Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 230
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  żelazo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono metodę analizy statystycznej struktur żelaza czystego technicznie po zgniocie na zimno i rekrystalizacji w różnych warunkach. Dyskutowano wpływ na procesy rekrystalizacji stosunków wielkości powierzchni ziaren z najbliższego otoczenia względem ziarna centralnego. Zbiór ziaren s[...]
EN The Method of Statistic's analysis of the technically pure iron structure after cold heading and various conditions of recrystallization, were presented in this paper. The influence of the areas of grains near neighboring of the central grains were analyzed. The small collections of grains near neig[...]
2
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy badano dwie serie stopów Pri0+xFe9o-x (x=0; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 and 5 % at.) wytworzonych poprzez długotrwałe wygrzewanie oraz szybkie chłodzenie cieczy na wirującym miedzianym bębnie. Przy użyciu analizy rentgenowskiej, spektroskopii mossbauerowskiej oraz transmisyjnej mikroskopi[...]
EN Two series of Prlo+xFe9o-x (x=0; 0.5; 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4 and 5 at. %) alloys produced by long time annealing and melt-spinning were investigated. The effects of processing method and alloy composition on the phase structure were determined and compared for these two types of samples using X-r[...]
3
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Odpowiednie podawanie amoniaku w nowej technologii azotonawęglania niskociśnieniowego ułatwia dyfuzję węgla, zwiększając głębokość nawęglania stali, oraz wpływa na rozdrobnienie struktury TWW w stalach stopowych do nawęglania. W niniejszym artykule przedstawiono na przykładzie czystego żelaza, wpływ[...]
EN Proper introduction of ammonia gas in new technology of nitrocarburizing eases carbon diffusion increasing case depth and causes fine grained structure creation in technological surface layer in alloyed carburizing steels. The influence of preliminary ammonia gas introduction on the change in case d[...]
4
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Opracowanie zawiera przegląd wybranych pozycji literaturowych pod kątem badań i zastosowania nanomateriałów na osnowie żelaza.
EN This paper includes a review of selected bibliographical items from the point of view of testing and application of iron-based nanomaterials.
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono wyniki badań stanu powierzchni żelaza armco o różnej grubości ziarna, polaryzowanego katodowo w środowisku 0.5 M kwasu siarkowego oraz określono zależność szybkości roztwarzania żelaza o różnym uziarnieniu od potencjału katodowego. Zarówno pomiary elektrochemiczne jak i badania[...]
EN The state of armco-iron surface with diversified grain size after its cathodic exposure in 0.5 M sulphuric acid solution has been investigated. The correlation between dissolution rate and cathodic potential is presented. Both electrochemical measurements and scanning microscope tests showed no effe[...]
6
100%
Ochrona przed Korozją
1999 nr 2 34-39
PL Przedstawiono różne mechanizmy działania błyszczu żelaza opisane w literaturze. Porównanao je z wnioskami z wyników badań laboratoryjnych. Efekt barierowy sprawdzający się dla pyłu aluminiowego i krzemianowego błyszczu nie znajduje pełnego odbicia dla błyszczu żelaza, mimo że farby z tym pigmentem o[...]
EN The various modes of action of micaceous iron described in the literature are discussed and newly presented experimental results are compared with predictions drived from the modes of action. It was apparent that the barrier effect tested for aluminium bronze and siliceous mica differs from that of [...]
7
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2005 z. 86 303-309
8
100%
Szkło i Ceramika
EN Investigated aluminosilicate glasses doped with Fe2O3 represented glasses coming from known solid residues. Obtained melts showed short processing range and required relative high melting and conditioning temperatures. As the most suitable forming method the rolling of plates was suggested. Higher [...]
9
88%
Inżynieria Materiałowa
PL Tytan i jego stopy są obecnie najbardziej atrakcyjnymi materiałami metalicznymi do zastosowań w medycynie. W ostatnich latach obserwuje się duże zainteresowanie stopami typu beta. Jednak dodatki stopowe zapewniające uzyskanie tej struktury zwiększają znacząco cenę materiałów lub są kontrowersyjne z [...]
EN Pure titanium and its alloys are now the most attractive materials for biome-dical applications. Recently the growing interests in beta-alloys is observed. However, elements affecting stabilization of P-structure are more expensive and controversial in medical applications. New near b-type titanium [...]
10
88%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Celem pracy było opracowanie laboratoryjnej metody wytwarzania masywnych stopów amorficznych (MSA) na bazie żelaza w postaci prętów o średnicy do 10 mm i I lub płytek o grubości od 0,5 mm do 2,0 mm, polegającej na szybkim chłodzeniu stopu ze stanu ciekłego. Wynikiem badań było opracowanie wstępnej t[...]
EN The purpose of the work was to deuelop the laboratory method for manufacturing iron-based masswe amorphous alloys (MSA) in the form of bars with diameter of up to 10 mm and lor plates with thickness from 0.5 mm to 2.0 mm by rapid cooling of alloy from the liquid state. The result was the development[...]
11
88%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W hutnictwie żelaza istnieje potrzeba kontroli nie tylko podstawowego składu chemicznego rud żelaza, lecz również zawartości pierwiastków śladowych, wywierających pożądany lub szkodliwy wpływ na własności surówki i stali. Wychodząc naprzeciw nowym kierunkom w technologii oraz mając na uwadze dodatko[...]
EN There is growing need to control not only basic chemical composition of iron ores but also contents of those minor elements which can exert harmful or beneficial influence on properties of iron and steel. In order to provide means for steel mill laboratories to meet these new needs of iron and steel[...]
12
75%
Ekonomia i Środowisko
2013 nr 2 137--143
PL Wody podziemne, również te z głębokich pokładów wodonośnych, często zawierają wysokie stężenie żelaza, współwystępujące ze związkami organicznymi. Wspólne występowanie związków organicznych i jonów metali może prowadzić do powstania połączeń metaloorganicznych, których mechanizm powstawania nie jest[...]
EN The work present the results of the research on elimination of iron co-existing with organic compounds in underground water. The results of this research shows that water taken in Water Treatment Plant Zawada have high iron concentration range from 7,6 g/m3 to 10,50 g/m3, whereof about 30% is connec[...]
13
75%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W pracy dokonano analizy kierunków restrukturyzacji hutnictwa światowego, w tym zmian na rynku stali, procesów integracyjnych i prywatyzacyjnych oraz restrukturyzacji zatrudnienia. Na tym tle oceniono zaawansowanie restrukturyzacji hutnictwa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem przekształceń org[...]
EN Directions of restructuring in world steel industries were discussed including changes in stell markets, integration and privatisation processes and restructuring of employment. This background was used to evaluate current progress in restructuring of Polish steel industry with special reference to [...]
14
75%
Archives of Foundry Engineering
EN Using Fe sheets and Cu and Ti foils, Fe-intermetallic phases laminated composites have been fabricated through reactive sintering at 900°C for 15, 30 and 120 minutes in vacuum. After 15 minutes at 900°C all titanium layers were fully consumed but there were thin (about 40 žm) unreacted layers of cop[...]
15
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 12 860--864
The analysis of possibility of tin removing from molten iron during Ar gas blowing at temperature of 1873 and 1923 K and at the gas flow of 7.5 and 9 cm3s-1 is presented in this paper The maximum values of tin removing degree after 37 min of the argon blowíng was averaged 12% and was roughly the same[...]
PL W artykule przedstawiono analizę możliwości usuwania cyny z ciekłego żelaza w wyniku wdmuchiwania argonu W temperaturach 1873 i 1923 K przy przepływie gazu 7,5 i 9 cm3 s-1. Maksymalny stopień usunięcia cyny po 37 min procesu dochodzi do 12% i jest porównywalny w każdym z rozpatrywanych wariantów tem[...]
16
75%
Ochrona przed Korozją
2012 nr 3 110-113
PL Prezentowana praca przedstawia badania elektrochemicznych właściwości żelaza w bezwodnych roztworach chloranu (VII) litu i chlorku litu w alkoholu etylowym i propanolu. Badania były prowadzone przy zastosowaniu woltametrii cyklicznej. W roztworach nadchloranu litu, żelazo ulega pasywacji. Dodatek ch[...]
EN The paper presents the study of electrochemical properties of iron in anhydrous solutions of lithium perchlorate in ethanol and n-propanol. Investigation were performed by means of cyclic woltammetry. In lithium perchlorate - alcohol solutions iron undergoes passivation. Addition of lithium chloride[...]
17
75%
Wodociągi - Kanalizacja
2012 nr 3 43-47
18
75%
Wodociągi - Kanalizacja
2009 nr 11 30-32
19
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Celem pracy było określenie wpływu fosforu na przebieg nawęglania próżniowego wyprasek żelaznych o gęstości powyżej 7,2 gcm-3. Podjęto próbę oceny efektywności oddziaływania fosforu na szybkość dyfuzji węgla w głąb materiału wyprasek bez dodatkowego wpływu porowatości otwartej. Nawęglanie próżniowe [...]
EN The work was aimed at determining the effect of phosphorus on vacuum carburising of iron compacts with density over 7.2 gcm-3. An attempt was made to determine the effectiveness of phosphorus on carbon diffusion rate into the material of compacts with no additional effect of interconnected porosity.[...]
20
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN This article deals with tribological properties of cast iron with nodular graphite. It was observed and compared wear of cast irons by identical extreme conditions of loading according to way their heat treatment. Principe of this work was demonstration that materials with identical hardness have no[...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last