Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 317
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  żywność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W ostatnich latach można stwierdzić na całym świecie rosnącą tendencję do zachorowań po spożyciu żywności powodowanych w większości między innymi przez bakterie. W zasadzie należy podkreślić, że duża część zachorowań i stopień rozpoznania epidemiologicznego nie zostały ujęte w danych urzędowych i dl[...]
2
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Zamrażanie żywności i przechowywanie w niskich temperaturach wywiera niekorzystny wpływ na żywotność znajdujących się w produkcie drobnoustrojów. W czasie procesu zamrażania ginie około 60% mikroorganizmów, a dalsza wolniejsza redukcja ich ilości następuje w czasie przechowywania. Na obumieranie kom[...]
3
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo zdrowotne żywności i ludzi jest środowisko naturalne. Odnosząc ten fakt do rozwijających się procesów globalizacji konieczne jest prześledzenie poszczególnych ogniw w łańcuchu produkcji surowców, wyrobów i przechowalnictwa żywności, uwzględniając śro[...]
4
100%
Logistyka
2004 nr 2 73-74
PL Nowe Prawo Żywnościowe, które wejdzie w życie od 1 stycznia 2005 r., nakłada znaczne obowiązki na firmy branży żywnościowej i żywieniowej (paszowej). Poniżej podpowiadamy, jak poradzić sobie ze spełnieniem wymogów nowego prawa, korzystając z narzędzi, które oferuje system EAN.UCC.
5
100%
Przemysł Spożywczy
2005 T. 59, nr 5 14--17
PL Kilka czynników wpłynęło w ostatnich dwudziestu latach na intensywny rozwój produkcji żywności wygodnej z surowców wodnych. Są wśród nich: nowe trendy w odżywianiu, czynniki demograficzne, zainteresowanie kuchniami narodowymi, itp. Obecnie ocenia się, że około 50% produktów z surowców wodnych ma cec[...]
EN Several important factors were causing intensive production development of convenience food from water origin materials for the last 20 years. Some of them are: new trends in nutrition, demographic features, interests in national cuisine, etc. Nowadays about 50% of products from water origin materia[...]
6
80%
Logistyka
2011 nr 6 CD-CD
PL Dystrybucja jest ogniwem pośredniczącym pomiędzy producentem, a użytkownikiem. Można ją zdefiniować również jako proces obejmujący czynności, które powiązane są z pokonywaniem przestrzennych, czasowych, ilościowych i asortymentowych różnic występujących między produkcją i zapotrzebowaniem konsumentó[...]
EN Distribution is mediation link among producer, but user. It is possible to define her as also process including action, which is coherent with overcoming three-dimensional, time, quantitative and between production difference taking a stand assortments and need of consumer. First of all, enabling to[...]
7
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W referacie przedstawiono wymagania stawiane pojazdom drogowym przeznaczonym do transportu szybko psującej się artykułów Żywnościowych. Scharakteryzowano też metody badania tego typu pojazdów (izotermicznych) na zgodność z międzynarodową umową ATP (A - agreement, umowa; T - transportation; P - persi[...]
EN The paper presents demands required in road vehicles designed to transportation of perishable food. The description of research methods for assessing conformity with the rules of international contact ATP (A - agreement, T - transportation, P - persihable) examined vehicles (isothermal) were describ[...]
8
80%
Problemy Jakości
9
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
10
80%
Przemysł Spożywczy
PL Opakowanie produktu ma coraz większe znaczenie w podejmowaniu decyzji o zakupie produktów żywnościowych. Na rynkach o silnie wykrystalizowanych markach jest ono nośnikiem marki i jednocześnie elementem walki konkurencyjnej. Dlatego często podlega modyfikacjom pod względem kształtu, wielkości, jak ró[...]
11
80%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Prawidłowa izolacja związków zapachowych z żywności wymaga zastosowania techniki zapewniającej ich ilościowy i jakościowy odzysk z produktu. Obecnie stosowane metody oparte są w większości na adsorbcji związków zapachowych znad produktu używając specjalnych adsorbentów. Przeniesienie ich z adsorbent[...]
EN Isolation of volatile flavour components from food system requires specific approach to obtain all components as they are present in the original product. For this purpose many methods was developed where volatiles are usually isolated from the head-space above food and often concentrated on specifi[...]
12
80%
Problemy Jakości
EN The concept of food quality is well-known and ubiquitous but it still lacks an unambiguous definition. The aim of this paper is to present the essence of the food quality concept from the point of view of its health benefits and the ways of enhancing them. For this purpose functional foods are used [...]
13
80%
Przegląd Komunalny
2003 nr 11 21-21
PL Slow Food to nazwa organizacji non profit, która powstała w 1986 r. we Włoszech. Głównym jej celem jest wspieranie niewielkich producentów żywności. Lecz nie każdy produkt spożywczy pochodzący z małej firmy będzie promowany przez tę sympatyczną organizację. Chodzi tu szczególnie o żywność tradycyjną[...]
14
80%
Przegląd Komunalny
2003 nr 4 24-25
PL Ostatnie miesiące przyniosły wzrost liczby konfliktów społecznych na wsi. Protestowali rolnicy, zdeterminowani prowadzoną przez rząd polityką rolną. Proponowane zmiany, związane z przyszłym członkostwem w Unii Europejskiej, zantagonizowały opinie mieszkańców wsi, którzy martwią się o los swoich gosp[...]
15
80%
Przemysł Spożywczy
PL Celem niniejszego opracowania było dokonanie przeglądu głównych rodzajów innowacji produktowych i opakowaniowych. Za produkt innowacyjny przyjęto nowy produkt, który w sposób istotny różni się od innych nową techniką produkcji lub nowym sposobem pozycjonowania. W artykule przedstawiono przykłady pro[...]
EN The main purpose of this study was checking main kinds of products and packaging innovation. The innovative product was described as a new product which in the essential way differs from other, the new technique of the production or the new way of positioning. Into article examples of innovative pro[...]
16
80%
Przemysł Spożywczy
PL Konsumenci, jak sądzić można z wielu badań, pozostają pod wpływem różnych form aktywizacji sprzedaży. Podobną tendencję wykazują konsumenci wobec żywności, a formą promocji sprzedaży, której wpływowi najczęściej ulegają jest degustacja. Fakt ten wynika z ważnej roli smaku w decyzjach o zakupie żywno[...]
EN Consumers are often interested in different kinds of sales promotion. On the base of the survey it is inferred that the most popular kind of sales promotion, on the food market, is tasting. Probably it is because of the importance of taste during the purchase decision towards food products. It was o[...]
17
80%
Przemysł Spożywczy
PL Współczesny przemysł spożywczy nie mógłby się rozwijać bez substancji dodatkowych. W wyniku badań naukowych i postępu technicznego coraz więcej nowych substancji dodatkowych jest oferowanych producentom, a zmiany w ustawodawstwie umożliwiają rozszerzanie listy dopuszczonych substancji o nowe związki[...]
EN Contemporary food industry can not develop without food additives. As an result of scientific research and technical progress more and more new food additives are offered to producers, and the number of authorized food additives increases because of legislation changes. Seven new food additives are [...]
18
80%
Przemysł Spożywczy
PL W artykule przedstawiono wybrane determinanty rozwoju rynku żywności mrożonej. Przeanalizowano wielkość sprzedaży wybranych kategorii, koncentrację sprzedaży oraz innowacyjność mrożonej pizzy, frytek, dań gotowych, warzyw i mieszanek warzywnych.
EN The aim of this study was to present the selected determinants of development of frozen food market. The size of sale, role of the brand and innovations was presented in relation to frozen pizza, frities, ready dishes, vegetables and mixed vegetable.
19
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Podkreślono uniwersalne znaczenie temperatury i jej istotną rolę w procesach przemysłu chłodniczego. Szczegółowo i w wielu aspektach omówiono temperaturę jako podstawowy czynnik jakości i trwałości mrożonej żywności. Scharakteryzowano metody szacunkowego określania dopuszczalnych okresów przechowywa[...]
EN The universal rules of temperature as a technological parameter of frozen food industry were considered. A lot of aspects of temperature as a basic factor of quality and shelf - life of frozen food were described. Methods of shelf - life estimation (temperature coefficient Q10, coefficient of daily [...]
20
80%
Postępy Techniki Jądrowej
2013 z. 1 8--14
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last