Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Common Rail system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 2 415--422
EN The struggle against global warming necessitates the search for new sources of energy, which limit the emission of carbon dioxide into the atmosphere. Among various fuels used to supply energy nowadays, the importance of natural gas is constantly growing. This is caused by the fact that this fuel is[...]
2
100%
Journal of KONES
2017 Vol. 24, No. 2 167--175
EN Article discusses issues concerning researching electromagnetic fuel injectors. These fuel system is using in automobiles all the time. Bosch Company declined piezoelectric fuel injectors and reverted to electromagnetic. There are known Denso, Delphi and Bosch electromagnetic fuel injectors. Article[...]
3
100%
Journal of KONES
EN Analyse of possibility of the SB3.1 investigative diesel engine modernisation is showed in this paper. The engine is the excellent tool permitting to conduct investigative work over processes of fuel mixture production, spontaneous ignition and burning in a diesel engine with direct injection. It ma[...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 139--141
PL W artykule przedstawiono przyczyny oraz skutki tworzenia się zewnętrznych i wewnętrznych osadów w wysokociśnieniowych układach wtrysku paliwa Common Rail (CR) silników o zapłonie samoczynnym. Analizie poddano wybrane części składowe wtryskiwaczy, wskazując na elementy najczęściej ulegające procesom [...]
EN The paper presents on the state of affairs so far in the scope of external and internal diesel injection deposits issue affecting modern diesel high pressure Common Rail (CR) systems. The analysis included selected components, pointing to the elements and assemblies being most frequently subject to [...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2015 R. 16, nr 6 178-181
PL Artykuł przedstawia możliwości diagnozowania współczesnych pomp wtryskowych systemów Common Rail. Obiektem badawczym była pompa wtryskowa Bosch CP4. Pompa została rozebrana na elementy składowe i zweryfikowana przy pomocy mikroskopu. Referat opisuje w jaki sposób bada się i naprawia pompy wtryskowe [...]
EN Article describes the possibilities of diagnosing common injection pumps Common Rail systems. Research object was Bosch injection pump CP4. Injection pump has been being disassembled and verified by using microscope. Paper describes how to diagnose, research and repair common injection pumps.
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2015 R. 16, nr 6 210-213
PL W artykule przedstawiono przyczyny i skutki korozji, wpływającej destrukcyjnie na stan techniczny oraz niezawodność eksploatacyjną wtryskiwaczy układów Common Rail. Analizie poddano wybrane części składowe, wskazując na elementy najczęściej ulegające procesom niszczącym. Wskazano na niedomagania cha[...]
EN This paper presents the causes and consequences of corrosion which has a destructive impact on the technical condition and operational reliability of Common Rail fuel injectors. The analysis included selected components, pointing to the elements and assemblies being most frequently subject to destru[...]
7
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2015 R. 16, nr 6 214-217
PL W artykule przedstawiono przyczyny i skutki najczęściej spotykanych uszkodzeń mechanicznych, które obserwuje się we wtryskiwaczach układów zasobnikowych Common Rail (CR). Analizie poddano wybrane części składowe, wskazując na elementy najczęściej ulegająceprocesom niszczącym.
EN This paper presents the causes and consequences of mechanical damages in Common Rail (CR) fuel injectors. The analysis included selected components, pointing to the elements and assemblies being most frequently subject to destructive processes.
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 923--927, CD
PL W artykule omówiony został problem trwałości pary precyzyjnej wtryskiwacza paliwa w układzie Common Rail. Przeprowadzono badania zużycia pary precyzyjnej iglicy i rozpylacza stanowiących integralną część wtryskiwacza elektromagnetycznego w układzie zasilania typu Common Rail silnika o zapłonie samoc[...]
EN Paper presents the results of the study of the precision steam wear of the needle and the nozzle forming an integral part of the electromagnetic injector in the common rail feed system of the compression ignition engine. T-05 tribotester tests were used to evaluate the tribological properties of the[...]
9
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule omówiono wybrane zagadnienia związane z dokładnością dawkowania paliwa w układach zasilania typu Common Rail. Przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych parametrów układu wtryskowego, tj. temperatury paliwa w układzie, ciśnienia oraz wielofazowości wtrysku na wielkość dawki paliwa.
EN In the paper selected problems connected with the precision of fuel dosing in Common Rail systems have been discussed. Investigation results of the influence of selected injection system parameters, i.e. fuel temperature, fuel pressure and multi-injection timing on fuel dose have been presented.
10
75%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN This paper presents the analysis of costs and cost-efficiency of the repair of modern fuel injection systems in compression-ignition engines. The requirements for modern Diesel engines are low emission of toxic substances into the atmosphere and low fuel consumption. In order to meet the rigorous st[...]
11
75%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań dotyczące wtrysku paliwa przy wykorzystaniu komory o stałej objętości, wypełnionej paliwem. Przedstawiono specjalnie do tego celu opracowane stanowisko badawcze, umożliwiające utrzymywanie stabilnych warunków pracy układu wtryskowego. Badania prowadzono [...]
EN The paper presents preliminary results for study concerning a fuel injection using the method of injection into the constant volume chamber filled with fuel. A specially designed test stand allowing the maintenance of stable working conditions of the injection system is presented. The study was cond[...]
12
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 98 521--531
PL Okrętowe tłokowe silniki spalinowe wyposażane są coraz częściej w układy Common Rail zapewniające wieloczęściowy wtrysk dawki paliwa do cylindra. Dobór wielkości dawki musi uwzględniać m. in. czas jej trwania, prędkość obrotow silnika i jego obciążenie momentem obrotowym. Praktyczne zastosowanie okr[...]
EN Marine combustion piston engines are more often equipped with common rail systems, which provide multi-part injection fuel delivery to the cylinder. Dose selection must take into account, among others, its duration, the engine speed and load torque. Practical use of a specific fuel dosing is usually[...]
13
75%
Combustion Engines
2014 R. 53, nr 1 13--19
PL Okrętowe tłokowe silniki spalinowe wyposażane są coraz częściej w układy Common Rail zapewniające wieloczęściowy wtrysk dawki paliwa do cylindra. Dobór wielkości dawki musi uwzględniać m. in. czas jej trwania, prędkość obrotową silnika i jego obciążenie momentem obrotowym. Praktyczne zastosowanie ok[...]
EN Marine combustion piston engines are more often equipped with common rail systems, which provide multi-part injection fuel delivery to the cylinder. Dose selection must take into account, among others, its duration, the engine speed and load torque. Practical use of a specific fuel dosing is usually[...]
14
63%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przeanalizowano odkształcenia i naprężenia dwóch różnych zasobników wysokiego ciśnienia układów Common Rail. Wybrano zasobniki różniące się wewnętrzną objętością, kształtem, wymiarami geometrycznymi oraz umiejscowieniem króćców przyłączeniowych przewodów paliwowych. Analizę podzielono na [...]
EN Strains and stresses of two different high pressure rails of fuel supply systems have been analyzed in the paper. The analysis has been divided in two stages. In the first only rails and in the second rails with high pressure lines have been considered. The finite element method has been used in the[...]
15
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 129--131
PL Celem artykułu było przedstawienie możliwości diagnozowania układów zasilania paliwem silników ZS z układem Common Rail. W artykule przedstawiono prostą procedurę diagnostyczną silnika ZS z systemem CR. Obiektem badawczym był pojazd marki Volvo C 30 z silnikiem 1,6 D2 typu D4162T. Przebieg pojazdu 5[...]
EN Article aim was describing possibilities of diagnosis Diesel Common Rail fuel system. Paper shows simply diagnostic procedure Common Rail Diesel engine. Research object was Volvo C 30 vehicle with 1,6 D2 engine D4162T type. Vehicle millage is 50 000 km. Vehicle injection system is Continental VDO Si[...]
16
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1061--1067
PL Współczesne samochody z silnikami Diesla zasilanymi układami Common Rail są chętnie wybierane przez użytkowników. Cechuje je duża moc i elastyczność, niskie spalanie oraz spełnianie ekologicznych norm emisji. Jednak niewielu użytkowników jest świadomych jak istotna jest jakość paliwa użytego do zasi[...]
EN Modern cars with diesel engines powered by Common Rail systems are willingly chosen by users. They are characterized by high power and flexibility, fuel efficiency, fulfilling the ecological emission standards. However, very few users are aware of how important is the quality of the fuel used to pow[...]
17
63%
Logistyka
2015 nr 4 4380--4386, CD2
PL W artykule przedstawiono wyniki promieniowego rozkładu paliwa w rozpylanej strudze. Do badań wybrano cztery próbki paliw różniących się wartościami lepkości kinematycznej. Pierwszy etap badań obejmował pomiary lepkości kinematycznej paliw. W tym celu wykorzystano automatyczny wiskozymetr z kapilaram[...]
EN The article presents the results of the radial distribution of fuel in the spray. For the test, four fuels samples with different kinematic viscosity were selected. The first stage of the study consisted of measurements of kinematic viscosity fuels. To this purpose, automated Ubbelohde capillaries w[...]
18
63%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 4 17--23
EN The article describes the influence of corrosion phenomena on operational parameters of common fuel injectors. Paper has been presented and describes Common Rail fuel injectors, their structure and work principles. Main fuel injectors parameters, like injection dosage, back leakage and injection del[...]
19
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2014 R. 15, nr 6 210-213
PL Celem artykułu była analiza stanu technicznego systemu Common Rail pracującego na biopaliwie. Głównym obiektem badawczym były wtryskiwacze paliwa. Silnik pracował na estrze metylowym oleju rzepakowego (B100). Pojazd przejechał około 5000 km i zasilany był paliwem B100. Następnie zdemontowano i rozeb[...]
EN The aim of article was analysis technical condition Common Rail system working on biodiesel. Main researches object was fuel injector. Engine worked on rape methyl ester (B100). Vehicle traveled 5000 km and was powered by B100 fuel. Next fuel injectors were dismount and dismantled. Spare parts were [...]
20
63%
Pojazdy Szynowe
2014 Nr 1 49--52
PL Kształtowanie niezawodności złożonych obiektów technicznych jakimi są układy wtryskowe powinno odbywać się zarówno na etapie projektowania, wytwarzania jak i ich eksploatacji technicznej. Szczególne znaczenie ma ten ostatni proces, gdzie ocena wpływu czynników zewnętrznych na prawdopodobieństwo popr[...]
EN Shaping the reliability of the complex technical objects which are the injection systems should be both during the stage of designing, producing and during their technical operation. The particular importance has the last process, where the assessment of impact of the external factors on the probabi[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last