Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  żegluga morska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2001 nr 62 71-80
PL Omówiono problematykę żeglugi morskiej bliskiego zasięgu jako priorytetowego kierunku wspólnej polityki transportowej Unii Europejskiej. Zagadnienie to ujęte zostało w perspektywie prezentacji alternatywnego rozwiązania transportowego, konkurencyjnego wobec transportu lądowego, jako sprzyjającego ro[...]
EN The article takes up the subject of close-range sea navigation as a priority direction of the EU's common transport policy. The subject was conceived as an alternative solution, competitive to land transport, relieving congested wheel transport and friendly to natural environment. The author discuss[...]
2
100%
Logistyka
2015 nr 2 9-11
PL W artykule pokazano zmiany w żegludze na północnej Drodze Morskiej (PDM). Zmniejszenie zalodzenia o 40% w ciągu ostatnich 30 lat spowodowało, że zwiększyło się zainteresowanie armatorów wykorzystaniem tej trasy do transportu towarów między Europą a portami Dalekiego Wschodu przez Ocean Arktyczny. D[...]
EN In the article author present changes in the North East Pas – sage Amount of ice reduced by 40% over the last 30 years. Shipowners are interested in using this route to transport goods between Europe and good between Europe and Far East via the Arctic Ocean because it will significantly reduces hipp[...]
3
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Strategia rozwoju żeglugi morskiej bliskiego zasięgu w polityce trwałego, zrównoważonego rozwoju transportu UE. Istota, charakter, cele i narzędzia programu. Przeszkody w realizacji strategii i sposoby ich przezwyciężania.
EN Strategy of inshore navigation development in policy of durable and balenced UE transport development. Essence, character, purpose and program instruments. Obstacles in strategy realization and their overcome methods.
4
100%
Problemy Ekonomiki Transportu
2000 nr 2 53-67
5
88%
Przegląd Komunikacyjny
2003 R. 42, nr 5 10--12
6
88%
Przegląd Komunikacyjny
7
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
2011 R. 52 nr 186A 303--314
PL W artykule przedstawione zostały zagadnienia obejmujące bezpieczeństwo portów rzeczno-morskich. Dokonano ich charakterystyki z uwzględnieniem portów polskich. Wyspecyfikowano i dokonano analizy cech odróżniających tego rodzaju porty od będących typowo morskimi. Określono wyzwania, szanse i zagrożeni[...]
EN In the article the aspects concerning river and naval harbours have been presented. The harbours have been characterized with consideration of polish harbours. The specification and analysis of the characteristic features differentiating thasa harbours from the typically maritime ones have been cond[...]
8
75%
Reports on Geodesy
2009 z. 2/87 121-127
EN In this paper, an attempt has been made to present the most important issues regarding the maritime navigation affairs in the European Union. The authors' main objective is to show the place and relations of maritime navigation to the basie maritime affairs and activities, especially maritime naviga[...]
9
75%
Archives of Transport System Telematics
EN The method of integrating navigational parameters obtained from non-simultaneous navigational measurements is presented. The proposed algorithm of position coordinates estimation is general and includes two modes of data processing – from simultaneous and non-simultaneous measurements. It can be use[...]
10
75%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Przewóz kontenerów drogą morską rodzi szereg problemów wpływających bezpośrednio na bezpieczeństwo statku, przewożonego ładunku i ludzi. Zaplecze lądowe, gdzie mocowany jest ładunek wewnątrz kontenera nie zawsze wykonuje to z należytą starannością. Ponadto błędy świadome i nieświadome w deklarowanej[...]
EN The carriage of containers by sea arise many problems impacting on ship’s safety, cargo and the crew. Ashore, where cargo is securing inside of containers, sometimes it is done with negligence. Even weight of containers and cargo declaration inside papers are not correct can arise many problems and [...]
11
75%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie dotyczące przyczyn zatonięcia jachtu s/y "Bieszczady'. Autor przedstawia analizę sytuacji nawigacyjnej, która podczas dobrej pogody i dobrej widzialności doprowadziła w dniu 10 września 2000 r. nad ranem do kolizji jachtu z gazowcem m/v "„Lady Elena" w wyniku[...]
EN This paper is an attempt to answer the question about the causes of sinking of the Polish sailing yacht s/y "Bieszczady". The author presents analysis of the navigational situation, which led to the collision between the yacht and the LPG carrier m/v "Lady Elena" in good weather conditions and visib[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule omówiono zarówno militarne jak i pozamilitarnego aspekty wykorzystania idei sieciocentryczności dla zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi. Doświadczenia ostatnich lat potwierdzają zalety wynikające z wykorzystania opisywanej idei w praktyce. W publikacji przedstawiono wybrane przykłady wykor[...]
EN The paper presents both military and nonmilitary aspects of network based ideas, which can support the shipping security. Nowadays more and more maritime specialists realized that the network based systems can be very useful tool especially in civil-military maritime cooperation. The paper presents [...]
13
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Celem niniejszego opracowania było opracowanie kryteriów i oceny parametrów infrastruktury nawigacyjnej dla potrzeb projektowania zarządzania bezpieczeństwem żeglugi i ochrony żeglugi na Bałtyku Południowym. Opracowaniem objęto polskie obszary morskie przy prowadzeniu procesu nawigacyjnego standardo[...]
EN The main goal of his article was to work out standards and parameters of navigational infrastructure for designing of maritime safety and protection management on the Southern Baltic. The study includes Polish sea areas during standard and assisted standard navigation processes. As the system of dis[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2011 nr 70 32-44
PL Przedstawiono ogólne założenia, cele i kluczowe elementy strategii e-nawigacji w żegludze morskiej. Omówiono priorytetowe potrzeby użytkowników e-nawigacji. Zaprezentowano zagadnienia radiokomunikacyjne powiązane ze wstępnym planem implementacji strategii e-nawigacji. Podsumowano postępy w pracach n[...]
EN The general assumptions, goals and key elements of the marine e-navigation strategy have been presented. The priority users needs of an e-navigation was described. The radiocommunication issues concerning the preliminary plan of an e-navigation strategy implementation have been presented. At the end[...]
15
75%
Logistyka
2008 nr 4 CD-CD
PL Artykuł obrazuje system bezpieczeństwa ruchu statków, wymienia i pokrótce przedstawia funkcje, zadania systemu, budowę i obszar działania systemu. Wskazuje na korzyści wynikające z wdrożenia systemu bezpieczeństwa ruchu statków w polskich portach morskich. Przedstawia w jaki sposób polskie porty są [...]
EN This article pictures the Vessel Traffic System. It mentions and generally presents functions, tasks of systems, structure and area of operation of system. It indicates benefit consequent from accustoming of system of safety in manner Polish harbors. It illustrates the manner Polish harbors prepare [...]
16
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2007 nr 12 (84) 173-184
PL W artykule przedstawiono kształtowanie się żeglugi kontenerowej w Polsce, wymieniono i pokrótce scharakteryzowano linie kontenerowe armatorów, których statki obsługują polskie porty morskie. Omówiono przewozy kontenerowe ze względu na ich wielkość, jakość i częstotliwość. Pokazano w jaki sposób pols[...]
EN This article pictures the forming of container trade in Poland. It mentions and generally presents container links and shipowners whose wich vessels enter Polish ports. It classifies container transportation by its largeness, qualities and jrequency. It illustrates the manner Polish harbours prepare[...]
17
75%
Logistyka
PL Artykuł omawia szanse i możliwości „przeflagowania” statków morskich polskich przedsiębiorstw żeglugowych biorąc pod uwagę możliwości jakie daje obowiązująca ustawa o podatku tonażowym oraz opracowywana ustawa o pracy na polskich statkach morskich, która ma wejść w życie w 2014 roku. Przeprowadzona [...]
EN The article discusses chances and possibilities of “reflagging” sea vessels of Polish sailing enterprises taking into the consideration opportunities given by binding tonnage tax act and currently prepared act on working on Polish maritime ships, which is to be introduced in 2014. The undertaken ana[...]
18
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 96 7--17
PL W artykule przedstawiono analizę kryteriów akceptowalności ryzyka stosowanych w żegludze morskiej w odniesieniu do określonego akwenu morskiego oraz statku. Na podstawie przeprowadzonych studiów wybranych pokładowych systemów zarządzania bezpieczeństwem statku przeprowadzono syntezę metod oceny ryzy[...]
EN The paper presents the analysis of risk acceptance criteria used in maritime navigation with respect to both the particular sea area and ship. On the basis of the study of several ship safety management systems the summary of risk assessment methods used for the hazardous operations for people and s[...]
19
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Artykuł podejmuje problematykę zagrożenia bezpieczeństwa występującego w żegludze światowej. Prezentowane w nim studium przypadków w sposób skomasowany przedstawia tendencje i kierunki, z jakich należy się spodziewać potencjalnego zagrożenia dla żeglugi morskiej. Autorzy zwracają uwagę na koniecznoś[...]
EN The paper deals with threats to security related to the world shipping. The case studies presented illustrate tendencies and directions of potential threats to world shipping. The authors emphasize the necessity of undertaking efforts aimed at amending maritime law with reference to the existing thr[...]
20
75%
Journal of KONBiN
2013 No. 2 (26) 89--98
PL W artykule przedstawiono praktyczne aspekty wyznaczania dopuszczalnego poziomu ryzyka w żegludze morskiej, w odniesieniu do wzajemnych zależności stron zaangażowanych w obszarze bezpieczeństwa morskiego, ogólnie stosowanych zasad i kryteriów akceptowalności ryzyka oraz niepewności związanych z okreś[...]
EN The paper presents practical aspects of development of acceptable risk levels in maritime shipping with respect to the cooperation of parties involved in maritime safety, commonly used risk acceptance principles, criteria and uncertainties related to their development. The results of analysis of ris[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last