Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Biała Księga
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W 2002 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego wydano Białą Księgę : europejska polityka transportowa 2010 - czas na podjęcie decyzji. Dokument ten po raz pierwszy został opublikowany w 2001 roku przez Komisję Wspólnot Europejskich. Artykuł prezentuje wybrane problemy porusza[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W 2002 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego wydano Białą Księgę europejska polityka transportowa 2010 - czas na podjęcie decyzji. Dokument ten po raz pierwszy został opublikowany w 2001 roku przez Komisję Wspólnot Europejskich. W artykule prezentowane są najważniejsze ins[...]
3
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W marcu 2011 r. opublikowano Białą Księgę "Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu" [1]. Zawiera ona wizję rozwoju systemu transportowego Unii Europejskiej do 2050 r. oraz strategię osiągania założon[...]
4
88%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Opublikowana w 2001 r. Biała Księga "Europejska polityka transportowa do 2010 r. Czas na decyzje" była pierwszym kompleksowym dokumentem unijnym, wyznaczającycm kierunki polityki transportowej. Podczas spotkania Rady Unii w grudniu 1999 r. Komisja Europejska została zaproszona do przygotowania propo[...]
5
88%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Ze względu na wagę zagadnienia badania wypadków i zdarzeń w transporcie, w Białej Księdze Komisji "Europejska polityka transportowa do 2010: czas na decyzje" [1] zwrócono uwagę na potrzebę podjęcia działań związanych z właściwym prowadzeniem badań wypadków w transporcie oraz potrzebę niezbędnego w t[...]
6
88%
Przegląd Komunikacyjny
7
75%
Logistyka
2014 nr 5 1106--1115
PL Artykuł podejmuje problem analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście założeń Białej Księgi -Planu utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. Jednym z najważniejszych celów jest ograniczenie liczby [...]
EN Article addresses the problem of analysis of road safety in the context of the objectives of the White Paper - Roadmap to a single European Transport Area. One of the main objectives is to reduce the number of road deaths on Europe's roads by half by the year 2020. The article focuses on the analysi[...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W Białej Księdze Transportu z 2011 roku, Komisja Europejska wskazała kierunki rozwoju transportu oraz zaproponowała szereg działań mających na celu zmniejszenie negatywnych oddziaływań transportu przy jednoczesnym zagwarantowaniu jego konkurencyjności. Dużą rolę w procesie kształtowania zrównoważone[...]
EN The European Union implemented the policy of sustainable urban transport. In White Paper of Transport from 2011, the European Commission indicated directions of development of transport and proposed several measures aimed at reducing the negative impacts of transport without compromising its competi[...]
9
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W 2001 r. Komisja wydała Białą Księgę, która określała kierunki i instrumenty europejskiej polityki transportowej do 2010 r. W 2006 r. Komisja Europejska dokonała przeglądu realizacji europejskiej polityki transportowej. Zbliżając się do końca okresu, na który opracowana została Biała Księga, koniec[...]
10
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W lipcu 2005 r. w Wielkiej Brytanii wszedł w życie nowy akt prawny dotyczący kolei, Railway Act 2005. Rozwiązania w nim zawarte są realizacją propozycji, ogłoszonych wcześniej (czerwiec 2004 r.) przez brytyjski rząd jako Biała Księga pt. "The Future of Rail" (Przyszłość kolei). Głównym celem i przes[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule zaprezentowano rzekę Odrę jako istotny element europejskiego korytarza transportowego na osi północ-południe. Praca zawiera charakterystykę nawigacyjnej Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz analizy bezpieczeństwa żeglugi na poszczególnych jej odcinkach. Wskazano na istniejące możliwości szybkiej[...]
EN The Odra River is presented as an essential element of the European north-south transport corridor. The Odra Waterway has been characterized in terms of navigation and navigational safety in its particular sections has been analyzed. The existing opportunities for its necessary and prompt improvemen[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 19 137--150
PL Ważnym zasobem europejskiego systemu transportowego, nie w pełni wykorzystanym, jest transport kolejowy. Zwiększenie zaangażowania kolei w obsługę przewozów, także ze względu na jej walory ekologiczne, jest przedmiotem uwagi polityków europejskich już od dłuższego czasu. W tym obszarze leży również [...]
EN The transport policy program, adopted by the European Union in March 2011, point out that the market share of resource efficient and environmentally friendly transport mode should be significantly increased: „By 2050 the majority of medium-distance passenger transport should go by rail”. The aim of [...]
13
63%
Przemysł Spożywczy
PL Seria kryzysów dotyczących żywności i pasz wykazała słabe strony legislacji Unii Europejskiej. W Białej Księdze dotyczącej bezpieczeństwa żywności wskazano na potrzebę uaktualnienia przepisów żywnościowych oraz kształtowania polityki na podstawie danych naukowych. W Białej Księdze Komisja zaproponow[...]
EN A series of crisises concerning human food and animal feed has exposed weaknesses of food legislation within the EU. The White Paper on food safety emphasizes the need for a policy based on the scientific opinion and up-to-date legislation. In the White Paper the Commission has proposed a number of [...]
14
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2006 nr 4 61-66
PL W niniejszym artykule przedstawione zostały kierunki realizowania polityki transportowej na poszczególnych szczeblach tj. międzynarodowym, krajowym i lokalnym. Ponadto w krótkim rysie przedstawiono dokumenty, które są swoistym fundamentem dla całej polityki transportowej oraz dla poszczególnych gałę[...]
EN The present paper discusses some directions of the transport policy realization at the international, national and regional level. Moreover, it briefly presents the documents constituting the foundations for the overall transport policy and each mode. Poland having entered the EU was obliged to chan[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe AON
2013 nr 4(93) 175-191
EN On 29th April, 2013, was published a new ‘French White Paper on Defence and National Security’. This numbering 160 pages document assumes, among others, further modernization of the country’s defence and security (with the sustainable adaptation of measures for appointed tasks), development of the n[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2016 Nr 3 14--25
PL W artykule dokonano oceny założeń niemieckiej polityki bezpieczeństwa oraz kon- cepcji rozwoju niemieckich sił zbrojnych przyjętych w lipcu 2016 roku. Aktualne założe- nia polityki bezpieczeństwa Niemiec zostały skonfrontowane z wcześniejszymi regulacja- mi w tym zakresie. Dokonano analizy uwarunkow[...]
EN The article discusses security policy of Germany and the future of its armed forces based on strategy adopted in July 2016. Current framework for German security and de- fence policy is compared and contrasted with previous strategic documents. The article offers analysis of factors influencing Ge[...]
17
63%
Problemy Kolejnictwa
2012 Z. 156 95-105
PL Opisano zagadnienia rewitalizacji kolei w Polsce na tle wymagań europejskich, wynikających ze zrównoważonego rozwoju transportu. Przedstawiono wizję europejskiego systemu transportowego, zawartą w "Białej księdze" z 2011 r. Scharakteryzowano rozwój transportu kolejowego w Polsce od zakończenia II wo[...]
EN The document describes issues of railway renewal in Poland against the background of the European requirements, resulting from balanced development. A vision of the European transport system based on the "White Book" of 2011 has been presented. It describes the development of railway transport in Po[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 8 37--44
PL W artykule podjęto problematykę relacji między kosztami infrastruktury transportowej a wyborem strategii cenowej oraz strategii finansowania jej rozwoju. Przywołuje się stosowne w tej kwestii zapisy wybranych dokumentów Unii Europejskiej, w szczególności białej księgi i zielonej.
EN Transport infrastructure is still poorly used and underfi nanced for lack of transparency in the costs paid by users, lack of adequate funds and the absence of a framework conducive to investment. The White Paper (2001) ‘European transport policy for 2010 – time to decide’ brought already attention [...]
19
63%
Przegląd Komunikacyjny
2010 Nr 1-2 8-18
PL W 2001 r. Komisja wydała Białą Księgę, która określała kierunki I instrumenty europejskiej polityki transportowej do 2010 r. W 2006 r. Komisja Europejska dokonała przeglądu realizacji europejskiej polityki transportowej. Zbliżając się do końca okresu, na który opracowana została Biała Księga, koniec[...]
20
63%
Przegląd Komunikacyjny
2010 Nr 1-2 19-24
PL Polityka transportowa UE, jako jedna z tzw. polityk sektorowych Wspólnoty, której ogólne założenia, cele i formy określono w TWE, realizowana jest od ponad 17 lat przez główne organy wspólnotowe w oparciu o opracowywane przez Komisję szczegółowe dziesięcioletnie programy ujęte w tzw. Białych Księgac[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last