Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CIM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2001 nr 3 2-5
2
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1481--1485
PL Opracowanie ma na celu zaprezentowanie możliwości wykorzystania systemów CAD do rozwiązywania zagadnień z jakimi spotykają się w swojej pracy zawodowej współcześni inżynierowie. Przedstawiono, w sposób ogólny, kilka najpopularniejszych w naszym kraju programów oraz porównanie możliwości wykorzystani[...]
EN Paper aims to present the possibilities of using CAD systems to solve problems they encounter in their professional modern engineers. Shows, in general terms, few popular in our country programs and to compare the possibilities of using the example of a project of the shaft.
3
75%
Acta Energetica
2012 nr 2 4-12
PL Artykuł ten składa się z trzech części: z ogólnej prezentacji wspólnego modelu informacyjnego (CIM, Common Information Model), jego zastosowania w rozwiązywaniu wybranych problemów systemu elektroenergetycznego i z wniosków. CIM jest niezależną platformą modelu danych opisaną w normach PN-EN (IEC) [...]
EN The paper consists of three parts: general presentation of Common Information Model (CIM), it’s application in solving selected power system problems and conclusions. CIM is an independent data model platform described in IEC 61970/61968 recommended for Smart Grid architectures. In current version [...]
4
75%
Materiały Ceramiczne
2018 T. 70, nr 2 152--160
PL W publikacji przedstawiono prace dotyczące wykonania stałotlenkowych ogniw paliwowych na podłożu anodowym o wymiarach 100 mm  100 mm oraz 50 mm  50 mm i grubości poniżej 1 mm. Zmniejszenie grubości ogniwa paliwowego ma na celu poprawę jego parametrów elektrycznych, optymalizację przepływu gazów do[...]
EN The publication presents works on the development of anode-supported solid oxide fuel cells (AS-SOFC) with base dimensions of 100 mm  100 mm and 50 mm  50 mm and overall thickness below 1 mm. The reduction of the thickness of the fuel cell aims at improving the electrical parameters, optimizing th[...]
5
71%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
1998 z. 124 85-98
PL W referacie przedstawiono system nadrzędnego zarządzania produkcją w modelowej instalacji CIM. Zaprezentowano strukturę funkcjonalną i architekturę fizyczną całości systemu oraz sformułowano problem harmonogramowania produkcji wraz z jego modelem matematycznym.
EN The subject of this paper is a tactical production management system in the laboratory CIM model. The general functional structure, the physical architecture of the whole system, as well as the tactical production planning problem formulation and its mathematical model is presented.
6
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Quality systems (QS) update must be based on the enterprise organization to assure customer satisfaction, as Deming, Juran and Feigenbaum did in their time, to seek improvement processes to reach high quality performance. This way, the proposal of this paper is the development of quality sy[...]
7
63%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2015 nr 3 47--50
PL W niniejszym artykule przedstawiono ogólne zasady posługiwania się normą IEC61970. Artykuł podzielono na trzy części. W pierwszej opisano genezę powstania standardu, w drugiej jego strukturę i zależności. Na koniec zaprezentowano praktyczny przykład użycia wspomnianej normy w oparciu o wybrany model[...]
EN The article describes general power system modeling rules based on international standard IEC61970. Discussion has been divided on three stages. In the first case the genesis of standard has been shown. The second describes structure and dependencies. In the end of the article some practical example[...]
8
63%
Mechanik
2014 R. 87, nr 7CD 659—666
PL W artykule przedstawiono zasady budowy rozszerzonego modelu geometrycznego wymiarowania i tolerowania (GD&T) o elementy związane z danymi ustawczymi obrabiarki CNC. Syntetycznie przedstawiono podstawowe źródła błędów obróbki oraz możliwości kompensacji błędów systematycznych w praktyce warsztatowej.[...]
EN This paper presents the methodology for developing the extended Geometrical Dimensioning and Tolerancing (GD&T) Model with the elements concerning the setup data of CNC machin tool. The main sources of the machining errors and the means for systematic error correction in the workshop conditions have[...]
9
63%
PUA Przestrzeń Urbanistyka Architektura
2018 Vol. 2 149--157
PL Równolegle z intensywną informatyzacją większości dziedzin życia człowieka proces projektowania architektonicznego i urbanistycznego przechodzi poważną przemianę. Mnogość aplikacji wspomagających projektowanie daje olbrzymie możliwości, ale też generuje zagrożenia. Wdrożenia nowych, często kosztowny[...]
EN Nowadays, as computerization affects the majority of human activities, the process of architectural and urban design is also undergoing a transformation. The multitude of design-supporting applications offers enormous possibilities, but also generates risks. The implementation of new, often expensiv[...]
10
62%
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono metodę automatycznego generowania programów sterujących pracą robota przemysłowego na podstawie planu produkcji ustalonego poprzez symulację. Opracowano sposób tworzenia programu sterującego polegający na przenoszeniu reguł sterujących między układem sterowania robota a kom[...]
EN Paper presents a method of the automaUc generation of the programs controlling the work of the industnal robot on the basis of the production plan. This plan is determined by the simulation. Elaborated method of crcating the control program consists in transformation of the controlling rules from th[...]
11
62%
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy prezentowana jest koncepcja oraz praktyczna realizacja idei komputerowo zintegrowanej produkcji na przykładzie zrobotyzowanego stanowiska obróbki przedmiotów klasy wałek [1]. Przedstawiono oprzyrządowanie i oprogramowanie doświadczalno - szkoleniowego stanowiska w zakresie projektowania tech[...]
EN The paper presents the idea and practical realization of the computer integrated manufacturing in the example of the robotized stand for machining of the workpieces of shaft - type. Tooling and software of experimental - training stand within design of technology, scheduling, simulation of productio[...]
12
62%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
1998 z. 124 19-29
PL Bazując na oprogramowaniu do sterowania ESP opartym na modelu macierzowym (MM) stworzono algorytm oraz oprogramowanie automatycznego generowania danych wejściowych do MM. Wykorzystano informacje o strukturze i obiektach tworzących system, a także informacje o technologii. Opracowany algorytm umożliw[...]
EN The software for FMS control based on Matrix Model in has been developed in the Production Engineering Institute (PEI) of Cracow University of Technology. The paper describes an algorithm for automated generation of the input data, based on the information about technology and the manufacturing sys[...]
13
62%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
1998 z. 125 249-259
PL W pracy zaprezentowano oryginalny algorytm ewolucyjny przeznaczony do optymalizacji NP-trudnych zagadnień permutacyjnych. Badany algorytm jest hybrydą zmodyfikowanego algorytmu genetycznego, uproszczonej procedury optymalizacji lokalnej, pewnego 'mechanizmu tabu' oraz prostej procedury autoadaptacji[...]
EN The paper presents the evolutionary algorithm, which realizes the original evolutionary search process, for optimization of the NP-hard permutational scheduling problems. The investigated algorithm is a hybrid of a modified genetic algorithm, simplified local optimization procedure, some 'tabu mecha[...]
14
54%
Foundations of Computing and Decision Sciences
EN The domain knowledge represented by ontology should be widely used in the design process of information system. The aim of the paper is to outline a systematic approach of developing a CIM model (domain model, precisely) on the basis of a selected domain ontology. There are presented some hints how [...]
15
51%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Współczesna architektura przechodzi metamorfozy związane z powszechną komputeryzacją. Zmiany te obejmują sposób myślenia o przestrzeni, warsztat projektowania i wytwarzania budynków. Architektura wymyka się klasyfikacjom formalnym i technicznym - jest ona określana mianem architektury non-standard. [...]
EN Contemporary architecture undergoes metamorphoses related to global computerization process. The changes affect perception of space, methods used to design and manufacture buildings: today architecture defies already known formal and technical categories and is described as non-standard architecture[...]
16
51%
Inżynieria Maszyn
2000 R. 5, z. 1/2 162-175
PL Artykuł dotyczy zwinnego wytwarzania i wprowadzenia nowych technologii do produkcji narzędzi dla potrzeb przemysłu szklarskiego przy produkcji butelek. Omawia zasady równoczesnego konstruowania i wytwarzania (agile manufacturing). Opracowano pilotażowy system elastycznej produkcji i przedstawiono an[...]
EN The paper deals with the development and introducing of new technologies in production of tools for bottle and glass industry. The principles of simultaneous engineering and agile manufacturing are discussed. Pilot FMS was developed and a case study for design, manufacturing programming and manufact[...]
17
51%
Mechanik
2016 R. 89, nr 7 721--723
PL Prawidłowy przepływ informacji na wszystkich poziomach zarządzania jest kluczowym elementem prawidłowego funkcjonowania nowoczesnego zakładu produkcyjnego. W artykule zaprezentowano współdziałanie systemów informatycznych ERP-APS-MES-SCADA w zakresie obiegu informacji dotyczących aktualnego stanu sy[...]
EN Correct flow of information, on all levels of management, is a crucial element of correct functioning of a modern production unit. Article presents cooperation of ERP-APS-MES-SCADA computer systems regarding circulation of information concerning the current condition of the production system.
18
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2002 z. 58 [193] 99-108
EN In the paper the problems of a complex using of advanced technologies both in safe-life techniques area, and in the field of information techniques, are presented.
19
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 71 75--86
PL Dyskusje na temat przekazywania energii i zaangażowania gospodarstw domowych jako zdecentralizowanych dostawców energii i redukcji kosztów energii pokazują obszar konfliktów, w których bardzo istotne są inteligentne sieci. W związku z tym, inteligentne sieci energetyczne są postrzegane jako kluczowy[...]
EN The discussions on the energy transition, the involvement of households as decentralized energy providers and the reduction of energy costs show an area of conflicts, in which they act as driving force on Smart Grids. In this regard Smart Grids are seen as a key element to address the former mention[...]
20
45%
Zarządzanie Produkcją
EN In the process of the spreading of knowledge about new solutions in production management and adaptation of innovation by given enterprises there are three interdependent domains that are involved: new solutions, suppliers of innovations, and the users. Critical elements in implementation of compute[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last