Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 54
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  świat
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2010 nr 5 16-21
PL Największe współczesne mosty powstają w Azji. Nie jest to opinia przesadzona, jeśli wziąć pod uwagę, że wśród dwudziestu najdłuższych konstrukcji oddanych po 2000 r. trzynaście powstało w Chinach, kilka w Tajlandii, Hongkongu, Korei Południowej i Tajwanie. Dominacja krajów azjatyckich jest bardzo wy[...]
2
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2005 nr 3 21-22
3
88%
Ekotechnika
2006 nr 1 11-13
4
88%
Postępy Techniki Jądrowej
2015 z. 1 2--4
PL Artykuł przedstawia w skrócie sytuację w energetyce jądrowej na świecie na koniec 2014 r. z dokładniejszym omówieniem sytuacji w Polsce. Liczba reaktorów wzrosła o 5 bloków, a ogólna moc o ok. 4 100 MWe. W dalszym ciągu wszystkie reaktory w Japonii pozostawały wyłączone.
EN The paper presents shortly the situation in nuclear power in the world with more detailed information about situation in Poland. The number of reactors 1 increased by 5 with overall power of 4 100 MWe. Still all reactors in Japan are shutdown.
5
88%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL Omówiono przemiany jakie zaszły w ostatnim dziesięcioleciu w dziedzinie metod oraz w konstrukcji maszyn i urządzeń stosowanych do zbioru, oczyszczania i załadunku buraków na środki transportowe. Wskazano na główną tendencję rozwojową, polegającą na odchodzeniu od pracochłonnych metod zbioru buraków [...]
EN The changes which took place in the last years in the field of machines designs and methods used in harvesting, cleaning and loading beets on transport vehicles are described in the paper. The main development trend here is the process of giving up the use of one and two-row low effective beet harve[...]
6
88%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL Omówiono rozwiązania konstrukcyjne maszyn do kompostowania odpadów organicznych stosowanych w świecie. Dzięki ich zastosowaniu można kompostować materiały organiczne pochodzenia roślinnego oraz komunalnego i uzyskać produkt finalny w krótkim okresie czasu. Przedstawiono stan obecny i kierunki rozwoj[...]
EN The constructional solutions of machines used in organic waste composting were described. They enable composting of materials of different origin, e.g. agricultural or municipal. The contemporary condition and development perspectives of these machines were presented.
7
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2007 nr 3 68-71
PL Autor artykułu przedstawia historię spoin i wyrobów gipsowych począwszy od starożytnych Egipcjan. Opisuje wynalezienie i ulepszanie popularnych dziś płyt gipsowo-kartonowych.
8
75%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W pracy dokonano analizy aktualnego stanu wykorzystania systemów ekspertowych w procesie wielkopiecowym na świecie oraz w hutnictwie krajowym. Na tym tle przedstawiono ocenę możliwości zastosowania systemów ekspertowych w procesie wielkopiecowym w warunkach krajowego hutnictwa.× PL‘
EN General aspects of development of expert systems and current status of such systems in blast furnace technology in the world and in Poland are reviewed. Expert systems are used world-wide for blast furnace diagnostics, prediction of process abnormalities and for partial or comprehensive process auto[...]
9
75%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W artykule przedstawiono ilościowy, dynamiczny rozwój procesu ciągłego odlewania stali w Polsce w latach 1992-1998 na tle rozwoju produkcji stali i procesu COS na świecie i w Polsce od roku 1960. Podano przyczyny zbyt częstego występowania w praktyce COS dwóch głównych problemów metalurgiczno- oper[...]
EN On the background of developments in the world and in Poland since 1960's the rapid growth in continuous casting of steel in Poland in recent period is reviewed. Causes of typical technical problems, mainly poor castability of certain heats and breakouts during free stream casting of smaller bille[...]
10
75%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W pracy dokonano analizy kierunków restrukturyzacji hutnictwa światowego, w tym zmian na rynku stali, procesów integracyjnych i prywatyzacyjnych oraz restrukturyzacji zatrudnienia. Na tym tle oceniono zaawansowanie restrukturyzacji hutnictwa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem przekształceń org[...]
EN Directions of restructuring in world steel industries were discussed including changes in stell markets, integration and privatisation processes and restructuring of employment. This background was used to evaluate current progress in restructuring of Polish steel industry with special reference to [...]
11
75%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W artykule przedstawiono kierunki rozwoju procesów produkcji surówki w świecie, zmierzające do obniżenia kosztów jej wytwarzania poprzez obniżenie jednostkowego zużycia surowców i mediów, stosowanych w tych procesach. Na podstawie wyników analizy porównawczej wskaźników technologicznych w hutnictwie[...]
EN A world wide review of developments in production of hot metal with special reference to reduction of production costs by lowering unit consumption of raw materials and utilities. A comparison of world production indicators and current status of blast furnace technology in Poland was used to estimat[...]
12
75%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Poprawa produktywności polskiego hutnictwa wymaga przeprowadzenia głębokiej restrukturyzacji zatrudnienia w powiązaniu z doskonaleniem organizacji i systemów zarządzania. Na tle przemian w hutnictwie światowym przedstawiono program zamierzeń hutnictwa krajowego w obu tych elementach restrukturyzacji[...]
EN Improvement of efficiency in Polish steel industry requires profound restructuring of employment together with provision of better organisation and management systems. On the background of transformations in world steel industries the paper presents plans of Polish steel industry concerning those tw[...]
13
75%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W artykule przeprowadzono porównawczą ocenę ciągnionych kosztów wytwarzania blach w hutach zagranicznych i krajowych. Wyniki analizy porównawczej wykorzystano do opracowania założeń redukcji kosztów wytwarzania i przetwarzania wyrobów hutniczych w krajowym hutnictwie. Za najważniejsze kierunki reduk[...]
EN A comparison was made of overall wide strip manufactruring costs in Poland and in other countries. The results were used to prepare a concept for manufacturing and processing cost reduction programme in Polish steel industry. Principal directions of cost reduction involve improvement of yields, redu[...]
14
75%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Opracowano charakterystykę aktualnych i prognozowanych do roku 2010 wymagań krajowych odbiorców wyrobów i półwyrobów hutniczych w odniesieniu do asortymentu, ilości, parametrów technologicznych oraz cech użytkowych, w porównaniu do najwyższych standardów światowych. Przeprowadzono identyfikację nowy[...]
EN Current and predicted requirements of domestic users of steel products and semi-products were characterised with regard to the product mix, tonnages, technical parameters and performance properties on the background of highest world standards. New and emerging uses of steel products were identified [...]
15
75%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Osiągnięcie przez polskie hutnictwo produktywności na średnim europejskim poziomie wymagać będzie odejścia z tej branży na lokalne rynki pracy około 20 tys. pracowników. Mając na uwadze zagrożenie bezrobociem zwalnianych hutników, w niniejszej pracy przeanalizowano przedsięwzięcia podejmowane przez [...]
EN In order to attain productivity level comparable to the European average employment in Polish steel industry must be reduced by approximately 20000 and this number of work places has to be found in local labour markets. Considering the threat of unemployment among redundant steel industry employees [...]
16
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
1998 R. 43, nr 9 437-439
PL Procesy prywatyzacyjne w światowym przemyśle metali nieżelaznych przebiegają z różnym natężeniem, a ich spowolnienie lub przyspieszenie ma swoje podłoże zarówno w czynnikach politycznych jak i ekonomicznych. Opisano kilkanaście procesów prywatyzacyjnych lub ich prób w światowym przemyśle metali nież[...]
EN The privatization processes in the non-ferrous metals industry of the world continue with several intensity and their slowing-down or speeding-up has political and economical basis. There are described over ten privatization processes or trials of those in the world's non-iron metals industry on the[...]
17
75%
Polityka Energetyczna
PL Świat jako całość i Unia Europejska w szczególności zużywajq coraz więcej energii i w tych warunkach musi być stworzona dlugoterminowa strategia bezpieczeństwa dostaw energii dla zapewnienia obywatelom dobrobytu oraz właściwego funkcjonowania gospodarki i niezakłóconej fizykalnej dostępności produkt[...]
EN The world as a whole and European Union in particular are consuming more and more energy and in these circumstances long-term strategy for energy supply security must be geared to ensuring for the well being of citizens and proper functioning of the economy, the unintempted physical availability of [...]
18
75%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule dokonano analizy i zestawiono w formie tabelarycznej wielkości produkcji podstawowych surowców mineralnych w świecie i w Polsce w roku 2005, z uwzględnieniem czołowych producentów. Przedstawiono istotne zmiany w wielkości produkcji surowców mineralnych w świecie i w Polsce, w stosunku do [...]
EN The article performs an analysis and presents in a tabular for production volumes of the basic mineral raw material in the World and in Poland in 2005 with taking the account of the leading producers. It presents essential changes in the production volume of mineral raw materials in the World and in[...]
19
75%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W 2010 roku, w dniach od 27 do 29 sierpnia w bułgarskiej miejscowości Nessebar, położonej na Słonecznym Brzegu odbyła się I światowa konferencja dotycząca pszczelarstwa ekologicznego. Jej wiodącym tematem były zasady prowadzenia pasiek ekologicznych w różnych krajach europejskich i pozaeuropejskich.[...]
EN The First International Conference on Organic Bee keeping took place in August 27th - 29th, 2010 in Nessebar in Bulgaria. The basic rules of organic apiaries in the different countries in the world were the main topics of conference. Apimondia (with its President Gilles Ratia) was the main organizer[...]
20
75%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL Na podstawie obszernej fachowej literatury przedmiotu przeanalizowano problemy, nad rozwiązaniem których pracują konstruktorzy nowych generacji maszyn do ochrony roślin. Główne z tych problemów to: poprawa zabezpieczenia operatora takiej maszyny przed kontaktem z aktywnymi środkami chemicznymi, zwię[...]
EN The most urgent problems which are now being solved by the designers of new generations of field sprayers are: better sprayer operator protection against contact with active chemical agents, better dosage accuracy of these agents, elimination of their blowing out by wind off the field being under sp[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last