Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 137
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Chiny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Górnicze
PL Na podstawie dostępnej literatury technicznej przedstawiono rozwój chińskiego górnictwa węglowego. W pierwszej części artykułu podano ogólne informacje o Chińskiej Republice Ludowej (Chinach) i przemyśle węglowym tego kraju. Oprócz ogólnych informacji przedstawiono krótką informację na temat struktu[...]
EN Basing himself on the available technical literature the author has presented the development of the Chinese coal mining. The first part of the paper contains general information relating to the People's Republic of China and to the coal mining industry of this country. A brief description of organi[...]
2
100%
Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 2: Wiadomości Matematyczne
2006 [Z] 42 45-54
3
100%
Maszyny Górnicze
PL W drugiej części artykułu na temat chińskiego górnictwa węglowego przedstawiono ogólną charakterystykę warunków górniczych w chińskich kopalniach oraz stosowane w nich systemy wybierania pokładów cienkich, średnich i grubych. Bardziej dokładnie opisano systemy wybierania grubych pokładów, stanowiący[...]
EN The second part of the paper presenting the Chinese coal mining industry states general characteristic of mining conditions existing in Chinese mines and systems of working thin, medium and thick seams used. Systems for working thick seams which make about 45% of coal reserves of this country have b[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 50, t. 2 563-578
EN The purpose of this research paper is to analyze the Renminbi (the Chinese currency), suggesting whether or not the currency should be allowed to float. The paper makes use of four popular approaches to determine whether or not the currency is currently undervalued, and if so, what mechanisms should[...]
5
80%
Gospodarka Wodna
2008 Nr 4 148-151
PL Przedstawiono problemy gospodarki wodnej i ochrony środowiska w Chińskiej Republice Ludowej - zagrożenia jakości wód, potrzebę racjonalnego wykorzystania zasobów oraz konieczność zmiany systemu zarządzania.
6
80%
Przegląd Geodezyjny
7
80%
Karbo
2003 Nr 1 27-31
PL Na tle rozwoju przemysłu stalowego Chin przedstawiono aktualny stan przemysłu koksowniczego w tym kraju oraz jego kierunki rozwojowe na bliższe lata. Podano strukturę produkcji koksu w chińskich koksowniach, omówiono jego jakość i strukturę zużycia. Przedstawiono prognozy dla chińskiego rynku koksu [...]
EN In this article there is described results of the investigations realised during the 1980s in the Institute of Chemical Technology of Coal and Petroleum. Hydrogenative upgrading of coal derived liquids was carried out into components of motor fuels. The Manager of this investigations
8
80%
Logistyka
PL System KDP na świecie rozwija się dynamicznie. Niekwestionowanym liderem w tym względzie stały się Koleje Chińskie, przewożące dziennie pociągami CRH około 1 miliona podróżnych i dysponujące 7,5 tysiącami km linii szybkiego ruchu, co stanowi połowę sieci światowej. W referacie dokonano analizy metod[...]
EN HS system in the world develops dynamically. Today`s undisputed leader in this area are the Chinese Railways, transporting daily in CRH trains about 1 million travellers and administering 7,5 thousands km of hidh speed lines, which constitutes half of world net. In the report the analyses of methods[...]
9
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 4 30--33
PL Niezwykły wzrost chińskiej sieci kolejowej dużej prędkości jest jedną z cech charakterystycznych ostatnich lat, wytyczających kierunki dalszego rozwoju kolei. Pod względem długości linii kolejowych dużych prędkości nie ma na świecie kraju, który mógłby się równać z Chinami. W październiku 2014 r. dł[...]
10
80%
Gospodarka Wodna
2005 Nr 6 233-234
PL Przedstawiono podstawy gospodarowania wodą w Chińskiej Republice Ludowej na tle najszybszego rozwoju gospodarczego na świecie.
EN There are presented principles of water management in the Chinese People's Republic on the background of the quickest economic development in the world.
11
80%
Inżynieria i Budownictwo
2004 R. 60, nr 7 354-358
PL Na podstawie książki poświęconej budownictwu mostowemu w Chinach (wydanej w Chinach w 2003 roku) scharakteryzowano ogólnie osiągnięcia tego budownictwa oraz przedstawiono wybrane obiekty opisane w książce. Są wśród nich mosty starożytne i współczesne. Podkreślono imponujące osiągnięcia konstrukcyjne[...]
EN On the base of a reference book dedicated to bridge constructions in China, general achievements of bridge engineering and selected examples of realization are presented. There are among them historic bridges as well as the last splendid achievements of contemporary Chinese bridge constructions.
12
80%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
13
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2005 nr 3 28-30
PL Artykuł ten zainteresuje z pewnością wszystkich przedsiębiorców planujących inwestycje w Państwie Środka. Przedstawiono w nim ogólne informacje na temat chińskiej gospodarki, a ponadto omówiono zagadnienia: inwestycji zagranicznych, obrotów w handlu zagranicznym, tempa wzrostu gospodarki, wielkości [...]
14
80%
Przegląd Komunalny
2019 nr 3 67--69
PL Miasta z Chin szukają miast partnerskich w Polsce. Jak dotąd, współpraca na tym polu była sporadyczna. Jednak nawet nieliczne przykłady pokazują, że istnieje spory potencjał do obustronnych przedsięwzięć.
15
70%
Zieleń Miejska
2012 Nr 12 20-23
PL Chińskie założenia ogrodowe były zawsze związane z otaczającą je przyrodą. Człowiek, tworząc ogród, nie eksploatował przyrody, lecz wpisywał swe dzieło w to, co już było.
16
70%
Inżynieria Mineralna
2003 nr S. 3 221-228
PL W niniejszym referacie prezentuje się historię, aktualny stan i trend rozwoju przemysłu przeróbki węgla w Chinach. Rozwój nowoczesnego przemysłu przeróbki węgla w Chinach przeszedł trzy okresy: od założenia Chińskiej Republiki Ludowej do początku lat 80-tych - początki rozwoju; od początku lat 80-ty[...]
EN The paper introduced the history, current situation and development trend of coal processing industry in China. The development of modern coal processing industry in China has passed its three stages: from foundation of the People's Republic of China to early 1980s is the establishment stage; from t[...]
17
70%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2007 nr 5 5-6
18
70%
Gospodarka Wodna
2005 Nr 6 237-239
PL Rząd RP udzielił rządowi ChRL kredyt w wysokości 85 min USD. Przedstawiono propozycję jego wykorzystania w projekcie polsko-chińskim dotyczącym ztewniowej gospodarki wodno-ściekowej.
EN The Polish government has given a credit of 85 mln US do!, to the government of ChPR. There have been presented proposal that that credit should be utilized in the framework of the Polish-Chinese project concerning water and waste water management in river basins.
19
70%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2009 nr 4 6-10
PL Już od lat 90. XX w. kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego Europy odgrywały relacje handlowe z Dalekim Wschodem, a prezde wszystkim z Chinami. Od dekady wzrost PKB tego kraju przewyższa 7,2%, a swoisty przełom przyniosło członkostwo Chin w WTO (od 2001 r.), które wymusiło liberalizację wielu [...]
EN Already in the 90s trade with the Far Eastern countries, especially China, played an important role in Europe's economic growth. For a decade now the China's GDP has been growing at a pace of over 7,2% yearly. The biggest impact on the trade of this country was caused by its membership to the WTO (i[...]
20
70%
Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska
1998 nr 4 30-31
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last