Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 62
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  AIS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Annual of Navigation
2008 No. 13 87-95
EN The article is scientific and technological look at AIS implementation trends and development nautical (maritime staff) by telemetric with modern GIS/mapping application. This article also provide what is needed to prepare, made - fuse and display AIS information from radio sources on the nautical/G[...]
2
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2009 Z. 23 94-101
PL W artykule przedstawiono symulację wpływu wprowadzania urządzeń AIS klasy B na pracę sieci tego systemu. Badania były prowadzone według dwóch scenariuszy: dla rejonu o wysokim natężeniu ruchu (scenariusz „Floryda”) i dla rejonu o średnim natężeniu ruchu (scenariusz „Zatoka San Francisco”). W czasie [...]
EN In the article AIS class B simulation was presented. The investigation was provided according to two scenarios: for high tension of ships movements (scenario “Florida”) and for medium tension (scenario “San Francisco Bay”). During experiment units class B used SOTDMA, or CSTDMA technique.
3
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2007 Z. 20 89-100
PL W systemie AIS statek wysyła swoją nazwę (sygnał wywoławczy, numer MMSI), pozycję i wektor ruchu. Dane te są automatycznie otrzymywane z urządzeń. Dane odbierane ze statków są prezentowane na wskaźnikach urządzenia, na ekranie radaru i ECDIS równocześnie z danymi śledzenia ARPA. Zwykle dokładność da[...]
EN In AIS ship transmits her name (call sign, MMSI), position and movement vector. These data are given automatically from equipment. Information are received for ships and presented on unit display, or on radar or ECDIS screen together with ARPA tracking data. Accuracy of AIS data is normally highest [...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Urządzenia radiolokacyjne, jak radar czy ARPA, mają wiele ograniczeń związanych z przekazywaniem ciągłej i wiarygodnej informacji. Wynikają one z braku możliwości wykrycia ech radarowych w niekorzystnych warunkach atmosferycznych i podczas manewrowania jednostek. Istotne jest, by informację radarową[...]
EN Radio-location devices such as radar or ARPA display several limitations concerned with transferring continuous and reliable data. These limitations stem from the absence of the possibility to detect radar echo under adverse weather conditions during a maneuver executed by a vessel. It is important [...]
5
89%
Annual of Navigation
EN Since its introduction the Automatic Identification System (AIS) has played an important part in improving safety at sea, making bridge watchkeeping duties more comfortable and enhancing vessel traffic management ashore. However the analysis of a AIS data set describing the vessel traffic of the Bal[...]
6
89%
Polish Maritime Research
2012 nr 3 60-64
EN Common use of shipboard AIS creates conditions for the use of a new kind of dynamic data in the situation of the risk of collision. AIS position report is a source of supplementary information derived from error leveraged radar measurement. However, in view of the results of the studies there are op[...]
7
89%
Annual of Navigation
EN Commonly used AIS devices on the ships covered by SOLAS Convention creates ideas of the use of AIS data in the situation of the risk of collision. AIS position report is a source of supplementary information derived from error leveraged radar measurement. However, many of users has opinions with reg[...]
8
75%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2007 Z. 20 82-88
PL W Europie pracuje sieć lądowych stacji bazowych MS. Stacje bazowe sterują pracą urządzeń statkowych, odbierają dane ze statków i przesyłają je do centrów narodowych. W centrum te informacje są używane przez systemy bezpieczeństwa morskiego i archiwizowane. Stacje bazowe również wysyłają do statków o[...]
EN In Europe coast base AIS station net works. Base station steered ship equipment work, received data from ships and transmit its information to national center. In center the information are used in marine safety systems and stored. Base station transmits to the ships navigational warnings to. AIS da[...]
9
75%
Journal of KONBiN
2008 No. 3 (6) 235-246
PL System AIS (Automatic Identification System) zapewnia automatyczną wyminę informacji pomiędzy jednostkami morskimi oraz lądowymi centrami sterowania ruchem. Odbiorniki systemu są obowiązkowo montowane na jednostkach morskich powyżej 50t brt. System wspomaga proces prowadzenia nawigacji na akwenach o[...]
EN Automatic Identification System (AIS) ensures automatic transfer of information between sea going vessels and land based monitoring centers. AIS transceivers are obligatory on board vessels of 300 gross register tones and over. System supports safe navigation at confined and open areas, whilst on th[...]
10
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2016 nr 6 467--470, CD
PL W pracy omówiono warstwę fizyczną naziemnego segmentu systemu VDES (VHF Data Exchange System), scharakteryzowano właściwości morskiego radiowego kanału ruchomego i przedstawiono wyniki badań symulacyjnych systemu.
EN In the paper a physical layer for the VDES system’s terrestrial component has been described, the properties of the maritime mobile radio channel have been characterized and the simulation results of the system functioning have been shown.
11
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi ruch jednostek pływających w rejonie wód wewnętrznych i w strefie przybrzeżnej powinien być monitorowany i rejestrowany, najlepiej w postaci cyfrowej. Doskonałym narzędziem do tego celu jest automatyczny system identyfikacji (AIS). Dostępność danych dynamicznyc[...]
EN Due to the safety reason, the ship movement on the littoral area should be monitored, tracked, recorded and stored. Automatic Identification System (AIS) is the perfect tool to ensure this requirement. The limit probability for the AIS dynamic data availability can be limited by the lack of Global P[...]
12
71%
Journal of KONES
EN In order to provide safety of navigation, the ship's officer employs a lot of different devices which are installed on navigational bridge. One of them, very useful equipment is system for Automatic Identification of Ships (AIS). How ever, the Information thus obtained can be inaccurate or even fals[...]
13
71%
Annual of Navigation
2013 No. 20 25--36
PL Dokładności, jakie zapewniają współczesne systemy satelitarne, sprawiają, że problem wyznaczania współrzędnych pozycji dla celów żeglugi morskiej w kategoriach minimalizacji błędów pomiaru wydaje się być rozwiązany w skali globalnej. Wobec powyższego równie ważna staje się operacyjna charakterystyka[...]
EN The problem of determining coordinates for the requirements of maritime navigation, considered only in terms of measurement error, seems to be solved on a global scale. In view of the above, the operational characteristics of radio navigation systems such as availability are equally important. This [...]
14
71%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Aktualnie wprowadzane systemy monitorowania statków: przybrzeżne (AIS) i ogólnoświatowy (LRIT), umożliwiająśledzenie w czasie rzeczywistym pozycji i wektorów ruchu automatycznie identyfikowanych morskich jednostek transportowych. Dane otrzymywane z tych systemów można rejestrować i wykorzystywać do [...]
EN Currently introduced ships' monitoring systems: coastal (AIS) and global (LRIT) enable tracking in real time of the positions and vectors of movement of seagoing conveyance identified in automatic manner. Data received from these systems may be recorder and utilized in statistical analysis and in re[...]
15
71%
Annual of Navigation
2015 No. 22 49--64
PL Problem bezpieczeństwa żeglugi rozważany w aspekcie pomiaru błędu wyznaczenia pozycji wydaje się być rozwiązany w skali globalnej. Istotnego znaczenia nabierają zatem charakterystyki operacyjne systemów radionawigacyjnych i radiokomunikacyjnych, takie jak na przykład dostępność systemu. Zintegrowane[...]
EN The problem of the safety navigation considered only in terms of position error measurement, seems to be solved on a global scale. Thus, the operational characteristics of radio navigation systems such as availability are equally important. The integrated navigation system operate in a multisensor e[...]
16
71%
Annual of Navigation
2016 No. 23 121--134
PL Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników symulacji przebiegu kolizji pomiędzy m/v „Baltic Ace” oraz m/v „Corvus J”. Analiza została przeprowadzona przy użyciu nawigacyjnego systemu wspomagania decyzji (NDSS) w sytuacji kolizyjnej. System ten wypracowuje propozycje manewru antykolizyjnego przy uży[...]
EN The report presents the simulation results of collision between m/v "Baltic Ace" and m/v "Corvus J". The analysis was performed by means of navigation decision support system (NDSS) in collision situations. This system (NAVDEC) works out anti-collision manoeuvre using AIS (Automatic Identification S[...]
17
71%
Annual of Navigation
2014 No. 21 5--18
PL System automatycznej identyfikacji (AIS) rozwinął się w 2004 roku i odtąd jest uważany za istotny czynnik poprawiający jakość pełnienia wachty morskiej. W aktualnych regulacjach AIS nie jest uznawany za urządzenie antykolizyjne, jednak trudno nie dostrzec możliwości, jakie ma ten — wedle konwencji S[...]
EN Since its deployment in 2004, the Automatic Identification System (AIS) has been considered a significant improvement of watchkeeping duties at sea. According to current regulations, AIS has not been recognised as an approved anticollision instrument yet. However, it would be difficult to rule out a[...]
18
71%
Annual of Navigation
2011 No. 18 5--16
EN Despite the initial objections, crew members and vessel traffic service staff use automatic identification system in their activities. In the phase of system implementation, inability to receive signals at scheduled time was raised, and evidenced. The research on AIS availability was conducted by th[...]
19
71%
Annual of Navigation
2018 No. 25 109--124
PL Obecnie fale elektromagnetyczne stanowią podstawowe medium komunikacyjne. Stosowane są również w nawigacji, przy czym najczęściej dotyczy to fal centymetrowych (radar i GPS) i dłuższych, na przykład stosowanych w systemach AIS i DGPS. W przypadku nawigacji zwracamy szczególną uwagę na funkcje komuni[...]
EN Today, electromagnetic waves are the basic medium for all communication tasks. This applies also to navigation, where the most commonly waves have lengths measured in centimetres (radar, GPS) and longer, such as the waves used in the AIS or DGPS technologies. Navigators are mostly interested in the [...]
20
63%
Postępy Nauki i Techniki
2012 Nr 15 65-75
PL W celu określenia udziału jednostek pływających w zanieczyszczaniu powietrza atmosferycznego oraz przeciwdziałaniu szkodliwym wpływom związków toksycznych w spalinach silników okrętowych konieczna jest znajomość wartości emisji tych związków z poszczególnych jednostek. Jest to możliwe przy znajomośc[...]
EN In order to determine the share of vessels in atmospheric air pollution and to counteract the harmful effects of toxic compounds in marine engines exhausts, it is necessary to know the emission values of these compounds from particular vessels, which is possible if one knows the vessel movement para[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last