Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 289
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  środowisko naturalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1061-1063
2
100%
Problemy Ekologii
PL Podjęto problem postawy wobec środowiska naturalnego wśród studentów. W części teoretycznej dokonano analizy i omówienia poszczególnych aspektów postawy: poznawczego, emocjonalnego i behawioralnego. Szczególną uwagę zwrócono na rolę "nowego paradygmatu środowiskowego" wyznaczającego pozytywny stosun[...]
EN In this paper the problem of students' attitude toward natural environment was undertaken. In the theoretical part the author analyses and disusses particular aspects of attitudes: cognitive, emotional and behavioral. Special attention was paid to a role of a "new environmental paradigm" which leads[...]
3
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
1999 nr 6 12-16
PL Przedstawiono metodykę opracowania modelu bilansowego zakładu przemysłowego. Model taki stanowi opis jakościowy i ilościowy wszystkich procesów zachodzących w zakładzie (z uwzględnieniem gospodarki energią, surowcami i oddziaływania na środowisko), i może być podstawą do oceny gospodarki energetyczn[...]
EN The article presents the methodology of drawing up a production balance-model of an industrial plant. The model is a qualitative and quantitative description of every process that occurs in the plant, taking the energy, raw materials and environmental mangement into consideration. The model gives th[...]
4
80%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2004 nr 1-2 19--25
5
80%
Inżynieria Ekologiczna
2012 Nr 30 7-17
PL W artykule przedstawiono niektóre problemy związane z ochroną środowiska, biosfery i bioróżnorodności. Na tle danych literaturowych starano się przedstawić aktualny stan środowiska w Polsce i na świecie, wskazując jak wiele różnych problemów jest do rozwiązania i jak wiele czynników naturalnych i [...]
EN The paper deals the some the most important environmental problems in the Earth, especially protection of biosphere and biodiversity. The actually status of natural environment in Poland and in the world was presented and was indicated haw many various problems is to dissolved and haw many natural a[...]
6
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2003 Tom 5 239-246
PL Zagadnienia ekologiczne są we współczesnej nauce bardzo popularne. Jako że jest to tematyka ze wszech miar interdyscyplinarna już nie tylko nauki przyrodnicze mają swój wkład w badaniach nad środowiskiem i jego ochroną. Coraz częściej nauki humanistyczne, a w szczególności społeczne dociekają istoty[...]
EN In the article the issue of environment in modern sociological theories are addressed. Mainly the views of two most popular and most influencial sociologists were discussed - Anthony Giddens and Ulrich Beck. In case of Anthony Giddens his terms of mediated experience, disembedding, open human contro[...]
7
80%
Problemy Ekologii
2007 R. 11, nr 6 316-318
PL Wyniki badań młodzieży i dorosłych z województwa mazowieckiego. W kwietniu i maju 2007 roku podjęto próbę zbadania świadomości ekologicznej mieszkańców Warszawy i okolic. Badaniu poddano 137 osób, w tym 71 uczniów z trzech warszawskich szkół ponadgimnazjalnych oraz 66 osób dorosłych. Wśród badanych [...]
EN Data from a questionnaire addressed to the youth and adults from the Mazowieckie Voievodeship. In April and May 2007 an attempt was made to determine the level f environmental awareness of the inhabitants of Warsaw and its adjacent areas. The number of 137 persons was investigated including 71 stude[...]
8
80%
Przestrzeń i Forma
2008 nr 10 319-328
EN Bike tourism provokes a landscape protection. Cycling sports, like all other forms of external activities, cause negative impact on natural resources - thus on the landscape. The influence is diverse according to the discipline (Touring, XC-Cross Country, Enduro, Downhill, Freeride). Negative enviro[...]
9
80%
Problemy Ekologii
PL Biotechnologia jest dyscypliną nauki, którą podejrzewa się o przypadkowe bądź celowe stwarzanie niebezpieczeństw dla środowiska naturalnego. Ocena tej nauki przez humanistów jest niejednoznaczna. Mniejszość uważa, że biotechnologia stwarza nadzieję, iż ludzkość dzięki jej osiągnięciom przezwycięży f[...]
EN Biotechnology is a discipline of science which is suspected of creating accidental or intentional hazards in natural environment. Humanists have ambiguous opinion on this science. A minority believe that biotechnology brings about hope that humanity thanks to its achievements will overcome disastrou[...]
10
80%
Inżynieria Maszyn
PL Zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym stają się coraz ważniejsze dla zarządzających produkcją. Występuje coraz większa presja, aby dostarczane produkty były "przyjazne dla środowiska". Spełnianie tych dodatkowych wymagań stwarza nowe wyzwania, jak i nowe wymagania. W referacie przedstawion[...]
EN Environmental issues are becoming increasingly important to productions managers. There is growing pressure to deliver "environmentally friendly" products. Meeting those additional demands has created a new challenge as well as a new requirements. This paper present some evolving approaches and init[...]
11
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 164 203-213
PL W referacie zaprezentowano wyniki badań monitoringowych jednego ze składowisk odpadów komunalnych na terenie Pomorza Środkowego i jego potencjalny wpływ na środowisko przyrodnicze. Wykonano badania odcieków składowiskowych i płytkich wód gruntowych. W próbkach odcisków składowiskowych i wód gruntowy[...]
EN A results of investigation of municipal waste dumps influence on environment was presented. First stage of work concerned investigation of municipal waste composition, gases emission and bed grounds structure. In the samples of leachate and groundwater a concentration of organic and mineral compound[...]
12
80%
Recykling
2011 nr 2 32-33
PL Europejska Agencja Środowiska (EEA) jest zobowiązana do dostarczania aktualnych i wiarygodnych informacji na temat środowiska, jego stanu oraz zachodzących w nim zmian.
13
80%
Inżynieria Ekologiczna
2007 Nr 18 149-150
14
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2004 nr 6 67-73
PL Relacje energetyki i środowiska naturalnego są wielowątkowe, a kierunki rozwoju energetyki postrzegane i rozpatrywane są pod kątem głównie skutków negatywnych, jakie ten rozwój może wywołać w środowisku. Energetyka i związane z nią dziedziny są bez wątpienia największym źródłem emisji zanieczyszczeń[...]
15
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
1999 nr 7 13-16
PL Metan efektywnie można wykorzystać w celach energetycznych do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Zasoby metanu pokładów węgla są w Polsce znaczne, jedyną kwestią jest opłacalność jego pozyskania. Natomiast metan ze składowisk odpadów komunalnych może być wykorzystany przede wszystkim w przypa[...]
EN The methane can be most effectively utilized in the production of electric and heat energy. The resources of coalbed methane in Poland are great. The only question is its profitable exploitation. In the case of the methane from municipal waste landfill sites it can be utilized first of all as a loca[...]
16
80%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Na podstawie badań gospodarstw jednej wsi w woj. ciechanowskim określono zagrożenie dla środowiska naturalnego związane z mechanizacją doju i chłodzeniem mleka.
EN Influence of using milking machines and milk coolers on natural environment pollution was investigated on 19 dairy farms (10-38 milking cows) in one village of Ciechanów province. Technical state, operation conditions and maintenance of the milking equipment were considered. Used oil (from the vacuu[...]
17
80%
Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono degradację środowiskową polimerów na przykładzie naturalnego kopolimeru poli(kwasu 3-hydroksymasłowego) z poli(kwasem 3-hydroksywalerianowym). Degradację przeprowadzono w dwóch rodzajach środowiska naturalnego: w kompoście z udziałem osadu czynnego i w wodzie morskiej. W obu wypadkach[...]
EN Environmental degradation of polymers has been presented on example of a natural copolymer of poly(3-hydroxybutyric acid) and poly(3-hydroxyvalerianic acid). Degradation was performed in two kinds of natural environment: in compost with an active deposit and in sea water. In both a degradation of co[...]
18
80%
Energetyka
2006 nr 4 258-262
PL Opisano pokrótce historię użytkowania energii przez człowieka. Podano rozmieszczenie zasobów energetycznych na świecie. Zasoby energii pierwotnej podzielono na nieodnawialne i odnawialne, ogólne i rezerwy udokumentowane. Pozyskiwanie surowców energetycznych i produkcję energii uznano za główne przyc[...]
EN Described is shortly the history of using energy by people. Given is location of energy resources in the world. The primary energy resources are divided into non-renewable and renewable, general and documented resources. Acquiring of power raw materials and energy production was acknowledged to be t[...]
19
80%
Problemy Rozwoju Budownictwa
20
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
EN Courses of the development in province Silesian and their influence of the natural environment. Part.II. Sustainable development and transportation issues.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last