Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 80
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  AutoCAD
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanik
2007 R. 80, nr 11 964-965
PL Przedstawiono technikę multimedialną nauki modelowania 3D w programie AutoCAD. Prezentowana aplikacja zawiera interaktywny kurs podstaw projektowania przestrzennego w programie AutoCAD 2006; charakteryzuje się dynamizmem z elementami animacji w zapoznawaniu użytkownika z poszczególnymi procedurami o[...]
2
100%
Mechanik
2009 R. 82, nr 2 146-147
PL Celem artykułu jest zwrócenie uwagi użytkowników na te funkcje programu AutoCAD, które pozwolą pracować efektywnie z dokumentacją techniczną. Omówiono zasady przyjmowania standardów CAD oraz zdefiniowano metody tworzenia dokumentacji technicznej (uzależniono je od powiązanych ze sobą dwóch parametró[...]
EN The aim of this paper is taken attention the users to some AutoCAD functions that are permitted to effectively make technical documentation. The rules of CAD standards accept are presented and the methods to make of technical documentation are defined (depend on two parameters: print placement and p[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2004 z. 261 225-230
PL W tym artykule omówiono pewne praktyczne zagadnienia związane z obliczeniem objętości zbiorników wodnych, nasypów i hałd; podano najważniejsze algorytmy i przestawiono program wykonujący te zadanie w środowisku AutoCAD.
EN This paper discusses the problem of calculating volume of reservoirs, embankments and slap heaps; it presents both the most important algorithms and the program performing this task in AutoCAD environment.
4
89%
Postępy Nauki i Techniki
2008 nr 2 16-27
PL W pracy opisano podstawowe grupy narzędzi koniecznych do przygotowania dokumentacji technicznej przy użyciu programu AutoCAD. Zwrócono szczególną uwagę na użycie warstw, ich poprawne definiowanie oraz znaczenie przy tworzeniu komputerowego zapisu konstrukcji. Opisano alternatywne sposoby kreślenia o[...]
EN The study describes the basic tool groups necessary in preparing technical documentation by means of the AutoCAD program. Special attention was paid to the use of layers, their proper defining and significance during the making of a computer record of the construction. Alternative ways of drawing ob[...]
5
89%
Postępy Nauki i Techniki
2008 nr 2 5-15
PL W pracy zaprezentowano zagadnienia dotyczące wykonywania przekrojów obiektów modelowanych w przestrzeni trójwymiarowej oraz sposobów pokazywania obiektów złożonych. Opisano różne typy przekrojów, które są wykonywane podczas przygotowywania dokumentacji technicznej projektowanych części maszyn. Przed[...]
EN The study presents issues concerning making sections of objects modeled in three-dimensional space as well as ways of showing complex objects. Different types of sections are described, used in preparing the technical documentation of manufactured machine parts. The study shows ways of generating su[...]
6
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2002 z. 58 [193] 285-288
EN The paper presents possibilities of using AutoCAD program to make virtual model on base of points get from scanning surface of parts. The received model was used to make parts with taking advantage of CAD/CAM systems and numerically controlled machine.
7
88%
Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics
2004 Vol. 14 38--39
PL W pracy opisano jak trójwymiarowe widoki, wykonane w programie AutoCAD, mogą być pomocne w wizualizacji transformacji geometrycznych w rzucie cechowanym. Zaprezentowano przykład rozwiązania zadania konstrukcji punktu wspólnego prostej z płaszczyzną z użyciem metody rzutu pomocniczego.
EN This paper describes how 3-D views, drawn by AutoCAD, can be helpful in visualization of geometrical transformations in projections with elevations. Example of solving tasks for the intersection between a line and a plane by using the method of auxiliary projection is given.
8
75%
Mechanik
2009 R. 82, nr 11 956-959
PL Celem artykułu jest zwrócenie uwagi użytkowników na te funkcje programu AutoCAD, które pozwolą pracować efektywnie z dokumentacją techniczną. Omówiono wykorzystanie szablonów rysunkowych, zasady wykorzystania tablic stylów wydruku, zasady organizacji i nadawania nazw warstwom, zasady tworzenia eleme[...]
EN Discussed are the functions of AutoCAD program, which provide for efficient handling of engineering documentation. Specified are: application of drawing templates, application of printing style tables, layer naming and managing principles, basic rules for generation of standardized units with consid[...]
9
75%
Mechanik
2010 R. 83, nr 2 138-138
PL Przedstawiono podstawowe możliwości programu AutoCAD do projektowania parków i ogrodów na bazie gotowych obiektów. Bazę tę tworzą elementarne rysunki drzew, krzewów oraz przedmiotów występujących w ogrodach. Scharakteryzowano zasady tworzenia i wstawiania bloków na bazie programu AutoCAD 2005P1. Pon[...]
EN This book is a presentation of basic AUTOCAD features in planning and designing of gardens and public parks using ready objects. Among available ready-to-use objects there are drawings of trees, bushes and other object useful in landscape design. You will also find a description of how to design and[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
EN Pre made a 3d Project is an important part of the investment. By the proper use of programming functions we can seriously explore big models using free or very cheap graphic environment.
11
75%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7CD 951--958
PL W referacie przedstawiono możliwości wykorzystania systemów CAx w procesie automatyzacji zadań grafiki. Przeanalizowano możliwości wprowadzania obiektów zastosowaniem języka programowania AutoLISP.
EN In this paper the use of CAx systems in the automation process of graphic tasks are presented. The authors analyse the possibilities of placing objects in AutoCAD application by use of AutoLISP programming language.
12
75%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7CD 959--966
PL W referacie przedstawiono możliwości tworzenia poleceń w programie AutoCAD z wykorzystaniem interfejsu automatyzacji OLE oraz języka AutoLISP i środowiska VisualLISP.
EN The paper presents the possibilities of creating commands in AutoCAD application using OLE Automation interface, AutoLISP language and VisualLISP environment.
13
75%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7CD 981--988
PL W referacie przedstawiono możliwości wykorzystania systemów CAx w procesie automatyzacji zadań projektowych. Opracowano przykłady z zastosowaniem interfejsu automatyzacji OLE oraz platformy FireMonkey pakietu RAD Studio XE2.
EN In this paper the possibilities of using CAx systems in the automation process of design tasks are described. The authors present examples prepared using OLE Automation interface and FireMonkey platform of Embarcadero RAD Studio XE2 environment.
14
75%
Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics
2013 Vol. 25 27--33
PL Krajowe Ramy Kwalifikacji stanowią nowe podejście do definicji i opisu procesu edukacji w Polsce zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji. Wyodrębniają one osiem poziomów edukacji, z których każdy opisany jest przez tzw. efekty kształcenia w wyróżnionych trzech kategoriach: wiedzy, umiejętności i [...]
EN The National Qualifications Framework is a new and revolutionary approach to the definition and the description of the educational process in Poland according to the European Qualifications Framework. It points eight levels of education described by so-called learning outcomes divided into three cat[...]
15
75%
Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics
2013 Vol. 25 41--48
PL Artykuł prezentuje zagadnienie nauczania w ramach przedmiotu Geometria Wykreślna i Grafika Inżynierska w AutoCAD, w części obejmującej zajęcia laboratoryjne. Przedmiot prowadzony jest w wymiarze 15 godzin wykładów i 15 godzin laboratoryjnych na 1 roku studiów stacjonarnych, I stopnia, kierunku Elekt[...]
EN This article will discuss Teaching of the subject Descriptive Geometry and Engineering Graphics in AutoCAD within the framework of laboratory classes The aim of the classes is to learn the methods applied for representation of the three dimensional (3-D) space on the picture plane as well as masteri[...]
16
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Świat się nieustannie, nieubłaganie zmienia, a nowe technologie wkraczają we wszelkie dziedziny naszego życia. Również sposoby nauczania klasycznych przedmiotów, takich chociażby jak geometria wykreślna, ulegają zmianie. Ten przedmiot, będący podstawowym językiem porozumienia inżynierów na całym świ[...]
EN The world is changing constantly and inexorably, and the new technologies enter all of the fields of our lives. The changes also affect the ways of teaching traditional subjects, such as descriptive geometry. Until recently, this subject, being the basic communication language for engineers all over[...]
17
75%
Mechanik
2016 R. 89, nr 12 1890--1891
PL W artykule przedstawiono wykorzystanie druku 3D do wykonania pokrętła kuchenki mikrofalowej. Jest to unikalne pokrętło, które nie występuje już na rynku jako część zamienna. Ulega ono uszkodzeniu po kilku latach eksploatacji poprzez wystąpienia pęknięcia na trzpieniu. Najpierw określono klasyczną me[...]
EN The article presents the use of 3D printing to make the microwave oven knob. It is a unique knob which is not already on the market as a spare part. It is deteriorating after several years of exploitation through the cracks of the pin. At first they determined the basic size of the knob by the class[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 258 259-267
PL W niniejszym referacie omówiono problematykę transformacji map numerycznych między różnymi układami współrzędnych; podano najważniejsze algorytmy i przestawiono program wykonujący te zadanie w środowisku AutoCad.
EN This paper discusses the problem of numerical maps transformations according to different co-ordinates systems; it presents both the most important algorithms and the program performing this task in AutoCad environment.
19
75%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2007 z. 278 377-383
PL W niniejszym referacie omówiono problematykę konwersji i ujednolicania numerycznych map kopalnianych oraz przedstawiono wybrane algorytmy i programy, wykonujące te zadania w środowisku AutoCAD.
EN This paper discusses the problem of underground cavities numerical maps conversion and standardization. It presents both the most important algorithms and the program performing this task in AutoCAD environment.
20
75%
Reports on Geodesy
2009 z. 2/87 177-183
EN There are many various methods of construction objects documentation: laser scanning, total station scanning, photogramrnetric single- and double-picture methods. Above techniques require special surveying equipment, photogrammetric knowledge and also computers with enough computational power and pr[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last