Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 137
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CSR
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2012 nr 3 7--22
PL W dobie globalizacji gospodarka światowa staje w obliczu wielu wyzwań, związanych z pogorszeniem stanu środowiska naturalnego, kryzysów finansowych oraz pogłębianiem nierówności społecznych. To działalność człowieka, między innymi przedsiębiorstw, doprowadza nasz świat do granic wzrostu. Wobec tych [...]
EN In the globalized era, the world economy is facing many challenges resulting from deterioration of the environment, financial crises, and deepening of social inequalities. Human activities, including business activity, are leading the world to the limits of growth. Emerging challenges raise the need[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 2 977-983
EN The idea of Corporate Social Responsibility (CSR) is the base for enterprise management, because it is about all main processes, functionality and resources of CSR. This paper presents advantages which come from CSR conception. Application of CSR idea to enterprise management has positive impact on [...]
3
100%
Problemy Jakości
EN Earlier work of authors in this magazine revealed the essence of the concept have corporate sodal responsibility CSR. Stretegic context of CSR, however, requires some basie trace of substantive and methodological topics. Among them, show that there is consistency of values and norms brought by CSR w[...]
4
100%
Problemy Jakości
EN The authors of the earlier articles in the pages of Quality Problems presented quite comprehensively the entire spectrum of conditions related to the methodology and implamentation of CSR in the operating conditions of the modern enterprise. The purpose of this action was not only to disseminate kno[...]
5
88%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 88 63--73
PL Zainteresowanie problematyką społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw jest w obecnych czasach coraz większe. Potrzeba rozwoju wspomnianej koncepcji wypływa nie tylko od samych przedsiębiorstw, ale także od społeczności lokalnych, konkurencji, władz szczebla lokalnego i centralnego oraz innych uc[...]
EN The interest in corporate social responsibility is nowadays more and more. The need for the development of this concept derives not only from the enterprises themselves, but also from the local community, competition authorities and local government, and many other participants in social and economi[...]
6
75%
Karbo
2011 Nr 2 95-99
PL Przedstawiono wyniki testów laboratoryjnych i pilotowych obróbki pozapiecowej koksu roztworem wodnym tetraboranów z SAC. Przedstawiono wyniki oceny wpływu reagentów na główne wskaźniki jakościowe koksu, takie jak: CRI i CSR. Wstępnie oszacowano efekt ekonomiczny zastosowania tej metody w zakładzie k[...]
EN Results of laboratory and pilot tests of post-furnace processing of coke with water solution of tetraborates with SAC are shown. Results of influence of reagents on main quality indexes, such as Coke Reactivity Index (CRI) and Coke Strength after Reaction with CO2 (CSR) are represented. Preliminary [...]
7
75%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2012 nr 1 35-47
PL Autorzy niniejszego opracowania formułują przesłanie, że w rozwijaniu potencjału i wartości przedsiębiorstwa (w tym także górniczego), kluczowego znaczenia -prócz zasobów materialnych - nabierają wartości niematerialne, w tym te uwzględniające aspekty związane z etyką, dbaniem o środowisko naturalne[...]
EN The authors of this paper formulate a theorem, that in developing the potential and value of companies (including mining companies), the key role - in addition to material resources - are immaterial values, including those related to ethics, caring for the environment and the interests of the genera[...]
8
75%
Management
PL Artykuł podejmuje temat środowiskowej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Podjęcie tego tematu badawczego wynika z coraz większej świadomości przedsiębiorców w tym obszarze i wiąże się z popularnością udowadniania odpowiedzialności społecznej przed grupą interesariuszy. W artykule omówiono dotychczas[...]
EN The article is dealing with the environmental corporate responsibility. Taking this research topic stems from a growing awareness of entrepreneurs in this area and is associated with the popularity of proving the social responsibility before a group of stakeholders. The article discussed past litera[...]
9
75%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2014 nr 3 125--143
PL Warunkiem rozwoju branży TSL w kierunku jej społecznej odpowiedzialności jest odpowiednie kształcenie logistyków na poziomie szkół wyższych Celem artykułu jest prześledzenie kierunków i możliwości (tj budowy i wdrażania strategii ogólnych komunikacyjnych raportowania zgodnie dyrektywą GRI-G4 inwesto[...]
EN The successful development of the TSL sector, towards its social responsibility, is appropriate logistics education at universities. The purpose of this article is to trace the directions and possibilities (i.e., construction and implementation of general strategies, communication, reporting under d[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 79 323--335
PL Zmiany, jakie zaszły w życiu społeczno-ekonomicznym i politycznym w ostatnich dziesięcioleciach doprowadziły do pojawienia się imperatywu interesariuszy, którzy uzyskują coraz większą siłę i możliwości oddziaływania na cele i decyzje przedsiębiorstw. Dotyczy to nie tylko interesariuszy bezpośrednio [...]
EN The changes that have taken place in the socio-economic and political in recent decades has led to the emergence of imperative stakeholders who gain more and more power and ability to influence corporate goals and decisions. This applies not only to the stakeholders directly involved and engaged in [...]
11
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 12 79--90
PL Internacjonalizacja, globalizacja czy regionalizacja oraz wzrost świadomości społecznej i ekologicznej stawiają przed podmiotami gospodarczymi coraz to nowe wymagania. Umiejętność sprostania wymogom nowoczesnego gospodarowania oraz kształtowania pozytywnych relacji z szeroko rozumianym otoczeniem we[...]
EN Modern processes such as internationalization, globalisation or regionalization together with increasing social and ecological awareness result in new challenges emerging before organizations. The ability to live up to requirements of modern business environment includes, among others, the realizati[...]
12
75%
Logistyka
PL Ludzie oczekują, odpowiedzialności społecznej i ekologicznej bardziej od przedsiębiorstw. W spółkach, w odpowiedzi podejmować działania filantropijne i przygotowanie audytu społecznego. Jednak najbardziej skutecznym sposobem jest połączenie interesów biznesowych firmy z potrzebami społecznymi, a w t[...]
EN People expect more social and ecological responsibility from businesses. In response companies undertake philanthropic activities and prepare social audits. However, the most effective way is to combine the company's business interest with social needs, and this way giving it a strategic dimension. [...]
13
75%
Logistyka
2014 nr 5 1850--1853
PL Artykuł przedstawia zagadnienie społecznej odpowiedzialności biznesu CSR w strategiach przedsiębiorstw branży TSL w Polsce. W dobie rosnącej konkurencji i wzrastającej samoświadomości podmiotów gospodarczych ta problematyka nabiera szczególnego znaczenia, staje się niezbędnym elementem w funkcjonowa[...]
EN The article presents the issue of corporate social responsibility CSR business strategies TSL sector in Poland. In an era of increasing competition and increasing self-awareness of economic operators these problems is of particular importance, it becomes an essential element in the functioning of bu[...]
14
75%
Logistyka
2014 nr 5 1860--1866
PL Komisja Europejska postawiła w 2006 roku za cel utworzenie Europy Liderem Odpowiedzialności Społecznej w biznesie. Kontynuację tego zadania stanowią zapisy Strategii Lizbońskiej podkreślające znaczenie zrównoważonego i stabilnego rozwoju, łączące go jednocześnie z promowaniem i upowszechnianiem idei[...]
EN The European Commission stated as the aim creating Europe forward in 2006 the Leader of the Corporate Social Responsibility. The Lisbon Strategy emphasizing meaning of the sustainable development, matching it simultaneously with promoting and continuation of this task of CSR idea. In Polish economic[...]
15
75%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
2004 T. 49, z. 3 335-340
PL Artykuł koncentruje się na koncepcji CSR - Corporate Social Responsibility, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu (firmy). Przedstawiona została krótka historia idei, zarys programu oraz korzyści, jakie osiąga przedsiębiorstwo, realizując program CSR. Przytoczone są także wybrane rezultaty bada[...]
EN The paper deals with the Corporate Social Responsibility (CSR) which is also known as the business social responsibility. The author presents a short history of the idea, as well as, benefits that corporation can achieve thanks to the CSR program. Moreover, there are also mentioned some research res[...]
16
75%
Logistyka
2015 nr 3 713--720, CD 1
PL Artykuł prezentuje rolę CSR w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa w firmach transportowych. Autorka podaje definicję bezpieczeństwa oraz kultury bezpieczeństwa. Ponadto, przedstawione zostały przykłady działań CSR, które od kilku lat firmy intensywnie wdrażają. Mają one skutecznie zapobiegać wypadk[...]
EN The article presents the role of CSR in shaping culture of safety in transport companies. The author gives a definition of safety and safety culture. Moreover, there are presented examples of CSR activities, which for several years, the company vigorously has implemented. The examples were made to e[...]
17
75%
Problemy Jakości
PL Koncepcja społecznej odpowiedzialności konsekwentnie realizowana w przedsiębiorstwie, może na różne sposoby przyczyniać się do poprawy jego pozycji konkurencyjnej i budowania trwałej przewagi nad konkurentami. Najczęściej wymieniane korzyści, wynikające z odpowiedzialnego prowadzenia biznesu to popr[...]
EN The concept of corporate social responsibility, when implemented consistently may improve the company's competitive position and help build the advantage over competitors. The most important benefits of running a responsible business are: improved image, savings, differentiation, higher morale of th[...]
18
75%
Management Systems in Production Engineering
2015 nr 3 (19) 152--155
PL Artykuł podejmuje problematykę społecznej odpowiedzialności biznesu jako instrumentu opercjonalizacji paradygmatu zrównoważonego rozwoju na poziomie mikroekonomicznym, w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnym. Przedstawiono w nim genezę i znaczenie CSR oraz wskazano najważniejsze instrumenty realizac[...]
EN The paper deals with the issue of corporate social responsibility as an instrument of operationalising the paradigm of sustainable development on the microeconomic level in the sector of production enterprises. It presents a genesis and importance of CSR and indicates the most relevant essential ins[...]
19
75%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2015 nr 4 22--33
PL Zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu zainteresowały wielu naukowców i badaczy w celu lepszego zrozumienia korporacji i ich relacji do ogółu społeczeństwa. Zastosowanie zasady czterech sfer ram moralnego zaangażowania autorstwa Badaracco (1992) pokazuje, że „odpowiedzialność przedsiębiors[...]
EN The field of corporate social responsibility has attracted a number of academics and researchers in order to better understand corporations and the relation to society at large. Applying Badaracco’s (1992) four spheres of commitments morality framework demonstrate that “company responsibilities does[...]
20
75%
Problemy Transportu i Logistyki
2016 nr 4 (36) 115--123
PL W artykule przedstawiono założenia oraz scharakteryzowano główne obszary zainteresowania CSR w przedsiębiorstwach żeglugowych. Zwrócono uwagę na kwestie społecznego odbioru branży morskiej i działania podejmowane w celu poprawy wizerunku europejskich armatorów. W części empirycznej artykułu zastosow[...]
EN This paper presents the main concept of CSR in shipping companies. The attention is paid to perception of shipping industry and actions that should be done for improving the image of European ship owners. A case study research is done. The research object is Maersk Line. The main achievements to dat[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last