Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  żeliwo sferoidalne ausferrytyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule przedstawione zostały właściwości i mikrostruktura żeliwa sferoidalnego ausferrytycznego (ADI) oraz proces jego otrzymywania. Przedstawiono również badania nad dodatkowym zabiegiem wymrażania, który miał na celu przemianę austenitu metastabilnego w martenzyt. Cechą podstawową żeliwa sfero[...]
EN The purpose of this review is to present a heat treatment process to obtain austempered ductile iron and cryogenic process which changes metastable austenite to martensite. Deep Cryogenic Treatment (DCT) process has many qualities, for example: increases wear resistance and fatigue strength, however[...]
2
61%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Badania przestawione w artykule wpisują się w cykl publikacji określających przydatność nowych materiałów na części maszyn górniczych. Testy przeprowadzono dla popularnej w zastosowaniach górniczych - stali 36HMN i trzech rodzajów żeliwa sferoidalnego ausferrytycznego, na specjalnym stanowisku do ko[...]
EN The research described in this article is a fragment in the series of published works trying to determine the applicability of new materials for parts of the mining machinery. Tests were carried out on the - very popular in mining applications - 36HMN steel and three types of the austempered ductile[...]
3
61%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 19 171-176
PL Badano mechanizm przemiany bainitycznej w żeliwie ADI z wykorzystaniem analizy termodynamicznej przemiany. W badanych temperaturach przemiany izotermicznej nie uzyskano pełnej przemiany austenitu. W zakresie bainitu górnego przemianie towarzyszy wydzielanie cementytu, natomiast ausferryt jest produk[...]
EN The mechanism of bainite transformation has been studied in ductile cast iron ADI by thermodynamic analysis. At any temperature investigated did not occur the complete transformation of austenite. The formation of upper bainite is probably accompanied by cementite precipitation. Obtained results con[...]
4
61%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono nowatorski proces otrzymywania ADI za pomocą obróbki cieplnej w piecu próżniowym z chłodzeniem gazowym. Podano charakterystyki temperaturowe procesu i wyniki badań mechanicznych uzyskanego materiału. Stwierdzono, że tą nowatorską metodą obróbki cieplnej żeliwa można otrzymać[...]
EN Austempered Ductile Iron (ADI) has strong position in the world due to its advantages such as: low energy consumption, low cost of manufacturing comparing with cast steel and forged or welded construction. High attractiveness of this material caused the intensive development of new method concerning[...]
5
61%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper deals with the influence of different conditions of isothermal heat treatment on microstructure and mechanical properties of austempered ductile iron (ADI). Different temperature of isothermal transformation of austenite and different holding time at this temperature were used for heat tre[...]
6
61%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 19 233-238
PL W pracy przedstawiono możliwość otrzymania węglików w żeliwie sferoidalnym stopowym z dodatkiem chromu, miedzi, niklu i molibdenu.
EN In these paper the possibility obtaining carbides in ductile cast iron with chromium, nickel, copper and molybdenum have been presented.
7
61%
Archives of Foundry Engineering
EN The kinetics reaction occurring during the austempering treatment of ductile iron containing different concentration of Cu and Ni was studied. The samples were subjected to heat treatment in dilatometry equipment. In addition to that Vickers hardness measurements and metallographic investigations we[...]
8
51%
Inżynieria Materiałowa
PL Żeliwo sferoidalne ausferrytyczne (ADI - Austempered Ductile Iron) stosowane na elementy maszyn i urządzeń m.in. w przemyśle samochodowym, obronnym, kolejowym, rolniczym, ma szereg właściwości, dzięki którym stało się konkurencyjne dla wielu materiałów żelaznych i nieżelaznych, np. stopów aluminium.[...]
EN Austempered ductile iron - ADI, used for machines' and devices' elements, a.o. in automobile, defensive, rail, agricultural industry, posses many mechanical properties thanks them became competitive for many ferrous and nonferrous materials, for example for aluminium alloys. It has 10% lower density[...]
9
51%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 19 177-182
PL Celem wykonanych badań jest opracowanie analitycznego modelu umożliwiającego producentom żeliwa ADI optymalizowanie mikrostruktury i własności mechanicznych żeliwa, a w konsekwencji obniżanie kosztów i skracanie czasu badań eksperymentalnych. Do oszacowania okna obróbczego jako funkcji składu chemic[...]
EN The aim of the present research is to develop an analytical model that will enable the producers of ADI to optimise the microstructure and mechanical properties and minimise the expensive and extensive experimental trials by reducing ductile iron development times. A combination of thermodynamics an[...]
10
51%
Archives of Foundry Engineering
EN The article presents a unique process of carbonnitriding and nitriding the precision casting surfaces of austempered ductile iron. The results of the research are pointing that adequate process parameters allow to obtain multiple increase of wear resistance and a significant increase of corrosion re[...]
11
51%
Archives of Foundry Engineering
EN Excellent properties of ADI (Austempered Ductile Iron) are widely praised by the world technical literature. These properties depend on the cast iron microstructure formed during the heat treatment process of a specific type. The matrix of ADI is a mixture of lamellar ferrite and high-carbon austeni[...]
12
51%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The composition of metallic matrix in ductile iron as-cast and after austempering at temperatures of 280, 330 and 380°C (ADI) was examined. Design/methodology/approach: The study presents the results of these examinations obtained by Mössbauer spectroscopy. Findings: Using calculated values[...]
13
51%
Inżynieria Powierzchni
2007 nr 3 66-69
PL W artykule przedstawiono charakterystykę żeliwa sferoidalnego ausferrytycznego (ang. ADI - Austempered Ductile Iron), obejmującą sposób jego otrzymywania, właściwości, zastosowanie itd. Zaprezentowano również analizę mikrostrukturalną ausferrytycznej osnowy żeliwa ze szczególnym uwypukleniem roli au[...]
EN In the article the characterization of the austempered ductile iron (ADI) is presented. It covers: manufacturing process, properties of the material, ADI application, etc. Microstructure analysis of ausferritic mat r-ix of ductile iron was carried on with particular interest in influence of austenit[...]
14
51%
Inżynieria Powierzchni
2012 nr 2 19-24
PL W artykule przedstawiono ocenę możliwości zastosowania metody prądów wirowych do kontrolowania mikrostruktury poddanej oddziaływaniu obróbek mechanicznych - obróbki skrawaniem i kulowania. Wyniki badań koncentrują się na żeliwie sferoidalnym ausferrytycznym, wykazującym mikrostrukturę wrażliwą na od[...]
EN The evaluation of eddy current method as the useful way to control microstructure changed by mechanical treatment - shot peening or machining is presented. Test results are focused on the austempered ductile iron. R is showed that microstructure is sensitive for mechanical influence due to presence [...]
15
51%
Archives of Metallurgy and Materials
2014 Vol. 59, iss. 3 1171--1179
PL W artykule podjęto próbę określenia wpływu obciążeń dynamicznych na odporność żeliwa sferoidalnego ausferrytycznego otrzymanego w różnych warunkach obróbki cieplnej. Badania przeprowadzono dla 6 rodzajów próbek cylindrycznych wykonanych z żeliwa i poddanych hartowaniu izotermicznemu w temperaturze 3[...]
EN In this article, an attempt was made to determine the effect of dynamic load on the austempered ductile iron resistance obtained under different conditions of heat treatment. Tests were carried out on six types of cylindrical ductile iron samples austempered at 320, 370 and 400°C for 30 and 180 minu[...]
16
51%
Inżynieria Materiałowa
2015 Vol. 36, nr 6 419--422
PL Austenit w żeliwie sferoidalnym ausferrytycznym jest fazą mającą specyficzne cechy zależne od wielu czynników. Te najczęściej badane i wymieniane są związane z wpływem składu chemicznego oraz parametrów obróbki cieplnej, co starano się uwypuklić w analizach przedstawionych w artykule. Można jednak p[...]
EN Austenite in ausferritic ductile iron is a phase with some specific features dependent on many factors. As highlighted in the disclosed analysis, the factors most commonly studied and described are those related with the effect of chemical composition and heat treatment parameters. A few general sta[...]
17
51%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Żeliwo sferoidalne ausferrytyczne ADI posiada wiele właściwości mechanicznych, dzięki którym stało się konkurencyjne dla wielu materiałów żelaznych i nieżelaznych, np. stali i stopów aluminium. Bardzo dobre właściwosci mechaniczne żeliwa ADI są jednak ograniczone w pewnych zakresach. Wadą żeliwa ADI[...]
EN Austempered Ductile Iron ADI posses many mechanical properties thanks them became competitive for many ferrousand nonferrous materials, for example for steels and aluminium alloys. These properties are somewhat limited in a couple of areas. One of them is instability of mechanical properties of ADI [...]
18
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2014 z. 265 3--101
PL Austenit w żeliwie sferoidalnym ausferrytycznym jest fazą krystaliczną, która od lat wzbudza zainteresowanie naukowców na całym świecie. Może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na właściwości żeliwa. Z jednej strony, austenit jest utożsamiany z uzyskiwaniem dużej plastyczności, z drugiej [...]
EN Austenite in austempered ductile iron is a crystalline phase which for years has attracted interest of researchers around the world. It can have both positive and negative effects on the properties of cast iron. On the one hand, austenite is identified with high plastic properties that it confers to[...]
19
51%
Inżynieria Materiałowa
2013 Vol. 34, nr 4 332--335
PL Badania przestawione w artykule wpisują się w cykl publikacji określających przydatność nowych materiałów na elementy maszyn gómiczych. Testy przeprowadzono dla kilku rodzajów żeliwa sferoidalnego ausferrytycznego na specjalnym stanowisku do kontrolowanego ścierania próbek luźnym ścierniwem. Przygot[...]
EN The research described in this article is a fragment in a series of published works trying to detennine the applicability of new materials for parts of the mining machinery. Examinations were carried out on several types of the ausferritic cast iron using for this purpose special stand with an appar[...]
20
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Materiały inżynierskie wykorzystywane w licznych zastosowaniach, w szczególności w motoryzacyjnych i wojskowych, muszą sprostać nowym wymaganiom, z których jednym z najważniejszych jest odporność na obciążenia dynamiczne. Ponieważ zjawiska związane z takimi interakcjami są dość złożone, stosuje się [...]
EN Engineering materials used in numerous applications, in particular in automotive and military applications, have to meet new requirements, one of the most important being resistance to dynamic loads. Because the phenomena associated with such interactions are quite complex, non-static test types are[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last