Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 107
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  źródło energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Diagnostyka
2008 nr 3(47) 13-18
2
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 5 192-195
PL W publikacji przedstawiono wykorzystanie komputerowej symulacji energetycznej budynków do analizy ich cech konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, które wpływają na dobór i charakterystykę pracy scentralizowanych i lokalnych źródeł energii. Badania przeprowadzono w ramach programu strategicznego finanso[...]
EN The paper presents an application of computer simulation technique for energy characteristics of buildings and respective analysis of their structural and operational features. The features are essential for selection and characteristic of central and local energy sources. The study was conducted as[...]
3
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 5 171-173
PL Opisano projekt budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Krakowie. Spalarnia umożliwi nie tylko rozwiązanie problemu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych, ale także pozwoli na odzyskanie energii chemicznej zawartej w odpadach i wykorzystanie jej do produkcji ciepła i en[...]
EN The design of a municipal waste incineration plant in Krakow is described. The incinerator will allow not only the solution to the problem of biodegradable waste management, but also enables the recovery of the chemical energy contained in the waste and use it to produce heat and electricity.
4
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 5 177-179
PL Przedstawiono uwarunkowania energetycznego wykorzystania odpadów komunalnych w procesie spalania., takie jak: społeczne, ekonomiczne i ekologiczne, składu odpadów, ich wartości opałowej. Podano również orientacyjne koszty budowy spalarni odpadów komunalnych i możliwe do wykorzystania źródła finansow[...]
EN Conditions for the use of energy obtained from municipal waste incineration process are presented. The conditions include social, economic and environmental classification and waste composition, taking into account its calorific value. The paper gives also approximate construction cost of municipal [...]
5
100%
Napędy i Sterowanie
PL Wyczerpujący się zapas surowców naturalnych, a także powiększająca się ilość zanieczyszczeń środowiska skłaniają przemysł do zastępowania tradycyjnych paliw odnawialnymi źródłami energii. Jednym z nich jest biomasa. Jest to trzeci na świecie pod względem częstotliwości występowania surowiec odnawial[...]
6
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2007 Nr 78 121-127
EN Paper presents feasibility of the high power generation sets as stand - by power sources in power stations effected by black - out. Using conventional system, in which the starting motor, driving main pump, is supplied directly from the generator, we need enormous installed power in stand - by gener[...]
7
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
EN The prospects of obtaining new energy sources in the nearest future have been analysed and presented, taking into account the climatic variations, observed lately.
8
100%
Pneumatyka
1999 nr 3 41-42
PL Sprężone powietrze jest bardzo wygodnym i popularnym źródłem energii w przemyśle -stanowi około 10% wszystkich kosztów produkcji. Jest przy tym źródłem uniwersalnym i dającym poczucie niezawodności. Coraz szersze wykorzystanie sprężonego powietrza w przemyśle sprawiło, że wielu naukowców zaczęło zaj[...]
9
100%
Przemysł Chemiczny
10
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono obecne problemy rynku energii. Rozważono podstawowe problemy energetyczne w nawiązaniu do przewidywanego wzrostu liczby ludności na świecie oraz nieuchronnego dalszego rozwoju motoryzacji. Analizowano realne możliwości organiczenia skażenia środowiska przez bardziej efektywne wykorzyst[...]
11
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
12
100%
Przegląd Spawalnictwa
13
100%
Przegląd Spawalnictwa
14
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2008 nr 7 11-16
PL Zagadnienie racjonalności i efektywności alternatywnych kierunków wykorzystania zasobów drzewnych nabiera coraz większego znaczenia w skali nie tylko kraju, ale również Europy, a nawet staje się problemem globalnym. Do niedawna, zwłaszcza w Polsce, drewno było głównie cenionym źródłem wielu materiał[...]
EN The issue of rationality and effectiveness of alternative lines of wood resources use has been becoming more and more significant at a national scale as well as European scale, and it has even become a global issue. Till recently wood was a valued source of many materials, especially in Poland. Howe[...]
15
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2004 R. 80, nr 9 901-904
PL Artykuł prezentuje problemy związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii w Polsce. Wskazane są prognozy w tej dziedzinie. Specjalną uwagę zwrócono na ogniwa bateryjne, jako potencjalnie atrakcyjne nowe źródło energii.
EN The paper considers problems connected with development of renewable energy sources. Predictable scenarios are shown. Importance of renewable energy sources is discussed. Fuel cells as a new energy sources in power industry are described.
16
100%
Elektroinstalator
2019 nr 5 16--18
PL Wszelkie zalecenia dotyczące konieczności stosowania rezerwowych źródeł zasilania zawarte są w polskich, jak i w europejskich normach, a także w podstawowym akcie wykonawczym do ustawy o prawie budowlanym. Rozporządzenie nakazuje, by budynek, w którym zanik napięcia sieci zasilającej może być powode[...]
17
88%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2003 nr 123 125-135
PL W ostatnich latach w Polsce wystąpił bardzo istotny wzrost zainteresowania wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych. Systematycznie wzrasta udział energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym kraju. Wielu przedsiębiorców i inwestorów wiąże swoją aktywność gospodarczą z tym obszarem dzi[...]
18
88%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W ostatnich pięćdziesięciu latach nastąpił ponad czterokrotny wzrost zużycia energii na świecie. Rozwój współczesnej cywilizacji doprowadził do systematycznego wzrostu emisji dwutlenku węgla, która przewyższa możliwości absorpcji przez środowisko. Programy redukcji emisji CO, kładą nacisk na efektyw[...]
EN The experiments concerning application of the biomass as renewable fuel in the Podlasie province are described.
19
88%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W artykule zajęto się przede wszystkim zastosowaniem centralnych zasobów ciepła w miejskich systemach ciepłowniczych, w kontekście ich pracy na potrzeby c.w.u. i zastosowania źródeł odnawialnych, jako źródeł energii. Wprowadzenie zasobników ciepła w systemach ciepłowniczych ma istotne znaczenie zaró[...]
20
88%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Dokonano oceny efektywności energetycznych stosowania sprężarkowych pomp grzejnych zasilanych energią elektryczną z krajowego systemu elektroenergetycznego oraz ze spalinowego bloku ciepłowniczo-elektrycznego, a także przeprowadzono wzajemne porównanie tych dwu sposobów zasilania. Wspomniane pompy g[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last