usytuowane w ścisłym centrum miasta oraz w jego łatwo dostępnym sąsiedztwie. Na pierwszej trasie szlaku umieszczono 16 obiektów reprezentujących wybitne walory historyczne i architektoni[...]
EN Cracow's Route of Technology seems to be tourist route joining the most precious objects of local industry heritage located in close city centre with their easily accessible neighbourhood. There are 16 objects in the first route. All of them represent outstanding historical and architectural attract[...]
15
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
EN The work moves the problem of the proportion in the present architecture as one from determinants of the beauty. Talked over are two basic proportions occurrent in historic buildings (golden proportions and silver proportions). Analyzing several chosen resultant objects in the period of last years o[...]
16
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Historyczny kompleks zajezdni na krakowskim Kazimierzu należy do najbardziej wartościowych obiektów poprzemysłowych. Jest jednym z nielicznych w Europie zachowanych jako "kompletny" zespołów komunikacyjnych z przełomu XIX i XX wieku. Rewaloryzacja krakowskich zajezdni ma swój wymiar rewitalizacyjny.[...]
EN Historical depot complex at Kazimierz is one of the most valuable after industrial object. It is rather seldom in Europe to meet such "complete" transportation complex from the turn of 19 and 20 centuries. Revalorisation of Cracow depots has its historical aspect. The Museum of Urban Engineering con[...]
17
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2009 Nr 5 29-31
PL Budowę podziemnego garażu przy placu Na Groblach w Krakowie można uznać za swoisty wehikuł czasu. I to nie tylko ze względu na pionierską w dziejach miasta próbę rozwiązania dotkliwego problemu braku miejsc parkingowych.
18
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule przedstawiono zarys problemów związanych z funkcjonowaniem zabytkowego Szpitala Uniwersyteckiego Collegium Medicum, współtworzącego Stary Kraków, wartościowego zespołu architektoniczno- urbanistycznego położonego w centrum miasta.
EN The paper summarizes draft of problems connecting with the University Hospital of Collegium Medicum, which create Old Cracow, valuable, architectural complex, which is situated in the centre of the city.
19
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2003 z. 13 397-405
PL ja gospodarcza oraz konieczność działania w warunkach przystosowania polski do członkostwa w Unii Europejskiej stawia przed samorządami coraz większe wymagania dotyczące realizowanych zadań. Ograniczona ilość środków sprawia, iż samorządy muszą dysponować nowoczesnymi i skutecznymi narzędziami plano[...]
EN Actual changable economic situation and necessity of operating incircumstances of adaption to membership in UE forces local governments to be more efficient. Limited financial resources causes that local governments must have modern and effective instruments for planning their budgets. One of those [...]
20
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2011 Nr 10 361-363
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last