Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 167
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  środki transportu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Artykuł przedstawia problem, bardzo popularnych ostatnio w Polsce, systemów monitorowania pojazdów i zarządzania flotą w oparciu o GPS i GPRS. Przedstawiono w mim, na podstawie ustalonych kryteriów, analizę techniczno – funkcjonalną wybranych systemów.
EN The article presents a very popullar problem in Poland last time. The issue about monitoringvehicle and fleet menagement on the basis of GPS or GPRS is presented. It describes technical and functional analises of chosen systems.
2
100%
Archives of Transport
PL Różnymi środkami transportu podróżują wewnątrz miasta nie tylko jego mieszkańcy, ale także osoby przyjezdne, na przykład w celach obligatoryjnych i fakultatywnych. Osoby przyjezdne generują znaczną liczbę podróży, dlatego też powinny być uwzględniane w szczegółowych analizach przestrzennych ruchu na[...]
EN Traffie by different transportation means inside a town is generated not only by its inhabitants, but also by persons visiting the given town for different purposes (obligatory and faeultative). Those persons generate signifieant inner traffie; that is why they should be eonsidered in detailed traff[...]
3
80%
Logistyka
PL Organizacja pracy środków transportowych zaangażowanych przy przewozach biomasy rolniczej, która stanowi w głównej mierze różnego rodzaju słoma, stwarza określone problemy do rozwiązania. Dla racjonalnego wykorzystania środków transportowych konieczna jest minimalizacja ich liczby przy jednoczesnym [...]
EN Organization of work of vehicles engaged in transportation of agricultural biomass, which is largely different straw, creates certain problems to solve. For the rational use of means of transport is needed to minimize their number ensuring at once the full implementation of the task. The aims of thi[...]
4
80%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL Dobór kandydatów na stanowiska pracy operatorów środków transportu wymaga posiadania przez nich odpowiednich cech psychofizycznych. W procesie kształcenia przyszły operator nabywa odpowiednią wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Umiejętności te uzyskuje poprzez praktykę na urządzeniu rzeczy[...]
EN From candidates for the position of transport's means operator the psychophysical characteristics are required. During education and training process the theoretical knowledge and practical skills are obtained by potential operators. They obtain abilities in practice on real device, but more frequen[...]
5
80%
Pneumatyka
2010 nr 1 41-44
6
80%
Logistyka
PL Artykuł zawiera opis zrealizowanej aplikacji do badań telemetrycznych w układach napędowych. Odpowiednia konfiguracja modułów telemetrycznych oraz przekaźników programowalnych daj nam możliwość stworzenia w pełni funkcjonalnego bezprzewodowego systemu sterowania procesami przemysłowymi.
EN An application set to telemetric searching of electrical drives is described in this paper. Suitable configuration with telemetric modules and programming relays gives possibility to realize full functional wireless system to control industry processes.
7
80%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Artykuł zawiera opis bezprzewodowych sieci czujników z uwzględnieniem wzajemnej wymiany informacji. Przedstawiono charakterystykę systemu wieloagentowego oraz algorytmy sterowania przepływem pojazdów w ruchu drogowym.
EN The article contains the description of wireless nets of sensors from regard the mutual exchange of information. The flux of vehicles was introduced the profile of multiagents system as well as algorithms of steering in road movement
8
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2000 z. 44 5-27
PL W pracy przedstawiono kryteria oceny oddziaływania drgań na organizm ludzki oraz wyniki eksperymentalnych badań drgań w wybranych pojazdach samochodowych oraz szynowych metodą oceny całkowitej oraz metodą oceny widmowej dla stałej prędkości jazdy. Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych granic ucią[...]
EN In this paper the criteria for estimating of vibration influence on the human organism and the results of experimental investigation of that vibration in selected vehicles and trains are introduced. Investigations were carried out using both integral and spectral estimation methods at a constant dri[...]
9
80%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
1998 Nr 3 38-54
PL Chcąc dokonać modernizacji transportu wewnątrzzakładowego, względnie zakupić nowy środek transportowy, należy dokonać analizy transportu w zakładzie. W artykule przedstawiono sposób przeprowadzania analizy w przypadku całkowitej modernizacji transportu. Wykazano jakie informacje są niezbędne dla dok[...]
10
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Środowisko naturalne i jego funkcje. Udział transportu w wykorzystywaniu walorów środowiska. Energochłonność środków transportu. Obciążenie i degradacja środowiska. Rola czynników techniczno-organizacyjnych w zmniejszaniu energochłonności transportu. Odzysk materiałów.
EN Natural environment and its functions. Participation of transport in using of environmental virtues. Energy consumption by means of transport. Exploitation and deterioration of the environment. Participation of technical - organizational factors in decrease in energy consumption by transport. Recycl[...]
11
80%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
1999 Nr 2 27-36
PL W niniejszym artykule omówiono zasady dążenia do minimalizowania ilości jazd środków transportowych bez ładunku (puste przebiegi), przedstawiono sposób wyliczania minimalnej ilości środków transportowych niezbędnych do realizacji zadań transportowych, a także zasygnalizowano podstawowe warunki uwzgl[...]
12
80%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
1998 Nr 1 28-34
PL W artykule przedstawiono powszechnie stosowane w transporcie wewnątrzzakładowym środki transportu oraz zwrócono uwagę na konieczność ich dokładnego doboru w świetle analizy techniczno-ekonomicznej jak i logistycznego spojrzenia na proces transportowy w zakładzie. Rozważania te oparte są na doświadcz[...]
13
80%
Journal of KONES
PL Ogniwa paliwowe mogą w bliższej niż się na ogół wydaje przyszłości znaleźć zastosowanie w środkach transportu zarówno samochodowego, jak i morskiego czy lotniczego. Mogą być podstawowym napędem z powodu wysokiej sprawności ogólnej, niskiego poziomu emisji zanieczyszczeń, możliwości stosowania czyste[...]
EN Fuel cells can in nearer than it's in general gives futures to find the use in transportation of both cars, as and sea- or air-. Can be a basic drive on account the high actual efficiency, the low of the issue of pollutants, possibilities of the usage clean hydrogen as the carrier of the energy, as [...]
14
80%
Archiwum Motoryzacji
2005 Nr 1 35-48
PL W pracy przedstawiono model oceny I wyznaczania gotowości podsystemu utrzymania ruchu do realizacji przydzielonego zadania. Całość rozważań przedstawiono na przykładzie wybranego, rzeczywistego systemu transportowego. Na podstawie identyfikacji rzeczywistego systemu transportowego i realizowanego w [...]
EN The paper presents the model of estimation and determination of the traffic circulation subsystem availability for the assigned task execution. The total amount of computation was illustrated with the example of a chosen real transport system. On the basis of the identification of real transport sys[...]
15
80%
Przegląd Komunalny
2014 nr 12 72--75
PL Sprawne i efektywne funkcjonowanie transportu jest niezbędne dla prawidłowego działania i rozwoju gospodarki oraz społeczeństwa. Dlatego kluczowe znaczenie ma zbudowanie odpowiedniej infrastruktury, pozwalającej na płynne i możliwie szybkie przemieszczanie się osób i ładunków, a następnie pozyskanie[...]
EN In the article the author presents the summary and results of completed investments in transport sector in Poland co-financed by the European funds. Moreover, he identified numerous achievements and warns against a simple continuation of current investment trends, which could threaten the developmen[...]
16
80%
Logistyka
2018 nr 3 54--56
PL W najnowszym raporcie firmy Cushman & Wakefield pt. „UNDERSTANDING THE IMPACT OF AUTONOMOUS VEHICLES ON COMMERCIAL REAL ESTATE”1, poświęconego potrzeby kształtowania świadomości wpływu autonomicznych środków transportu na nieruchomości komercyjne, podkreśla się m.in., że postępująca urbanizacja – po[...]
17
80%
Logistyka
2018 nr 1 61--62
PL Jak będą wyglądały nasze samochody w przyszłości? Czym będą napędzane? Kto będzie nimi tak naprawdę kierował? I ostatnie pytanie: w jaki sposób zachodzące już obecnie i dopiero przewidywane innowacje w zakresie środków transportu wpłyną na nowe rozwiązania w obszarze logistyki i transportu w przyszł[...]
18
80%
Archives of Transport
PL W pracy przedstawiono badania eksperymentalne hałasu słyszalnego w zakresie częstotliwości 31,5-^8000 Hz w wybranych pojazdach szynowych EN-57, EU-07 oraz ET-22. Omówiono badanie poziomu ciśnienia akustycznego hałasu słyszalnego oddziałującego na maszynistę w różnych warunkach pracy.
EN This paper presents experimental investigations of audible noise within the range of frequency 31,5 + 8000 Hz in selected rail-vehicles EN-57, EU-07 and ET-22. Herein the level of audible acoustic pressure that influenced the driver in different working conditions with fixed travel speed is describe[...]
19
80%
Archives of Transport
PL Artykuł dotyczy problematyki związanej z modelowaniem i symulacją procesu eksploatacji realizowanego w systemie eksploatacji środków transportu autobusowej komunikacji miejskiej. W artykule przedstawiono podstawowe założenia programu komputerowego umożliwiającego symulację realizacji procesu eksploa[...]
EN This paper is concerned with the issues of modelling and simulating a process of maintenance of scheduled movement of public-transport passenger vehicles (buses) supervised by a municipal-transport company. The paper presents the basic principles of a computer programme which can simulate a process [...]
20
80%
Archives of Transport
PL W artykule przedstawiono podstawowe założenia do modelu procesu eksploatacji pewnej klasy obiektów technicznych (na przykładzie autobusów komunikacji miejskiej) oraz wybrane wskaźniki decyzyjne wyznaczane z badań modelu. Opracowany model procesu eksploatacji stanowi podstawę do opracowania algorytmu[...]
EN An approach to the design and development of a model of a given class of technical objects and selected decision indexes, which are the outcome of a series of experiments, is presented in the paper. Buses operated within an urban bus-transport system are used in the experiments to construct a model [...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last