Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Bełchatów Power Station
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Energetyka
1999 nr 8 371-378
PL Na podstawie oceny stanu technicznego urządzeń i instalacji elektrowni opracowano zadania niezbędne do ich rekonstrukcji i modernizacji. Zadania zestawiono w dwóch grupach: wariant rekonstrukcyjny (odtworzeniowy) i wariant modernizacyjny. Przedstawiono harmonogramy prac rekonstrukcyjnych i moderniza[...]
EN On the base of an assessment of the technical state of equipment and installations in the power station there has been elaborated tasks indispensable for for reconstruction and modernisation of the power station. The tasks have been listed in two groups: reconstruction alternative and modernisation [...]
2
80%
Energetyka
2003 nr 3 144-149
PL Dokonano oceny awaryjności i dyspozycyjności bloków energetycznych o mocy 360 MW opalanych węglem brunatnym -zainstalowanych w Elektrowni Bełchatów SA. Analizę przeprowadzono na podstawie zgromadzonych w komputerowej bazie danych (opartej na aplikacji Microsoft Access) populacji zdarzeń eksploatacyj[...]
EN There is assessed failure frequency and availability of the 360 MW power units with lignite fuelled boilers, installed in the Bełchatów Power Station. The analysis is made on the base of data collected in the computer data base (based on the Microsoft Access programme) comprising a population of eve[...]
3
80%
Energetyka
2003 nr 2 85-91
4
80%
Energetyka
2000 nr 8 360-364
5
80%
Energetyka
2006 nr 8 574-576
6
80%
Energetyka
2001 nr 2 90-91
7
80%
Energetyka
1999 nr 12 82-87
PL W marcu 1997 r. RAFAKO SA podpisała z największą elektrownią na węgiel brunatny w Europie - Elektrownią Bełchatów (4320 MW) - kontrakt na dostawę "pod klucz" Instalacji Odsiarczania Spalin dla dwóch bloków, opartej na procesie mokrym. Instalacja ta jest budowana na podstawie licencji firmy LSC Stein[...]
EN In March 1997 the RAFAKO signed a contract for turnkey delivery of two wet flue gas de-sulphurisation plants with the Bełchatów Power Station - the largest in the Europe lignite fired power Station (4320 MW). The FGD plant is being erected according to the licence of L&C Steinmuller GmbH. The RAFAKO[...]
8
80%
Energetyka
2005 nr 10 713-718
PL Przedstawiono przykłady wykorzystania nietypowych funkcji systemu rejestrującego zakłócenia zainstalowanego na blokach Elektrowni Bełchatów SA. Oprócz standardowo mierzonych fazowych napięć i prądów generatora oraz napięcia i prądu układu wzbudzenia, rejestratory mierzą napięcie 100 Hz pilotki osadz[...]
EN Presented are examples of use of not-typical functions of the recording system installed for the power units in Bełchatów power station. Except of measured - as a standard - phase generator voltages and currents, as well as voltage and current of the excitation system the recorders measure the volta[...]
9
80%
Energetyka
2005 nr 8 515-516
PL W dużym skrócie przedstawiono trzy dziesięciolecia istnienia Elektrowni Bełchatów, której historia rozpoczęła się w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Odkrycie gigantycznych, jak na polskie warunki, złóż węgla brunatnego rozpoczęło tzw. epopeję bełchatowską. Dziś Elektrownia Bełchatów wchod[...]
EN There is presented briefly thirty years of existence of Bełchatów powerstation, which history began in sixties of the previous century. Discoveryof gigantic, in Polish conditions, lignite resources began so called Bełchatów epopee. Bełchatów power station belongs to day to the BOT Group and it gener[...]
10
80%
Energetyka
2005 nr 8 536-539
PL Przedstawiono informacje nt. urządzeń energoelektronicznych stosowanych w układach technologicznych w Elektrowni Bełchatów. Przybliżono charakterystykę obiektów, gdzie zastosowano urządzenia energoelektroniczne. Przedstawiono etapy rozwoju techniki energoelektronicznej na przykładzie naszych urządze[...]
EN Presented is an information on the power electronics equipment used in technological systems of Bełchatów power station. Characterised are objects where the power electronics equipment is used. Presented are development stages of the power electronics technology with use as an example our equipment [...]
11
80%
Energetyka
2005 nr 8 540-549
PL Przedstawiono zrealizowane w Elektrowni Bełchatów SA przedsięwzięcia niezbędne do utrzymania w ruchu bloków w warunkach blackoutu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Przedstawiono zagadnienia, których nie udało się jeszcze wdrożyć bądź wymagają dodatkowego przeanalizowania.
EN Presented are indispensable actions realised in Bełchatów power station for keeping under operation the power units in the blackout conditions of the national power system. Problems which are not implemented yet or which require additional analyses are also presented.
12
80%
Energetyka
2000 nr 8 358-359
13
61%
Napędy i Sterowanie
PL Zastosowanie przemienników częstotliwości do napędów dużej mocy na przykładzie napędu wentylatora wspomagającego spalin instalacji odsiarczania w Elektrowni Bełchatów.
14
61%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W referacie przedstawiono wyniki badań prognostycznych stanów eksploatacyjnych urządzeń wytwórczych bloków energetycznych zainstalowanych w Elektrowni „Bełchatów" S.A. W oparciu o koncepcje bloku reprezentatywnego i metody histogramu o założonej liczbie realizacji w klasach, wyznaczono rozkłady praw[...]
15
61%
Energetyka
2003 nr 5 309-321
PL Zaprezentowano doświadczenia z eksploatacji bloków energetycznych w reżimie chemicznym zwanym Kombi. Podano wymagania stawiane czynnikowi obiegowemu, który musi być wysokiej jakości. Przedstawiono problemy konstrukcyjno-materiałowe. Omówiono proces technologiczny i skuteczność stosowania dawkowania [...]
EN Presented are experiences achieved during power unit operation at the chemical regime called Kombi. Given are requirements for the agent of the process cycle which has to be of high quality. Presented are design and material problems. Discussed is the technological process and effectiveness of the o[...]
16
61%
Energetyka
2000 nr 7 320-328
17
61%
Energetyka
2000 nr 8 384-386
18
61%
Energetyka
2006 nr 5 364-368
PL Elektrownia Bełchatów SA posiada rozległy układ sieci średniego napięcia. W wyniku prowadzonej profilaktyki układ ten na ogół nie stwarza problemów eksploatacyjnych. Jednak występowanie pewnych sytuacji awaryjnych jest trudne do całkowitego wyeliminowania. Istotna w zapobieganiu skutkom awarii jest [...]
EN In Bełchatów power station there is a wide-spread system of the MV grid. As a result of the prophylactic actions there are generally no operational problems arising from this system. However, some fault situations can not be totally eliminated. Proper operating relay protection system is here crucia[...]
19
61%
Energetyka
2005 nr 8 526-535
PL Urządzenia maszynowni w układzie technologicznym bloku 360 MW podobnie jak urządzenia kotłowni są urządzeniami podstawowymi i w dużej mierze wpływają na wskaźniki techniczno-eksploatacyjne pracy bloku oraz jego dyspozycyjność. Te wskaźniki uwzględniane były w trakcie prac projektowych i przy wyborze[...]
EN Equipment in the machine hall in the technological system of the 360 MW power unit similarly like the boiler equipment is the essential one and largely influences technical and operational indices of the power unit operation and its availability. These indices were taken into account during the desi[...]
20
61%
Energetyka
2006 nr 5 368-370
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last