Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Aspergillus
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2016 Nr 2 80--82
PL Celem badań zaprezentowanych w artykule była ocena działania substancji fenolowych występujących powszechnie w roślinach na wybrane szczepy grzybów pleśniowych z punktu widzenia poznawczego oraz ewentualnego zastosowania w praktyce w przemyśle spożywczym. Materiałem badawczym były szczepy Aspergillu[...]
EN The aim of this study was to evaluate the effect of phenolic substances commonly found in plants selected strains of fungi from the point of view of the cognitive and the possible practical application in the food industry. The research material were strains of Aspergillus, which tested the effect o[...]
2
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 25-27
PL W pracy przedstawiono metodę analizy metabolizmu organizmów polegającą na rekonstrukcji sieci metabolicznej na podstawie całkowicie lub częściowo zsekwencjonowanego genomu. Analizę tę przeprowadzono dla siedmiu gatunków grzybów nitkowych z rodzaju Aspergillus wykorzystując serwer automatycznej anota[...]
EN A method based upon the reconstruction of fully or partially sequenced genome to analyse metabolic networks of organisms is presented. This analysis was performed for seven fungal species of genus Aspergillus with the use of automatic annotation server. The results were compared with selected physio[...]
3
84%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Przedstawiono wyniki badań nad występowaniem grzybów strzępkowych w obiektach budowlanych. Zanieczyszczenie powietrza wewnętrznego wahało się na poziomic 10[do 2]-10[do 3] jtk/m3. Stwierdzono znaczne zagrzybienie przegród budowlanych. Ogólna liczba grzybów strzępkowych kształtowała się na poziomie 1[...]
EN The results of research on occurrence of fungi in buildings are presented. Contamination of indoor air ranged from 10[to 2] to 10[to 3] cfu/m3 and significant mould infection was stated on dividing walls. General count of filamentous fungi was up at the level of 10[to 4]-10[to 11] cfu/100 cm2. It wa[...]
4
84%
Proceedings of ECOpole
PL Przedstawiono wyniki badań nad występowaniem grzybów pleśniowych w obiektach budowlanych. Zanieczyszczenie powietrza wewnętrznego wahało się na poziomie 102÷103 jtk/m3. Stwierdzono znaczne zagrzybienie przegród budowlanych. Ogólna liczba grzybów pleśniowych kształtowała się na poziomie 104÷1011 jtk/[...]
EN The results of research into occurrence of fungi in buildings are hereby presented. Contamination of indoor air ranged from 102 to 103 cfu/m3 and significant mould infection was stated on dividing walls. General count of filamentous fungi shaped up at the level of 104÷1011 cfu/100 cm2 It was also ob[...]
5
84%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Celem badań było rozpoznanie endogennych grzybów ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów Aspergillus i Penicillium na ziarnach pszenicy poddanych powierzchownej sterylizacji. Próbki pszenicy (Triticum aestimm L.) pochodziły ze zbiorów z 2006 r. ze Słowacji. Sześć próbek pszenicy pochodziło z upraw ko[...]
EN The aim of this study was to analyse the endogenous mycobiota of superficially sterilised wheat grains with the focus on Aspergillus (including two teleomorphs) and Penicillium genera. The Slovak wheat samples (Triticum aestivum L.) were harvested in the season 2006. The total of 6 wheat samples gro[...]
6
84%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2013 Vol. 20, nr 11 1369--1379
PL W ostatnich latach nastąpił szybki rozwój rynku suplementów diety i powrót do preparatów ziołowych stosowanych w profilaktyce i w lecznictwie. Ma to swoje uzasadnienie tym, że zioła i rośliny lecznicze były od lat stosowane z powodzeniem w medycynie tradycyjnej. Używane w przemyśle farmaceutycznym w[...]
EN Recent years have witnessed a rapid development of the dietary supplement market and a revived interest in herbal products used for therapeutic purposes. Herbs and medicinal plants have been used in traditional medicine for centuries. The concentrations of active substances in industrially processed[...]
7
84%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2017 Nr 1 15--17
PL Celem pracy zaprezentowanej w artykule było przeprowadzenie badań dotyczących oceny efektywności działania wybranych ekstraktów roślinnych na szczepy grzybów z rodzaju Aspergillus. W warunkach in vitro testowano aktywność metanolowych ekstraktów z różnych organów 10 gatunków roślin (Melissa officina[...]
EN The aim of the study was to present the results of studies assessing the effectiveness of selected plant extracts against strains of fungi of the genus Aspergillus. In vitro activity of methanol extracts were tested with the various bodies of 10 plant species (Melissa officinalis L., Levisticum offi[...]
8
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 4 92-94
PL Klaster genów odpowiedzialny za biosyntezę (+)-geodyny u Aspergillus terreus został zidentyfikowany i opisany przy użyciu narzędzi bioinformatyki. Ustalono hipotetyczne funkcje produktów kodowanych przez geny klastra opisano je w kontekście proponowanego szlaku biosyntezy (+)-geodyny. Analiza pokaza[...]
EN The cluster of genes responsible for (+)-geodin biosynthesis in Aspergillus terreus was identified and described using the tools of bioinformatics. Hypothetical functions of proteins encoded by the cluster genes were established and discussed in the context of proposed (+)-gcodin biosynthesis pathwa[...]
9
84%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2008 nr 12 32-35
10
71%
Civil and Environmental Engineering Reports
2017 No. 27(4) 91--104
PL Grzyby pleśniowe z rodzaju Aspergillus stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców zainfekowanych pomieszczeń. Badania mikologiczne przeprowadzone w porażonych grzybami obiektach na terenie województwa lubuskiego (Polska) wykazały występowanie 9 gatunków grzybów z rodzaju Aspergillus: A. car[...]
EN Aspergilli constitute a serious risk to the health of the inhabitants of infested rooms. Mycological analysis conducted in buildings infected with moulds in the area of the Lubuskie province (Poland) demonstrated the presence of 9 species of Aspergillus moulds: A. carbonarius A. clavatus, A. flavus,[...]
11
67%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2015 nr 1 48--51
PL Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących oceny mikrobiologicznej typów i rodzajów mąki dostępnej na rynku woj. podlaskiego na obecność grzybów pleśniowych. W dwunastu rodzajach i typach mąki dokonano identyfikacji grzybów pleśniowych z rodzajów Alternaria, Aspergillus, Fusarium, [...]
EN This article presents a study on the microbial assessment of the presence of fungi of different types and kinds of flour available on the market in the province of Podlasie. Twelve types of flour were identification for the presence of fungi of the genera Alternaria, Aspergillus, Fusarium, Penicilli[...]
12
48%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Opolska
2002 z. 46 59-68
PL Grzyby strzępkowe są organizmami szeroko rozpowszechnionymi w budownictwie. Najczęściej wewnątrz budynków występują grzyby z rodzajów: Penicillium, Aspergillus, Cladosporium, Trichoderma i Stachybotrys. Ich negatywne oddziaływanie na organizm wiąże się z wytwarzaniem wysoko toksycznych metabolitów -[...]
EN Fungi are organisms widely found in building engineering. The ones most frequently observed inside buildings are: Penicillium, Aspergillus, Cladosporium, Trichoderma and Stachybotrys. Their negative effect on the organism is strictly associated with producing highly toxic metabolits i.e. mycotoxins [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last