Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Al-Si alloys
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Opisano stanowisko do badania ewolucji skurczu liniowego i naprężeń skurczowych w odlewie. Przedstawiono przykładowe ilustracje zmian skurczowych w aluminium i dwuskładnikowych stopach Al-Si. Wyjaśniono mechanizm rozszerzalności przedskurczowej.
EN An experimental set-up for examination of the progress of linear contraction and shrinkage stresses in casting has been described. Exemplary illustrations of linear contraction progress in aluminum and binary aluminium-silicon alloys have been presented. The essence of pre-shrinkage expansion has be[...]
2
100%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN In this study the effect of the change in the amount of Silicon (Si) occuring in Al-Si alloys on mechanical and machinability properties of the alloy was investigated. The change in mechanical properties and microstructure, which depends on the increase in Si percentage, and the effects of this chan[...]
3
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2017 Vol. 62, iss. 2B 1179--1183
EN In this study, the mechanical properties of Al-Si alloys was improved by selecting higher Si content and avoiding distortion in Al-Si matrix by adding an extrusion process such that the fabrication processes casting and extrusion were in sequence. Cast billets were extruded at ratios 4:1 and 10:1 to[...]
4
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN In this study, metal matrix composite materials containing melt-spun Al-20Si-5Fe alloys and boron carbide was produced by high energy ball milling and then hot pressing at 200 MPa pressure and 450°C. Mechanical and microstructural characterizations were performed by using an optical microscopy, X-Ra[...]
5
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2017 Vol. 62, iss. 4 2371--2374
EN The present work discusses results of preliminary tests concerning the technology of continuous dosage of sodium to a metallic bath from the aspect of modification of EN AC-44200 alloy, through the use of a multiple compound (salt) of sodium. The technology consists in continuous electrolysis of sod[...]
6
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN Technological progress in construction of automotive vehicles, particularly in construction of engines, enforces simultaneous changes in foundry properties of aluminum alloys used in automotive industry. Until recently, abrasion resistance was the main usability criterion of a material used for pist[...]
7
100%
Journal of Casting & Materials Engineering
EN The influence of a solution treatment with a trace zirconium addition on the precipitation behavior of a cast Al-12%Si-1%Mg1%Cu piston alloy has been reported. The alloys were prepared by controlled melting and casting. The cast alloys were given an age-hardening treatment having a sequence of homog[...]
8
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Nowoczesne metody modyfikacji własności i ochrony powierzchni materiałów, do których należy metoda fizycznego osadzania z fazy gazowej (PVD) znalazły zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, w tym w elektronice. Ze względu na silne rozdrobnienie struktury, powłoki metaliczne wytworzone tą metodą [...]
EN Modern methods of modification of the properties and protection of material surface, which embrace gaseous phase physical deposition (PVD) methods, arouse the interest of many branches of industry, as well as of electronics. By virtue of their fine-grained structure, metallic coatings fabricated by [...]
9
75%
Archiwum Odlewnictwa
2002 R. 2, nr 6 135-140
PL Przedstawiono wyniki badań zdolności aluminium i jego stopów z krzemem do odwzorowania formy. Przepływ realizowano w pionowym, metalowym kanale [średnica] 16 mm.
EN The investigations results of mould surface reproducibility of aluminum and Al - Si alloys have been presented. The metal flow was realized in vertical metal channel of 16 mm diameter.
10
75%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 19 123-130
PL Ocenę niezawodności odlewniczych stopów Al., określoną modułem Weibulla, wyznaczono na przykładzie wyników badań wytrzymałości na rozciąganie i zginanie dla nadeutektycznego siluminu AlSi17Cu4Mg w stanie po odlaniu, po modyfikacji 0,05% fosforem, po obróbce cieplnej oraz po łącznym procesie modyfika[...]
EN Evaluation of cast Al alloys reliability, expressed by Weibull's modulus, was determined on example of tensile and bending strength tests of hypereutectic AlSi17Cu4Mg silumin. The alloy was investigated in as-cast state, modified state (0,05% of phosphorus), after heat treatment as well as after pro[...]
11
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL W artykule wyznaczono wartości entalpii topnienia i krzepnięcia siluminów AlSi6 AlSi12 oraz AlSi18 podczas nagrzewania i chłodzenia po procesie modyfikowania. Pomiary kalorymetryczne, poprzedzone badaniami metodą analizy termicznej ATD przeprowadzono na wysokotemperaturowym kalorymetrze skaningowym [...]
EN The study was related with determination of the values of enthalpy of melting and solidification of AlSi6 AlSi12 and AlSi18 silumins during heating and cooling process after modification. The calorimetry, preceded by thermal analysis and derivative thermal analysis (DTA, respectively) was carried ou[...]
12
75%
Production Engineering Archives
EN Applications of Al-Si cast alloys in recent years have increased especially in the automotive industry (dynamic exposed cast, engine parts, cylinder heads, pistons and so on). Controlling the microstructure of secondary aluminium cast alloys is very important, because these alloys contain more addit[...]
13
63%
Archives of Foundry Engineering
EN From the background about Al-Si alloys modifying from eutectic silicon morphology and mechanical properties relation point of view is at solving of chosen technological problems used structural analysis and Si morphology quantification. There were solved two concrete problems: parameters of solution[...]
14
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
2010 R. 55, nr 7 436-440
PL W artykule opisano unikatowe narzędzie pomiarowe przeznaczone dla potrzeb odlewni. Na przykładzie stopu podeutektycznego oraz okołoeutektycznego przedstawiono możliwości wykorzystania zestawu kokil Metal Health System do oceny własności technologicznych odlewniczych stopów aluminium. W rezultacie pr[...]
EN Paper presents practical usage of Metal Health System of Ingot Moulds in assessment of technological properties of aluminium alloys on example of under and near eutectic alloy. Measurement of castability confirmed that alloy with higher Silicon content shows better castabililty, addition of Strontiu[...]
15
63%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Właściwości mechaniczne odlewów zależą od parametrów struktury krystalicznej, te zaś od składu stopu i warunków krzepnięcia odlewów. Warunki krzepnięcia można opisać za pomocą lokalnego gradientu temperatury, a następnie zastosować go do prognozowania wymienionych właściwości. W artykule do wyznacze[...]
EN The paper presents the distribution of experimental and simulated values of local solidification time and temperature gradient of a cylindrical casting made of AlSi8,7 alloy, solidifying in a mould made of quartz sand. Simulation conditions were determined on the ground of an inverse solution obtain[...]
16
63%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W pracy przedstawiono wyniki badań modułu Younga odlewów ze stopów aluminium zawierających 3,5%, 6,8% i 12,5% krzemu, krzepnących w różnych warunkach cieplnych (piasek kwarcowy, mikrosfery z ochładzalnikiem). Zmianie moduł u Younga towarzyszy zmiana wielkości krystalitów, stopnia ich wzajemnej orien[...]
EN The paper presents results of investigation of Young's modulus of castings made of aluminum alloys including 3.5, 6.8, or 12.5 per cent of silicon and solidifying under different thermal conditions ( quartz sand, microspheres with chill). Changes in Young's modulus are accompanied by changes in crys[...]
17
63%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Celem pracy jest zbadanie-wpływu zawartości miedzi (1, 2 i 3%) i strontu oraz szybkości chło-dzenia (2 i 18 K * (-1) na właściwości odlewnicze i strukturę stopu AlSilO oraz mechaniczne parametry wykonywanych z niego odlewów. Zawartość strontu wynosząca 0,015% jest dostateczna dla zapewnienia pełnej [...]
EN The aim of submitted work is the study of influences of Cu (1, 2 and 3%) and Sr concentrations and cooling rate (2 and 18°C o s(-1) on the castability, structural and mechanical parameters of the AlSilO castings. The Sr content 0.015% is sufficient for full modification of P phase and good mechanica[...]
18
63%
Archives of Foundry Engineering
EN This study presents the research results of the influence that barbotage refining on the mechanical properties of high pressure die casting made of AlSi12S alloy. The operation of refining was conducted in a melting furnace, with the use of an FDU Mini Degasser. Mechanical properties (UTS, YS, Elong[...]
19
63%
Archives of Foundry Engineering
EN Development of modern technology have generated supply of better and better, more resistant structural materials not attainable earlier. Weight of metal structures is of a great importance, and as a consequence, also weight of materials used for a given structure. More often, for metal structures ar[...]
20
63%
Archives of Foundry Engineering
EN Investigations of shrinkage phenomena during solidification and cooling of aluminium and aluminium-silicon alloys (AlSi5, AlSi7, AlSi9, AlSi11, AlSi12.5, AlSi18, AlSi21) have been conducted. A vertical shrinkage rod casting with circular cross-section (constant or fixed: tapered) has been used as a [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last