Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 443
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  żeliwo sferoidalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Artykuł dotyczy obróbek laserowych żeliw. Przedstawiono wpływ różnych parametrów obróbki laserowej determinujących różne szybkości chłodzenia strefy przetopionej na uzyskane efekty strukturalne w warstwie powierzchniowej badanego żeliwa sferoidalnego. Na podstawie wykonanych badań wykazano, że wraz [...]
EN This paper refers to cast irons laser treatments. Laser treatment different parameters (which determinate different cooling rates) effect on nodular iron surface layer structures is presented. It was showed created after laser boronizing melted zone (with boron) microhardness increases with cooling [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
PL W pracy przedstawiono wpływ czynników, takich jak: skład chemiczny, stan wejściowy, rodzaj powierzchni na niejednorodność strukturalną we wlewkach próbnych z niestopowego żeliwa sferoidalnego. Wykazano, że czynniki te wpływają w istotny sposób na rozmieszczenie grafitu, ferrytu i cementytu w żeliwie[...]
EN In this paper the structural anisotropy of non-alloy spheroidal cast-iron depended on chemical constitution, surface defecst and initial state condition is described. Experimental results have led to conclude that chemical constitution, surface defects and initial statecondition have an effect on th[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1999 z. 39 15-20
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zużycia żeliwa sferoidalnego oraz zaproponowano ich matematyczny opis za pomocą modelu zużycia. Badania te uzupełniono badaniami metalograficznymi, których wyniki umożliwiły wyciagnięcie wniosków dotyczących mechanizmów zużycia występujących przy współpracy żeli[...]
EN This paper presents results of wear tests of spheroidal graphite iron and model providing mathematical description of the results. Metallographic researches of the worn surfaces have been also carried out. Conclusions about wear mechanisms in tribological pair steel-iron, like rail wheel - brake sho[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2004 z. 78 213-219
PL Austenityzacja, jako pierwszy etap obróbki cieplnej odlewów dla uzyskania żeliwa ADI, polega na wygrzewaniu odlewów w temperaturze w granicach 800-9500C, i ma na celu uzyskania austenitycznej osnowy struktury, jako punktu wyjścia do struktury ausferrytycznej. Według danych literaturowych [1-7], temp[...]
5
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL Firma FOSECO znana z innowacyjnych rozwiązań opracowała nowy metalurgiczny proces produkcji żeliwa sferoidalnego INITEK. Ten nowy proces został już wprowadzony w pięciu światowych odlewniach, co pozwoliło obniżyć koszty produkcji i zapewnić powtarzalność i stabilizację otrzymanego żeliwa. Istotną ro[...]
EN The FOSECO Company, known from innovative solutions, developed the new metallurgical production process of spheroidal cast iron: INITEK. This new process has been already introduced in five world foundries, which enabled to lower the production costs and assure repeatability and stability of the obt[...]
6
80%
Archiwum Odlewnictwa
PL Badania wykonano z wykorzystaniem super cieńkościnnych odlewów z żeliwa sferoidalnego. Określono ich strukturę oraz gradienty: gęstości kulek grafitu, udziału ferrytu oraz eutektyki cementytowej. Przedstawiono podstawy teoretyczne spadku temperatury w odlewach oraz jego związku z kształtowaniem się [...]
EN Researches using super thin-walled castings made of ductile iron were made. Structure and gradients of density of graphite nodules, ferrite and cementite eutectic fraction were determined. It has been presented theoretical basis of temperature drop in castings and its relationship with the formation[...]
7
80%
Archiwum Odlewnictwa
PL Określono warunki obróbki cieplnej żeliwa sferoidalnego, w których występuje przedeutektoidalne wydzielanie cementytu drugorzędowego w postaci siatkowej. Na podstawie badań metalograficznych i rentgenograficznych zgładów oraz przełomów żeliwa z cementytem siatkowym w osnowie martenzytyczno-perlitycz[...]
EN The conditions of heating machining of spheroidal cast iron in which the emission of before eutectoidal emission of secondary cementite of metalographic and X-ray research of smoothing and breaking of cast iron in be meshing cementite in the layer of perlitic–martenzite and factographic with the use[...]
8
80%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 19 331-340
PL Żeliwo sferoidalne niestopowe odlano do form odtwarzających próbki YIV (grubość ściany 75 mm) oraz odtwarzających próbki YII (grubość ściany 25 mm). Końcowa partia próbek YII na skutek zaniku efektu sferoidyzacji skrystalizowała z grafitem płatkowym. Otrzymano żeliwo z grafitem kulkowym grubym (YIV)[...]
EN The spheroidal unalloyed cast iron was casted to forms reproducted YIV samples (thickness of wall 75 mm) and YII (thickness of wall 25 mm). As the result of spheroidation disappearing effects the final batch of samples YII crystallized with flake graphite. The cast iron with thick modular graphite ([...]
9
80%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 19 295-300
PL W artykule przedstawiono wyniki badań udarności żeliwa sferoidalnego o osnowie ferrytyczno-perlitycznej (z udziałem perlitu do około 20%). Badania przeprowadzono na próbkach wyciętych z wlewków próbnych w stanie lanym, w zakresie temperatur od 20 C do -70 C. Stwierdzono m.in., że udarność żeliwa w t[...]
EN In the paper the results of the impact strength of cast iron with the pearlite-ferritic matrix (with up to 20% of pearlite) research were shown. The specimens, cut from as-cast control samples, were examined in temperature range 20 C to - 70 C, changed every 10K. The impact strength of cast iron in [...]
10
80%
Archives of Foundry Engineering
EN Because of assecuration of requirements for commercial production of ductile cast iron castings were provided the tests of heat treatment of these castings for achieving the desired strength, hardness and ductility. High-strength cast iron can be assured by heat treatment - isothermal refinement or [...]
11
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2009 z. 95 59-60
12
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono wpływ warunków obróbki laserowej na mikrostrukturę i mikro-twardość stref przypowierzchniowych próbek z żeliwa sferoidalnego, powszechnie stosowanego np. w przemyśle motoryzacyjnym. Dobór parametrów obróbki laserowej pozwolił uzyskać różną szybkość chłodzenia podczas prowadz[...]
EN In this paper the effect of the laser treatment on surface layer microstructure and microhard-ness was studied. Nodular iron was selected as a test material because of its wide application for example in automobile industry. Laser treatment parameters have been selected in appropriate way to achieve[...]
13
80%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The article addresses with production, perspectives and applications of Austempered Ductile Iron in technical praxis.
14
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL Przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych, wyznaczanych na próbkach, wycinanych z odlewów kotwy kolejowej wykonywanych z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-07. Wykazano, że wynik badań właściwości zależy od sposobu pobierania próbek z odlewu, wymiarów próbek, smukłości ich części pomiarowej,[...]
EN The results of investigations of mechanical properties determined in samples cut from rail anchor castings made of spheroidal cast iron EN-GJS 500-07 - are presented in the paper. It was shown that the obtained result depended on the sampling method, dimensions of samples, slenderness ratio of samp[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
16
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Nowoczesne technologie opracowywane dla wielkogabarytowych odlewów z żeliwa sferoidalnego, o relatywnie prostych kształtach i jednorodnych grubościach ścianek uwzględniają ich odlewanie bez stosowania masywnych nadlewów. Uzysk ciekłego metalu w tej sytuacji jest bardzo wysoki i osiąga nawet ponad 80[...]
EN The modern technologies draw up for heavy ductile iron castings, with relatively simple shape and with homogeneous wall thickness, take into consideration its production without massive riser application. The gain of liquid metal is very high in this situation and it achieves even more that 80%. But[...]
17
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono, opracowany na podstawie przeglądu literatury, aktualny stan wiedzy na temat krystalizacji grafitu kulkowego. Opisano próby ujęcia wpływu grafitu - kształtu, wielkości, liczby i rozmieszczenia jego wydzieleń na kształtowanie właściwości mechanicznych żeliwa sferoidalnego.
EN The current stale of knowledge on theme of crystallization of spheroidal graphite was shared on the basis of literature review in this work. The trial attempt of description of influence of graphite – of shape, sizes, numbers and distributions his of exhalations on formation of mechanical properties[...]
18
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Oceniono ilościowo jak i jakościowo odporność na korozję wysokoniklowego (z dodatkiem wanadu) żeliwa sferoidalnego w rozcieńczonych roztworach - pięcioprocentowych - HCl, NaCl i FeCl3 Wyznaczono kinetykę procesu korozji badanego żeliwa oraz jego odporność korozyjną w wymienionych środowiskach. Rodza[...]
EN In this paper the resistance to corrosion was evaluated quantitatively and quantitatively for the high nickel (vanadium addition; tab. 1) ductile cast iron in diluted chloride solutions (HCl, NaCl and FeCl3). Te speed of corrosion investigated cast iron was presnted on Fig.1 to Fig.3. The type of ob[...]
19
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono problematykę związaną z zapewnieniem jakości produkcji odlewów z żeliwa sferoidalnego. Scharakteryzowano diagram procesu wytwarzania odlewów żeliwnych. Opracowano schemat kontroli jakości oraz zaprezentowano możliwości i zalety stosowania zintegrowanego systemu zarządzania j[...]
EN Quality assuring in spheroidal iron cast production was presented in the article. The iron cast production process diagram was characterized. The quality controlling scheme was elaborated and capabilities as well as advantages of applying integrated quality management system with the use of poka-yok[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
1998 Z. 43 (216) 235-242
PL Żeliwo sferoidalne hartowane z przemianą izotermiczną (ADI) cechuje się niskimi cechami wytwarzania i bardzo dobrymi własnościami mechnicznymi i technologicznymi.Struktura żeliwa składa się z ferrytu bainitycznego i austenitu szczątkowego, którego udział zależy od temperatury i czasu przemiany izote[...]
EN With respect to ist low cost the austempered ductile cast iron (ADI) has excellent mechanical and technological properties. Its matrix is created with the mixture of very stiff bainitic and very pliable retained austenite whose content is dependent on the transformation conditions (temperature and [...]
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last