Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  średnica Sautera
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Przedstawiono wyniki badań nad wpływem rozwiązania konstrukcyjnego mieszadła na procesy równoczesnej agregacji i rozpadu agregatów w mieszalniku zbiornikowym. Rezultatem badań są wartości współczynników skuteczności zderzeń [alfa] i szybkości rozpadu [beta][RO] cząstek agregatów dla mieszadeł śmigło[...]
EN This work presents the results of investigation dealing with the influence of stirrer type on simultaneous aggregation and breakage processes in a stirred vessel. As a result of investigation the values of collision efficiency [alfa] and breakage rate coefficient [beta][RO] were determined for the p[...]
2
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 160-161
PL W pracy przedstawiono wyniki badań układów gaz — ciecz w nowym typie urządzenia wykorzystującym wirujące pole magnetyczne. Przeanalizowano wpływ parametrów fizycznych fazy ciągłej oraz parametrów operacyjnych na stan układu dyspersyjnego. Analizę oparto na przedstawieniu zmian średniej średnicy Saut[...]
EN Gas - liquid systems under the action of rotating magnetic field in a novel type column were studied. In this contribution an influence of operating conditions and physical properties of liquid continuous phase on dispersed phase are discussed. Specifically, the Sauter mean bubble diameter is determ[...]
3
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6s 104-105
EN Local diameters of bubbles produced during gas - liquid mixing in a vessel equipped with two Rushton turbines were measured. The diameter distributions of bubbles were approximated by the gamma distribution. The changes of distribution parameters with a radius and height of the vessel were analysed.
4
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 4 64-65
PL Mierzono lokalne wartości średnicy Sautera pęcherzy gazowych rozpraszanych w cieczy przez dwa mieszadła turbinowe tarczowe. Rozpatrzono jej rozkłady wzdłuż promienia aparatu, na różnych jego wysokościach. Analizowano jak obecność drugiego mieszadła, jego położenie i wymiary wpływają na wartości tej [...]
EN The local values of Sauter diameter of bubbles produced during the gas-liquid mixing in a vessel with two Rushton turbines were measured. The distribution of this diameter along the vessel radius as well as at different height was examined. It was analysed how the existence of the second impeller, i[...]
5
75%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 2 108--112
EN The process of atomization of fuel in engines with compression ignition is determining in organization of the combustion process, the result of which are the economic and environmental performance of the engine. One of the main parameters of the spray jet fuel is the mean droplet diameter. The artic[...]
6
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 4 291--292
PL W pracy przedstawiono wyniki badań rozpylania wody oraz wodnych roztworów gliceryny w inhalatorze medycznym. Przeprowadzono analizę wpływu lepkości na wielkość kropel, ich rozkłady ilościowe oraz średnią średnicę kropli. Stwierdzono, że lepkość w istotny sposób wpływa na wielkości zastępczej średnic[...]
EN Research results dealing with atomization of water and aqueous solutions of glycerol in a medical inhaler are presented in the paper. Analysis of influence of viscosity on the droplet size, droplet size histograms and mean droplet diameter was carried out. It was proved that viscosity affected signi[...]
7
63%
Problemy Eksploatacji
2002 nr 1 163-173
PL W artykule przedstawiono najważniejsze parametry strugi rozpylanego paliwa decydujące o tworzeniu mieszaniny palnej w silniku wysokoprężnym. Omówiono wpływ czynników związanych z wtryskiem paliwa na własności strugi. Zwrócono uwagę na wpływ parametrów strugi rozpylanego paliwa na ekologię silnika.
EN Article presents main parameters of fuel spray which are determinant of diesel engine fuel-air mixture. The influence of fuel injection factors on fuel spray properties was discussed. Attention was paid to influence of fuel spray properties on engine ecology.
8
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 135-137
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu intensywności mieszania i geometrii mieszalnika na rozmiary agregatów ciała stałego utworzonych z kulek lateksu zawieszonych w wodzie. W pomiarach wykorzystano dwa mieszalniki laboratoryjne wyposażone odpowiednio w mieszadło obrotowe i wibracyjne. Agregacje uzyskiwa[...]
EN An attempt of concise presentation of reactive distillation is undertaken in the paper. Short characteristic of thermodynamic bases, constructional designs and mathematical models describing the process are discussed. The paper presents also an increasing interest of reactive distillation nowadays i[...]
9
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2003 Nr 2 17-20
PL Badano dwa reaktory (ciecz - gaz) o różnej wielkości (skala laboratoryjna i skala pilotowa) i o różnym obciążeniu czynnikami roboczymi. W każdym z reaktorów zastosowano metodę DSP (Dwa Strumienie Prostopadłe) rozpraszania gazu. Wymiary geometryczne reaktorów i natężenia przepływu czynników roboczych[...]
EN Differently loaded, laboratory and pilot-scale gas-liquid reactors have been tested. The DSP (two perpendicular streams) method of gas dispersion has been employed in both reactors. A ratio of geometry and media flow rates in reactors was equal to 1:2. An influence of differences of these parameters[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last