Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 47
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Business Intelligence
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 2 741-749
EN One of the factor of the current economic situation is - above all - the informative disorder and the ability of using the rich informative assets that are available in the organization. Such situation leads to the informative overcharge and motivates to seek the instruments enabling suitable data t[...]
2
100%
Wiadomości Górnicze
PL W dzisiejszych czasach systemy klasy Business Intelligence mogą stać się rozwiązaniem problemów związanych z błyskawiczną reakcją na zmianę czynników środowiska otaczającego przedsiębiorstwo. W artykule omówiono przebieg procesu wdrożenia przez Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa SA systemu klas[...]
EN In today's world the systems of business intelligence class may become a solution for the problems associated with rapid response to a change of factors surrounding the company. The article discusses the process of implementation by Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa SA (the Center for Informat[...]
3
88%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule omówiono praktyczne aspekty implementacji przez Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa SA systemu klasy Business Intelligence w spółkach węgla kamiennego. Przybliżono zastosowanie platformy BI, jako narzędzia dostarczającego danych niezbędnych do podejmowania decyzji zarządczych. W obecn[...]
EN The article discusses the practical aspects of implementation by the Central Mining Information Technology Center SA of Business Intelligence class system in the coal companies. The application of BI platform was introduced as a tool for providing the data necessary for making management decisions. [...]
4
75%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2009 Nr 24 169-180
5
75%
Przegląd Teleinformatyczny
PL W niniejszym artykule poruszono zagadnienie wdrażania kokpitu menedżerskiego w organizacji. Przedstawiono teoretyczne aspekty wdrażania systemów informatycznych, uwzględniając rolę wyboru właściwej strategii wdrażania, a także wskazano bariery wdrażania i scharakteryzowano czynniki implikujące skute[...]
EN This paper considers the problem of management dashboard implementation. Firstly theoretical aspects of implementation of information systems including role of implementation strategy choice have been described. Lately, barriers of implementation and indications of the effective system implementatio[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 82 43--60
PL Zarządzanie wiedzą w organizacji obecnie stanowi duże wyzwanie i ważne zadanie dla menedżerów wszystkich szczebli. Skuteczność i efektywność w procesie podejmowania decyzji są w dużej mierze uzależnione od dostępności wiarygodnej i pełnej wiedzy. Istnieje wiele narzędzi informatycznych, które powsta[...]
EN Nowadays, knowledge management in organization is a big challenge and an important task for managers at all levels. The effectiveness and efficiency in a decision-making process - to a high extent - depends on the availability of reliable and comprehensive knowledge. There are many IT tools that wer[...]
7
75%
Polish Journal of Management Studies
2015 Vol. 12, No. 1 132--142
PL Celem artykułu jest rozpoznanie możliwości różnych narzędzi IT do budowy aplikacji Business Intelligence (BI). Na wstępie zidentyfikowano istotę BI oraz opisano trzy etapy rozwoju systemów BI. Następnie omówiono różne narzędzia IT, jakie mogą być stosowane do budowy BI w organizacjach. Ostatecznie, [...]
EN The research objective for this study is to investigate different Information Technology (IT) tools for Business Intelligence (BI) development. Firstly, the issue of BI was identified and the various ages in BI development were presented. Then, the most important IT tools used in BI development were[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2009 Nr 24 111-121
EN While updating decision support solutions in company management includes more and more wider offer of software then their efficient application belongs to goals hardly reachable. In the paper analysis of possibilities in area of mentioned above barriers elimination was made. There was attempted to p[...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono sposób analizy danych produkcyjnych rejestrowanych przez pracowników produkcyjnych w systemie ERP. Zaprezentowano powiązania logiczne występujące w systemie ERP pozwalające na połączenie ze sobą informacji z obszarów kadry – czas pracy – produkcja. Na podstawie tych powiązań[...]
EN The paper presents a method of analyzing production data registered by production employees in the ERP system. The logical connections appearing in the ERP system allowing to connect information from the areas of staff - work time - production are presented. Based on these connections, the author wi[...]
10
75%
Journal of Computer Sciences Institute
2016 Vol. 1 6--13
PL Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości integracji Business Intelligence(BI) i Big Data (BD). Na podstawie studiów literaturowych określono potencjalne korzyści i wady płynące z takiego rozwiązania. Ponadto, wymienione zostały korzyści jakie odniosły organizacje, które wdrożyły roz[...]
EN The purpose of this article is to present the possibilities of integration of Business Intelligence (BI) and Big Data (BD). Based on literature studies identified the potential benefits and drawbacks coming from this solution. In addition the benefits of this solution were listed, based on case stud[...]
11
71%
Logistyka
2005 Nr 2 18-21
PL W okresie transformacji przedsiębiorstwa logistyczne powinny poszukiwać trwałych źródeł przewagi konkurencyjnej. W tym czasie zasadniczo zmienia się otoczenie, które rzutuje na przyjętą strategię postępowania podmiotów rynkowych. Likwidacji ulegają tradycyjne związki i w ten sposób tworzy się przest[...]
12
71%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL Posiadanie informacji przez przedsiębiorstwa nie wystarcza do jegodobrego funkcjonowania na bezustannie zmieniającym się rynku. Bardziej istotne staje się szybkie tempo obiegu danych oraz jakość ich prezentacji. Odpowiedzią na zapotrzebowanie firm są systemy klasy Business Intelligence (BI), pozwala[...]
EN In the continual changing market, enterprises are possessing information. But this is not enough to good functionality. More important becomes high rate of the data circulation and quality of its presentation. Requirements of the enterprises fulfill Business Intelligence (BI) systems. This systems a[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2011 z. 57 321-329
PL W artykule zwrócono uwagę na znaczenie informacji dla współczesnej organizacji gospodarczej. Zaprezentowano także wybrane zagadnienia dotyczące systemów klasy Business Intelligence (BI). Spogladajac na organizację przez pryzmat modelu Levita, rozważono możliwość i sens budowy systemów wspomagania de[...]
EN This paper presents pieces information connected with Business Intelligence systems. It also discusses the meaning of information for an organization. The author considers the possibility and meaning of creation decision support system based on Business Intelligence tools.
14
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 12 183-187
PL Celem artykułu jest przedstawienie rozważań nad integracją systemów informatycznych klasy ERP, APS i MES do wsparcia realizacji automatycznie pozyskiwanych danych do analiz oraz procesów decyzyjnych w module Zrównoważonej Karty Wyników w rozwiązaniach Business Intelligence. W ramach artykułu przeana[...]
EN This article presents reflections on integration of ERP, APS and MES information systems for support of automated analysis and simplify decision processes using Balanced Scorecard module embedded in Business Intelligence solutions. Authors analyzed flow of messages in integrated ERP, APS and MES sys[...]
15
63%
Challenges of Modern Technology
EN This paper presents the theoretical issues of data security in information systems, a practical implementation of the Clark-Wilson model on the example of Business Intelligence tool, performing the function of a telecommunications operator sales module, and an evaluation of the increase of security [...]
16
63%
Studia Informatica Pomerania
2017 Nr 1 (43) 35--48
PL Niezależnie od organizacji z jaką mamy do czynienia, najważniejszym elementem w procesie podejmowania decyzji ma informacja. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, chcąc realizować cel ukierunkowany na interesariuszy musi przetwarzać informacje. Z racji coraz to większych zbiorów danych, któ[...]
EN Regardless of the organization we are dealing with, the most important element in the decisionmaking process is information. The municipality as a unit of local government, in order to achieve a stakeholder objective, must process the information. Due to the ever-increasing collection of information[...]
17
63%
Studia Informatica
PL Zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego przez autorkę, które miało na celu m.in. porównanie stosowanych obecnie narzędzi Big Data do analizy rozproszonych danych o konsumencie pomiędzy polskimi i zagranicznymi firmami, sprawdzenie jakie dane są obecnie poddawane analizie. Firmy w Polsce najcz[...]
EN The results of a survey conducted by the author are presented, in order to compare the Big Data tools currently used for the analysis of distributed data about the consumer between Polish and foreign companies, and to check what data is being analysed. Enterprises in Poland usually analyse data comi[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2013 z. 64 265--275
PL W artykule rozważano możliwość wykorzystania systemu Business Intelligence do wspomagania zarządzania procesami w łańcuchu dostaw. Zaprezentowana została istota podejścia procesowego, wybrane definicje pojęć: proces, logistyka oraz łańcuch dostaw. Przedstawiając specyfikę systemów Business Intellige[...]
EN This article presents use of Business Intelligence in support for supply chain management. There is process approach presented, definition of process, logistics and supply chain management. It also shows the areas of use of Business Intelligence.
19
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2012 z. 61 311--318
PL Artykuł przedstawia system wspierający podejmowanie decyzji utworzony zgodnie z koncepcją Business Intelligence (BI). Składowe tego systemu stanowią system klasy ERP - proALPHA®, oraz program do analizy danych o nazwie Analazer. Punkt drugi artykułu przedstawia podstawowe informacje o systemach Buss[...]
EN This article presents decision support system based on business intelligence concept (BI)> is is based on ERP system pro ALPHA and data analysis program Analazer.
20
63%
Wiadomości Górnicze
PL W przemyśle wydobywczym informatyka odgrywa ważną rolę. Systemy informatyczne dostarczają informację w celu podejmowania wartościowych decyzji. Trudno sobie wyobrazić dzisiejsze kopalnie bez wdrożonych systemów informatycznych klasy ERP i Business Intelligence. Ich podstawowym zadaniem jest przekazy[...]
EN Computer science plays an important role in the mining industry. Computer information systems provide information in order to make valuable decisions. It is hard to imagine today the mines without the implemented information systems of the ERP class and business intelligence. Their primary task is t[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last