Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  żeglarstwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2014 nr 8 22--25
PL W sezonie letnim na warmińsko-mazurskie jeziora wypływa kilkadziesiąt tysięcy jachtów. Przy tak dużym natężeniu ruchu turystycznego od wielu lat istotny problem stanowią wytwarzane przez żeglarzy odpady i ścieki. Najczęściej trafiają one prosto do wody – głównie dlatego, że brakuje zaplecza technicz[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL Celem niniejszej pracy jest stworzenie rozwiązania pozwalającego żeglarzom na wyznaczanie tras na akwenach wodnych. Praca skupia się na praktycznym aspekcie wykorzystania algorytmu przeszukiwania grafów w zastosowaniu nawigacji żeglarskiej. Opisano niezbędne szczegóły techniczne oraz zaprezentowano [...]
EN The aim of this article is to find the solution which will allow sailors to create routes on the water. This thesis focuses on a practical aspect of the application of the algorithm for searching graph data structures in waterway navigation. Article concentrates on the issues connected with the prog[...]
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 343-350
PL Artykuł dotyczy tendencji i kierunków rozwoju turystyki żeglarskiej w Polsce i na świecie. W ostatnich latach turystyka żeglarska w Polsce dynamicznie się rozwija. Ze względu jednak na fakt, że wcześniej przez wiele lat traktowana była marginalnie to zmiany obserwowane w Polsce są odmienne od tego c[...]
EN Paper concerns the main trends and directions of sailing tourism development in Poland and chosen parts of the World. Recently sailing tourism in Poland have been developing dynamically. However, due to the fact that for many years it had been treated marginally, the changes that can be observed in [...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1411-1417
PL Artykuł przedstawia zmiany zachodzące na mazurskich szlakach. Przedstawia tendencje dotyczące turystyki wodnej, inwestycje w portach i marinach. Dodatkowo opisano obecnie stosowane rozwiązania służące podniesieniu bezpieczeństwa na akwenach śródlądowych, w tym nowoczesny system ostrzegania przed nie[...]
EN The paper presents the trends of water tourism on the Masuria water trail, including changes in ports and marinas. In addition, used solutions for improving safety on inland waters are described (modern system of warning before weather phenomenon).
5
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1929-1936
PL W Polsce, od kilku lat powstają przystanie i mariny żeglarskie, w odpowiedzi właśnie na popularność turystyki i rekreacji wodnej. Wraz ze wzrostem liczby jednostek pływających, pojawiają sie problemy logistyczne z transportem sportowych i rekreacyjnych jednostek t.j. jachtów żaglowych, motorowych ba[...]
EN In Poland, for several years, creating marinas, in response to the popularity of tourism and recreation. With the increase in the number of vessels, there are logistical problems with the transport of those units to the destination.
6
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 426--430, CD
PL W artykule omówiono zastosowanie hydroskrzydeł w konstrukcjach jachtów. Zwrócono uwagę na historię rozwoju podwodnych skrzydeł zarówno w jednostkach napędzanych silnikami jak i wiatrem ze szczególnym wskazaniem problemów technicznych. Opisano główne trendy i kierunki rozwoju jednostek żaglowych, wyp[...]
EN In the paper the usage of hydrofoils in sailing yachts is discussed. The paper draws attention to the history of development of hydrofoils both in engine and wind driven vessels, focusing specifically on technical issues. Major trends and directions of development of sailing yachts equipped with sys[...]
7
51%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Projektowane obiekty Żeglarskiego Ośrodka miały stanowić ważne architektonicznie rozwiązania przestrzenne z zastosowaniem współczesnych technologii budowlanych. Ukształtowanie formy i powiązania funkcjonalne są wynikiem twórczego nawiązania do tradycji architektury marynistycznej, a zastosowane elem[...]
EN Basic problems of sport.s marine architecture and integration of building technology were main topics of design and site works at National Sailing Center in Gdansk Gorki Zachodnie. The form of the building and functional conections are effects of art expression and using elements of modern technical[...]
8
51%
Reports on Geodesy
2013 z. 1/94 14--26
EN Proposals of algorithms for solving Navigation faculty’s problems regarding navigation along rhumb line (loxodrome), for officer trainees and civil students of Faculty of Navigation and Naval Weapons and for deck seamen on operational level, are presented in this paper. Proposals of calculation algo[...]
9
51%
Polish Hyperbaric Research
2018 nr 4(65) 63--78
PL W artykule scharakteryzowano pojęcie komunikacji dydaktycznej oraz zweryfikowano przebieg procesu nauczania wybranych dyscyplin rekreacji wodnej, tj.: pływania (na poziomie techniki standardowej), manewrowania żaglówką w obrębie manewrów prostych oraz podstaw nurkowania. Jednocześnie dokonano przegl[...]
EN This paper describes the concept of didactic communication and verifies the course of teaching selected disciplines of water based recreation, i.e. swimming (at the standard technique level), handling a sailing boat whilst undertaking simple manoeuvres, and the basics of diving. At the same time, re[...]
10
45%
Logistyka
PL Polska posiada bardzo rozbudowaną sieć wodnych dróg śródlądowych. Istnieje w Polsce mnóstwo przystani dostępnych dla turysty wodnego. Obok, niewątpliwie dobrze rozwiniętej turystyki wodnej w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich, Polska posiada też bogate tradycje w żegludze rzecznej. Niestety, wraz z [...]
EN Poland has a very well developed network of inland waterways. There are numerous marinas accessible for every boat tourist. Apart from well developed water tourism in the Mazurian Lake District, there are long traditions of river navigation in Poland. Unfortunately, these traditions haven’t been fol[...]
11
38%
Environment Protection Engineering
EN Development of sailing tourism is contributes to degradation of the natural environment, waters of lakes and rivers in particular. Wastewaters produced on sailboats and yachts and deposited in their chemical toilets are usually discharged directly to aquifers, with a minor part being discharged to c[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last