Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 612
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CFD
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 109-110
PL Przedstawiono wyniki wstępnego modelowania przepływu przez półkowy reaktor przeciwprądowy. W programie Gambit 2.4.6. utworzono geometrię i wygenerowano niestrukturalne siatki numeryczne. Symulację numeryczną przepływu osobno dla dwóch płynów przeprowadzono za pomocą oprogramowania Fluent 6.3.26. fir[...]
EN In this study a multiphase computational fluid dynamics (CFD) model was used to simulate counter-current flow in a plate reactor. Geometry and unstructured mesh were created by the Gambit 2.4.6. The flow numerical modelling was simulated by the commercial CFD software Fluent 6.3.26.
2
100%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2009 nr 12 272-285
PL Artykuł zawiera rozważania dotyczące występowania bifurkacji Hopfa w przepływie płynu przez kanał z lokalnym, występującym tylko na pewnym odcinku, rozszerzeniem. W pierwszej części przedstawiono model symulacyjny oraz wyniki obliczeń, wskazujące na możliwość występowania w rozważanym układzie bifur[...]
EN This article discusses Hopf bifurcations in fluid flow through a locally expanded channel. The first part presents the simulation model and computation results that investigate the possibility of oscillatory bifurcations in the analyzed system at given geometry configurations and parameters. Simulat[...]
3
100%
Technical Transactions
2017 Vol. 10(114) 193--199
PL Energia pływów morskich może być pozyskiwana w podobny sposób jak energia wiatrowa. Jednakże ze względu na warunki środowiskowe oraz zmieniające się warunki pracy turbiny muszą spełniać bardzo wysokie wymagania. Mogą one być podobnie zbudowane jak wiatrowe, ale ze względu na inny rodzaj medium klucz[...]
EN Tidal energy might be extracted in a very similar way as the wind one by using turbines. However, due to environmental conditions, unsteady nature of tidal currents and wave activity, tidal turbines have to fulfill very demanding requirements. Such turbines might be structurally similar to wind turb[...]
4
100%
Technical Transactions
2017 Vol. 9(114) 159--164
PL Turbiny wykorzystujące pływy morskie są coraz częściej wykorzystywane jako źródła czystej energii. Energię pływów morskich można uzyskać w podobny sposób jak w przypadku energii wiatrowej, ale turbiny wykorzystujące pływy morskie muszą spełnić znacznie bardziej rygorystyczne wymagania. Jednym z czyn[...]
EN Tidal turbines are gaining more and more interest as a source of renewable energy. Energy from tidal currents may be extracted in a similar way as wind energy but tidal turbines have to meet much higher requirements. Cavitation phenomena, which are difficult to predict, have great influence on hydro[...]
5
89%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2013 nr 16(3) 169--178
EN This paper analyzes three popular methods of developing simulation models based on experimental data. The presented variants are discussed with emphasis on their strengths and weaknesses, and they are illustrated with examples in the area of numerical fluid mechanics. The principles of developing co[...]
6
89%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2013 nr 6 80--82
PL Projektowanie systemów wentylacji pożarowej przysparza wiele kłopotów i trudności. Brak poważnej i dostępnej literatury naukowej, a nawet normy projektowe uznane za tzw. „wiedzę techniczną”, okazują się źródłem wielu kłopotów projektowych i nieporozumień, które jednak są możliwe do uniknięcia i wyja[...]
7
88%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono możliwości komercyjnego pakietu obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) Fluent 6.2 w zakresie modelowania parametrów pracy cyklonowych separatorów cząstek z aerozoli. W symulacjach dokonano analizy i zastosowano odpowiednie modele burzliwości oraz wykorzystano dwie różne metody opisu prze[...]
EN The capability of the commercial CFD package Fluent to modelling of cyclonic dedusters is investigated. For simulations, appropriate turbulence models were chosen based on a thorough analyses of their structure and literature recommendations for cyclones. To describe a two-phase gas-solid flow, the [...]
8
88%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono wyniki modelowania krystalizatora fluidalnego metodami komputerowej mechaniki płynów (CFD).
EN The hydrodynamics in fluidized-bed crystallizers is studied by the CFD methods for the first time.
9
88%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/2 1347-1352
PL Metodę obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) zastosowano do modelowania reaktora zbiornikowego z homogeniczną reakcją chemiczną prowadzoną w fazie ciekłej (egzotermiczna reakcja estryfikacji). Modele reaktora weryfikowano z wykorzystaniem wyników doświadczalnych. Celem pracy było określe-nie lokalnyc[...]
EN CFD method has been used to model a batch stirred tank reactor with homogeneous chemical reaction (exothermic esterification reaction). The elaborated reactor model has been verified with use of the experimental results. The main aim of performed studies was a determination of local temperature dist[...]
10
88%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono wyniki symulacji metodą obliczeniowej mechaniki płynów rozkładu prędkości cieczy i stężenia drobnych cząstek stałych rozpraszanych w cieczy za pomocą łapowego mieszadła turbinowego, pompującego ciecz w kierunku powierzchni swobodnej, umieszczonego acentrycznie w zbiorniku bez przegród,[...]
EN The results of the time-dependent computational fluid dynamics simulations, presenting the distribution of the fluid velocity and concentration of solid particles in a liquid agitated by means of an uppumping, eccentrically mounted pitched blade mixer in an unbaffled full-scale vessel are presented [...]
11
75%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2011 nr 14(2) 299-313
PL W artykule przedstawiono wyprowadzenie podstawowych równań bilansowych w formie charakterystycznej dla metody objętości skończonych. Przedstawiono pochodzenie równania bilansu pędu, masy i energii, następnie równania zachowania w formie wektorowej. Metoda objętości skończonych jest stosowana w tzw. [...]
EN The article presents the derivation of the basic balance equations in form characteristic of the Finite Volume Method. In the following sections the origin of the balance equation of momentum, mass and energy is presented. Next, the conservation equations in vector form are described. The Finite Vol[...]
12
75%
Chemical and Process Engineering
EN The homogeneous stirred reactor designed for kinetic studies of the combustion of hydrocarbons with intensive internal recirculation in high temperature combustion chamber is described. The originality of our reactor lies in its construction which allows to intensively mix fuel and flue gases, measu[...]
13
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 6 354-355
PL Zjawisko erozji metalu ma miejsce tam, gdzie cząstki ciała stałego zawieszenie jeszcze w poruszającym się płynie, uderzają w powierzchnię materiału grywając od rodzimej całości mikroskopowe drobiny. Następstwem tego działania jest niszczenie materiału prowadzące do awarii urządzeń przemysłowych. Uk[...]
EN Phenomenon of metal erosion occurs when solid particles, carried by fluid stream, impinge against the metal surface, removing from it microscopic particles. Such material destruction leads to industrial equipment failure. One of systems in which erosion may occur is a duct supplying exhaust gas to t[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2008 nr 133 369--382
EN The paper presents shortly current state of numerical simulation of turbomachinery flows. The choice of flow model, turbulence modelling and numerical technique is considered by the example of CFD solver FlowER. The numerical results for turbomachinery flows concerning unsteady effects, flow leakage[...]
15
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 5s 104-107
EN The investigations of flow structure in an industrial rectangular settler for two systems of input and output - immersed and overflow - were carried out. Using the tracer and CFD methods the field of velocities and wastewater flow model were determined. The distributions of sediment contents in the [...]
16
75%
Chemical and Process Engineering
EN In this paper a three-dimensional model for determination of a microreactor's length is presented and discussed. The reaction of thermocatalytic decomposition has been implemented on the base of experimental data. Simplified Reynolds-Maxwell formula for the slip velocity boundary condition has been [...]
17
75%
Annual of Navigation
2008 No. 13 59-66
EN The paper presents the result of researches aimed to determine squat of ferry Jan Śniadecki in Świnoujście Port with use of CFD methods in compare with real measurements carried out by GPS-RTK methods. The results of validation were presented together with some practical conclusions.
18
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 43-44
PL W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznych procesu ogniskowania strugi cieczy w węźle mikrokanałów. Modelowanymi wielkościami były profile prędkości oraz geometria ogniskowanej strugi. Dostępne dane doświadczalne potwierdzają uzyskane wyniki symulacji.
EN Results of numerical simulations of hydrodynamic focusing of liquid streams in microchannels are presented in the paper. Velocity profiles and geometry of focusing streams were taken as modelling parameters. Available experimental data confirmed the results of CFD simulations.
19
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 74-75
PL Modelowano przepływ burzliwy w reaktorze rurowym dla układu dwufazowego ciecz — gaz z zastosowaniem metody Reynoldsa uśredniania równań Naviera-Stokesa. Zastosowano standardowy model k-ε, a przepływ dwufazowy płynów przez aparat opisano za pomocą modeli Eulera oraz Mixture. Wyniki symulacji [...]
EN Computational Fluid Dynamics modelling of turbulent two-phase flow in a tubular reactor was carried out. A modelling approach was based on the solution of Reynolds averaged Navier-Stokes equations with the standard k-ε model. Both Eulerian-Eulerian and Mixture models were Eulera used to des[...]
20
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 3 39-40
PL Celem prezentowanej pracy była symulacja współprądowego przepływu gazu i cieczy przez złoże reaktora pracującego przy periodycznie zmiennym zasilaniu złoża cieczą, z użyciem procedur CFD. W wyniku symulacji numerycznej uzyskano spadek ciśnienia gazu w złożu, rozkład udziału objętościowego danej fazy[...]
EN The aim of the presented work was the simulation of cocurrent gas and liquid flow through a reactor bed operating at periodically changing bed feeding with liquid using CFD procedures. The following results were obtained in numerical simulations: gas pressure drop in the bed, volume fraction distrib[...]
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last