Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 163
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  środki ochrony indywidualnej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 6 23-25
PL Środki ochrony indywidualnej należą do grupy urządzeń stanowiących bezpośrednią ochronę pracownika przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. Jednak charakteryzują się określonym „czasem życia” związanym z utratą parametrów ochronnych, który m.in. zależy od stopnia ich ekspozycji na działa[...]
EN Personal protective equipment (PPE) provide workers with direct protection against threats present in the working environment. However, PPE has a certain lifetime" related to the loss of protective parameters, which depend on, e.g., the degree of their exposure to factors in the working environment.[...]
2
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 2 22-26
PL W artykule przedstawiono typowe urazy oraz zalecenia dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej podczas uprawiania wybranych dyscyplin sportowych. Opisano również serwis internetowy opracowany w celu upowszechnienia wiedzy o zasadach doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej podczas [...]
EN The article presents typical injuries and recommendations for the selection and use of personal protective equipment during sports activities. The article also presents a website developed to popularize knowledge about personal protective equipment for a non- professional use.
3
100%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
4
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2013 nr 3 16-19
PL Indywidualne systemy chroniące przed upadkiem z wysokości odgrywają bardzo istotną rolę w zabezpieczaniu ludzi pracujących na stanowiskach, gdzie występuje zagrożenie spadaniem na niższy poziom, szczególnie w takich gałęziach przemysłu, jak budownictwo, energetyka, telekomunikacja, górnictwo. Składn[...]
EN Personal equipment protecting against falls from a height plays a very important role safeguarding people at hazardous worksites associated with the risk of fall to a Iower level, especially in civil engineering, power engineering, telecommunications or mining. To perform properly in their specific [...]
5
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 5 12-15
PL W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat możliwości blokady szkodliwego promieniowania podczerwonego na gorących stanowiskach pracy metodami optyki cienkowarstwowej. Obliczono i przeanalizowano konstrukcje cienkowarstwowe pod kątem efektywności zabezpieczenia przed szkodliw[...]
EN This article presents basic information on blocking harmful infrared radiation with optical filters with thin-film coatings Interference structures for efficient blocking of harmful radiation were calculated and analyzed.Ttieconstruction of new interference optical filters against infrared radiatton[...]
6
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 7 27-29
PL Całogumowe rękawice ochronne stanowią podstawowe wyposażenie pracowników narażonych na kontakt z ciekłymi substancjami chemicznymi. Niezależnie od rodzaju materiału z jakiego wykonane zostały rękawice oraz skuteczności ochronnej rękawic w kontakcie z ciekłymi substancjami chemicznymi czas ich użytko[...]
EN Full-rubber protective gloves have become primary protective equipment for employees exposed to contact with liquid chemical substances. Irrespectively of the material used to produce the gloves and their effectiveness in relation to contact with liquid chemical substances, time of their use is limi[...]
7
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 10 12-15
PL uż od XX wieku motocykle są bardzo popularnym środkiem transportu. Należy jednak pamiętać, iż jazda motocyklem pociąga za sobą większe ryzyko wypadku niż jazda samochodem. Jedyną ochroną jest specjalistyczna odzież. Stanowi ona ochronę nie tylko przed czynnikami atmosferycznymi (takimi jak: deszcz, [...]
EN Motorcycles have been a very popular means of transport since the 20th century. However, riding a motorcycle involves a greater impact of an accident than driving a car. Specialized motorcycle clothing and helmet are the only protection. Not only do they provide protection against the weather (such [...]
8
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 10 28-32
PL Według danych GUS z 2011 r., w Polsce w warunkach zagrożenia mikroklimatem gorącym pracuje blisko 20 tys. osób. Z uwagi na szkodliwy wpływ długotrwałej pracy w warunkach wysokiej temperatury na funkcjonowanie organizmu pracownika, niezbędna jest identyfikacja gorących stanowisk pracy oraz podejmowan[...]
EN According to the data from the Central Statistical Office from 2011, approx. 20 thous. people in Poland are exposed to the risk of working in hot microclimate. Due to the harmful effects on the functioning of the human organism of a long-term work under high temperatures, it is necessary to identify[...]
9
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 12 14-16
PL W artykule przedstawiono rolę odzieży w ochronie spawaczy przed działaniem promieniowania cieplnego i gorących cząstek metali powstających w trakcie spawania. Przedstawiono zasadę badania odporności materiałów odzieży dla spawaczy, która jednoznacznie określa właściwości ochronne materiałów dla przy[...]
EN This article presents the role of clothing protecting welders against the harmful effects of heat and hot metal particles created during a welding process. It presents a method of measuring the resistance of clothing materials, which describes unequivocally protective properties of materials against[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2012 Nr 57 55-74
PL W sytuacji, gdy stosowane środki ochrony zbiorowej nie zapewniają wymaganego poziomu zabezpieczenia pracowników przed zagrożeniami i uciążliwościami, niezbędne dla ochrony zdrowia i życia zatrudnionych jest stosowanie środków ochrony indywidualnej. Przykładem stanowiska pracy, na którym, z uwagi na [...]
EN In situation, when the applied solutions of group protection do not assure required level of the workers' protection before hazards and difficulties, the using of PPE is necessary for protection of health and the workers' life. The example of place of work, on which, from observation on his characte[...]
11
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 7/8 41-45
PL W artykule zaprezentowano indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości z punktu widzenia jego podatności na oddziaływanie środowisk korozyjnych. Dokonano podziału skutków korozji w sprzęcie na dwa podstawowe efekty: obniżenie wytrzymałości oraz zakłócanie poprawność funkcjonowania elemen[...]
EN The paper presents personal equipment protecting against falls from a height from the point of view of their susceptibility to the effect of corrosive media. Two basic effects of corrosion affecting personal protective equipment are distinguished strength reduction and disturbances in the functioni[...]
12
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 11 12-14
PL W artykule omówiono wyposażenie pracy oraz techniczne środki ochronne, których zastosowanie zmniejsza ryzyko zawodowe podczas wykonywania prac na wysokości. Szczególną uwagę zwrócono na przeznaczenie i zakres zastosowania oraz zasady bezpieczeństwa użytkowania: wyposażenia do przenoszenia pracownikó[...]
EN This paper discusses work equipment and safeguarding which decrease occupational risk when working on a height. Special attention was focused on the use and range of application as well as on the principles of using safely equipment for worker transportation, rising scaffold bridges, footbridges use[...]
13
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1998 nr 9 30-36
PL W artykule przedstawiono surowce, materiały i technologie używane współcześnie do produkcji środków ochrony indywidualnej. Informacje zamieszczone w publikacji stanowią podsumowanie obserwacji i informacji uzyskanych od wystawców na Międzynarodowych Targach Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy A+A'97 (Arb[...]
EN In the article there are presented raw materials, materials and technological processes applied in production of personal work protection means. The information contained in the publication constitute a summary of the observations and information of the exhibitors of Work Safety and Health Protecti[...]
14
80%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
15
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2013 nr 1 10-12
PL W artykule omówiono najważniejsze zmiany do dyrektywy 89/686/EWG proponowane przez Komisję Europejską oraz możliwe konsekwencje wynikajace z tych zmian dla producentów i dystrybutorów środków ochrony indywidualnej.
EN This article discussses the main changes proposed in the amendement of Directive 89/686/EEC directive by the European Commission and the possible consequences these changes for manufactures and distributors of personal protective equipment.
16
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2014 nr 5 35--40
EN Ultraviolet radiation is one of the harmful factors in the work environment, as excessive exposure to this radiation can lead to harmful effects with respect to the eyes and skin, as well as adversely affect the human immune system. Within the R&D project "Envirotex"*) new barrier materials protecin[...]
17
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 11 22-25
PL Według PIP i GUS upadek z wysokości jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków środowisku pracy. Praktyka organizowania stanowisk pracy na wysokości oraz wykonywania tam różnych czynności wskazuje, że ciągle jedną z podstawowych metod zabezpieczania pracowników jest stosowanie indywidualnego sprz[...]
EN According to the Nationat Labour Inspectorate and the Central Statistical Offfce a fall from heights is one of the most frequent cause of accidents at work. A practice of organizing workplace at heights as well as performing various tasks at heights mdicates that Personal Protective Eguipment (PPE) [...]
18
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2013 nr 5 7-10
PL W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące rękawic ochronnych, należących do środków ochrony indywidualnej oraz rękawic medycznych stosowanych jako tzw. wyrób podwójnego użycia. Omówiono aktualnie wymagania w świetle obowiązujących aktów prawnych oraz dokumentów, w tym normatywnych dla[...]
EN This article provides basic information about protective gloves belonging to personal protective equipment and medical gloves used as so-called products with a double purpose It covers current requirements related to existing legislation and normative documents. including both types of gloves intend[...]
19
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2013 nr 5 10-14
PL Właściwości ochronne elektroizolacyjnych rękawic i obuwia uzyskane w procesie ich wytwarzania nie są trwałe. Zapewnienie bezpieczeństwa wykonywania pracy przy urządzeniach elektrycznych w obecności napięcia wymaga okresowej kontroli tych właściwości. Kontrole te powinny obejmować wykonanie badań ele[...]
EN Safety protective properties of gloves and footwear of electro-insulating material obtained during their manufacturing process are not permanent. Ensuring safety of live work requires performing periodic inspections and electrical re-testing by a competent laboratory. Their frequency should be deter[...]
20
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 12 30-32
PL W artykule zaprezentowane zostały prawne aspekty formułowania w opisie przedmiotu zamówienia publicznego wymagań dotyczących dostarczania przez wykonawców środków ochrony indywidulanej oznakowanych znakiem CE, a także środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom zamówienia w przypadku naruszenia [...]
EN This article presents legal aspects of compliance evaluation of personal protective equipment, the problems of article submission under proper procedures of compliance evaluation and means of legal protection inherent to manufacturers.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last