Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 146
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  żużel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Omówiono funkcje żużli stosowanych w kadziowej obróbce pozapiecowej ciekłej stali oraz wynikające z nich własności, jakie powinny posiadać tego typu materiały. Określono zasady projektowania i doboru stalowniczych syntetycznych żużli rafinacyjnych. Przedstawiono zakres i wyniki prac badawczych związ[...]
EN Functions of slags used for ladle refining of molten steel are discussed together with specifications for such materials and principles of their design and selection. A series of research projects was undertaken to develop chemical composition, production methods and principles of use of remelted st[...]
2
80%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 12 36--39
PL W Polsce od lat podstawowym źródłem energii jest węgiel kamienny. W wyniku spalania węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach powstają odpady paleniskowe składające się głównie z popiołów lotnych i żużlu. Popioły lotne są efektem spalania zmielonego węgla w wysokich temperaturach. Są one wychwytyw[...]
EN Bituminous coal is the main source of energy in Poland. Combustion wastes, consisting mainly of fly ashes and slag, are the result of burning coal in power plants and electrical power and heating plants. As a result of burning culm in high temperatures fly ashes are formed. They are picked up from t[...]
3
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2012 Tom 14 909--918
EN Hard coal is one of main fuel used in heat and warm water production in the municipal and housing sector. Combustion of hard coal causes dust emission and generates solid wastes. Dust is emitted to atmosphere partially by chimney (“low emission”) and rest gets to municipal waste (e.g. as dust and sl[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 249 107-114
PL Próbki popiołów pobrano z trzech wybranych palenisk domowych na terenie Sosnowca posiadających paleniska rusztowe. W próbkach tych wyróżniono następujące formy nie spalonego węgla: cenosfery, sieci, plastry miodu, formy masywne. Cechą charakterystyczną tych popiołów jest niska zawartość form silnie [...]
EN Bottom ash were collected from selected domestic stoker furnaces in the area of Sosnowiec. The following char forms were distinguished in the samples: cenospheres, networks, honeycombs, massive forms, inertinite, detritus and coal. Honeycombs and massive forms are the most frequently occurring char [...]
5
80%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 11 644-646
PL Podano charakterystykę badanego żużla topionego (odpadu w przemyśle energetycznym) oraz jego mieszanin z piaskiem. Omówiono przykłady zastosowań.
EN The characteristic of molten slag and its composition with sand has been investigated. Examples of application are given.
6
80%
Magazyn Autostrady
2006 Nr 5 159--162
PL Ostatnie lata znacznie zwiększyły możliwości inwestowania w infrastrukturę techniczną kraju. Środki unijne pozwalają na zrealizowanie inwestycji, bez których dalszy rozwój gospodarczy byłby znacznie trudniejszy – należy do nich zaliczyć drogi, autostrady i inne obiekty budownictwa inżynieryjnego.
7
80%
Recykling
2014 nr 12 26--28
PL W rozwiniętych krajach problem odpadów komunalnych od wielu lat jest rozwiązywany przy pomocy technologii spalania. W Polsce funkcjonuje aktualnie jedna spalarnia (Warszawa Targówek), która prowadzi termiczne przekształcanie odpadów komunalnych. Pozostałości po spalaniu są deponowane na składowiskac[...]
8
70%
Cement Wapno Beton
PL Długie doświadczenie firmy Loesche w mieleniu surowców do produkcji klinkieru zostało wykorzystane do przystosowania młynów tej firmy do produkcji mielonego granulowanego żużla wielkopiecowego, cementu portlandzkiego i hutniczego i cementów ze wspólnie mielonymi dodatkami. Opracowane ostatnio rozwią[...]
EN Long experience in grinding of raw materials for clinker production has been utilized to apply Loesche mills for the production of ground granulated blast furnace slag, ordinary portland cement, slag cement and cement with interground additives. The newly developped 2 + 2/3 + 3 technology by Loesche[...]
9
70%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: of this paper is to extend the slag capacity concept to sparingly soluble cationic species encountered for example in matte smelting and ferrochromium processing in terms of chromous capacities. Design/methodology/approach: In this context in order to develop the chromous capacity the exper[...]
10
61%
Piece Przemysłowe & Kotły
2013 1-2 42--47
PL Przez wiele lat popioły lotne i zużle wytwarzane w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych deponowano na składowiskach. Ich wartosc surowcowa w ostatnich latach zostata doceniona, dzięki czemu ich ilość odkładana na składowiskach zmniejsza się.
11
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 11 914-918
PL W pracy przedstawiono wstępne badania emisyjności żużla stalowniczego w dwóch zakresach widmowych podczerwieni MWIR i LWIR. Wyniki wykazały znaczące różnice emisyjności spektralnej, co można wykorzystać do określenia parametrów żużla stalowniczego. Ideą prowadzonych badań jest poszukiwanie nowych za[...]
EN In this work, the preliminary results of emissivity for steel slag measured in two spectral ranges, MWIR and LWIR are presented. The investigations confirmed significant difference of spectral emissivity. The results can be used for estimation of technological parameters in the steel slag. The idea [...]
12
61%
Archives of Foundry Engineering
EN The analysis of possibilities of utilising waste materials as equivalents of substances stimulating in copper alloys refining processes was presented. The results of thermogravimetric investigations determining the refining ability of the slag with the selected waste materials from the aluminium pro[...]
13
61%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2011 Vol. 78, nr 9 768--771
PL Przedstawiona praca koncentruje się na ocenie zmian składu chemicznego wtrąceń w zależności od składu chemicznego żużla. Celem było określenie stopnia wymienionego wpływu. W tym celu pobrane zostały próbki metalu i żużla na różnych etapach przetwarzania stali. W pobranych próbkach stali przeprowadzo[...]
EN The presented paper is focused on assessment of changes of chemical composition in dependence of chemical composition of slag. Objective of the work was to determine the extent of such influence. For this purpose samples of metal and slag were taken at various stages of steel processing. Samples tak[...]
14
61%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W produkcji betonu coraz częściej stosowane są dodatki mineralne. Są to najczęściej popioły lotne, pyl krzemionkowy oraz mielony żużel wielkopiecowy. Składniki te muszą spełniać wymagania określone w obowiązujących normach lub przygotowywanych projektach norm, a podstawowe ich zasady doboru do skład[...]
EN In concrete production technology mineral additives are more and more often used. These are most frequently fly ashes, silica fume and ground granulated blastfurnace slag. This concrete components must meet standard requirements or prepared standard projects, and their basic rules of concrete use ha[...]
15
61%
Inżynieria Mineralna
2002 nr S. 2 86-95
PL Dynamiczny rozwój zagospodarowania surowców wtórnych wywołuje tendencje do wykorzystywania również żużli z hut i stalowni. Nagromadzone miliony ton niepotrzebnych niegdyś odpadów w naszym kraju, stają się obecnie cennymi surowcami w różnych działach gospodarki. Poznanie zachowania się skarp żużlowyc[...]
EN Dynamic development of developing of secondary raw material causes trends to use blastfurnice and steel slag . Accumulated millions in our country needless tone wastes formerly, they become valuable raw materials in different sections of economies presently. Knowledge of behavior slag slope and ther[...]
16
61%
Ochrona przed Korozją
2009 nr 11 470-472
PL W pracy określono przyczyny wysokotemperaturowej degradacji stalowych i ceramicznych elementów paleniska kotła parowego opalanego węglem kamiennym. Stwierdzono uszkodzenia polegające na korozyjnym zniszczeniu stalowej osłony rusztu oraz elementów ceramicznych jak uszczelnienie rusztu i kurtyn cerami[...]
EN The research presents the reasons for high-temperature degradation of steel and ceramic elements of the coal fired steam boiler furnace. Corrosive damage of the steel cover of the grate and damages of ceramic elements such as the sealing of grate and ceramic screen were stated in the research. Analy[...]
17
61%
Surowce i Maszyny Budowlane
2010 nr 2 24-29
18
61%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
2010 T. 62, nr 1 180-184
PL Żużlotwórcze nośniki MgO w metalurgii stali są standardowym składnikiem wsadu. Wobec wielu wad tradycyjnie stosowanych materiałów MgO-nośnych, takich jak dolomit lub wapno dolomitowe, dąży się do stosowania materiałów alternatywnych o odpowiednio zaprojektowanych właściwościach. Instytut Metalurgii [...]
EN Slag-forming MgO carriers constitute a standard component of charge material in steel metallurgy. Since the tra­ditionally applied materials such as dolomite or dolomitic lime have numerous defects, one aims at application of alternative materials of properly designed properties. The Institute For F[...]
19
61%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
EN The authors describe shortly the basic mechanisms of corrosion of refractory materials, analyse corrosion of refractory materials by slag in the area of slag zone, and describe also execution of laboratory corrosion test of refractory materials and its use.
20
61%
Rudy i Metale Nieżelazne
2000 R. 45, nr 12 613-617
PL Przeprowadzono analizę chemiczną, rentgenograficzną, termiczną i mikroskopową oraz ilościową analizę fazową reprezentatywnych próbek żużli pochodzących z przetopu wtórnych surowców ołowiowych w krótkim piecu obrotowym Huty Metali Nieżelaznych SZOPIENICE. W żużlu z bieżącej produkcji oraz pobranym ze[...]
EN Representative slag-samples from melting secondary lead raw materials, in a short rotary furnace of Non-ferrous Metal Works SZOPIENICE, were analysed by means of chemical, rentgenographic, thermal and microscopic method and by quantitative phase-analysis. The predominant components of the slag, as f[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last