Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  BRD
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2014 nr 4 2759--2772
PL Znacznemu wzrostowi wskaźnika motoryzacji oraz ruchliwości mieszkańców Polski w ostatnich dwóch dekadach, towarzyszy zauważalna, wciąż jednak mała, poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). W roku 2012 na polskich drogach zarejestrowano 36505 wypadków, dla porównania w 2011 r. odpowiedn[...]
EN Strong rise the numbers of vehicles and people mobility in the past two decades in Poland, accompanied by a slight improvement in terms of road safety (BRD). Number of persons killed and injured in road accidents is decreasing, but the author believes, disproportionately to be taken in this regard, [...]
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 118 287--299
PL Reklamodawcy lokalizujący nośnik reklamowy w otoczeniu drogi wprowadzają do istniejącej sytuacji drogowej kolejny element niebędący elementem infrastruktury drogowej, którego głównym zadaniem jest czasowe skupienie na nim uwagi kierowcy. Reklamy usytuowane w otoczeniu dróg charakteryzują się określo[...]
EN Advertisers locating the advertising media in the vicinity of the road introduce another element not part of the road infrastructure to the existing traffic situation, the main task of which is to focus the driver's attention temporarily. Ads located in the vicinity of roads are characterized by spe[...]
3
84%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2014 nr 3 72-73
PL Zmiany klimatyczne, urbanizacja i starzenie się społeczeństwa nabierają dla wszystkich coraz większego znaczenia. Niezwykle istotny staje się rozwój infrastruktury, a bezpieczne i funkcjonalne drogi stanowią jego kluczowy element. Oznaczenia drogowe są istotnym czynnikiem w zapewnieniu bezpieczeństw[...]
4
84%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 114 49--59
PL W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienie związane z wpływem właściwości geometrycznych nośnika reklamowego na sposób jego obserwacji przez kierowcę. Główny nacisk został położony na analizę geometrycznych czynników odwracających uwagę kierowcy od drogi oraz jak ustawienie reklamy, jej powierz[...]
EN This paper presented the issue related to the influence of the geometrical advertising media, the way of its observation by the driver. The main emphasis has been placed on the analysis of the geometrical factors distracting the driver from the road, and how to set advertising, the surface and the a[...]
5
84%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 114 359--368
PL W artykule przedstawiono wyniki badań reklam typu LED w zakresie pomiarów luminancji powierzchni wizualnej nośnika reklamowego. Zaprezentowano wyniki obliczeń parametrów kontrastu luminancji i równomierności luminancji. Pomiary wykonano w porze nocnej dla nośników LED zlokalizowanych w terenie zabud[...]
EN The article presents the results of advertising LED on the measurement surface luminance visual advertising media. The results of the calculation parameters, luminance contrast and luminance uniformity. Measurements were taken at night for media LED located in the urban area.
6
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 1149--1154, CD
PL W artykule omówiono najważniejsze czynniki wpływające na bezpieczeństwo w ruchu drogowym (BRD). Podjęto tematykę BRD w odniesieniu do wybranego elementu systemu: użytkownik – pojazd – otoczenie. W pracy dokonano analizy odnośnie wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami na podstaw[...]
EN The dissertations undertaken herein, although they do not exhaust the road safety subject, they identify some significant factors affecting the level of safety on roads. This study focuses on the subject of PoRS in relation to selected elements of the system: user - vehicle – environment, due to tra[...]
7
83%
Logistyka
PL Bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD) jest kluczowym aspektem polityki transportowej. Negatywny wpływ na rozwój systemów transportowych stanowi obecnie liczba rannych i ofiar wypadków drogowych. Poprawa stanu BRD zależy od wyników analiz prowadzonych na podstawie wiarygodnych danych o zdarzeniach dro[...]
EN Traffic safety plays integral role in a sustainable transportation development strategy. The main negative impact of modern road transportation systems today is injury and loss of life as a result of road accidents. The success of traffic safety depend on the analysis of accurate and reliable road a[...]
8
71%
Logistyka
2008 nr 2 CD-CD
PL Bezpieczeństwo w transporcie drogowym staje się coraz istotniejszym problemem we wszystkich rozwiniętych krajach na świecie. Niestety wydaje się, iż równolegle element tej gałęzi transportu jakim jest drogowy transport zbiorowy (autobus, trolejbus, tramwaj) jest zazwyczaj tra[...]
EN Within the EU CiViTAS CARAVEL project, Krakow University of Technology is cooperating with the municipality in two measures which concern PT safety and security. Activities already done within those measures has provoked the University Team to make a comprehensive analysis of the safety and security[...]
9
71%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL W ramach projektu Unii Europejskiej CiViTAS CARAVEL, realizowanego przez miasta Genua, Kraków, Burgos i Stuttgart, Politechnika Krakowska odpowiedzialna jest za działania badawcze oraz stworzenie koncepcji "Architektury systemu Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zapobiegania Wypadk[...]
EN Within the EU CiViTAS CARAVEL project, Krakow University of Technology is responsible for creation, after a series of research activities, a "Concept of the overall architecture of the Monitoring Centre for Road Safety and Accident Prevention in Krakow". This paper is a short description of the conc[...]
10
71%
Logistyka
PL Wykluczenie społeczne ma wiele przyczyn i skutków, obejmuje także wiele obszarów życia społecznego. Jednym z nich jest ruch drogowy. Brak dostępu do szeregu miejsc i obiektów, zagrożenie bezpieczeństwa już dziś jest przyczyną radykalnego ograniczenia aktywności osób starszych. W Polsce jak dotąd nie[...]
EN Social exclusion has many causes and effects. It also encompases many areas of social live. One of them is road traffic. The inaccessibility of many places and services and lack of safety is a cause of radical limitations in activities of elderly people today. In Poland there are practically no solu[...]
11
71%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W artykule poddano analizie zmiany liczby zdarzeń drogowych na dwóch, przebudowanych w ostatnich latach, odcinkach dróg krajowych w Małopolsce. Spróbowano również oszacować korzyści, jakie przeniosły owe modernizacje w kontekście poprawy bezpieczeństwa. Analizowano także, czy zastosowane środki uspo[...]
EN The changes of the volumes of road events on two reconstructed sections of national roads in Malopolska in last two years have been analysed in the paper, It have been undertaken the affords to estimate advantages that had been given by the modernisation in the context of safety improvement. It have[...]
12
71%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 216--221
PL W artykule przedstawiono propozycję metodologii oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej na różnych etapach projektowania. Omówiono proponowane techniki oceny BRD w środowisku wirtualnym z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, za pomocą programów do symulacji ruch[...]
EN The article proposes a methodology assessing the safety of road projects, road infrastructure at various stages of design. The proposed technology assessment of road safety in a virtual environment using a driving simulator, using software to simulate traffic and to analysis of road safety impact as[...]
13
71%
Przegląd Komunikacyjny
2011 Nr 7-8 58-63
PL Ostatnie lata przynoszą poprawę statystyk związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego w całym kraju. Również w województwie podlaskim występują podobne trendy. Jednak pogłębiona analiza tych statystyk wykazuje, że na drogach krajowych województwa podlaskiego zachodzi sytuacja odwrotna - liczba ofia[...]
EN Recent years have improved the statistics related to road safety across the country. Also podlaskie province has similar trends. Unfortunately, in-depth analysis of these statistics shows that the national roads in podlaskie province a reverse occurs - the number of accidents. victims is increasing.[...]
14
67%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
2008 [nr] 7 18--25
PL Wzrastająca popularność wykorzystania technologii LED w oznakowaniu dróg skłania do zastanowienia się nad jej funkcjonalnością, problemami, jakie wiążą się z jej zastosowaniem oraz prawnymi mechanizmami kontroli jakości diod LED.
15
59%
Logistyka
2014 nr 6 1596-1604
PL Audyt projektów infrastruktury drogowej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) jest istotnym czynnikiem, mogącym poprawić to bezpieczeństwo. Poziom korzyści, jaki audyt może przynieść zależy głównie od jakości tego audytu oraz etapu, na którym jest prowadzony. Im wcześniej zostaną wychwycon[...]
EN An audit of road infrastructure projects in the field of road safety (RS) is an important factor that could improve this safety. It can bring a lot of benefits but it depends mainly on the auditing quality and the phase on which it is performed. The sooner errors are captured the greater will be the[...]
16
59%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1907-1919
PL W artykule przedstawiono analizę porównawczą sposobu wykonywania audytów projektów drogowych w Polsce oraz w wybranych krajach o dużym stopniu zmotoryzowania i zaawansowanych w działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Porównano cechy charakterystyczne audytów, zakres inwe[...]
EN The article presents a comparative analysis of road safety audits in Poland and in some countries of a high degree of motorization and showing advanced efforts for improving road safety. The characteristic features of audits for particular stage of road projects and construction has been compared. S[...]
17
59%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 114 369--381
PL W artykule omówiono zagadnienia modelowania wpływu reklamy świetlnej usytuowanej w otoczeniu drogi na ilość światła docierającego do oka kierowcy. W przedstawionej analizie wykorzystano program do obliczeń świetlnych Dialux 4.12. Za pomocą programu wykonano obliczenia świetlne dla dwóch typów reklam[...]
EN Article depicts issues of modeling influence of light advertising placed nearby a road on amount of light reaching driver's eye. For analysis was used software for light calculations Dialux 4.12. Software ran calculations for two types of advertisement: "backlight" and LED display with SMD LEDs. Cal[...]
18
59%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 189--192, CD
PL W artykule dokonano analizy danych statystycznych z 2014-2017 roku pozyskanych z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD) w Rzeszowie. Analizie poddano dane odnoszące się do systemu BRD (bezpieczeństwa ruchu drogowego). Przeanalizowano m. in.: liczbę szkoleń dla kierowców naruszających przepisy [...]
EN The article analyzes statistical data from 2014-2017 obtained from the Voivodeship Training Centre for Drivers (WORD) in Rzeszow. Analyzed the data related to the road safety system. Analyzed among other things, the number of trainings for drivers violating road traffic regulations, the number of tr[...]
19
48%
Logistyka
2015 nr 3 4789--4795, CD 1
PL Artykuł jest poglądowym materiałem mającym na celu zobrazowanie pomysłów Japonii na efektywne i przyszłościowe zastosowania systemów technologicznych w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W artykule przedstawiono analizę dostępnych informacji na temat kierunków polityki dotyczącej poprawy bezpi[...]
EN The article presents a desk research on Japanese government's road traffic safety course of action. The author has studied necessary sources and materials mainly on Japanese Ministry of Land Infrastructure, Transport and Tourism official website, as well as the most actual IRTAD reports in order to [...]
20
48%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W 2010 r. Komisja Europejska przyjęła program poprawy bezpieczeństwa na drogach w horyzoncie czasowym 2011-2020. Program ten ma na celu zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych do 2020 r. Najnowsze dane statystyczne pokazują, iż poziom bezpieczeństwa na drogach w obszarz[...]
EN Recent statistics show that the level of safety on the roads within the European Union is the highest in the world. However, compared with the data from the two previous years, the number of fatalities in road accidents per million inhabitants has not changed. This article will discuss the main obje[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last