Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 114
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CNG
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Energii
2010 nr 5 37-41
PL W związku z tendencją do ograniczenia emisji szkodliwych produktów powstałych ze spalania oleju napędowego w silnikach pojazdów spalinowych coraz większego znaczenia nabiera zastosowanie CNG jako paliwa. W pracy przedstawiono aspekty techniczne i ekonomiczne związane z przystosowaniem pojazdów do za[...]
EN In connection with tendency to reduction of the emission of noxious products of diesel oil combustion in engine vehicle, treatment of the CNG as a fuel comes into prominence. In the paper technical and economic aspects of vehicle adjustment to CNG supply were introduced. Aspects of adaptation of d[...]
2
88%
Nafta-Gaz
2010 R. 66, nr 2 107-114
PL W artykule omówiono czynności obsługowe na stacji tankowania pojazdów sprężonym gazem ziemnym; podczas prawidłowego jej funkcjonowania i podczas stanów awaryjnych. Opisano obowiązki personelu i prawidłowe zachowania użytkowników pojazdów podczas tankowania oraz objaśniono działanie dystrybutora CNG,[...]
EN The article discusses the services at a station which refuels vehicles with compressed natural gas during its proper operation and in emergency conditions. Staff duties were described and appropriate conduct of vehicle users during refuelling, which explain how the CNG distributor works and how to p[...]
3
88%
Nafta-Gaz
PL Prezentacja głównych urządzeń stacji tankowania sprężonym gazem ziemnym na przykładzie obiektu najczęściej budowanego, zawierająca charakterystykę współpracy tych elementów i ich zadań w procesie przygotowania gazu ziemnego do zastosowania go jako paliwa napędowego, wraz z omówieniem potencjalnych z[...]
EN Presentation of the main devices at a filling station with compressed natural gas, showing an example of the most frequently built objects, including characteristic features of cooperation of these elements and their tasks in the process of preparing natural gas to be used as propelling fuel, along[...]
4
88%
Nafta-Gaz
2008 R. 64, nr 12 895-901
PL Niniejszy tekst powstał z inicjatywy czasopisma Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa „Ochrona Przeciwpożarowa”, aby przedstawić stacje tankowania pojazdów sprężonym gazem ziemnym. Zawiera charakterystykę takich obiektów, opis współpracy głównych elementów stacji oraz ich zadania w proce[...]
EN This text was written on the initiative of the magazine of the Association of Engineers and Technicians of Fire Fighting „Ochrona Przeciwpożarowa” (Fire-Fighting Protection) in order to present CNG filling stations. It contains specification of the objects, describes the cooperation of major element[...]
5
75%
Polityka Energetyczna
PL W artykule przedstawiono obecny stan rynku CNG w Polsce wraz ze szkicem historycznym rozwoju tego rynku. Dokonano porównania segmentów rynku paliw: rynku CNG i rynku LPG. W dalszej części artykułu przedstawiono wybrane informacje dotyczące rozwoju rynku CNG w krajach EU (np. w Niemczech) i świat . N[...]
EN This article shows the present condition of CNG market in Poland with a draft of its historical development. It also makes a comparison of fuel market segments: CNG market and LPG market. Furthermore, it also shows some chosen information about CNG market development in European Union countries (for[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2007 z. 61 157-164
PL W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu kąta wyprzedzenia zapłonu na przebieg spalania w silniku Zł, zasilanym gazem ziemnym (CNG). Przeprowadzone badania obejmują pomiary ciśnienia indykowanego na stanowisku hamownianym oraz szczegółową analizę przemian termodynamicznych, zachodzących w zamk[...]
EN The results of investigatin of influence ignition advance on combustion process in SI engine fueled with CNG, are presented in this paper. The tests leaded are included measurement results of dynamometer chassis test, as well as the detailed analysis of thermodynamic processes inside closed chamber.[...]
7
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 98 175--181
PL W artykule przedstawiono możliwości produkcji biometanu jako paliwa transportowego przeznaczonego do autobusów eksploatowanych w polskich miastach, a także uwarunkowania do jego szerszego wykorzystania jako paliwa do zasilania autobusów komunikacji miejskiej na wzór wybranych szwedzkich miast wraz z[...]
EN The paper presents the possibility of biomethane production as a transport fuel for buses in Polish cities, as well as the conditions for its wider use as a vehicle fuel on the example of selected Swedish cities with an indication of support systems for biomethane in European countries. There were p[...]
8
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 97 479--488
PL Gaz ziemny jest coraz częściej stosowany do zasilania autobusów komunikacji zbiorowej, stając się alternatywą wobec paliw ropopochodnych. Przyczyną takiego zjawiska jest dążenie do zredukowania kosztów eksploatacyjnych oraz ze względów ekologicznych, napęd zasilany gazem pozwala znacznie zredukować [...]
EN Natural gas is increasingly used to power buses for the public transport, making it an alternative to petroleum-based fuels. The reason for this phenomenon is the desire to reduce operating costs and environmental reasons, because gas drive can significantly reduce the emission of harmful substances[...]
9
75%
Logistyka
2014 nr 6 1552-1557
PL W artykule przedstawiono wyniki badań emisji oraz wskaźników pracy autobusu miejskiego, zasilanego alternatywnym paliwem CNG (Compressed Natural Gas),o długości 18 m. Pomiary zostały przeprowadzone w warunkach określonych dla znormalizowanych testów jezdnych symulujących rzeczywiste warunku ruchu(St[...]
EN The article presents the results of emission tests and work performance of city bus, powered by alternative fuel CNG (Compressed Natural Gas), with a length of 18 m . Measurements were carried out under conditions specified for standard driving tests simulating actual traffic conditions SORT (Standa[...]
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 661--664
PL W artykule omówione zostały uwarunkowania oraz perspektywy rozwoju CNG jako alternatywnego paliwa w transporcie samochodowym w Polsce. Zaprezentowano prawne i ekonomiczne uwarunkowania współczesnego wykorzystania CNG w transporcie samochodowym zarówno publicznym jak i prywatnym. Autor poddał analizi[...]
EN Paper discussed the conditions and prospects of development of CNG as an alternative fuel in road transport in Poland. There was presented the legal and economic conditions of the modern use of CNG in road transport, both public and private. The author has analyzed trends and opportunities for the d[...]
11
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2017 Nr 2 42--44
PL W artykule przedstawiono najnowsze informacje o kształtującej się mapie drogowej użytkowania gazu jako wyniku pracy grupy IGU WOC 5 przygotowującej raport na następne triennium 2015-2018. Zwrócono szczególną uwagę na wykorzystanie gazu w transporcie, także w kontekście „alarmów smogowych" ogłaszanyc[...]
EN The article presents the latest information about the "roadmap of gas use" as a result of the work of group IGU WOC 5, which prepare a report on the next triennium 2015-2018. Special attention was paid to the use of gas in transport, in the context of "smog alerts" proclaimed in different cities of [...]
12
75%
Instal
2016 nr 10 20--23
PL W artykule przedstawiono możliwości tymczasowego zasilania odbiorców gazu ziemnego poprzez dostawę gazu skroplonego LNG (Liquefied Natural Gas) oraz gazu sprężonego CNG (Compressed Natural Gas). We wstępie artykułu przedstawiono źródła pozyskiwania gazu skroplonego LNG oraz jego parametry techniczne[...]
EN The paper presents the possibility of temporary supply of liquefied natural gas (LNG) and compressed natural gas (CNG). Introduction describes the source of obtaining LNG and technical parameters of LNG. Next in the article described specifications of compressed gas CNG and the scope of possible del[...]
13
75%
Logistyka
2014 nr 6 4580-4585
PL W artykule przedstawiono ogólnie zagadnienia związane z zasilaniem CNG silników o zapłonie samoczynnym. Skupiono się na procesie spalania w silniku o ZS, zasygnalizowano niektóre problemy występujące przy jego stosowaniu. Przedstawiono zdecydowaną przewagę NG jako paliwa do silników o ZS, uwzględnia[...]
EN The paper presents the general issues related to the supply of CNG diesel engines. The theme focuses on the process of combustion in a diesel engine, signaled some problem occurring with its application. Presents a clear advantage of CNG as fuel for Diesel engines, taking into account aspects: emiss[...]
14
71%
Journal of KONES
EN One of the basic problems concerning dual fuel powering of self-ignition engines is to determine the minimal dose of diesel oil injected into the combustion chamber in order to trigger self-ignition. Most research conducted to date on double-fuel powering self-ignition has been carried out on engine[...]
15
71%
Journal of KONES
EN An idea of using biomass for generating electricity and heat leads to new solutions for power generators, adapted to be supplied with gaseous and liquid biofuels. At present, there is a growing interest in low-power generators. This type of energy production is termed 'scattered energy generation'. [...]
16
71%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Gaz ziemny jako paliwo napędowe znajduje coraz częstsze zastosowanie w autobusach miejskich. W artykule przedstawiono wyniki badań oceny toksyczności spalin oraz analizy danych eksploatacyjnych autobusów komunikacji miejskiej zasilanych CNG na przykładzie MZK w Przemyślu.
17
71%
Journal of KONES
EN In the future many of spark ignition engines will be fuelled by the direct injection of the compressed natural gas. The spark ignition engines fuelled by CNG with lean and stratified charge in a low load mode require much more controlling of the air-fuel ratio than the diesel engines. The paper desc[...]
18
71%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W lutym 2005 roku minął pierwszy rok eksploatacji autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym w MPK Rzeszów. Autobusy zasilane sprężonym gazem ziemnym (CNG) na dobre zadomowiły się w stolicy Podkarpacia. W artykule autor przedstawia doświadczenia i wnioski dotyczące eksploatacji autobusów gazowych[...]
19
71%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W ramach prowadzonych prac rozwojowych w Instytucie Eksploatacji Pojazdów i Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Radomskiej wykonano adaptację silnika Mercedes OM 407 z zapłonem samoczynnym do zasilania gazem ziemnym. W opracowaniu przedstawiono zastosowane rozwiązania konstrukcyjne wykonane[...]
EN Under research work conducted at The Institute of Maintenance of Vehicles and Machines (IEPiM of Faculty of Mechanics of Radom University of Technology), it was made the adaptation of Mercedes OM 407 Diesel engine for natural gas feeding. In the article there are presented employed construction solu[...]
20
71%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych w Instytucie Eksploatacji Pojazdów i Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Radomskiej wykonano adaptację silnika Diesla z układem zasilania Common Rail do zasilania dwupaliwowego gazem ziemnym i olejem napędowym. W opracowaniu przedstawiono wyko[...]
EN Under research work conducted at The Institute of Maintenance of Vehicles and Machines (IEPiM of Faculty of Mechanics of Radom University of Technology), it was made the adaptation of the Common Rail Diesel engine for double fuel-feeding system – with natural gas and Diesel fuel. In the article ther[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last