Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 157
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CO2
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Badano wpływ metodyki preparatyki nośnika oraz katalizatora na jego aktywność w procesie OCM-CO[2]. Najlepsze wyniki uzyskano dla katalizatora opartego na tlenku magnezu otrzymanym metodą strąceniową. Układ o składzie 10,5% mol La[2]O[3]/MgO uzyskany metodą współstrącenia wykazał wyższą aktywność w [...]
EN The influence of carrier and catalyst preparation methodology on its activity in OCM-CO[2] process was studied. The best results were received for catalyst supported on magnesium oxide, obtained in the precipitation method. 10,5% mol. La[2]O[3]/MgO composition synthesized by co-precipitation has giv[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Przeprowadzono analizę termodynamiczną reakcji utleniającej kondensacji metanu do węglowodorów C2 w obecności ditlenku węgla. Otrzymane rezultaty wskazują, że uprzywilejowanym produktem reakcji jest etylen. Zadowalające stopnie konwersji uzyskano w temperaturach powyżej 1050 K, przy stosu[...]
EN Thermodynamic consideration of coupling of methane to C2 hydrocarbons in the presence of carbon dioxide was studied. The obtained results clearly indicate that the ethylene is a privileged product of this reaction. The satisfactory conversions were obtained at temperatures higher than 105[...]
3
75%
Chemical and Process Engineering
EN The article describes the testing of four selected samples of limestone originating from four commercially exploited deposits. The tests of sorbents included a physicochemical analysis and calcination in different atmospheres. The main aim of the tests was to determine the possibilities for using li[...]
4
75%
Karbo
2013 Nr 1 16--27
PL Zgazowanie paliw stałych jest procesem, w trakcie którego następuje przekształcenie paliwa stałego w palny gaz nazywany surowym gazem syntezowym, który wykorzystywany jest w różnych gałęziach przemysłu. W artykule opisano testy zgazowania węgli przeprowadzone w instalacji laboratoryjnej w warunkach [...]
EN Gasification is a process of transformation of solid fuels into combustible gas, called synthesis gas, which is used in various industrial branches. In this article we have described atmospheric and elevated pressure gasification tests of coals performed in laboratory scale system. Results showed, t[...]
5
75%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN In the paper possibility of use internal heat gain to keep internal room temperature is presented. The relationship between human activity and his heat flux was investigated. The concentration of CO2 as a function of time was also checked. Research took place in Economic and Services Complex School [...]
6
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2009 Tom 11 1083-1092
EN Mineral sequestration is one of the methods of reducing the anthropogenic emission of CO2. Sequestration of CO2 via mineral carbonation is an ecologically safe method, since the ongoing processes result in products that are thermodynamically stable and neutral to the environment, in the form of carb[...]
7
75%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule zaprezentowano wybrane aspekty modelowania procesu podziemnego zgazowania węgla w odniesieniu do chemizmu procesu. Omówiono czynniki limitujące stworzenie uniwersalnego modelu procesu. Przeprowadzono wstępną analizę wpływu warunków prowadzenia procesu na skład otrzymanego gazu. Przedstawi[...]
EN Selected aspects of underground coal gasification modeling with reference to chemical mechanism of the process are presented. Limitations of universal process model creation are reviewed. Preliminary analysis of process operation conditions influence on gas composition is given. Results of equilibri[...]
8
75%
Izolacje
PL W marcu 2008 r. przywódcy państw członkowskich Unii Europejskiej podkreślili konieczność podjęcia zdecydowanych kroków mających na celu prze.ciwdziałanie zmianom klimatycznym. Nakreślili program .3x20%", który za.kłada konieczność ograniczenia emisji dwutlenku węgla do 2020 r. o 20% w stosunku do em[...]
9
75%
Nafta-Gaz
2010 R. 66, nr 5 399-403
PL Artykuł przedstawia wyniki badań laboratoryjnych zatłaczania dwutlenku węgla, przeprowadzonych na fizycznym modelu złoża typu Slim Tube. CO2 – będąc gazem cieplarnianym – znajduje zastosowanie jako medium do zatłaczania do złóż węglowodorów, w celu zwiększenia stopnia sczerpania płynu złożowego. Pro[...]
EN This work presents results of laboratory experiments consisting in isothermal injection of CO2 into the physical reservoir model, so-called Slim Tube. CO2 as a GHG (green house gas) was selected for injection into the reservoir because of it’s high EOR (enhanced oil recovery) potential. The experime[...]
10
75%
Energetyka
2008 nr 6 395-408
PL Ograniczenie emisji CO2 było jednym z głównych tematów 20. Kongresu Energetycznego w Rzymie. W artykule zawarto wiele danych potrzebnych dla analizy możliwości stworzenia programu redukcji tej emisji w Polsce. Stwierdzono że, przy dzisiejszym stanie techniki znaczące ograniczanie emisji CO2 z eksplo[...]
EN Limitation of CO2 emission was one of the main problems of the 20th World Energy Congress in Rome. Included are many data needed for analysis of possibility to create the emission reduction program in Poland. Ascertained is that on the present technical level the significant CO2 emission reduction i[...]
11
75%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 2 174-178
12
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL Od dnia 1 stycznia 2005 r. we Wspólnocie Europejskiej funkcjonuje system handlu uprawnieniami od emisji gazów cieplarnianych będący nowym instrumentem ekonomicznym w ochronie powietrza. Podstawę prawną tego rozwiązania stanowi dyrektywa 2003/87/WE z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system [...]
EN Nowadays in Poland are a lot of serious problems with permission for the operators of installations which have to receive them to the end of March. This was the term from Polish and EU law. But this is the consequence of legislator's delay and lack of law in Poland until the 12 of January 2006 when[...]
13
75%
Archiwum Energetyki
PL Separacja CO2 ze spalin przeprowadzana metodą absorpcji chemicznej wiąże się z dużym zapotrzebowaniem na energię cieplną (na cele desorpcji) oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Zaspokojenie tych potrzeb poprzez dostarczenie energii wytworzonej w bloku, dla którego przeprowadza [...]
EN Separation of carbon dioxide from flue gas carried by the chemical absorption is associated with a high energy demand for desorption process and increased demand for electricity. Satisfying these needs through the use of energy generated in the same power plant, where CO2 is emitted, has a significa[...]
14
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2014 Tom 16, cz. 1 279--289
EN Any activity connected with the limitation of anthropogenic CO2 emission is called the CCS technology (Carbon Capture and Storage or Carbon Capture and Sequestration) and consists of three steps: CO2 capture, CO2 transportation, and storage or utilization. The proces[...]
15
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2015 Vol. 82, nr 4 284--289
PL Tradycyjne procesy pirometalurgii żelaza, oparte na węglu, generują znaczące ilości dwutlenku węgla. Ważnym staje się opracowywanie nowych lub optymalizacja istniejących technologii recyklingu CO2, dedykowanych tej gałęzi przemysłu. W pracy zaprezentowano zagadnienia związane z możliwościami wykorzy[...]
EN Traditional pirometallurgical processes of iron based on carbon and generate the great amount of CO2. Thus essential becoming developed new or optymalised existing technology of recycling CO2, which are dedicated to metallurgy. This paper presents the issues related to the possibilities of using CO2[...]
16
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zmian kwasowości kondensatu wodnego w warunkach otworopodobnych dla zróżnicowanych wartości ciśnienia cząstkowego CO2 oraz różnych wartości temperatury. Badania prowadzono na czystym CO2 oraz na rzeczywistych gazach o różnych zawartościach CO2 pobranych z odwier[...]
EN The findings of changes in acidity water condensation in simulation to well hole conditions for miscellaneus values of CO2 partial pressure and various values of temperature were submitted in this article. Laboratory tests were made in pure CO2 and real gases with different contents of CO2 which wer[...]
17
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
PL Celem artykułu jest prezentacja metodyki symulacji komputerowej składowania CO2 dla różnych typów struktur geologicznych (jak: warstwy zawodnione, sczerpane złoża ropy naftowej i gazu ziemnego). Wskazano na konieczność uwzględnienia specyficznych warunków złożowych, właściwości fizycznych i termodyn[...]
EN The aim of this paper is to present the state of the art of the computer simulation of CO2 sequestration in different geological structures. Using geological information known from geological studies, seismic, core analyses and other possible sources, the realistic simulation models may be construct[...]
18
75%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W niniejszym artykule przedstawiono badania dotyczące wpływu temperatury prowadzenia procesu i zawartości tlenku lantanu w katalizatorze La-Mg-O na jego aktywność w reakcji utleniającego sprzęgania metanu w obecności CO[2]. Ponadto określono właściwości zsyntezowanych katalizatorów na podstawie bada[...]
EN The influence of process temperature and percentage of lanthanum oxide in La-Mg-O catalyst on they activity in Oxidative Coupling of Methane in the presence of carbon dioxide was studied. The BET, XRD, TGA-DTA analysis and catalytic tests was done. The best results in the catalytic test were receive[...]
19
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
20
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
EN The problem of low oil recovery factor of is closely connected to а lot of negative consequences of high recovery rate maintenance during reservoir flooding. The complex of innovative EOR technologies on the basis of in situ gas generation methods is offered, providing integrative efficiency of rese[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last