Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  żuraw samochodowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanics and Mechanical Engineering
2002 Vol. 6, nr 3 213-220
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dynamiki modelu laboratoryjnego żurawia samojezdnego, Badania przeprowadzono na stanowisku badawczym obejmującym: platformę obrotowo zamocowaną na ramowej konstrukcji zastępującej podwozie, wysięgnik teleskopowy oraz siłownik zmiany wysięgu. Wyzna[...]
EN In the work results of experimental testing of dynamic laboratory model of the truck crane is presented. The testing were realized on the stand consist of: platform rotationally fixed on frame construction which replaced chassis, telescopic boom and hydraulic cylinder. Five selected frequencies and [...]
2
100%
Przegląd Mechaniczny
2012 nr 7-8 42-48
PL W pracy zaprezentowano wyniki analizy statycznej ustroju nośnego żurawia samochodowego. Przedstawiono budowę´ głównych zespołów żurawia. Modelowanie zespołów i obliczenia przeprowadzono przy użyciu metody elementów skończonych i wykorzystaniu pakietu COSMOS/M. Na podstawie zbudowanego modelu wyznacz[...]
EN The results of the static analysis of the chassis frame of truck crane DST-0285 were presented. The main units of the machine were considered in the coupled model of the truck crane. The model was completed by the use of the COSMOS?M package with the application of the finite element method. On the [...]
3
88%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 4 31-33
4
75%
Modelowanie Inżynierskie
2013 T. 16, nr 47 172--178
PL W niniejszej pracy przedstawiono model drgań układu zmiany wysięgu żurawia samochodowego z rozbudowanym modelem siłownika zmieniającego wysięg. Sformułowano i rozwiązano zagadnienie poprzecznych drgań tłumionych tego układu. Przyjęto, że rozproszenie energii drgań wynika z uwzględnienia oporów ruchu[...]
EN In the work a truck crane telescopic boom with a complex hydraulic cylinder vibration model was presented. The problem of transverse damping vibration of this system was formulated and solved. It was assumed, that the vibration energy dissipation is a result of taken into account the resistance moti[...]
5
75%
Mechanics and Mechanical Engineering
2002 Vol. 6, nr 3 121-128
PL Jednym ze sposobów zmniejszenia wahań ładunku przenoszonego przez dźwignicę jest zastosowanie w torze sterowania ruchem roboczym filtru korekcyjnego o transmitancji, której zera odpowiadają częstości drgań własnych wahadła, zaś bieguny są tak dobrane, że zapewniają inercyjny charakter obiektu regula[...]
EN The application of the input shaping filter in the system controlling the working motion of the overhead crane is the method ot the reducing of the suspended payload swings. The filter has the transfer function in the form in which zeroes are equal to the eigenvalues of the pendulum swings and the p[...]
6
75%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN In this paper, the modelling of and research into the vibrations of a truck crane are considered. The finite element method, using a COSMOS/M package, was applied to build the model and an analytical method was used to build a discrete-continuous model of the crane. The research concerns changes in [...]
7
75%
Modelowanie Inżynierskie
2009 T. 6, nr 37 257-264
PL Przedstawiono modele obliczeniowe dwóch typów ram nośnych -belkowej i skrzynkowej wraz z posadowionym na nich łożyskiem wieńcowym (krzyżowo-wałeczkowym). Dyskretyzacji dokonano w programie metody elementów skończonych ANSYS. Obciążenia konstrukcji określono na podstawie analizy modeli pomo[...]
EN Based on the existing construction types, the models for two variants of the carrier frames were performed - beam frame and chest frame. The computational models were worked out on the basis of the geometrical models. The discretisation and numerical analysis of the models were performed by means of[...]
8
75%
Problemy Maszyn Roboczych
2006 Z. 28 101-109
PL Przedstawiono model żurawia samochodowego z wysięgnikiem teleskopowym występujący w kilku wariantach, różniących się liczbą oraz konfiguracją uwzględnianych elementów podatnych. Model numeryczny żurawia wykonano z zastosowaniem MES. Otrzymane dla poszczególnych wariantów rezultaty symulacji numerycz[...]
EN Some variants of the mobile telescopic crane model with differences in number and configuration of flexible elements have been presented in the paper. The numerical model of the crane was build by means of the finite elements method. The results of the numerical simulations were compared with result[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2002 z. 60 [197] 547-554
EN In the work the dynamic system of laboratory model of the truck crane consisted of a telescopic boom and a hydraulic cylinder and a rotary platform is considered. The result in the form of frequency curves for changing both the load and the geometry of the system have been presented.
10
75%
Przegląd Mechaniczny
2002 nr 1 21-24
EN A mathematical model of the slewing control system for the body of a mobile crane, a method of the body slewing control ensuring a minimalization of swinging of the load after stopping, kinematic conditions imposed on the function responsible for controlling the system, formulation of an index permi[...]
11
75%
Problemy Maszyn Roboczych
2008 Z. 31 89--99
PL Opracowano model numeryczny dwusekcyjnego wysięgnika teleskopowego żurawia samochodowego. Zbadano, jaki wpływ na rozkład naprężeń w sekcji stałej ma sposób mocowania tylnego górnego ślizgu na sekcji wysuwnej, przyjmując, że może być ono sztywne albo jedno- lub dwuprzegubowe. Sprawdzono również, jak [...]
EN FEM model of two-section telescopic boom has been worked out. It has been tested with the use of this model, how the local stress state in the first section depends on the type of connection of the rear upper slide błock with the second section. The influence ol slide błock stiffness on the stresses[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 103 43--44
PL Badania symulacyjne umożliwiają dokładniejsze poznanie analizowanego obiektu, zwiększenie efektywności jego działania, a także pozwalają utworzyć wirtualne środowisko pracy i wypróbować wiele alternatyw sterowania i kontroli zachowania układu w czasie realizacji powierzonych mu zadań. Różnorodność o[...]
EN The sample simulation researches of the laboratory truck crane have been carried out in the paper. Results, which are the system response to the taken kinematic forcings, have been obtained in the form of animation of motion of the whole system and in the form of the motion trajectories of the load [...]
13
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 103 83--84
PL Proces przenoszenia dużych ładunków oraz stosowanie dużych wysięgów może stworzyć zagrożenie przewrócenia się żurawia samochodowego. Zwiększa się wówczas moment wywracający żuraw i jeśli jego wartość przekroczy wartość momentu sił stabilizujących położenie żurawia, maszyna może się przewrócić [1]. O[...]
EN Replacement of a payload using a mobile crane is performed via an adequate composition of work movements. In the paper, the mathematical model of the control system is presented. The system controls the slewing motion of the chassis as well as it is equipped in the model of the emergence subsystem w[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 103 167--168
PL W niniejszej pracy rozważa się tłumione drgania układu zmiany wysięgu żurawia samochodowego DST0285. Obszerną literaturę dotyczącą drgań żurawi samochodowych i ich elementów zawarto w monografiach [1, 2]. Badania drgań swobodnych układu zmiany wysięgu żurawia przedstawiono w pracy [3]. W zbudowanym [...]
EN In the present work a problem pertaining to the damped lateral vibrations of the truck crane radius change system has been formulated and solved. In the adopted model the vibration energy dissipation derives from the internal damping of the viscoelastic material (the Kelvin– Voigt rheological model)[...]
15
75%
Modelowanie Inżynierskie
2016 T. 27, nr 58 123--131
PL W niniejszej pracy sformułowano i rozwiązano zagadnienie poprzecznych drgań tłumionych układu zmiany wysięgu żurawia samochodowego. Dyssypacja energii w czasie zmiany wysięgu następuje na skutek oporów ruchu w miejscach mocowania siłownika i wysięgnika do ramy obrotowej żurawia. Miejsca te zamodelow[...]
EN In the present work, the problem of transverse damping vibration of truck crane radius change system was formulated and solved. The energy dissipation during changes in overhang is a result of taken into account the movement resistance in the supports of the cylinder and crane boom to the bodywork f[...]
16
75%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2014 Nr 2 12--16
PL W artykule rozbudowano model symulacyjny laboratoryjnego żurawia samochodowego o uwzględnienie zaburzeń wynikających z fizykalnych właściwości układu linowego. Jako przykłady badań symulacyjnych pokazano ruch ładunku, gdy wysięgnik teleskopowy pozostaje nieruchomy, a zmianie ulegają tylko warunki po[...]
EN In the paper the simulation model of the laboratory truck crane has been extended to take into account the physical properties of the rope. The carried out simulation researches Illustrate the movement of the load under the influence of the initial conditions (the telescopic boom remains stationary)[...]
17
75%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2014 Nr 2 18--23
PL Proces przenoszenia dużych ładunków oraz stosowanie dużych wysięgów może stworzyć zagrożenie przewrócenia się żurawia samochodowego. Zwiększa się wówczas moment wywracający żuraw i jeśli jego wartość przekroczy wartość momentu sił stabilizujących położenie żurawia, maszyna może się przewrócić [1, 7][...]
EN Replacement of a payload using a mobile crane is performed via an adequate composition of work movements. In the paper, the mathematical model of the control system is presented. The system controls the slewing motion of the chassis as well as it is equipped in the model of the emergence subsystem w[...]
18
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 97 31--39
PL Wycena dysponowanego czasu ogółem. Wycena czasu i kosztów pracy. Produkcyjne wykorzystanie zespolonego ładunkowego środka transportowego.
EN Evaluation of the disposed time in general. Evaluation of time and work costs. Productive use of the compound transportation vehicle.
19
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 97 41--50
PL Wycena kosztów eksploatacji zespolonego ładunkowego środka transportowego. Koszty zależne od pracy. Koszty niezależne od pracy. Koszty maszynogodziny eksploatacji żurawika samochodowego marki HIAB. Koszty eksploatacji zespolonego środka transportowego.
EN The estimation of the compound cargo vehicle utilization. Costs dependent on work. Costs independent on work. Costs of machine hours of utilization of the HIAB vehicle crane. Compound transportation vehicle utilization costs.
20
75%
Problemy Maszyn Roboczych
2008 Z. 32 5--14
PL W pracy przedstawiono wyniki badań stateczności dynamicznej żurawia samochodowego - na przykładzie żurawia DST 0285. Sformułowano i rozwiązano zagadnienie brzegowe drgań swobodnych żurawia oraz rozwiązano zagadnienie stateczności dynamicznej badanego obiektu. W utworzonym modelu wysięgnik przedstawi[...]
EN The dynamic stability of a truck crane as complicated discrete - continuous models was investigated. All the essential elements of the studied system in the computational model of a DST 0285 truck crane are considered. The telescopic boom is modeled as a beam. The rotating frame, chassis frame and h[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last