Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 41
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  żywienie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Spożywczy
PL Bezpieczeństwo i wartość odżywcza produktów rynkowych w ogromnej mierze zależy od jakości surowców, technologii stosowanych w przetwórstwie żywności oraz warunków przechowywania żywności. Jednym z czynników warunkujących nie tylko bezpieczeństwo surowców roślinnych, ale również wartość odżywczą wytw[...]
2
100%
Przemysł Spożywczy
2016 T. 70, nr 5 39--43
PL Starzenie się społeczeństwa to problem państw wysoko rozwiniętych i wyzwanie dla producentów żywności w XXI w. Z powodu zmian fizjologicznych związanych ze starzeniem się człowieka konieczne jest dostosowanie żywienia do nowych potrzeb organizmu. Przemysł spożywczy powinien więc ukierunkować swoją p[...]
EN The aging of the world population is one of the problem of the developed countries and challenges for food producers in the twenty-first century. Physiological changes associated with aging make it necessary to match the kind of nutrition to the new body needs. For this reason, the food industry sho[...]
3
100%
Problemy Jakości
2018 R. 50, nr 9 21--26
PL W oparciu o badania ankietowe dokonano oceny poziomu wiedzy żywieniowej żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Celem pracy jest ocena poziomu wiedzy żywieniowej żołnierzy WOT w kontekście realizacji zadań szkoleniowych. Do realizacji celu pracy zastosowano następujące metody badawcze: analizę, [...]
EN The conducted survey has assessed the level of nutritional knowledge of the Territorial Defense Forces (TDF) soldiers. The aim of this work is to assess the nutritional knowledge level of the TDF soldiers, in a context of training task fulfillment. To achieve the aim of this work, the following rese[...]
4
100%
Problemy Ekologii
2005 R. 9, nr 3 130-133
PL W latach 1994-2003 ze względu na dynamiczny proces przemian ekonomicznych i towarzyszące im zmiany w funkcjonowaniu gospodarstw domowych można obserwować interesujące zależności skutkujące dostępnością żywności w tychże gospodarstwach. Problematyka dostępności żywności wskazuje jednocześnie na inne [...]
EN Interesting relations in the availability of food could be observed in households in the period of 1994-2003 due to economic transformations accompanied by changes in the households functioning. The issue of food availability indicates also another phenomenon: food security, which, due to the consum[...]
5
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 5 616--634, CD
PL Artykuł opisuje pozyskanie pieczywa w warunkach polowych na bazie kontenerów. Opisano poszczególne operacje jakie są realizowane przy jego produkcji uwzględniając wymagania technologiczne jakie powinny zostać spełnione. Zaproponowano urządzenia jakie są niezbędne do produkcji pieczywa i ich rozmiesz[...]
EN The article describes obtaining bread in field conditions for a the container base. The individual operations that are carried out during its production are described and taking into account the requirements that must be met. The proposed equipment necessary for the production and his arrangement of[...]
6
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2019 nr 5 267--282, CD
PL W oparciu o analizę literatury omówiono zasady organizacji żywienia wojsk w działaniach taktycznych. Celem pracy jest przedstawienie standardów żywienia obowiązujących w działaniach bojowych. Do realizacji celu pracy zastosowano następujące metody badawcze: analizę, syntezę, dedukcję ocenę oraz wnio[...]
EN Based on the analysis of literature, the principles of organization of nutrition of troops in tactical activities were discussed. The purpose of the work is to present the standards of nutrition in force in combat operations. The following research methods were used for the purpose of the work: anal[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2014 nr 86 124--132
PL Owies ma bogaty skład substancji odżywczych oraz o charakterze bioaktywnym. Jest szeroko rekomendowany w zwalczaniu współczesnych chorób dietozależnych. W badaniach wstępnych podjęto próbę oceny wiedzy na temat wartości żywieniowej oraz wykorzystania i preferencji produktów owsianych wśród 100 zdrow[...]
EN Oat has a very valuable nutrient composition and content of many bioactive substances. It is widely recommended in combating contemporary diet-related diseases. In preliminary studies there was an attempt to assess the knowledge of the nutritional value and the use of preferences of oat products amo[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2014 nr 86 7--15
PL W społeczeństwie funkcjonują utarte przekonania dotyczące żywności i żywienia, które nie zawsze zgodne są z aktualnym stanem wiedzy. Mówi się o mitach i stereotypach żywieniowych. Wynikają one często ze stereotypowego podejścia do różnych zagadnień. Mogą one jednak powodować liczne zagrożenia dla zd[...]
EN In a society functioning beaten beliefs about food and nutrition, which do not always conform to the current state of knowledge. There is talk of myths and stereotypes habits. They arise often stereotyped approach to various issues. But it can cause numerous hazards to human health. The study shows [...]
9
84%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Wykonano analizę poprawności żywienia krów mlecznych pod względem energetycznym i białkowym. Materiał badawczy stanowiły wyniki użytkowości stada 250 krów za 6 miesięcy, od listopada 2010 r. do kwietnia 2011 r. Stado podzielono na 3 grupy technologiczno-żywieniowe na podstawie wydajności mlecznej k[...]
EN Correctness of feeding dairy cows was analysed in terms of sufficient energy and protein quantities supplied in the diet. As the source data for research, production results over 6 months (since November 2010 till April 2011) for the herd of 250 dairy cows were used. The herd was divided into 3 tech[...]
10
84%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2012 T. 12, z. 1 239-248
PL Przeprowadzono analizę produkcji mleka w stadzie krów o wysokiej wydajności, mającego zaplecze paszowe na gruntach o niskiej bonitacji. Obornik uzyskiwany w ściołowym utrzymaniu bydła korzystnie wpływał na produkcję pasz z gruntów ornych i użytków zielonych. Konserwacja pasz poprzez jej zakiszanie z[...]
EN Milk production analysis was performed on high-performance cow herd, having feed resources on low grade soils. Manure obtained from litter-type cattle breeding advantageously affected the fodder production from arable lands and grasslands. Preservation by forage ensilage provided a good quality live[...]
11
84%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Badania dotyczyły obór wolnostanowiskowych o zróżnicowanej obsadzie i zróżnicowanym wyposażeniu, w których stosowano: A - wozy paszowe mieszające, przygotowywanie pasz TMR (ang. "Total Mixed Ration" - wymieszana dawka całkowita, pasza pełnoskładnikowa), B - wozy paszowe mieszające, przygotowywanie p[...]
EN The investigations dealt with the free-stall cattle barns of differentiated livestock density and equipment, where following technical solutions were applied: A - feed mixing carriages preparing TMR (Total Mixed Ration - full component feed); B - feed mixing carriages preparing PMR (Partially Mixed [...]
12
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Poszukiwanie przez konsumentów żywności wygodnej, łatwej do przyrządzania postawiło w nowej sytuacji zakłady zajmujące się dystrybucją karpia. W prezentowanej pracy przedstawiono wpływ paszy węglowodanowej i białkowej na skład chemiczny i wartość odżywczą mięsa karpia. Wyniki pomiarów wykazały odkła[...]
EN Consumers seeking comfortable, easy to prepare food put carp distribution plants in the new situation. The presented work describes the effect of carbohydrate and protein feed on chemical composition and nutritive value of carp meat. Measurement results proved an accumulation of fat in carp meat fed[...]
13
84%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2007 R. 15, nr 2 153-158
PL Badania prowadzone były w 4 oborach wolnostanowiskowych o zróżnicowanej obsadzie i zróżnicowanej mechanizacji przygotowywania i zadawania pasz. Jednostkowe dzienne nakłady robocizny na przygotowywanie i zadawanie pasz w oborach zawierały się w granicach 0,97-1,57 rbmin/sztukę dziennie w okresie letn[...]
EN The labour inputs and costs of cow feeding mechanization were analysed in 4 free-stall cow houses of differentiated livestock density and mechanization of feed preparation and distribution systems. The specific labour inputs for preparation and distribution of feeds in investigated cowsheds ranged w[...]
14
84%
Polish Journal of Ecology
EN Host specialization plays a central role in physiological diversification of aphids and plant-insect co-evolution. Different morphs of the bird cherry-oat aphid (Rhopalosiphum padi L.) are specialized and locally adapted to both primary and secondary hosts. The abundance of bird cherry-oat aphid pop[...]
15
84%
Przemysł Spożywczy
PL Otyłość, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i wysokie poziomy lipidów w surowicy, będące głównymi czynnikami ryzyka chorób układu krążenia, stały się największym zagrożeniem zdrowia w drugiej połowie XX wieku. Wadliwe żywienie cechujące się dużym spożyciem nasyconych kwasów tłuszczowych, cholesterolu i[...]
EN Obesity, diabetes, arterial hypertension and high serum lipid levels, being the main risk factors of cardiovascular diseases, constituted the greatest threat to human health in the second half of the 20th century. Incorrect nutrition, characterized by a high level of saturated fatty acids, cholester[...]
16
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 2 44-45
PL W I części praey przedstawiono i opisano wpływ podaży wyhra- nych składników odżywczych na budowę masy kostnej. Omówiono główne składniki diety pokarmowej mające wpływ na nabycie i zachowanie przez człowieka prawidłowej masy kostnej oraz ich zawartość w różnych pokarmach.
EN In the part I of the paper an influence of supply of selected nutritious components on bone mass is presented. Main diet components affecting proper bone mass and their content in different food are given.
17
84%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2002 Vol. 9, nr 11 1383-1390
PL Siarka jest makroelementem biogennym, który odgrywa istotną rolę zarówno w pierwotnych, jak i wtórnych metabolitach. Aby uzyskać dobre plony, konieczne jest zapewnienie zwiększonego wykorzystania azotu w warunkach optymalnej zawartości S w środowisku odżywczym. Siarka i jej zawartość w roślinie jest[...]
EN Sulphur is a macro-biogenous element that plays an important role both in primary and secondary metabolites. To obtain good yields it is necessary to assure an increased utilisation of nitrogen under conditions of optimum S content in the nutritive medium. Sulphur and its content in plants is also c[...]
18
84%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2009 R. 17, nr 4 141-144
PL Badania dotyczyły obór, w których stosowano: A - wypas na pastwisku w okresie lata, B - karmienie w oborze zielonkami świeżymi dowożonymi z pola, C - żywienie w oborze przez cały rok kiszonkami. Jednostkowe nakłady robocizny na żywienie w poszczególnych grupach obór wahały się w szerokich granicach [...]
EN Labour inputs on feeding the cows in free-stall cow-sheds at differentiated animal feeding systems and livestock density, were investigated. Following feeding systems were applied in surveyed cow-sheds: A - pasture grazing in the summer period; B - feeding in the stall with fresh green forage direct[...]
19
84%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2014 T. 19, nr 1 99-108
PL Przeprowadzono badania żywieniowe w warunkach sztucznej hodowli cietrzewi, w różnym okresie ich rozwoju osobniczego. Oparto się na obserwacjach własnych żerowania ptaków w terenie i informacjach z literatury o ich naturalnym pożywieniu. Dostosowano skład mieszanek do potrzeb życiowych ptaków tego ga[...]
EN Experiment about feeding black grouse was conduct in husbandry, in different life stage. Feeding mixtures were prepared based on information from natural environment and feeding customs of birds and also from literature. Feeding mixtures were prepared respectively to energetic needs of animals. Diet[...]
20
84%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2016 T. 21, nr 4 221--229
PL W pracy określono wpływ rodzaju materiału opakowaniowego [polipropylen (PP), polipropylen/kopolimer etylenu i alkoholu winylowego/polipropylen (PP/EVOH/PP)] na pH, składowe barwy, intensywność zachodzących procesów oksydacyjnych (wskaźnik TBA) oraz wybrane wyróżniki tekstury (twardość, siła cięcia, [...]
EN In this work, the effect of packaging materials [polypropylene (PP), polypropylene/ethylene vinyl alcohol/polypropylene] on pH, color parameters, the intensity of the ongoing oxidative processes (TBA value) and instrumental texture indicators (hardness, shear force, elasticity) were investigated in [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last