Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 88
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CCS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Energii
2012 Nr 3 94--100
PL W pracy omówiono rezultaty wybranych badań eksperymentalnych membran polimerowych. Przedstawiono charakterystyki separacji CO2 membran polimerowych z użyciem mieszanek gazowych i spalin syntetycznych. Ponadto w artykule przedstawiono budowę stanowiska oraz jego zasadę działania. Celem prowadzonych b[...]
EN On the work one discussed results of selected research of experimental polymer membranes. And particularly one represented characteristics of the separation CO2 of polymer membranes with the use of gas- mixtures and combustion gas synthetic. Furthermore in the article one represented the constructio[...]
2
100%
Instal
2013 nr 11 13--16
PL W artykule przedstawione zostały wyniki obliczeń symulacyjnych układu cieplnego bloku o mocy 900 MW na parametry ultra-nadkrytyczne z instalacją wychwytywania dwutlenku węgla metodą absorpcyjną. Dokonano oceny wpływu instalacji zintegrowanej z obiegiem cieplnym na sprawność bloku. Rozpatrzono przypa[...]
EN The paper presents results of simulations of the thermal cycle of the 900 MW supercritical power unit with CCS installation based on chemical absorption. An assessment of an influence of the CCS installation integrated with the thermal cycle on power plant efficiency was made. Both full and partial [...]
3
100%
Górnictwo i Geologia
2012 T. 7, z. 2 249-257
PL W artykule omówiono potencjalne zagrożenia związane z procesem geologicznej sekwestracji dwutlenku węgla, na podstawie publikowanych wyników badań naukowych. Przedstawiono również sposoby zwalczania ryzyka związanego z procesami Carbon Capture and Storage (CCS).
EN The article discusses the potential risks associated with the process of carbon dioxide sequestration, based on published results of scientific research. It also presents ways to combat the risks of Carbon Capture and Storage processes (CCS).
4
100%
Journal of Power of Technologies
2013 Vol. 93, nr 5 383--393
EN Nowadays, the main aim of the development of coal-fired power industry concentrates on improving the efficiency of electricity generation and on reducing the CO2 emission. Modern power systems require from the power units ability to flexible work at part loads with high efficiency. The paper present[...]
5
89%
Czysta Energia
2010 Nr 4 16-18
PL Mimo wielu wysiłków, mających na celu rozwój i upowszechnienie zrównoważonej energii, przez najbliższe dziesięciolecia świat będzie uzależniony od paliw kopalnych. Zielone technologie są doskonalone, a efektywność energetyczna staje się jednym z priorytetów polityk energetycznych większości państw.
6
89%
Czysta Energia
2010 Nr 2 12-13
PL Przygotowywane przepisy dotyczące procesów wychwytywania, transportu i składowania CO2 są częścią szerszej regulacji prawnej - umów międzynarodowych i ustawodawstwa Unii Europejskiej - związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu.
EN .
7
89%
Czysta Energia
2010 Nr 2 24-25
PL FLEXI-BURN CFB (Development of High Efficiency CFB Technology to Provide Flexible Air/Oxy Operation for Power Plant with CCS) to projekt opracowywany w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Łączy on w sobie zalety właściwe technologii CFB (elastyczność paliwową i niskie emisje) ze spalaniem[...]
8
75%
Napędy i Sterowanie
2013 R. 15, nr 7/8 126--129
PL W pracy omówiono rezultaty wybranych badań eksperymentalnych membran polimerowych. Przedstawiono charakterystyki separacji CO2 separatora membranowego z użyciem mieszanek gazowych i spalin syntetycznych. Celem prowadzonych badań było sprawdzenie zdolności modułu membranowego i określenie możliwości [...]
EN In work one discussed results chosen research of experimental polymer membranes. One described characteristics of the separation CO2 of the membranous separator with the use of gaseous mixtures and combustion gas synthetic. The aim conducted research was the test of abilities the membranous modulus [...]
9
75%
Chemical and Process Engineering
EN Amine absorption processes are widely used in the industry to purify refinery gases, process gases or natural gas. Recently, amine absorption has also been considered for CO2 removal from flue gases. It has a number of advantages, but there is one major disadvantage - high energy consumption. This c[...]
10
75%
Polityka Energetyczna
2015 T. 18, z. 4 125--134
PL Istotnym zagadnieniem związanym z ograniczaniem emisji ditlenku węgla ze spalin powstających w procesie produkcji energii elektrycznej jest zmniejszenie energochłonności węzła wychwytu CO2, a więc jego negatywnego wpływu na ogólną sprawność bloku węglowego. Moż- na tego dokonać albo poprzez zastosow[...]
EN An important issue related to the reduction of carbon dioxide emission from flue gases generated in electricity production processes is the reduction of energy consumption of CO2 capture plants, and its negative impact on the overall efficiency of coal-fired units. This can be done by using the appr[...]
11
75%
Rynek Energii
2010 nr 6 56-61
PL W pracy analizowano możliwość poprawy efektywności pracy membran do odzysku CO2. Przedstawiono strukturę dwustopniowego układu membranowego i jego wpływ na jakość otrzymywanego ditlenku węgla. Do obliczeń wykorzystano program Aspen. Określono wpływ powierzchni membrany w pierwszym i drugim stopniu [...]
EN In the paper a possibility of the improvement of the effectiveness of the work of membranes for CO2 capture was analyzed. The structure of a two-stage membrane system and its influence on the quality of the obtained carbon dioxide was presented. For the calculations Aspen software was used. The infl[...]
12
75%
Przegląd Geologiczny
2015 Vol. 63, nr 1 34–-35
PL The European Commission directive has been transposed into national law (“Gesetz zur Demonstration und Anwendung von Technologien zur Abscheidung, zum Transport und zur dauerhaften Speicherung von Kohlendioxid” vom 17. August 2012 – KSpG). The national law allows a limited amount of CO2 t[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2016 nr 92 261--273
PL Zaprezentowano wyniki interpretacji 3 sekcji w wersji współczynników odbicia (EWO) dla struktury Wierzchowa. Wykonana interpretacja istotnie wzbogaciła zakres informacji przedstawianych w standardowych dokumentacjach sejsmicznych. Uwzględniając dane geologiczne z otworów przebijających strukturę, zi[...]
EN The paper presents the results of the interpretation of three sections of effective reflection coefficients (ERC) in the Wierzchowo structure. The interpretation significantly enriched the amount of information presented in the standard seismic materials. Taking the geological data from boreholes pi[...]
14
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
EN Over the course of recent years IRIS was actively involved in a large number of CO2 studies. The projects were carried out both for Norwegian Continental Shelf as well as main land Europe and Russia. Our involvement in such projects included geological and reservoir modeling, laboratory study, evalu[...]
15
75%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2017 nr 8 28--31
PL Rozwój przemysłu, a w konsekwencji wzrost emisji dwutlenku węgla zmusza do poszukiwania nowych technologii i sposobów redukcji jego emisji do atmosfery. W artykule przedstawiono problem społecznej akceptacji wychwytywania, transportowania i składowania dwutlenku węgla (CCS) jako potencjalnego środka[...]
EN The development of industry and – consequently – the increase of carbon dioxide emissions have forced the search for new technologies and ways to reduce carbon dioxide emissions into the atmosphere. The article presents the issue of social acceptance for carbon capture, transport and storage (CCS) a[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2015 nr 90 93--103
PL Badania procesu usuwania CO2 ze spalin klasycznych bloków węglowych stanowiły jeden z głównych elementów Strategicznego Programu Badawczego realizowanego w latach 2010-2015. W strukturze krajowej energetyki, opartej w głównej mierze na węglu, badania te mają znaczenie strategiczne w aspekcie koniecz[...]
EN Research of the Carbon Capture process from flue gases was one of the main elements of the Strategic Research Program carried out in 2010-2015. According to the Climate and Energy Policy of the European Union, this research is very important for the national energy sector which is mostly based on co[...]
17
75%
Karbo
2012 Nr 2 123-130
PL Coraz większe znaczenie ograniczania emisji C02 ze spalin spowodowało konieczność znajdowania jak najefektywniejszych metod separacji tego gazu. Sposób dostępnych technik najbardziej obiecującą wydaje się absorpcja chemiczna w roztworach wodnych alkoholoamin. W celu ograniczenia znacznej energochłon[...]
EN Increasing importance of limitation of C02 emission caused necessity to find the most efficient method of separation of this gas from flue gas. Taking into account the available techniques, the most promising seems to be a chemical absorption in aqueous solutions of alcoholamines. In order to reduce[...]
18
75%
Polityka Energetyczna
2014 T. 17, z. 4 339--349
PL W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych nad doborem optymalnych warunków pracy instalacji separacji CO2 dla wychwytu ditlenku węgla z gazów o zwiększonej jego zawartości. Skupiono się zarówno na wytypowaniu jak najlepszego sorbentu jak i doborze optymalnych warunków prowadzeni[...]
EN The article presents results of researches carried out on the selection of optimal operating conditions of CO2 separation plant for carbon dioxide removal from gases with increased content of CO2. Researches were focused on both: the selection of the best sorbent as well as the[...]
19
71%
Archiwum Spalania
2012 Vol. 12, nr 4 195--203
PL Technologie CCS (Carbon Capture and Storage ) uważane są za jedno z głównych rozwiązań pozwalających w przyszłości na zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych pochodzących z różnych źródeł spalania paliw kopalnych, w tym spalania węgla w procesach produkcji energii elektrycznej i ciepła. W związku z[...]
20
71%
Geology, Geophysics and Environment
2016 Vol. 42, no. 4 449--458
EN Massive emissions of CO2 into the atmosphere are the most direct reason causing global warming and climate change, so more and more countries are starting to focus on carbon abatement technologies. In recent years, the method GCS (Geological Carbon Storage), injecting the CO2 in a supercritical stat[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last