Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Aglomeracja Górnośląska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1999 z. 37 47-52
PL Koncepcja autorska zakłada utworzenie zintegrowanego systemu SKR etapami, z wykorzystaniem istniejących linii kolejowych ogólnego użytku w ruchu mieszanym. Pierwszy etap 4 linii na trasach średnicowych - bezinwestycyjny. W kolejnych etapach do 8 linii średnicowych i linie obrzeżne wprowadzane w miar[...]
EN The paper presents an idea of Regional Rapid Transit System within a framework of multifunctional railway network. Starting from organizational means only, up to the whole automatization, the system ought to improve passenger transportation conditions within standards of environmental requirements.
2
80%
Magazyn Autostrady
2007 Nr 5 126--135
PL Aglomeracja Górnośląska stanowi zespół stykających się ze sobą miast, w pasie o długości ok. 70 km, z silną koncentracją działalności gospodarczej. Aglomerację zamieszkuje ok. 10% ludności Polski, a średnia gęstość zaludnienia wynosi tu ponad 1900 osób/km2. Zarówno ze względu na usytuowanie, jak i n[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2014 Z. 31 47--56
PL Spośród 23 miast, które utraciły prawa miejskie, położonych w obszarze Aglomeracji Górnośląskiej, jedynie dwa je odzyskały, stając się gminami, inne włączono do innych miast jako ich dzielnice. Wszystkie byłe miasta mają rodowód historyczny, sięgający niejednokrotnie średniowiecza. Powody odebrania [...]
EN Of the twenty-third cities located in the Upper Silesian Agglomeration have lost their municipal rights, only two recovered them becoming municipalities, others have been incorporated into other cities as their districts. All former cities have historical origins, often reaching the Middle Ages. The[...]
4
80%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2011 No 246 7--17
PL Aglomeracja miejska jest skupiskiem o policentrycznej strukturze: – złożonym i wielokrotnie złożonym układem osadniczym będącym zespołem miejskim a nawet związkiem miast, obszarem złożonym ze strefy węzłowej i strefy zewnętrznej; – zespołem miast różnej wielkości i rangi, wśród których znajduje się [...]
EN The paper contains considerations relating to the creative agglomeration and the creative industries and it shows sector of the creative economy in the Upper Silesian Agglomeration as well as in Katowice. This is the first such recognition of the creative economy in Polish conditions.
5
80%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2007 z. 46 5-22
PL Aglomeracja górnośląska przekształca się z formy konurbacji w formę aglomeracji wieloośrodkowej. Jej obszar środkowy ze stolicą województwa Katowicami musi pełnić rolę ośrodka centralnego. Jednym z możliwych rozwiązań administracyjnych i przestrzennych jest utworzenie powiatu "Wielkie Katowice II", [...]
EN The uppersilesian agglomeration is changing nowadays from a form of conurbation to form of multipolar agglomeration. The area in the middle of the agglomeration with voivodshaft capital city Katowice should be a central polar of it. One of possible ways of spatial and administrative governance is es[...]
6
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł przedstawia definicję parku naukowo-technologicznego jako organizacji zarządzanej przez wykwalifikowaną kadrę, która stymuluje i zarządza przepływem wiedzy oraz nowych technologii pomiędzy uniwersytetami, instytucjami badawczo-rozwojowymi oraz przedsiębiorstwami. Na podstawie doświadczeń par[...]
EN The article presents the definition of the Science and Technology Parks as organizations managed by highly-qualified staff that stimulate and manage the flow of knowledge between universities, institutes of development and companies. The author studies the examples of S/T parks in Western and Northe[...]
7
61%
Logistyka
2014 nr 6 5224-5233
PL W artykule przedstawiono ocenę wariantów poprawy płynności ruchu na odcinku przeplatania, na którym występują permanentne stany zatłoczenia w godzinach szczytowych [2,3]. Ocenę przeprowadzono z wykorzystaniem zbudowanego modelu mikrosymulacyjnego ruchu drogowego, dla stanu istniejącego oraz trzech z[...]
EN The paper presents the assessment of traffic organization changes, for the improvement of traffic conditions, on the main road Upper-Silesian Agglomeration. The exit road includes a weaving traffic section with permanent states of congestion during peak hours [2, 3]. The evaluation was carried out u[...]
8
61%
Rocznik Ochrona Środowiska
2018 Tom 20, cz. 2 1640--1655
PL Celem pracy było zbadanie świadomości ekologicznej mieszkańców aglomeracji górnośląskiej. W tym celu na grupie stu osób, o zróżnicowanym wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, przeprowadzono ankietę poruszającą kwestię świadomości ekologicznej. Analiza wyników pozwala stwierdzić, iż mieszkańcy agl[...]
EN The aim of the study was to investigate the ecological awareness of upper silesian inhabitants. Questionnaire on ecological awareness was conducted on a group of 100 people with diverse backgrounds and professional experience. Analysis of the results shows that upper silesian are not fully aware of [...]
9
61%
Logistyka
2014 nr 3 2744--2753
PL W opracowaniu przedstawiono kluczowe zagadnienia związane z potrzebą wdrożenia systemu priorytetu dla publicznego transportu zbiorowego (ptz) w aglomeracji górnośląskiej. Na początku scharakteryzowano problemy uprzywilejowania i priorytetu w ujęciu systemowym oraz przedstawiono wyniki dotyczące zach[...]
EN The paper presents key issues related to the need to implement the priority system for public transport in the Upper Silesian agglomeration. At the beginning the problems of the priority in terms of the system theory has been described. The results concerning the travel behaviour and preferences of [...]
10
61%
Problemy Ekologii
2006 R. 10, nr 3 143-150
PL Aglomeracja Górnośląska przekształca się z formy konurbacji w formę aglomeracji wieloośrodkowej. Celem działań politycznych i planistycznych podejmowanych obecnie powinno być dążenie do wytworzenia zrównoważonego układu miast optymalnie wykorzystującego swój potencjał poprzez koordynację i zwiększen[...]
EN The Upper Silesian Agglomeration has been transforming its form from a conurbation into a multi-center agglomeration. The currently undertaken political and spatial development actions should be aimed at creating a balanced system of cities optimally using their potential though coordination and ext[...]
11
61%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2007 z. 46 35-51
PL Krajobraz jest zewnętrznym, wizualnym odzwierciedleniem wszelkich zjawisk mających miejsce w przestrzeni. Pozytywny lub negatywny odbiór krajobrazu świadczy o prawidłowości działań związanych z gospodarką przestrzenną. Dynamiczne przemiany nie pozostają obojętne dla środowiska przestrzennego, na któ[...]
EN Landscape is an external visual reflection of all sorts of phenomena taking place in space. Positive or negative perception of a landscape testifies to the appropriateness or inappropriateness of spatial management. Dynamic changes are not without impact on the spatial environment, with consists of [...]
12
61%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2009 z. 49 219-226
PL W niniejszym artykule przedstawiono wstępne wnioski, które są wynikiem przeprowadzonej inwentaryzacji rozmieszczenia zakładów przemysłowych, parków oraz ogrodów działkowych w Aglomeracji Górnośląskiej. Zasadniczym celem jest "odczytanie" istniejącego układu wymienionych przestrzeni oraz wskazanie wz[...]
EN The article shows initial conclusions, which are the results of analyzing industry, parks and allotments location within the Silesian Agglomeration. The basic aim of presented studies is showing the existing urban configuration of examined areas and their correlation. Additional conclusions are the [...]
13
61%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2010 z. 66 35-42
PL W artykule scharakteryzowano wybrane etapy budowy modelu sieci publicznego transportu zbiorowego, funkcjonującego na terenie 13 miast aglomeracji górnośląskiej. Model przygotowany został w postaci cyfrowej, akceptowalnej przez oprogramowanie do modelowania ruchu.
EN Characteristic of selected stages of building public transport model of Silesian area has been presented in the article. Model has been built in digital form for professional software for traffic modeling.
14
61%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2007 nr 4 61-63
PL W artykule zaprezentowano wybrane historyczne osiedla robotnicze Górnego Śląska, ich walory kulturowe i historyczne dla obecnych i przyszłych mieszkańców tego regionu. Wybrano osiedla Katowic, Rudy Śląskiej i Zabrza jako typowych miast aglomeracji Górnego Śląska, związanych ściśle z przemysłem wydo[...]
EN The article presents selected historical worker's settlements in Upper Silesia and their cultural and historical value for present and future residents of the region. The author has selected settlements in typical Upper Silesia cities - Katowice, Ruda Śląska and Zabrze, which are strongly connected [...]
15
61%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2008 z. 64 181-186
PL W artykule przedstawiono najważniejsze aspekty logistyki systemów transportowych. Na przykładzie aglomeracji górnośląskiej przedstawiono najistotniejsze mankamenty systemu transportowego oraz zaprezentowano metodę foresight umożliwiającą wyselekcjonowanie przyszłościowych technologii transportowych[...]
EN The article presents the most important issues of transport systems. Basing on the Silesian Agglomeration example the most important disadvantages of transport systems are shown and the foresight method is presented as a way of future transport technologies selection, which are most significant for [...]
16
61%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2007 Nr 6 (75) 11--15
PL W artykule omówiono problematykę przedsiębiorstw multienergetycznych, infrastrukturalnych (PM/PI). Autorzy uzasadniają tezę, że przedsiębiorstwa PM/PI są szansą na ożywienie gospodarki rynkowej wykorzystującej współczesne mechanizmy konkurencji i podkreślają celowość wejścia istniejących firm energe[...]
EN The article discusses multi-power infrastructural engineering companies (PM/PI). The Authors substantiate the thesis that PM/PI companies open an opportunity to revive market economy, which utilizes contemporary mechanisms of competition and they emphasize advisability of entrance of the power compa[...]
17
51%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL Z uwagi na swoje właściwości mutagenne i kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) są najszerzej badanymi trwałymi połączeniami organicznymi związanymi z aerozolem atmosferycznym. W pracy zaprezentowano i przeanalizowano historyczne, sięgające lat siedemdziesiątych ubiegłego wiek[...]
EN Due to their mutagenic and carcinogenic properties, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are the most widely researched persistent organic compounds linked with the particulate matter (PM). The following paper presents the analysis of the historical data embracing the period since 1970s. It conce[...]
18
51%
Logistyka
2014 nr 3 2754--2763
PL W niniejszym artykule przedstawiono problem wąskiego gardła zlokalizowanego w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej w Katowicach. Przeciążenie odcinka przeplatania wraz z występowaniem lokalnego ograniczenia przepustowości (LOP) powoduje powstawanie zatorów komunikacyjnych, często wywołujących obszarową [...]
EN Problem in traffic bottleneck of “DTS - Drogowa Trasa Średnicowa” – main route in road network of Upper Silesian agglomeration has been presented in this article. Overload weaving section together with local capacity constraints (LOP) causes local congestion, often causing traffic congestion in the [...]
19
51%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2010 z. 69 41-51
PL Zmiany, jakie zachodziły przez lata w strukturze organizacyjnej, związane były ze zmianami w przepisach prawa lub obejmowaniem przez KZK GOP działalności w określonym segmencie, np. administracja budynkiem czy projekty europejskie. Obecna, rozbudowana struktura organizacyjna powoduje znaczne wydłuże[...]
EN The changes which have taken place in recent years in the organisational structure of KZK GOP were connected with both changes in legal regulations or initiation of some activities is a particular segment such as administration of the building and with European projects. Present, developed organisat[...]
20
51%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2010 z. 66 43-56
PL Katedra Inżynierii Ruchu od 1994 roku prowadzi systematycznie cykliczne pomiary i analizy ruchu drogowego w konurbacji górnośląskiej. W artykule przedstawiono wybrane wyniki analizy warunków ruchu w korytarzach sieci drogowej Katowic na tle warunków ruchu w konurbacji górnośląskiej. Wykorzystano da[...]
EN Department of Traffic Engineering conducts serial measurements and analysis of traffic volume in center of Katowice. In the article was presented analysis of traffic conditions in selected sections of Upper Silesian network between 2007 and 2009 years. Results of measurements was presented with usin[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last