Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 41
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CAD/CAE
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Modelowanie Inżynierskie
PL W artykule przedstawiono zagadnienie związane z modelowaniem cyfrowym mobilnego robota z napędem gąsienicowym. Nowoczesne oprogramowanie CAD/CAE oferuje spójny i elastyczny zestaw modułów do trójwymiarowego projektowania mechanicznego, symulacji, tworzenia narzędzi oraz wymiany informacji projektowe[...]
EN In this paper the authors present the problems of digital modeling mobile robot with crawler drive. Modern CAD/CAE software provides a comprehensive and flexible set of module for 3D mechanical design, simulation, tooling creation, and design communication that help you cost-effectively take advanta[...]
2
100%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2007 nr 10 41-58
PL W artykule przedstawiono metodę optymalizacji pionowego zbiornika ciśnieniowego o ustalonej objętości dla określonych warunków eksploatacji. Zbiorniki tego typu są elementami linii technologicznych stosowanych w wielu gałęziach gospodarki, m.in. w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym [...]
EN The paper presents a method for optimizing the construction of a vertical pressure tank with a given capacity, for specified service conditions. Such tanks are elements of process lines applied in numerous branches of the economy, including the chemical, pharmaceutical, cosmetic and food industry. [...]
3
94%
Machine Dynamics Research
EN The importance of interaction between mechanical CAD workflow and fluid-flow CAE simulations in modern micromachinery design projects are investigated. Fluid flow models for simulating multiphase and multicomponent microfluidic flows were analyzed and presented.
4
94%
Optica Applicata
EN An integrated design method is discussed which thoroughly considers related parameters of the various subsystems in order to optimize the overall system that mainly consists of opto-mechanical structure CAD, CAE and the integrated information platform PDM. Based on the parameter drive of the virtua[...]
5
94%
Studia Informatica
PL W pracy przedstawiono rozwiązania w zakresie oprogramowania pozwalającego na przygotowanie plików konfiguracyjnych dla układów FPGA i umożliwiającego na bazie odpowiednich układów proste konfigurowane oraz weryfikację projektów realizowanych w scalonych układach programowalnych FPGA. Tego typu narzę[...]
EN The paper presents a selected group of software and hardware solutions capable to prepare and implement the configuration data stream into a programmable integrated circuits FPGA. The features of the evaluation boards carrying the FPGA IC applicable to testing the implemented design is reported. The[...]
6
84%
Mechanik
PL W pracy przedstawiono wdrażane na Uniwersytecie Śląskim, Wirtualne Laboratorium Tribologiczne, w którego skład wchodzą testery: RS2007, T-05, T-11, T-17, używane w badaniach zjawiska tarcia i zużycia dla różnorodnych węzłów tribologicznych. Zaprezentowano trójwymiarowe modele urządzeń tribologicznyc[...]
EN The paper presents implemented at the University of Silesia, tribological Virtual Laboratory, which consists of testers: RS2007, T-05, T-11, T-17, used in the study of friction and wear for various tribological friction pairs. Presented three-dimensional models of tribological testers and the result[...]
7
84%
Mechanik
PL Praca dotyczy określenia optymalnego przekroju poprzecznego dźwigara nośnego projektowanej suwnicy. Kryterium optymalizacji jest koszt dźwigara wykonanego z dostępnych w handlu profili. Wykonano modele numeryczne dźwigarów dla czterech koncepcji ich przekroju poprzecznego z wykorzystaniem systemów C[...]
EN Presented study concerns optimal cross section determination of the crane’sload-bearing girder in terms of applied profiles. Overall costs of the girder made from commercially available profiles is the optimizing criterion. Girder’s numerical models using CAD systems were prepared for the four cross[...]
8
84%
Mechanik
PL W pracy przyjęto koncepcję, która zakłada, że pierwszym krokiem w procesie tworzenia aplikacji Knowledge Based Engineering jest budowa modelu obiektowego produktu i procesu projektowego. Model ten może być przetworzony na reprezentację zbudowaną w określonym języku programowania. Kolejnym krokiem je[...]
EN The paper concerns the modeling, of the engineer's knowledge in the object oriented form. Following cases of design problem modeling in object oriented form were selected: selection, configuration, parametric design, original design, redesign. On the basis of this concept programs cooperating with K[...]
9
84%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W pracy przedstawiono zarys prac prowadzonych na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej dotyczących zastosowań komputerowego wspomagania prac inżynierskich w zakresie projektowania, analizy i opracowywania technologii produkcji sprzętu żeglarskiego, ze szczególnym uw[...]
EN The paper presents the outline of research conducted at Faculty of Power and Aeronautical Engineering (Warsaw University of Technology) in the area of CALVCAM/CAE systems application for design, analysis and manufacturing preparaiion of the yachts hulls and rigging.
10
84%
Selected Engineering Problems
2013 nr 4 127--132
EN This paper presents a method, basing on the engineering knowledge and experience, for aiding the design process. In this method, the system is built using the hybrid architecture that combines the advisory system and the CBR method. In the paper the structure of the advisory system and the functioni[...]
11
84%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2014 Vol. 19, no. 4 677--686
EN This article presents the use of the potential of the present-day CAD/CAE systems in modelling and a kinematic analysis of a spatial five-membered lever mechanism 5R. A simulation model was developed. On the grounds of the methodology developed, numerical analysis was conducted. The results of the a[...]
12
84%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7CD 621--640
PL W pracy przedstawiono metodykę modelowania geometrii i masy typowych elementów podwieszanych aplikowanych w samolotach bojowych eksploatowanych w Siłach Powietrznych RP. Podano metodę dokładnego modelowania geometrycznego w zaawansowanym programie CAD oraz modelowania uproszczonego na potrzeby ustal[...]
EN In the paper, authors present geometry and mass modelling methodology for typical fighter aircraft stores which are operated in Polish Air Force. This study includes precise geometry modelling method with use of CAD software and simplified modelling for evaluation of store mass distribution with use[...]
13
84%
Mechanik
2016 R. 89, nr 10 1368--1369
PL W artykule przedstawiono metodykę analizy i modelowania układów technologicznych i procesu szlifowania powierzchni śrubowych stożkopochodnych z wykorzystaniem systemów CAD/CAE. Opracowana metodyka pozwala na przeprowadzenie analiz dokładności procesu szlifowania powierzchni śrubowych z uwzględnienie[...]
EN The article presents a methodology for analysis and modeling of technological systems and the process grinding of the screw surface using CAD / CAE. The developed methodology allows to carry out analysis of the accuracy of the process of the screw surface grinding including the displacement and shap[...]
14
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule pokazano możliwości współczesnych systemów CAD/CAE do modelowania i analizy kinematycznej silników gwiazdowych. Opracowany model symulacyjny pozwolił na przeprowadzenie analiz numerycznych. Wyniki tych analiz przedstawiono na wykresach.
EN The article presents use of the capabilities of modern simulation system CAD/CAE for modeling and kinematic analysis of the radial engine. The developed simulation model allows to perform numerical analysis. The results of these analyzes are shown in the graphs.
15
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule, na przykładzie ramy motocykla, przedstawiono wykorzystanie w procesie projektowania systemów CAD/CAE do modelowania części i symulacji występujących w nich naprężeń.
EN The article describes on the example of the motorcycle frame, the possibility of the use of CAD/CAE in the design process for part modeling and simulation of stresses occurring in them.
16
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zaprezentowano parametryczny model bryłowy platformy towarowej o udźwigu 600 kg, utworzony z wykorzystaniem technik komputerowych CAD/CAE. Przeprowadzono wytrzymałościową analizę numeryczną wybranych elementów konstrukcyjnych metodą elementów skończonych MES.
EN This article presents a parametric solid model with a lifting capacity of cargo platform 600 kg, made up of computer-aided CAD/CAE. An endurance numerical analysis of selected structural elements of finite element method FEM was made.
17
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zaprezentowano wykorzystanie możliwości współczesnych systemów CAD/CAE do modelowania i analizy kinematycznej układu korbowo-tłokowego dwusuwowego silnika spalinowego. Opracowany model symulacyjny pozwolił na przeprowadzenie analiz numerycznych. Wyniki tych analiz przedstawiono na wykresa[...]
EN The article presents use of the capabilities of modern symulation system CAD/CAE for modeling and kinematic analysis of the crank-piston two-stroke internal combustion engine. The developed simulation model allows to perform numerical analysis. The results of these analyzes are shown in the graphs.
18
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 117-120
PL W pracy dokonano symulacji procesu wtryskiwania tworzywa sztucznego, z zastosowaniem technik CAD/CAE wykorzystujących narzędzia numeryczne działające z zastosowaniem metody elementów skończonych MES. Obiektem badań jest pokrywa bezpieczników pojazdów samochodowych. Wyniki badań symulacyjnych zilustr[...]
EN The paper presents simulation of the injection molding, with use of the techniques of CAD/CAE, tools using finite element method FEM. The object of the research is fuse cover vehicles. Simulation results are shown graphically.
19
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 121-125
PL W artykule zaprezentowano możliwości i korzyści płynące z wykorzystania systemu CAD Solid Edge, zintegrowanego z programem Autodesk Mold Flow, do projektowania parametrycznego form wtryskowych. Jako przykład został wybrany proces projektowy formy wtryskowej do formowania pokrywy bezpieczników pojazd[...]
EN The paper presents the opportunities and benefits of using Solid Edge CAD system, integrated with Autodesk Mold Flow, for parametric design of injection molds. As an example was chosen the mold design process for forming automotive fuse cover made of plastic.
20
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 254-257
PL W artykule dokonano symulacji przepływu oleju napędowego w układzie napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. Na podstawie przedstawionych w opracowaniu wyników badań, określono wpływ konstrukcji urządzenia oraz parametrów zasilania na kształtowanie się zmian prędkości przepływu, gęstości[...]
EN This paper presents the flow simulation of oil in the system of filling and emptying transport tanks. Based on the results of the study, defined the influence of the equipment construction and parameters (pressure supply work productivity) on the changes in flow velocity, density, temperature and dy[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last