Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Bytom
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 5 456-459
2
100%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2006 Nr 6 56
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 1-2 104--108
PL W artykule zaprezentowano problem bezpieczeństwa na terenie miasta Bytom. na podstawie analizy okresu 20013-2017. Omówiono rodzaje zdarzeń drogowych oraz ich kwalifikację. Opisano wybrane zagadnienia ilustrujące sytuację na drogach, które w sposób szczególny wpływają na poziom bezpieczeństwa uczestn[...]
EN In the article the problem of the road safety in Bytom based on analysis of the period 2013-2017 is presented. The types of traffic incidents and their classification are specified. Selected issues that have a particular impact on the safety level of road users, such as the number of road accidents,[...]
4
100%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2011 No 246 43--70
PL Na tle miast Aglomeracji Górnośląskiej, w których zachodziły w ostatnich kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu latach największe i najbardziej dynamiczne przemiany społeczno-ekonomiczne Bytom stanowi ośrodek pod wieloma względami wyjątkowy. Niewątpliwie jest to miasto, które podobnie jak miasta sąsied[...]
EN Postindustrial cities, afflicted or affected or touched with the intense structural crisis, have to face the numerous social, economic and spatial challenges and to facilitate the deep reconstruction of its own image. In each of mentioned aspects the strong support can come from the utilization of t[...]
5
94%
Świat Szkła
2002 nr 8 [55] 24-26
PL Oddział Górnośląskiego Banku jest przykładem realizacji modernizacji zabytkowego obiektu za pomocą dużych powierzchni przeszkleń. W ten sposób połączono zachowane części zabytkowe obiektu z nowoczesnymi rozwiązaniami podnoszącymi jego walory użytkowe.
6
94%
Ekotechnika
2004 nr 4 30-31
7
94%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
2001 Vol. 35 nr 4 138-143
PL Omówiono zasady stosowania modeli adaptacyjnych do prognozowania średniodobowych stężeń SO2. Okazało się, że modele te mogą dawać bardzo dokładne prognozy pod warunkiem odpowiedniej organizacji danych używanych do korekty współczynników.
EN Adaptation models as the method of the daily mean SO2 concentration forecast. The princyples of adaptation model applying for the forecast of daily mean SO2 concentration were discussed in the paper. It was proved that such models can give very accurate forecast an condition of the suitable organiza[...]
8
94%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 8-9 18--19
PL W Bytomiu powstał pierwszy w Polsce automatyczny system zarządzania bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Projekt powstał dzięki współpracy firmy Lifor Sp. z o.o. z bytomską strażą miejską, policją oraz Miejskim Zarządem Dróg i Mostów. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz zaprez[...]
EN The first in Poland automatic system of safety management of road traffic was installed in Bytom. The project was realized thanks to the cooperation of Lifor company as well as city’s Police, Municipal Guard and Municipal Road and Bridges Management. The project aims to increase road safety and to p[...]
9
84%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Dokonano analizy dotychczasowego stanu badań nad wpływem dodatku tworzyw sztucznych do mieszanki węglowej na jakość produkowanego koksu. Przedstawiono wymagania jakie należy spełnić przy zastosowaniu odpadowych tworzyw sztucznych w mieszaninie węglowej. Porównano wyniki koksowania mieszanek zawieraj[...]
EN A review is presented of investigation into effects of waste plastics additions to coal mixes on the resulting properties of blast furnace coke and conditions which have to be met for such recycling of waste plastics. A comparison was made of the behaviour of coal mixes containing plastics in the fo[...]
10
84%
Rudy i Metale Nieżelazne
1998 R. 43, nr 8 371-375
PL Opisano sytuację hydrologiczną obszaru składowania odpadów flotacyjnych, na podstawie której wytypowano zbiorniki wodne do badań. Przedstawiono wyniki analiz wód z tych zbiorników na zawartość Zn, Pb, Cd, Fe, a także wapnia i magnezu. Na podstawie analiz wykonanych w próbkach pobranych różnych warun[...]
EN There is described the hydrometallurgical situation of the district of flotation refuse storage, where the water-reservoirs have been selected for study. There are presented the analysis results of the waters of those reservoirs for Zn, Pb, Cd, Fe, Ca, Mg. On the ground of the analyses of samples, c[...]
11
84%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2018 nr 102 111--128
PL Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań poświęconych kwestii ubóstwa energetycznego w Katowicach i Bytomiu, dwóch miastach na prawach powiatu usytuowanych na terenie woj. śląskiego. Badania miały za zadanie dokonać weryfikacji tego, czy koncepcja podziału energetycznego autorstwa B[...]
EN The main aim of this article is to present the results of research on energy poverty conducted in Katowice and Bytom, two cities situated in the Silesian voivodeship [region] in Poland. The study attempted to verify whether the energy divide concept elaborated by Bouzarovski and Tirado Herrero (2015[...]
12
84%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2006 Nr 6 52
13
84%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2007 Nr 3 (72) 37--42
PL W artykule przedstawiono wieloletnią historię Elektrowni Szombierki (istniejącej od 1920 roku) i Elektrowni Miechowice (powstałej w czasie drugiej wojny światowej). Obie Elektrownie już w 1974 r. Zarządzeniem Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Energetyki w Warszawie połączono tworząc przedsiębiorstwo[...]
EN The paper presents many years’ history of the Power Plant Szombierki (existing since 1920) and the Power Plant Miechowice (established during the 2nd World War). These both Power Plants merged in 1974 creating thus the “BYTOM Group of Power Plants”. Since 1993 both Power Stations constitute a joint [...]
14
84%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2014 No 253 162--175
PL Demograficzne kurczenie się miast stanowi jeden z najbardziej aktualnych problemów miast w Polsce i w Europie. Zjawisko to dotyczy wszystkich grup wielkościowych miast, w niemal wszystkich regionach Polski. Perspektywa demograficzna GUS do 2035 r. wskazuje, że proces ten będzie się pogłębiał. Dodatk[...]
EN The aim of the article is to define urban policies towards the problem of urban shrinkage presented on the example of the city of Bytom. This centre is a model example of multiple-criteria urban shrinkage, both in terms of conditionings of the phenomenon as well as its consequences. In defining the [...]
15
84%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2011 No 246 129--152
PL W 2010 r. w Bytomiu, z inicjatywy władz miasta przystąpiono do opracowania Strategii rozwoju kulturalnego Bytomia 2020+. W pracach nad dokumentem wzięły udział kluczowe środowiska lokalne decydujące o rozwoju kultury w różnych aspektach; w szczególności, reprezentowane były instytucje kultury, samor[...]
EN In 2010 local authorities in Bytom initiated works on cultural development strategy. The article presents main parts of the final document including strategic assumptions, vision and strategic goals. Vision of cultural development consist of five thematic areas: activeness of cultural milieu and ins[...]
16
84%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2018 nr 40 (2) 225--242
PL Artykuł ukazuje wpływ procesu rewitalizacji na kształtowanie krajobrazu miejskiego. Wybrane miasta cechują się dużym udziałem terenów poprzemysłowych. Pomimo wspólnej genezy stanu kryzysowego w obu przypadkach rewitalizacja wywiera inny wpływ na krajobraz miejski, co przedstawiono w postaci ujęć mod[...]
EN The article presents the impact of the revitalization process on shaping the urban landscape. The cities selected here are characterized by a large amount of post-industrial area. Despite the common origin of the crisis state in both cases, revitalization has a different impact on the urban landscap[...]
17
84%
Przegląd Górniczy
2010 T. 66, nr 10 161-166
PL W artykule przedstawiono na przykładzie rejonu Piekar Śląskich i Bytomia możliwość wykorzystania archiwalnych map z atlasu "Karte des Oberschlesischen Erzbergbaues" (Mapa Górnośląskiego Górnictwa Kruszcowego - wydanego w latach 1911-1912) do celów współczesnych, np. przy opracowaniu miejscowych plan[...]
EN Possibility of archival maps using from the atlas "Karte des Oberschesisches Erzbaues" (Upper Silesian Ore Mining Map- edited in the years 1911-1912) for contemporary purposes e.g. for designing of the local development plans, are presented on example of Piekary Śląskie and Bytom region. Basing on t[...]
18
83%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2006 Nr 6 54
19
83%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL Przedstawiono modele regresyjne typu ARX (autoregresja z egzogennymi wejściami) wpływu warunków meteorologicznych na średniodobowe stężenia SO2 w powietrzu Katowic i Bytomia. Uzyskane modele są statystycznie istotne, a uzyskiwane błędy prognoz są niewielkie.
EN Models of forecast of the mean daily SO2 concentration for choosen cities of the Silesian Industrial Region. The ARX type regression models (Auto-Regressive with exogenous inputs) of meteorological conditions influence on mean daily concentrations of SO2 in atmosphere of Katowice and Bytom are prese[...]
20
83%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przedstawiono metodykę wytwarzania wielokomponentowych brykietów i układu technicznego do prób przemysłowych, według opracowanych wytycznych techniczno-technologicznych. W warunkach wielkiego pieca Zakładów Metalurgicznych istnieje możliwość stosowania wielokomponentowych brykietów w ilości około 50[...]
EN Methodology of production of multicomponent briquettes is described together with technical conditions of the blast furnace trials. It was found that in the particular blast furnace it was possible to use about 50 kg/tonne of hot metal without adverse effects of furnace operation. The briquettes mak[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last