Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 83
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  3D modeling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Mechanica et Automatica
EN The geometrical fruit model could affect many physical phenomena, such as heat, mass and moisture transfer, pneumatic transport and mechanical vibrations which occur during handling and processing fruits (Jancsok, 1999). The fruit geometrical model could be further studied by the Finite Element Meth[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 8 119-122
PL Celem projektu było stworzenie narzędzi, łatwych do zaadaptowania w dowolnym pakiecie metody elementu skończonego, pozwalających na alternatywne definiowanie geometrii przewodów. Głównym zadaniem było umożliwienie użytkownikowi wykorzystanie tych samych narzędzi, poprzez które definiowana jest reszt[...]
EN Goal of the project was to create set of methods that can be easily adapted to any finite element method software providing alternative way of conductor definition. Main idea was to let user create conductor’s geometry using same tools that are used for rest of model geometry. In many cases it is mu[...]
3
100%
Applied Computer Science
EN The aim of this experimental study was to analyse the influence of lumbar stabilisation used in the treatment of spondylolisthesis on the biomechanical properties of the human lumbar spine. FEM models were built on the basis of pre-surgical CT scans, routinely used in medical practice. MIMICS softwa[...]
4
100%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
2018 Vol. 22, No 4 341--349
EN While working on architectural visualizations, the software developer often has to work with graphic designers who create models in a different environment what can cause many complications. For this reason, it is very important to have some guidelines which can protect both the developer and the de[...]
5
88%
Archives of Metallurgy and Materials
2018 Vol. 63, iss. 4 1875--1881
EN The work deals with possibilities of using this specific material. It is focused on cast metal foams with a regular arrangement of internal cells and it refers to already used casting technologies – the production of metal foams with the aid of sand cores. Metal foams are used in many industries, su[...]
6
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania trójwymiarowego systemu wizyjnego w procesie budowy obrazu 3D produktu prowadzonym bezpośrednio na linii technologicznej np. w zakładach wytwarzających elementy pneumatyki lub hydrauliki. W pracy prezentowana jest metoda doboru odpowiedniej geometrii sys[...]
EN The article discusses of using possibility threedimensional vision system in process of 3D product image building. The method of selecting suitable geometry for vision system based on camera and laser lighting is presented. The influence of geometry selection on resolution in vision system and the[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
2011 R. 52 nr 186A 427--439
PL W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania symulatorów nawigacyjno-manewrowych do weryfikacji projektów z dziedziny infrastruktury nawigacyjnej. Opisano proces tworzenia wirtualnego modelu przekopu przez Mierzeję Wiślaną oraz weryfikację projektu w oparciu o przeprowadzone próby symulacyjne. D[...]
EN The paper presents the possibility of using the navigational and maneuvering simulators software, for the verification of designed elements of navigational infrastructure. The article describes how to use the Navi-Trainer PRO 5000 simulator manufactured by Transas Marine to modeling sea waters. The [...]
8
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 8 131-134
PL W pracy zaprezentowano budowę modelu obliczeniowego dla strefy kadzi transformatora dużej mocy. Model obliczeniowy transformatora uwzględnia pełną geometrię 3D rdzenia, uzwojeń i kadzi. Uzyskane rozkłady pola elektromagnetycznego i strat w kadzi wykonano przy założeniach upraszczających konstrukcję [...]
EN The paper presents the model calculation for the construction of the high power transformer tank area. The transformer model calculation takes into account the full 3D geometry of the core, windings and tank. Obtained distributions of electromagnetic fields and losses in the tank with assumptions ma[...]
9
75%
Studia Informatica
PL Celem prac przedstawionych w niniejszym artykule było opracowanie trójwymiarowego modelu ludzkiej dłoni na potrzeby rozpoznawania gestów. Model ten, posiadający 23 stopnie swobody i oparty na animacji szkieletowej, umożliwia generację bazy danych obrazów, pozwalającej na estymację parametrów ułożeni[...]
EN In this paper we present a virtual hand tool for generating a database of artificial hand images for gesture recognition purposes. Our solution is based on 3D hand model with 23 degrees of freedom and skeleton animation. For every real hand image, the most similar artificial image is retrieved from [...]
10
75%
Geomatics, Landmanagement and Landscape
2013 no. 2 75--85
EN The article describes the results of research into the possibility of the integration of spatial data available in the centers of geodetic and cartographic documentation for the modeling and visualization of rural areas, as well as the procedure to be followed from the analysis of spatial data avail[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2009 Nr 10 25-31
PL Rapid prototyping (RP) jest rodziną unikatowych procesów służących do wytwarzania prototypów inżynierskich w możliwie najkrótszym czasie na podstawie modelu CAD. Tradycyjną metodą wytwarzania prototypów jest obróbka skrawaniem, która wymaga znaczącego nakładu czasu - do kilku tygodni, a czasami dłuż[...]
EN Rapid prototyping (RP) consists of a family of unique fabrication processes developed to make engineering prototypes in minimum possible lead times based on a computer-aided design (CAD) model of the item. The traditional method of fabricating a prototype part is machining, which can require signifi[...]
12
75%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Tachimetry z funkcją skanowania powoli, ale konsekwentnie wchodzą do praktyki geodezyjnej. Po przeprowadzeniu doświadczeń i badań parametrów technicznych tachimetru skanującego oraz opracowaniu własnej technologii, autorzy wykonali nim wiele prac użytkowych. w większości aplikacji, pomiar techniką s[...]
EN The tachimeters with scanning device slowly, but consistently are entering the geodetic practice. The authors, after conducting tests of the technical parameters of the scanning instrument, performed a series of works with their own technology. For part of the works the measurements, done with the u[...]
13
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The purpose of work is to show an example of 3D modeling and optimization combined with the design and production of prototype and experimental testing of a very important composing part of the mechanism for compensating the aeration in automobile hand brake. The basic notions about purpose[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2014 z. 83 155--162
PL Artykuł przedstawia metodykę modelowania i prototypowania prezentacyjnej przekładni planetarnej. Pokazano sposób modelowania hybrydowego uzębienia kół zębatych przekładni. Pierwszym etapem modelowania hybrydowego jest opracowanie geometrii zarysów uzębień. W drugim etapie modelowania bryłowego zosta[...]
EN This paper presents a methodology for modeling and prototyping presentation of the planetary gear. Shown is the way of modeling hybrid transmission gear teeth. The first step is to develop a hybrid modeling the geometry of the teeth profiles. In the second stage, solid modeling has been done other e[...]
15
75%
Mechanik
2016 R. 89, nr 12 1890--1891
PL W artykule przedstawiono wykorzystanie druku 3D do wykonania pokrętła kuchenki mikrofalowej. Jest to unikalne pokrętło, które nie występuje już na rynku jako część zamienna. Ulega ono uszkodzeniu po kilku latach eksploatacji poprzez wystąpienia pęknięcia na trzpieniu. Najpierw określono klasyczną me[...]
EN The article presents the use of 3D printing to make the microwave oven knob. It is a unique knob which is not already on the market as a spare part. It is deteriorating after several years of exploitation through the cracks of the pin. At first they determined the basic size of the knob by the class[...]
16
75%
Mechanik
2016 R. 89, nr 7 786--787
PL Artykuł przedstawia możliwości modelowania przestrzennego procesu toczenia stopu aluminium PA9. Do symulacji procesu skrawania zostało użyte oprogramowanie DEFORM3D. Prezentuje wszystkie etapy modelowania od przygotowania procesu do otrzymania wyników i przykładowej analizy rozkładu naprężeń i tempe[...]
EN The article presents the possibilities of 3D modeling of the aluminum alloy PA9 turning process. To simulate machining process has been used DEFORM3D software. It presents all the stages of the modeling process from preparation to receive the results, and sample analysis of the distribution of stres[...]
17
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
PL W artykule przedstawiono metodykę konstrukcji przestrzennych modeli petrofizyczno-facjalnych dla obiektów złożowych, wykorzystującą dane geofizyczne (sejsmika, geofizyka otworowa), wyniki pomiarów laboratoryjnych oraz makroskopowej i mikroskopowej obserwacji rdzeni wiertniczych. Przedstawiono kolejn[...]
EN The paper presents methodology of construction of 3D petrophysical properties and facies models taking into account seismic data, well logs, core data as well as results of sedimentological macroscopic and microscopic description of cores. Consecutive stages of 3D reservoir model's construction, inc[...]
18
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Artykuł przedstawia wyniki przeprowadzonych prac z zakresu interpretacji profilowań otworowych i modelowania geologicznego w wybranych strefach basenu bałtyckiego. Analizowano cechy formacji łupkowych determinujące ich perspektywiczność jako niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. Ocenie poddawano za[...]
EN The article presents the results of borehole data interpretation and geological modeling in selected areas of the Baltic Basin. Properties of shale formations which define its prospectiveness as unconventional reservoirs were analyzed. Petrophysical and geochemical properties values as well as their[...]
19
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Poster przedstawia wyniki modelowania 3D przy użyciu oprogramowania PetroCharge, uwzględniając metodyczne podejście do wykorzystania danych geofizyki wiertniczej, powiązanych z wynikami badań geochemicznych w profilu piaszczysto-ilastych utworów paleozoiku podłoża Karpat. Dzięki tego typu symulacji [...]
EN This poster presents 3D modeling results obtained by PetroCharge Simulation Programme using methodological approach to utilisation of well logging data combined with geochemical lab results for the Paleozoic sand-silt structures of Carpathian Basement. Using this type of simulation we can obtain qua[...]
20
75%
Roczniki Geomatyki
2005 T. 3, z. 4 181-188
EN The study of sedimentological features in the Guadiana River Estuary on the Portugal and Spanish border is an excellent example of making use of the GIS systems and especially 3D models. This Estuary is a part of southernmost area of Portugal and the Guadiana River is one of the most important river[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last