Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 170
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  BIM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Środowisko Mieszkaniowe
2017 nr 19 180--186
PL XXI wiek przyniósł w dziedzinie projektowania rewolucję większą niż miała miejsce przy zamianie deski kreślarskiej na oprogramowanie komputerowe CAD. Mamy do czynienia z niezwykle dynamicznym rozwo jem technologii oraz koniecznością stosowania się do wymogów związanych z projektowaniem zrównoważonym[...]
EN The 21st century brought about a greater evolution in the field of designing than the one when the drawing board was replaced with the CAD software. We are dealing now with extremely dynamic development of technology and with the need to comply with requirements relating to sustainable design. Susta[...]
2
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1486--1492
PL Zgodnie z tendencjami literaturowymi logistyka stanowi domenę innowacji. Innowacje są szczególnie pożądane w zakresie podmiotów działających w branży budowlanej. Innowacje logistyczne w budownictwie można rozpatrywać w zakresie: przedsiębiorstwa budowlanego i przedsięwzięcia budowlanego. Celem refer[...]
EN According to current literature the logistic comprise of the innovations domaine. The logistic innovations are particulary desirable in building trade. The logistic innovations in building trade ranged an enterprise and a undertalking in question. The main goal of this article is the description of [...]
3
75%
Mosty
2017 nr 3/4 80--82
PL Od drugiej połowy 2014 r. firma GTI implementuje oprogramowanie marki Tekla Structures. Choć początki stosowania nie były łatwe, zyski z dobrodziejstw projektu opracowanego w technologii 3D wydają się niezaprzeczalne – i to na każdym etapie powstawania obiektu inżynierskiego. Już od wstępnych uzgodn[...]
EN Since the second half of 2014, the GTI company has been implementing the software of Tekla Structures. Though the initial attempts of its use were far from easy, benefits resulting from a project designed in the 3D technology seem undeniable at every stage of the development of an engineering struct[...]
4
75%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7CD 381--390
PL Building Information Modeling jest stosunkowo nowym podejściem w projektowaniu architektonicznym, konstrukcyjnym i zarządzaniu w przemyśle budowlanym. Zebrane na świecie doświadczenia dowodzą konieczności szerokiego wprowadzenia BIM do edukacji inżynierów związanych z procesami w budownictwie w szko[...]
EN Building Information Modeling (BIM) is a new approach to design, construction and management in the building industry. Universities are not prepared to introduce BIM into education. In this paper Author presents challenges to integrating BIM and experiences from implementation BIM into Civil Enginee[...]
5
75%
Przegląd Mechaniczny
2018 nr 10 41--44
PL W pracy przedstawiono sposób realizacji projektu instalacji chemicznej do wydzielenia acetonu z wody w procesie ekstrakcji z użyciem octanu etylu jako rozpuszczalnika. Projekt wykonano w duchu metodyki projektowania BIM (Building Information Modeling), polegającej na stworzeniu dokumentacji 2D (sche[...]
EN The article presents the method of carrying out a chemical installation project for the separation of acetone from water in the extraction process using ethyl acetate as a solvent. The project was conducted out in the spirit of the BIM (Building Information Modeling) design methodology, based on the[...]
6
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2016 Nr 3(110) 137--151
PL Artykuł omawia dwie nowe technologie: Building Information Modelling (BIM) oraz poszerzoną rzeczywistość, ang. Augemented Reality (AR), które w najbliższych latach mają szansę stać się podstawą rewolucji procesów projektowania, budowy i zarządzania obiektami infrastruktury, również kolejowej. W arty[...]
EN The paper describes two new technologies: Building Information Modelling (BIM) and Augmented Reality (AR), which in coming years will be the basis of the revolution in the processes of designing, construction and management of transport infrastructure, including bridges. The paper introduces the spe[...]
7
75%
Roczniki Geomatyki
PL Z każdym rokiem poszerza się zakres zastosowań technologii systemów informacji przestrzennej, coraz więcej specjalistów z różnych branż korzysta z takich systemów. Celem artykułu jest przedstawienie projektu systemu informacji przestrzennej dla wnętrza budynku, łącznie z jego praktyczną realizacją. [...]
EN Every year, the range of GIS technology applications becomes wider. More and more professionals from different branches use such systems. The purpose of this paper is to present the project of a spatial information system for the interior of a university building, including its practical implementat[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2018 Z. 24 (174) 249-254
PL Celem niniejszej pracy jest prezentacja możliwości wykorzystania technologii BIM w procesie eksploatacji budynku. Przedstawiono informacje ogólne dotyczące rozwoju technologii BIM, omówiono zagadnienia dotyczące wielowymiarowości modeli BIM, podając zakres informacji przypisanych do każdego n-wymiar[...]
EN This paper presents the possibility of using BIM technology in the building operation process. General information on the development of BIM technology is presented, issues concerning the multidimensionality of BIM models are discussed, giving the scope of information assigned to each n-dimensional [...]
9
75%
Technical Transactions
2017 Vol. 4(114) 71--79
PL Analiza techniczno-ekonomiczna przedsięwzięcia budowlanego wykonywana przy wykorzystaniu technologii BIM może usprawnić proces wyceny na wszystkich etapach projektowania oraz wykonawstwa. Coraz więcej projektantów decyduje się na używanie BIM w zakresie obejmującym także oszacowania kosztowe; w prze[...]
EN Technical and economic analysis of a construction project carried out using BIM can improve the process of cost-estimating at all stages of design and construction works. More and more designers choose to use BIM within a range of cost estimates; however, in contrast to design software, cost-analysi[...]
10
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2018 Nr 5 40--47
PL Współczesne firmy nie mogą funkcjonować bez nowoczesnych systemów informatycznych, jednak ich wprowadzenie wymaga określenia rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa. Niemniej wielka dostępność rozwiązań dla sektora budowlanego umożliwia szeroki wybór pomiędzy aplikacjami i oprogramowaniem architekton[...]
11
71%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2015 nr 3 18--20
12
71%
Nowoczesne Hale
2016 Nr 3 30--32
PL Większość budowli dedykowanych do celów przemysłowych charakteryzuje się niepowtarzalnością oraz złożonością konstrukcji, co wynika z przeznaczenia obiektu czy zastosowanej technologii produkcji o różnym stopniu skomplikowania. Aby osiągnąć sukces w projektowaniu budynków tego typu, należy sprostać [...]
13
71%
Builder
2015 R.19, nr 1 74--76
PL W niniejszym artykule omówiono problem zastosowań klasyfikacji dla potrzeb modelowania informacji o obiektach budowlanych (BIM), w szczególności klasyfikacji OmniClass, oraz naszkicowano funkcjonowanie klasyfikacji w systemach CAD/BIM.
14
71%
Rynek Instalacyjny
2018 Nr 4 96--96
PL Stale przybywa nowych programów dla projektantów, w tym zaawansowanych narzędzi trójwymiarowych i do modelowania, koniecznych do projektowania zintegrowanego. Zalety BIM widzą architekci i projektanci branżowi, zwłaszcza ci wchodzący do zawodu – wyrośli już w świecie narzędzi wirtualnych. Dostrzegaj[...]
15
71%
Rynek Instalacyjny
2018 Nr 11 39--42
PL W obszarze projektowania i eksploatacji instalacji wchodzimy w erę cyfrową. Tworzenie wirtualnych modeli budynków zaczyna się na etapie koncepcji i projektu i obejmuje ich budowę, eksploatację oraz recykling/utylizację. Biura projektowe w Polsce starają się dotrzymać kroku pracowniom zagranicznym i [...]
16
71%
Rynek Instalacyjny
2017 Nr 12 38--40
PL Technologia BIM zdobywa coraz większe grono użytkowników i zwolenników. Projektowanie w BIM niesie ze sobą wiele korzyści. Również projektowanie instalacji elektrycznych i HVAC jest zdecydowanie bardziej efektywne oraz umożliwia wykrywanie i eliminację kolizji. Projektowanie w oparciu o model 3D arc[...]
EN BIM technology has an increasing number of users and followers. Designing in this technology has many advantages. Designing electrical and HVAC systems is much more effective and enables detection and elimination of clashes. Design based on the 3D model of architecture and design allows the designer[...]
17
63%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy przedstawiono koncepcję integracji systemów CAD i kosztorysowania z wykorzystaniem technologii BIM na tle projektowania wielowymiarowego. Omówiono problemy związane z wymianą modeli wirtualnych pomiędzy różnymi systemami CAD poprzez format IFC. Omówiono dwie drogi kalkulacji kosztów z wyk[...]
EN In the paper the idea of CAD and estimation cost systems were considered where BIM technology in multidimensional design was applied. The exchange between various CAD systems using IFC format were depicted. Two methods of cost calculations were presented – estimated and detailed. The new system [...]
18
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Artykuł omawia postęp w dziedzinie zasad projektowania budowlanego. Opisane zostały przełomowe innowacje w zakresie systemów projektowania od standardowego ręcznego projektowania poprzez systemy CAD do najnowszych technologii BIM (modelowania komputerowego). Trójwymiarowa wizualizacja przedmiotu nie[...]
EN The paper deals with progress of constructions designing principles. There are described innovation milestones in designing systems field, which come from standard manual designing, through CAD systems designing, till the newest BIM technologies. The 3D parametric object simulation has abilities inc[...]
19
63%
Ekonomia i Zarządzanie
EN The aim of this article is to analyze BIM technologies need to the design companies. Increased effectiveness of design companies using BIM was assessed. Article discusses BIM design challenges, barriers, problems and solutions. In order to assess the need of BIM technologies for design companies rig[...]
20
63%
Przestrzeń i Forma
2014 nr 21 157--170
PL W konsekwencji realizowanej przez UE polityki pro-środowiskowej, projektanci zmagają się z dużym zaostrzeniem przepisów związanych z energooszczędnością budynków. Zmiany te zaostrzają politykę energetyczną obiektów, mają na celu poprawę jakości środowiska wewnętrznego w obiekcie i w konsekwencji jeg[...]
EN As a consequence of the pro-environmental policy implemented by the EU, designers are struggling with an increase in regulations related to energy efficiency of the buildings. Those changes intensify energy policy of the buildings, they are designed to improve the quality of internal environment in [...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last