Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Baltic Sea Region
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Studia / Akademia Morska w Szczecinie
2007 nr 48 3-262
2
100%
Inżynieria Maszyn
PL Morze Bałtyckie jest naturalnym ogniwem integrującym infrastrukturę transportową poszczególnych państw regionu. Jednolity system transportowy zbudowany dzięki stabilnemu wzrostowi gospodarczemu oraz intensywnej wymianie handlowej odegra kluczową rolę w integracji gospodarczej państw znajdujących się[...]
EN The Baltic Sea is natural link integrating the transport infrastructure of the countries in the region. A unified transport system constructed due to stable economic growth and active trade will play a key role in economic integration of the countries in the Baltic Sea basin.
3
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 106 35--44
PL Głównym celem artykułu jest analiza zarządzania zrównoważonym rozwojem w regionie Morza Bałtyckiego. Sposoby osiągnięcia tego celu w regionie Morza Bałtyckiego obejmują zwiększenie instytucjonalnej efektywności zarówno na poziomie makroregionalnym, jak i narodowym. Na poziomie makroregionalnym zarzą[...]
EN The general objective of this article is to analyse the governance capacity for Sustainable Development in the Baltic Sea Region (BSR). Ways to achieve this include increased institutional efficiency and coherence both on the macro-regional and national level in the BSR. Both governance levels are i[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2012 nr 72 31-36
PL W artykule przedstawiono kierunki rozwoju klastrów w regionie Morza Bałtyckiego w powiązaniu z aktywnością innowacyjną. W ostatnich latach organizacje te przechodzą istotną transformację. Klastry o charakterze lokalnym i regionalnym w celu zwiększania potencjału innowacyjnego przekształcają się w kl[...]
EN The paper presents trends in cluster development in the Baltic Sea Region, in conjunction with innovative activity. In recent years, these organizations are undergoing major transformation. Clusters of local and regional levels to enhance the innovative capacity of clusters are transformed into cros[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2012 nr 77 27--40
PL Głównym celem badań jest analiza form i zakresu współpracy podejmowanej przez różnorodne środowiska na rzecz rozwoju turystyki morskiej w regionie Morza Bałtyckiego. Artykuł składa się z czterech części. W części pierwszej wskazano cele analizy, problemy badawcze oraz metodologię badań przeprowadzon[...]
EN The main aim of research is the analysis of the form and scope of cooperation undertaken for the development of marine tourism in the Baltic Sea. The article consists of four parts. In the first part, there are discussed the purpose, research problems and methodology of researches made by the author[...]
6
88%
Oceanologia
EN Climate model results for the Baltic Sea region from an ensemble of eight simulations using the Rossby Centre Atmosphere model version 3 (RCA3) driven with lateral boundary data from global climate models (GCMs) are compared with results from a downscaled ERA40 simulation and gridded observations fr[...]
7
88%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN The main aim of the paper is to define the Baltic Port, Shipping, Ship Traffic and Port Operation Information Joint Critical Infrastructure Network (BPSIJN). The particular components of this joint network are firstly defined as the single critical infrastructure networks. Based on these, the BPSIJN[...]
8
88%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN The paper presents the terminology of critical infrastructure including definitions of general terms and definitions of more detailed notions. The European Programme for Critical Infrastructure Protection is introduced and infrastructures specified as being critical are listed. There is also present[...]
9
75%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL Artykuł przedstawia sytuację kierunków przepływów lotniczego transportu towarowego dotyczącego Regionu Morza Bałtyckiego (BSR). W świetle najświeższych danych z 2010 roku pozycja regionu nie jest znacząca (650 000 ton) na tle głównych globalnych centrów przeładunku air cargo takich jak Hong Kong (4 [...]
EN The paper reports an outlook on Baltic Sea Region air cargo flows during the five-year period of 2005-2010. With its annual total of 650 thousands of tonnes at the end of the period, Baltic Sea Region is insignificant in comparison to other main global players as Hong Kong (4 million tonnes) or Memp[...]
10
75%
Ekonomia i Zarządzanie
EN In the paper basic premises, aims and scope of Rail Baltica Growth Corridor (RBGC) project in the context of Polish logistical services development are presented. The RBGC Project is an initiative in the framework of Baltic See Region Programme 2007-2013. The aim of the Project is the development of[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2005 nr 9 (81) 147-161
PL Nowe koncepcje przewidują zaangażowanie statków żeglugi przybrzeżnej do transportu towarów śródlądowymi drogami wodnymi w Europie. W artykule zaprezentowano wykorzystanie małych jednostek morskich do żeglugi śródlądowej, a także przyszłościowe przystosowanie barek i pchaczy do żeglugi morskiej. Zost[...]
EN New conceptions predict the involvement of coastal vessels to cargoes transport by European inland waterways. The paper presents the use of small sea ships (coaster class) for inland navigation and the future adaptation of barges and pusher tugs to sea navigation. This article also shows the norms a[...]
12
75%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN At the beginning, in the paper the basic definitions concerned with critical infrastructures and climate and weather impacts on their safety are given. Next, critical infrastructure networks operating at Baltic Sea Region, forming the Global Baltic Network of Critical Infrastructure Networks (GBNCIN[...]
13
75%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN In the paper the Baltic Electric Cable Critical Infrastructure Network (BECCIN) is defined and the main electric cable investments in the Baltic Sea Region, that are components of BECCIN, are described. Next the installations belonging to BECCIN are presented regarding their availability and disturb[...]
14
75%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2016 Vol. 7, No. 2 129--138
EN The paper presents the terminology of port critical infrastructure including definitions of general terms and definitions of more detailed notions. The European Programme for Critical Infrastructure Protection and the European Critical Infrastructures are introduced. Furthermore, the ship traffic an[...]
15
75%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2016 Vol. 7, No. 2 105--128
EN The paper presents the terminology and taxonomy of critical infrastructures at the Baltic Sea Region including definitions of general terms and definitions of more detailed notions concerned with selected industrial installations at the Baltic Sea Region. In the paper there are distinguished and lis[...]
16
75%
Logistyka
2014 nr 2 74--79
PL W artykule przedstawiono wyniki badań rynku transportu morskiego. Przedstawiono wybrane alianse strategiczne w ujęciu globalnym oraz na rynku Regionu Morza Bałtyckiego. Szerzej opisano alians G6 i P3. Stwierdzono, że na rynku liniowego transportu morskiego najczęściej występują alianse kooperacyjne.[...]
EN The article presents the results of the research carried out on maritime transport market. Selected strategic alliances on global and the Baltic Sea Region markets were presented. Alliances G6 and P3 are described widely. It was confirmed that on the maritime transport line market cooperative allian[...]
17
75%
Logistyka
PL W artykule scharakteryzowano rynek międzynarodowych pasażerskich przewozów promowych w Regionie Morza Bałtyckiego w aspekcie istotnych przemian w warunkach jej funkcjonowania i otoczeniu konkurencyjnym jakie następowały w ostatnich latach. W tym kontekście, szczególną uwagę poświecono analizie wpływ[...]
EN This paper describes the market of international ferry passenger transport in the Baltic Sea Region, in a perspective of significant changes in the conditions of its operation and competitive environment, which took place in recent years. In this context, special attention was paid to the analysis o[...]
18
75%
Logistyka
PL W artykule omówiono działania portów z Regionu Morza Bałtyckiego na rzecz rozwoju komodalności. Podano przykłady działań portów ze Szwecji, Dani, Litwy, Rosji i Polski w zakresie rozwoju infrastruktury i powiązań z europejską siecią transportową TEN-T. Podano przykłady programów Unii Europejskiej.
EN The article focuses on ports of Baltic Sea Region whose aim is the development of co-modality. The examples of ports activity in Sweden, Denmark, Lithuania, Russia and Poland are provided, showing the development of infrastructure and connections with the European Transport Network TEN-T. Article in[...]
19
75%
Logistyka
2015 nr 3 5665--5669
PL W artykule przedstawiono studia przypadków inwestycji logistycznych w wybranych portach morskich Bałtyku. Przedstawiono najważniejsze wykonane i planowane inwestycje w ramach autostrady Gdynia–Karlskrona oraz w portach Goeteborg i St. Petersburg. Podjęte inwestycje w dostępie do portu od strony morz[...]
EN The article presents the case studies of logistics investments in selected Baltic sea ports. The most important investments and planned investments were described, including investment in Gdynia and Karlskrona made in the framework of the Gdynia–Karlskrona Sea Motorway Project. Investment in Goetebo[...]
20
75%
Logistyka
2014 nr 6 7452--7463
PL W artykule dokonano analizy wskaźników lokalnej dostępności transportowej w województwie pomorskim. Analiza obejmuje wybrane powiaty ziemskie województwa pomorskiego. Powiaty zostały wybrane w taki sposób, aby ocenić dostępność do stolic powiatów na różnym poziomie oraz wskazać jak dużą rolę odgrywa[...]
EN The objective of this study is analysis of the local accessibility indicators in Pomorskie voivodeship. Main objective of this study is analysis of selected land districts of the Pomorskie voivodeship and the next step is to define level of relation city-village. To define accessibility we used out [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last