Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 43
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  żegluga
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2001 Z. 12 247-259
2
80%
Annual of Navigation
2003 No. 6 49-64
EN In this paper, the navigational infrastructure, i.e. the infrastructure of maritime navigation, has been presented and discussed. There is shown the place of navigational infrastructure in Maritime Safety System and in Maritime Navigation Safety System. There are discussed the parts, kinds and eleme[...]
3
80%
Annual of Navigation
2000 No. 2 143-157
EN In this paper a method of utilising expert system technology for monitoring violations of chosen port regulations on the Szczecin-Swinoujście fairway is presented. The new algorithm developed by authors has been implemented into the program NEXPERT OBJECT. Information contained in this article may b[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2001 nr 62 55-60
PL Podjęto próbę zdefiniowania zjawiska tanich bander, jak również przedstawienia powodów, dla których armatorzy skłaniają się ku rejestrom wygodnych bander. Zamieszczono wykaz państw stwarzających dogodne warunki dla funkcjonowania tanich bander oraz wyszczególniono armatorów wpisanych na " czarną lis[...]
EN The present article attempts to define the cheap flag phenomenon and to show the reasons why shipowners lean towards registering convenient flags. A list of countries that create favourable conditions for the functioning of cheap flags has been included as well as shipowners blacklisted by the ITF.
5
80%
Gospodarka Wodna
2000 Nr 2 66-68
PL Odra i żegluga - przeglądowy artykuł nizłomnego szermierza o prawo do istnienia i rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce, dr. inż. M. Miłkowskiego. Można się nie zgadzać, trzeba przeczytać.
EN The Oder and navigation -a review article by Dr M. Mitkowski, the unbroken advocate of the law of inland navigation in Poland to exist and to develop. One may not agree with the Author, but one should read it.
6
80%
Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska
1999 nr 3 20-21
7
80%
Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska
1998 nr 2 14-15
8
70%
Annual of Navigation
2002 No. 4 71-78
EN The problem of positioning for maritime navigation and hydrography purposes, seen only from the categories of the position error point of view, seems to have been solved on a global scale. In such a situation characteristics of radio-navigation systems such as: availability, reliability, continuity,[...]
9
70%
Annual of Navigation
2002 No. 4 45-57
EN In this paper, the considerations on the relations between the maritime navigation, its geographical and navigational environment and its safety system are presented. The most important issues of the ships' navivation, its environment and maritime navigation safety system are also discussed and the [...]
10
70%
Annual of Navigation
2002 No. 4 21-32
EN The main components influencing the efficiency of rescue actions are: estimating the localization of an accident, estimating the survivor acting and error of its valuation, marking out the estimated survivors localization and an error of that localization, correct estimating a search are. The follow[...]
11
70%
Problemy Ekonomiki Transportu
2000 nr 3 73-91
12
70%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2003 nr 11 13-17
PL Żegluga promowa odgrywa istotną rolę we współczesnym handlu międzynarodowym. Do wzrostu znaczenia przewozów promowych w światowym handlu morskim przyczynił się intensywny rozwój motoryzacji i ruchu turystycznego w latach powojennych oraz rozpowszechnienie kontenerów w międzynarodowych przewozach dro[...]
13
70%
Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska
1999 nr 10 14-15
14
70%
Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska
1999 nr 3 22-23
15
61%
Technologia Wody
2012 Nr 3 (17) 80-83
PL Kanał Żerański jest drogą wodną II klasy łączącą Wisłę z Jeziorem Zegrzyńskim. Zaczyna się on na 520. km Wisły i ma długość 17,3 km. Razem ze Stopniem Wodnym Dębe i śluzą im. inż. Tadeusza Tillingera tworzy tzw. hydrowęzeł warszawski. Z kilku założonych, ambitnych projektów powstała ograniczona inwe[...]
16
61%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2009 nr 1 16-23
PL Przedstawiono wymagania formalno-prawne i techniczne oraz strukturę i zasadę działania światowego systemu monitorowania statków, tak zwanego systemu identyfikacji i śledzenia dalekiego zasięgu (LRIT), przygotowane przez Międzysesyjną Grupę Roboczą ds. LRIT Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) [...]
EN Paper presents legal and technical requirements, architecture and principle of work of the global ships monitoring system, so called Long-Range Identifikation and Tracking (LRIT) system, prepared by the International Maritime Organisation (IMO) Intersessional Working Group on LRIT and described in r[...]
17
61%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 80 155--161
PL W artykule dokonano analizy pojęć bezpieczeństwa żeglugi w rejonach, gdzie istnieje konieczność stosowania systemów VTS. Dokonano podziału metod kierowania ruchem statków oraz zastosowania działań prewencyjnych, mających na celu zmniejszenie awaryjności w tych rejonach.
EN The term safety of shipping is analysed in reference to areas where VTS systems have to be operated. The methods of vessel traffic control have been classified as well as preventive actions aimed at the reduction of accidents in such areas.
18
61%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2015 nr 92 21--31
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania Wisły w celach transportowych. Analizie poddano wpływ rewitalizacji rzeki na uruchomienie transportu towarów na odcinku Dolnej Wisły i rozwój turystyki. Badania przeprowadzono przy założeniu, że Wisła spełni wymagania IV klasy drogi wodnej. Transport[...]
EN The paper presents the possibilities to use Lower Vistula for transport at purposes. The influence of river revitalization on the introduction has been analysed. The research has been conducted with the assumption Vistula will satisfy the requirements of IV class waterway. The development of inland [...]
19
61%
Logistyka
2014 nr 6 6857-6863
PL Podczas występowania sytuacji kryzysowej w żegludze, prawo morskie dotyczące bezpieczeństwa żeglugi przewiduje stosowanie określonych procedur ratunkowych i ratowniczych. Dotyczą one działań ratowników i ratowanych. Na działania te w warunkach rzeczywistych ma wpływ między innymi czynnik ludzki. Aut[...]
EN While the occurrence of a crisis in shipping, maritime law regarding safety of shipping provides for the use of specific procedures lifeboats and rescue. They concern the rescuers and the rescued. These actions in real conditions is influenced by, among others, the human factor. The author, on the b[...]
20
61%
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
2004 R. 49, nr 2 69--112
EN Obtaining aggregate from river beds used to be, for many centuries, a well-known and widely practiced procedure in Europe. The excavated material: sand, gravel or stones, was transported to its destination by water, using a variety of boats. The freight boats discussed in the current article were bu[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last