Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  19th century
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Cartographical Review
2018 Vol. 50, No. 2 111--122
EN Peruvian cartography in the nineteenth century was very rich and fulfilled the geographic knowledge demanded by the new Republic of Peru. In effect, the country of more than 1,000,000 km2 needed to show the physical environment and to locate the distribution of its natural resources. It was the time[...]
2
88%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2014 z. 85 95--106
PL Artykuł przedstawia problematykę przepraw mostowych łączących Królestwo Polskie z Cesarstwem Rosyjskim do połowy XIX wieku w trzech głównych punktach: w Aleksocie, w Terespolu oraz Żółtkach. Analizie poddano odmienne uwarunkowania funkcjonowania tych przepraw mostowych, w tym o charakterze chronolog[...]
EN This article deals with the issues of borde bridges connecting till the mid of 19th century Kingdom of Poland and tzarist Russian Empire in three main points: Aleksota, Terespol and Źółtki towns. The different aspects of functioning of these bridges were analyzed, including a chronological view of t[...]
3
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2001 Z. 39 339-348
PL W referacie przedstawiono problemy, dotyczace metod remontów i modernizacji oraz charakterystyke budynków mieszkalnych z przełomu XIX i XX w. Na przykładzie budynku postaszicowskiego w Brodach Iłżeckich ukazano zmiane układu przestrzenno-funkcjonalnego, polegającą na adaptacji pomieszczen mieszkalny[...]
EN The paper presents problems relating to the methods of repairs and modernizations and characterizations of apartment buildings dating from the turn of the 19th century. On the faith of post-Staszic building in Brody Iłżeckie, a chahge of spatial-functional arrangement has been presented. This arrang[...]
4
88%
Polish Cartographical Review
2016 Vol. 48, No. 4 185--196
EN The article characterizes first general geological (lithological-stratigraphical) maps presenting Quaternary deposits in Northern Poland. These were the maps of territory of the Prussian partition, elaborated by German geologists from Prussian Geological Survey “Königlich Preussische Geologische Lan[...]
5
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2011 Nr 29 59-69
PL Artykuł prezentuje problematykę związaną z historią powstania, układu przestrzennego i architektury Nowego Jorku do końca wieku XIX. Miasto w genezie swego powstania ma założoną w 1625 roku holenderską osadę Nowy Amsterdam. Przy osadzie z czasem zbudowano fort z rozbudowanym programem funkcjonalnym.[...]
EN The article presents the issues connected with the history of the origin, spatial development and architecture of New York until the end of the 19th century. The origins of the city date back to the Dutch settlement of New Amsterdam founded in 1625. In time a fort with an extended functional program[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2017 z. 94 211--227
EN The aim of this article is to present the endeavours undertaken in the 19th century by diverse governing bodies to build or (rebuild) and eventually improve the Polish water canal system. These activities concerned commissions from the Second Council of State, the Administrative Council, the Third C[...]
7
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 771--777
PL W artykule omówiono historię Stoczni Szczecińskiej Vulcan założonej w połowie XIX wieku, jej rozwój i pierwsze poważne sukcesy w wieku XIX. Wskazano genezę założenia stoczni przez króla Fryderyka Wilhelma IV, rozwój terytorialny zakładu oraz realizację pierwszych zamówień okrętowych. Opisano również[...]
EN Paper discussed the Szczecin Shipyard history, established in mid of XIX Century, development and first serious successes. process of ship fuel bunkering on open sea. The genesis of shipyard establishment by Preussen King Friderick Wilhelm IV, territorial development of shipyard and realization of f[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2016 z. 93 99--113
EN The purpose of this paper is to focus on the possibilities for improving the administration and delivery of the Polish transport system, which occurred in early 1860s, the last phase of local autonomous government.
9
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2017 z. 96 161--173
EN This article focuses on the issue of introducing of a legal system concerning public works carried out on the widely understood transportation system in the Kingdom of Poland and other territories directly or indirectly ruled by tsarist authorities after the partition of the Commonwealth.
10
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2017 z. 97 131--146
EN The main aim of this article is to introduce road repair and building programmes and procedures that took place in both the Kingdom of Poland, as a whole, and the Masovian Province, in particular. Starting with legal matters, this article describes the variety of combined activities on the part of t[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2016 z. 92 111--121
EN The aim of this article is to describe the proposals from administrators during the mid-19th century to improve the regulation of, and the rafting status on, the Vistula and other main watercourses in the Kingdom of Poland. The deliberation process is also shown, especially in order to reveal the ge[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2015 z. 86 75--83
PL Artykuł analizuje problematykę budowy mostów przyfortecznych w okupowanym przez Rosjan Królestwie Polskim w okresie po upadku powstania listopadowego. Ukazując rozwiązania przyjęte w dwu różnych twierdzach rosyjskich zlokalizowanych wewnątrz kraju, ukazano zarazem szerokie spectrum tej problematyki,[...]
EN The article analyzes problem of construction of the fortress bridges in Kingdom of Poland, when it was occupied by Russians in the period after the fall of November Uprising in 1831. By presenting of some diverse solutions adopted in two different Russian strongholds localized within the Polish terr[...]
13
63%
Przegląd Geologiczny
EN Several 19th
14
63%
Wiadomości Konserwatorskie
2013 Nr 35 41--46
PL Miasto Skawina jest średniowiecznym ośrodkiem, założonym w 1364 roku przez króla Kazimierza Wielkiego, w oddaleniu o 15 km na południowy zachód od Krakowa, ówczesnej stolicy Polski. Artykuł ten dotyczy przemian architektonicznych, jakie zaszły w mieście w 2 połowie XIX i na początku XX wieku. Wówcza[...]
EN The town of Skawina is a medieval centre founded in 1364 by king Kazimierz Wielki (Casimir the Great), 15 km to the south-west from Krakow, the then capital of Poland. This article concerns architectonic transformations that took place in the town during the 2nd half of the 19th and the beginning of[...]
15
63%
Wiadomości Konserwatorskie
2014 Nr 37 45--53
PL Sokal jest polskim miastem o wielowiekowej historii, które obecnie leży na terenie Ukrainy, na północ od Lwowa. Miasto to przez wielu jest zapomniane, choć istniejące do dzisiaj ślady jego bogatego dziedzictwa kulturowego świadczą niezbicie o jego wysokiej pozycji w dawnej Polsce. Szczególny rozkwit[...]
EN Sokal is a Polish town with centuries-long history, which is currently located in Ukraine, north of Lviv. The town has been forgotten by many, though the still existing traces of its rich cultural heritage bear evidence of its high standing in old Poland. The heyday of Sokal seems to have been durin[...]
16
63%
Polski Przegląd Kartograficzny
2013 T. 45, nr 2 131--143
PL W artykule omówiono oryginalną mapę ścienną, genezę i okoliczności jej opracowania oraz wydania. Jest to zapewne pierwsza opublikowana polska ścienna mapa szkolna opracowana przez nauczycielkę.
EN The article deals with The Illustrative School Map of the Polish Kingdom published in 1885 in Warsaw. We know little about the author Jadwiga Wójcicka (1850-1933). She was most probably a self-taught woman. She taught at school, wrote for Warsaw dailies and wrote a popular book for youth. She had no[...]
17
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2012 R. 109, z. 6-A 109--117
PL Regulacja i rozbudowa miast w XIX wieku były odpowiedzią na pogarszającą się ich sytuację w ujęciu przestrzenno-funkcjonalnym. Procesy te wpłynęły na rozwój publicznych terenów zieleni, które stały się ważnymi i rozpoznawalnymi elementami ich struktury. Drzewami obsadzano główne drogi wjazdowe, zami[...]
EN Rebuilding of cities in the 19th century was the result of their bad spatial and functional condition. That processes influenced the development of their green structure – public promenades and gardens became one of their most important and recognizable elements. Entrance roads to the cities planted[...]
18
63%
Architectus
2000 Nr 2(8) 31-42
PL Rewolucja francuska postawiła wiele państw ówczesnej Europy w obliczu konieczności przeprowadzenia głębokich reform politycznych i społecznych. W Prusach reformy te - określane mianem reform Steina-Hardenberga - wprowadzono w życie głównie w latach 1807-1813, two-rząc nowoczesne społeczeństwo na fun[...]
EN The history of urban development of Wroclaw begins in 1807 - then the demolition of the town's fortifications began. A year later Wroclaw suburbs were incorporated into the town, the fortress grounds were parcelled out and sold to private investigators. In the first half of the 19th century a homoge[...]
19
63%
Hereditas Minariorum
2014 Vol. 1 29--45
PL Wśród różnorodnych wystąpień mezozoicznego węgla brunatnego w Polsce, który na ogół nie tworzy form złożowych, szczególną pozycję zajmuje węgiel brunatny wieku dolnojurajskiego z rejonu częstochowsko-zawierciańskiego, zwany węglem blanowickim. Zwiększona węglonośność, zaznaczająca się lokalnie w pro[...]
EN Among many various types of Mesozoic brown coal in Poland, which typically do not create complex forms, the so called Blanowice coal originating from Lower Jurassic series in Częstochowa-Zawiercie region, is unique. An increased coal bearing capacity that appears locally in the profile of land depos[...]
20
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Powstanie plant, jednego ze specyficznych rodzajów publicznych terenów zieleni, związane jest z XIX-wiecznym procesem wielokierunkowej przebudowy historycznych miast posiadających w ich granicach fortyfikacje. Planty były w tym okresie powszechnie tworzone na miejscu wyburzonych obwarowań, na stałe [...]
EN The adaptation of old walls to provide green spaces is characteristic of the 19th century and is related to the process of the expansion of towns with fortified walls. In those times, green spaces were commonly established in place of demolished fortifications, thus becoming an inseparabl[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last