Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 111
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  środowisko wodne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2010 nr 4 29-37
PL Ekotoksykologia jest nauką względnie młodą, która stanowi połączenie ekologii i toksykologii, pozwalające na badanie wpływu substancji toksycznych na ekosystemy. Bioindykacja jest metodą, w której wykorzystuje się jako wskaźnik organizmy żywe. Ich reakcja może być podstawą do oceny ogólnej aktywnośc[...]
EN Ecotoxicology is relatively young science, which forms link between ecology and toxicology enabling investigation of toxic substances’ impact on ecosystems. Bioindication is a method in which living organisms are used as indicator. Their reaction can be a basis for assessment of general biological a[...]
2
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2008 Tom 10 243-258
PL Eutrofizacja jest ogólnie znanym problemem, dotykającym coraz większej liczby zbiorników wodnych i wód płynących, również tych, uznawanych za czyste i odporne na degradację. Jej bezpośrednią przyczyną jest nie tylko zwiększony napływ nutrientów ze zlewni, ale też ich stała resuspensja z osadów denny[...]
EN The Drawa River is an important element of the natural environment in the West Pomerania. However, all the examinations of this river together with small streams concern mainly areas of the Drawieński National Park which is located in the upper part of Drawa river. In order to determine influence of[...]
3
100%
Przegląd Komunalny
2013 nr 8 20--22
PL Za nami fala powodzi i podtopień. Jak zwykle przy takiej okazji w mediach zaczęto wracać do tematu ochrony przeciwpowodziowej i poruszać kwestię zarządzania wodami. Rok temu na stronie Ministerstwa Środowiska pojawił się projekt założeń do zmiany ustawy Prawo wodne. To kolejna, co najmniej trzecia w[...]
4
100%
Postępy Fizyki
2008 T. 59, z. 6 238-243
EN In daily life, at the macroscopic scale, inertia of water flows is commonly experienced and applied. However, for micro-objects moving in water environment, inertia is negligible. That is why sometimes the processes observed at the microscale are in contradiction with our intuition. The examples of [...]
5
100%
Postępy Techniki Jądrowej
2007 z. 4 25-29
6
100%
Ekologia i Technika
2006 R. 14, nr 3 111-113
PL Celem pracy było przedstawienie różnorodności florystycznej ramienic w różnych typach ekosystemów wodnych (jeziora, stawy hodowlane, rowy, starorzecza) regionu Ziemi Lubuskiej. Materiały zebrano w czasie badań roślinności szuwarowej i wodnej w latach 2000-2005.
EN The aim of the paper was to present the floristic diversity of charophytes (Characeae family) in different aquatic environments of the region of Ziemia Lubuska. Material was collected during the study of rush and aquatic vegetation carried out in the years 2000 - 2005. From amongst 34 Polish species[...]
7
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2011 Nr 10 399-402
8
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
2001 Vol. 35 nr 3 113-117
EN The effect of "Łęg" slug waste deposition site in Ostrołęka power plants complex on the water environment. Part. II.
9
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL Składowiska odpadów paleniskowych stanowią ogniska zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych. Substancje rozpuszczalne zawarte w masie składowanych odpadów paleniskowych są ługowane w procesie hydrotransportu i w czasie migracji wód nadosadowych w kierunku podłoża składowiska. Nastęeepnie do[...]
EN The effect of "Łęg" slug waste deposition site in Ostrołęka power plants complex on the water environment. Part.I. Slug wastes deposition sites can potentiall become sources of pollution of subsoil and surface waters. Souble substances in deposited slugs leach in the process of hydro transportation [...]
10
100%
Polimery
1998 T. 43, nr 6 358-365
PL Addycji tlenku propylenu (TP) do -N, N ,N',N",N"-pentakis(hydroksymetylo)melaminy (PHMM) w roztworach wodnych wobec trietyloaminy (TEA) jako katalizatora towarzyszą niekorzystne reakcje uboczne TP z wodą prowadzące do p-wstawania propano-l,2-diolu (PD) i produktów następczych [np. 4-oksaheptano-2,6-[...]
EN Propylene oxide (PO) was added to N,N,N',N',N"-pentakis(hydroxymethyl)melamine (PHMM) over triethylamine as catalyst. Disadvant-ageous side reactions of PO with water yield 1,2-propanediol and consecutive addition products, e.g., 4-oxaheptane-2,6-diol, 2-methyl-3-oxahexane-l,5-diol, and 5-methyl-4,7[...]
11
100%
Gospodarka Wodna
2015 Nr 8 241--245
PL W artykule omówiono występujące w gospodarce wodno-ściekowej problemy związane ze szczelinowaniem. Przede wszystkim przedstawiono rolę wody w procesie szczelinowania oraz charakterystykę ścieków powstających w wyniku tego procesu. Prezentując wpływ szczelinowania na środowisko, wskazano na pewne rod[...]
EN The article presents fracking-related issues occurring in the water-sewage management. The main presented problem was the role of water in the fracking process and characteristics of sewage generated as its result. While presenting the impact of fracking on the environment, the authors indicated als[...]
12
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2014 nr 11 68--72
PL Wdrożenie monitorowania korozji pozwala znacznie ograniczyć koszty przedsiębiorstwa. Wiąże się to z lepszym planowaniem przestojów technologicznych instalacji, na wymianę elementów, gdy zna się ich realną żywotność.
13
100%
Ochrona Środowiska
2002 nr 1 17-20
EN Rotaviruses are amongst the most dangerous enteric microorganisms. The mortality rate due to rotaviral infections all over the world varies from four to five million deaths every year. Rotaviruses are responsible for the occurrence of severe diarrhea, which is particularly dangerous in infants, youn[...]
14
100%
Przegląd Komunalny
2015 nr 8 33--34
PL Polska jest krajem intensywnie rozwijającym się. Na skutek wieloletnich zaniedbań do dziś, podobnie jak wiele innych państw, borykamy się ze złym stanem niektórych komponentów środowiska. Problem ten szczególnie nasila się w przypadku środowiska wodnego.
15
88%
Environment Protection Engineering
EN The contamination of the aquatic environment of the Radomka River basin with PAHs was investigated. Ten PAHs were being determined in the river waters and eight PAHs in the bottom sediments. Some concentrations of PAHs dissolved in water are determined as follows: the lowest 2 ng/dm3, and the highes[...]
16
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2008 Tom 10 457-471
EN Biomonitoring of the Dzierżęcinka river, a natural watercourse passing through Koszalin, was conducted in 2006. Three sites were selected, at which macrozoobenthos was three times extracted using 0.5mm mesh benthic net. 45 samples were taken. 5 qualitative and quantitative samples from each site, 4 [...]
17
75%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1009-1010
18
75%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2012 nr 7 14-19
PL Dno Zatoki Puckiej nie jest płaskie. Znajdują się tam wiele naturalnych wypłaceń i zagłębień. Część istniejących przegłębień powstało w ostatnim okresie, w wyniku działalności człowieka. Najlepiej rozpoznane wyrobiska w północnej części Zatoki Puckiej (Władysławowo, Chałupy, Kuźnica II, Kuźnica I i [...]
EN Bathymetry of the sea bottom in the Puck Bay is heterogeneous. There are a lot of natural shal-lows and depressions. Some of the depressions have been created recently as a result of human activity. The most thoroughly investigated post-dredging pits (Władysławowo, Chałupy, Kuźnica II, Kuźnica I i J[...]
19
75%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 12 2339-2344
20
75%
Wodociągi - Kanalizacja
2006 nr 11 34-35
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last