Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 172
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  żegluga śródlądowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2001 Z. 11 167-195
2
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Dywersyfikacja sfer zastosowania żeglugi śródlądowej w przewozach ładunków. Nowe okoliczności przemawiające za reaktywowaniem lub poszerzeniem tych sfer. Rola turystyki wodnej w rozwoju gospodarczym. Możliwości wykorzystania dróg wodnych do przewozów komunikacyjnych w wybranych relacjach miejskich i[...]
EN Diversification of spheres use of inland navigation in the goods transport. New circumstances justifying the reactivation as well as the broadening of these spheres. The importance of the boating in the economic growth. The possibilities of the water-ways use for the communication transports for the[...]
3
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Rozwój transportu wodnego śródlądowego jednym z filarów budowy zrównoważonego gałęziowo systemu transportowego i jednym ze sposobów rozwiązywania niektórych współczesnych problemów. Ekologiczna i energetyczna przewaga żeglugi śródlądowej nad innymi gałęziami transportu. Niekorzystne dla żeglugi zmia[...]
EN The water inland transport development as one of the pillars of the balanced branch transport system construction and one of the methods of some contemporary problems solution. The ecological and the energetic dominance of the inland navigation over the others transport branches. The unfavourable fo[...]
4
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Co przeszkadza żegludze śródlądowej w Polsce - w świetle wyników badań ankietowych.
EN What disturbs the Poland's inland navigation? - in the light of the questionary examinations
5
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Stan polskich śródlądowych dróg wodnych na tle Europy. Udział transportu wodnego śródlądowego w przewozach towarów w latach 2001 i 2005 w wybranych krajach. Wymiar ekonomiczny przemawiający za rewitalizacją polskich dróg wodnych dla funkcji transportowych. Inne zalety wykorzystania tej gałęzi transp[...]
EN The condition of the Polish water-ways in comparison to the European ones. The contribution of the water inland transport in the goods transport services in years between 2001 and 2005 in the chosen countries. The economic dimension justifying the reutilization of the Polish water -ways for the the [...]
6
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Potrzeba budowy nowej podnośni statków w Niederfinow w celu pokonania uskoku na kanale Odra - Hawela. Nowatorska koncepcja techniczna. Harmonogram prac budowli.
EN The need of building the new ships elevator in Niederfinow aimed at conquest the set-off on Odra - Hawela waterway. Innovatory technical conception. Schedule of works of building.
7
100%
Logistyka
PL W referacie przedstawione zostały możliwości wykorzystania żeglugi śródlądowej w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Scharakteryzowano żeglugę śródlądową w Polsce oraz istniejący tabor pływający. Dokonano analizy przydatności jednostek pływających w poszczególnych rodzajach bezpieczeństwa [...]
EN The paper shows various possibilities of usage of inland shipping in internal security. It characterizes the Polish inland shipping as well as the existing fleet. It also shows analysis of the usability of vessels in particular branches of internal security.
8
100%
Logistyka
2007 nr 5 CD-CD
PL Od najstarszych czasów w różnych kulturach i na różnych kontynentach ludzkość osiedlała się w pobliżu wód. Woda stanowiła nie tylko niezbędny do życia i normalnego funkcjonowania składnik, ale chroniła mieszkańców miast i zamków położonych w pobliżu rzek. Wykorzystywano j ą też do transportu. Tak by[...]
EN Time in memorial people of different cultures and different continents settle near the water. Water has been not only a component necessary for live and normal functioning but also has protected inhabitants of towns and castles placed in the proximity of rivers. Rivers have been used in transport, t[...]
9
100%
Logistyka
2007 nr 4 20-23
PL Wysoka dynamika obrotów kontenerowych i budowa centrów logistycznych w portach morskich w krajach UE wymaga usprawnienia transportu zapleczowego. Ograniczenia infrastrukturalne w transporcie kolejowym i drogowym przyczyniły się do przejęcia znacznej części tych obrotów przez żeglugę śródlądową. W Po[...]
EN Fast growth in container operations and locating logistics centers in sea ports of the EU countries calls for improvements in hinterland transport. Infrastructural limitations of rail and road modes have resulted in a significant part of container transport operations in the hinterland being carried[...]
10
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Polska żegluga śródlądowa na tle tendencji europejskich. Stan i jakościowa struktura dróg żeglownych w Polsce. Główne problemy polskich armatorów. Kierunki rozwoju przewozu ładunków: obsługa portów morskich i obrotu handlu zagranicznego. Możliwości rozwoju przewozów pasażerskich. Warunki reaktywowan[...]
EN Polish inland water transport against European tendencies. Condition and quality of water roads in Poland. Polish shipholder's main problems. Trends in the development of the freight transport. Servicing maritime ports and foreign trade turnover. Perspectives for the passenger traffic. Conditions of[...]
11
100%
Logistyka
2004 nr 2 46-47
12
80%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2001 nr 62 5-21
PL Żegluga śródlądowa spełnia na świecie zasadniczą rolę. Szczególnie w Rosji i krajach Europy Zachodniej wykorzystuje się ekonomiczne walory tego transportu. W Polsce żegluga rzeczna jest zaniedbana od lat. Na Wiśle zamarła prawie zupełnie i tylko przewozy odrzańskie są nadal kontynuowane, stanowiąc p[...]
EN Inland navigation plays a very essential role in the world. Particularly in Russia and Western Europe the economic advantages of this kind of transport are widely made use of. In Poland river navigation has been neglected for years; it is almost extinct in the Vistula, and only transport in the Odra[...]
13
80%
Gospodarka Wodna
2003 Nr 2 69-77
PL Gorzki w wymowie artykuł znakomitego znawcy żeglugi śródlądowej. Polska w Unii Europejskiej -tak, ale jak do nas dopłynąć? W środku Europy nie może powstać kraj skansenów rzecznych, a równocześnie kraj dobrobytu jego obywateli - pisze Autor.
EN Bitter suggestiveness of the article by the farfamed expert in inland navigation. Poland in European Union -yes, but how can one arrived at our ports? In the middle of Europe can not be a river scansens country being at the same time a country creating prosperity of its citizens - writes the Author.
14
80%
Gospodarka Wodna
2003 Nr 10 416-419
EN The paper discusses the problem of resistance to motion of vessels navigating on inland water-ways. There have been also presented methods for determination of resistance based on many years' investigations carried out in natural conditions and on models, as well as factors influencing its values. P[...]
15
80%
Logistics and Transport
EN This article deals with issues describing the conditions and chances of starting port activity in selected urban centres on the Polish section of the international E-70 waterway. In addition to the overall economic characteristics of the Lubuskie district, the economic conditions and an analysis of [...]
16
80%
Przegląd Komunalny
2015 nr 9 95
PL Śródlądowe drogi wodne odgrywają istotną rolę w transporcie towarów na europejskim i światowym rynku. Wplecione w multimodalną sieć transportową uzupełniają transport kołowy, kolejowy i lotniczy, a ich gospodarcze wykorzystanie przyczynia się do redukcji emisji zanieczyszczeń, obniżenia zużycia ener[...]
17
80%
Gospodarka Wodna
2003 Nr 9 374-375
PL Żegluga po górnej Wiśle? l bez klasycznej, tzn. konsekwentnej i wiklinowej regulacji? Rzecz do przemyślenia i dyskusji. Jednakże stopnia w Przewozie nie da się ominąć i to też sprawa do dyskusji i rozwiązania.
EN Navigation on the upper Vistula? And without the classic i.e. the consequent and wicker regulations? That subject deserves consideration and discussion. But I any case the stage of fall in Przewóz may not be omitted and it is also a subject for discussion and solution.
18
80%
Gospodarka Wodna
2004 Nr 10 430-438
PL Marian Miłkowski, znawca i piewca żeglugi śródlądowej, tym razem traktuje o nowych drogach wodnych w Rumunii. Jak zawsze bardzo interesująco.
EN Mr Marian Miłowski, glorifier and expert in inland navigation, this time discusses the new water-ways in Romania as always in a very interesting manner.
19
80%
Przegląd Komunikacyjny
PL Artykuł dotyczy budowy międzynarodowego centrum logistycznego w województwie zachodniopomorskim. Autor stawia tezę, iż najlepszą lokalizacją mógłby być Goleniów ze względu na dobre połączenia transportu śródlądowego.
20
80%
Przegląd Komunikacyjny
PL Założenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej. Prace nad przepisami wdrażającymi dyrektywę w Polsce. Niemieckie rozwiązania organizacyjne.
EN The foundations of directives of the European Parliament as well as the Council establishing the technical requirements for the inland navigation boats. Works over the regulations implementing the directive in Poland. German organisational solutions.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last