Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 69
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CFRP
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 314-324
PL W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań zabytkowych drewnianych belek stropowych wzmacnianych taśmami kompozytowymi CFRP. Eksperyment przeprowadzono na elementach w skali technicznej. Przedstawiono ponadto analizę teoretyczną uzyskanych rezultatów oraz założenia własnego modelu teoretyczneg[...]
EN Selected results of investigations of antiquewooden ceiling beams strengthened with composite material CFRP strips have been presented in the study. The experiment was carried out on elements in the technical scale. The theoretical analysis of the obtained results and the foundation for au[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 5a 267-273
PL Problemy konieczności naprawy lub wzmocnienia konstrukcji wsporczej z betonu, dla napowietrznych linii elektroenergetycznych, wynikają m.in. z uszkodzenia i korozji betonu, zarysowania konstrukcji, przeciążenia, konieczność przeprojektowania linii. Wyzwaniem współczesnej inżynierii budowlanej jest z[...]
EN The problems of necessity of repairs or strengthening of concrete support structures for overhead power lines follows from damage or corrosion of concrete, cracking of structure, overloading, the necessity of redesigning of line. The challenge of present-day civil engineering is to propose relativel[...]
3
100%
Przegląd Mechaniczny
2019 nr 1 25--29
PL W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania materiałów kompozytowych w elemencie osprzętu maszyn roboczych. Wytypowano elementy składowe osprzętów powszechnie spotykanych w maszynach, które mogą podlegać próbom wykonania z kompozytu. Spośród nich wybrano sekcję wysięgnika teleskopowego. Dla taki[...]
EN A concept of application of composites materials into heavy equipment attachment parts has been presented in the article. From the commonly used attachment types there have been selected those subcomponents which are appropriable to be developed with use of composites. For further analysis a foldabl[...]
4
94%
Journal of Machine Engineering
EN Our approach is to integrate printed strain gauges into a structure of laminated carbon fibre reinforced plastics (CFRP). This can provide minimizing disturbances caused by an additional sensor weight. Another point is to reduce the occurrence of pre-damage, as a printed structure is integrated dire[...]
5
84%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Redukcja nośności konstrukcji powoduje potrzebę ich naprawy i wzmocnienia. Ostatnimi czasy typowe techniki naprawy bazują na wykorzystaniu zewnętrznie przyspojonego zbrojenia FRP (polimery wzmacniane włóknami). Jednym z problemów jaki można napotkać w praktyce podczas wzmacniania jest niewłaściwie w[...]
EN Decrease of the bearing capacity of constructions imposes the need of their repair and strengthening. In the recent years, typical retrofitting technique involves use of external bonded FRP (fiber reinforced polymers) reinforcement. One of the problems that can be encountered during the strengthenin[...]
6
84%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 9 482-485
PL Przedstawiono badania porównawcze w pełnej skali belek mostowych wzmacnianych za pomocą biernych i wstępnie sprężonych taśm CFRP. Wykazano, że poza wymiernym efektem zwiększenia nośności belek o ponad 50%, zastosowanie taśm wstępnie sprężonych wpływa korzystnie na zwiększenie sztywności i ograniczen[...]
EN This paper presents results of experimental comparative tests on three full-size bridge beams, strengthened with passive and post-tensioned CFRP strips. The load carrying capacity increase by more than 50%, bending stiffness increase as well as cracks morphology have been evaluated. Results proved a[...]
7
84%
Kompozyty
PL Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych charakterystyki pełzania betonowych elementów ściskanych wzmacnianych materialami kompozytowymi z włókien węglowych CFRP. Pełzanie polega na rozłożonym w czasie procesie narastania odkształceń betonu w konstrukcji poddanej obciążeniu. Narastające odkształ[...]
EN In the paper, the results of the experimental studies on the creep characteristics of compressed concrete members strengthened with CFRP composite materials are presented. Creep consists in a process in which concrete strains in a structure are subjected to an external bad over an extended period of[...]
8
84%
Composites Theory and Practice
2016 R. 16, nr 4 223--229
PL Laminaty metalowo-włókniste (FML) zawierające kompozyt wzmacniany włóknem węglowym (CFRP) są atrakcyjnym materiałem konstrukcyjnym ze względu na specyficzne właściwości mechaniczne i elektryczne. Problemem w FML jest podatność na korozję galwaniczną w wilgotnym środowisku ze względu na obecność wars[...]
EN Hybrid materials such as Fibre Metal Laminates (FMLs) containing carbon fibre reinforced polymers (CFRPs) are very attractive candidates for novel design strategies due to their specific properties. However, Fibre Metal Laminates (FMLs) may be susceptible to galvanic and electrochemical corrosion in[...]
9
84%
Archives of Civil Engineering
PL Artykuł przedstawia badania doświadczalne płyt żelbetowych, przyjętych jako fragment realnej konstrukcji żelbetowej z płaskimi stropami. Celem badań była weryfikacja efektywności wzmocnienia połączenia płyty ze słupem na przebicie poprzez zwiększenie mechanicznego stopnia zbrojenia (mocy zbrojenia) [...]
EN The paper describes experimental research of slab-column connections examined on specimen designed as a part of reinforced concrete structure with flat slabs. The aim of the research was to verify the efficiency of slab reinforcement concept against punching shear by increasing slab's mechanical rei[...]
10
84%
Mosty
2012 nr 4 22--27
PL W niniejszym artykule autor prezentuje charakterystykę, sposoby aplikacji, zalety i wady oraz przykłady zastosowań materiałów kompozytowych w budownictwie mostowym. W kolejnym numerze magazynu „Mosty” ukaże się druga część tego artykułu, w której zostaną przedstawione nowe sposoby wzmacniania mostów[...]
EN The article describes the characteristics, methods of application, advantages and disadvantages, as well as examples of applications of composite materials in bridge construction. In the next issue of "Mosty" magazine, the second part of this article will be published, where the author will present [...]
11
84%
Composites Theory and Practice
2017 R. 17, nr 4 232--237
PL Kompozyty polimerowe wzmacniane włóknem węglowym (CFRP) są atrakcyjnym materiałem konstrukcyjnym o coraz szerszym zastosowaniu, w tym w lotnictwie. Łączenie ich z elementami metalowymi oraz wytwarzanie laminatów metalowo-włóknistych (FML) pozwala na uzyskanie wyższych właściwości mechanicznych od po[...]
EN Carbon fibre reinforced polymers (CFRPs) are an attractive construction material with an increasingly wide scope of application, including the aircraft industry. By combining them with metal elements and producing fibre metal laminates (FMLs), it is possible to achieve higher mechanical properties t[...]
12
84%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: A route to manufacture porous carbon fiber reinforced plastic (CFRP) for study purposes is described. Design/methodology/approach: The porous CFRP is characterized using standard techniques such as matrix digestion as well as the more sophisticated method of high resolution Microfocus X-Ray[...]
13
84%
Civil and Environmental Engineering Reports
2016 No. 20(1) 37--45
PL Praca dotyczy żeliwnych słupów cylindrycznych, które w związku z planowaną ich nową funkcją konstrukcyjną powinny zostać wzmocnione. Wymagania konserwatorskie nie dopuszczają znaczących zmian wyglądu zewnętrznego wzmacnianych słupów, z tego względu zaproponowano wzmocnienie za pomocą cienkiej powłok[...]
EN The paper deals with tubular, cast-iron columns which should be reinforced due to the planned new structural function of these elements. According to the requirements of the monument conservator the general appearance of columns should not be altered significantly. Reinforcement with an external, th[...]
14
84%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Prezentowany artykuł opisuje pierwszą w Polsce realizację wzmocnienia żelbetowych belek konstrukcji nośnej dachu hali przemysłowej przez ich sprężenie taśmami kompozytowymi z włókien węglowych (CFRP). Podano opis konstrukcji budynku, wyniki badań stanu technicznego oraz sposób wzmocnienia. Skrótowo [...]
EN The paper gives a detailed description of the first implementation in Poland of strengthening of a reinforced concrete structure by prestressing with CFRP strips. The strengthened beams were part of an industrial hall roof support structure. A description of the building structure, the results of mo[...]
15
84%
Mechanics and Mechanical Engineering
2017 Vol. 21, nr 3 591--601
EN Strengthening and repairing existing reinforced concrete structures is often more economical and sustainable than rebuilding them. Today the most commonly used techniques based on reparation by externally bonded Carbon Fiber Reinforced Polymers (CFRP). However, bonding concrete beams, particularly d[...]
16
84%
Engineering Transactions
EN Carbon fiber reinforced plastic (CFRP) is ideal for high performance of mechanical properties. However, during the manufacturing process of CFRP, defects or flaws can easily be introduced into the material, among which void is the most common one. Many factors contribute to the formation of void inc[...]
17
84%
Composites Theory and Practice
2018 R. 18, nr 4 210--216
PL Praca dotyczy numeryczno-doświadczalnego badania nośności cienkościennych struktur kompozytowych o omegowym kształcie przekroju poprzecznego poddanych osiowemu ściskaniu. Profile wykonano z kompozytu węglowo-epoksydowego o symetrycznym układzie warstw względem płaszczyzny środkowej. W ramach przepro[...]
EN The paper presents an experimental and numerical study investigating the load carrying capacity of thin-walled composite structures with an omega-shaped cross-section subjected to axial compression. The tested profile was made of carbon-epoxy laminate with symmetrical arrangement of the layers [0/90[...]
18
83%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 2 343--348
EN Carbon nanotubes have tensile strength approximately 30 times higher than the conventional steel. Moreover theoretically these CNT moulded into springs can store potentially 1000 times more energy than steel. Carbon nanotubes have excellent damping characteristics, which is possibly due to interfaci[...]
19
83%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL W pracy opisano badania nośności mimośrodowo ściskanych słupów żelbetowych wzmacnianych taśmami i matami CFRP. Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu zmiennej intensywności wzmocnienia podłużnego CFRP na nośność słupów. W badaniach zastosowano trzy intensywności wzmocnienia podłużnego CFRP -[...]
EN In the paper the investigations of load-bearing capacity of eccentrically compressed reinforced concrete columns strengthened with CFRP strips and sheets are presented. The aim of the conducted researches was to estimate the influence of changeable longitudinal CFRP reinforcement intensity on loadbe[...]
20
83%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 12 698-703
PL Przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań żelbetowych belek teowych, wzmocnionych taśmami CFRP. Dokonano oceny skuteczności wzmocnienia. Przeprowadzono obserwacje zachowania się stref kotwienia taśm podczas obciążania dźwigarów.
EN Results of experimental tests of RC beams additionally strengthened with CFRP bands are presented. Effectiveness of this strengthening method is evaluated.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last