Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 78
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  śmigłowiec
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki
2004 R. 10, nr 21 105-127
PL W artykule przedstawiono opis systemu zobrazowania Badawczego Urządzenia Symulacyjnego (BUS) przeznaczonego do analizy zachowania się w trakcie lotu śmigłowca jednowirnikowego. Prace nad systemem prowadzone były w ramach grantu KBN realizowanego w Wydziale Mechatroniki WAT. Zespół autorski odpowiedz[...]
2
100%
Archives of Transport
PL W pracy opisano wybrane problemy badania własności dynamiki strukturalnej śmigłowców. W badaniach zastosowano eksperymentalną analizę modalną oraz metodę elementów skończonych. Celem prowadzonych badań było sformułowanie modeli dynamiki strukturalnej konstrukcji 2 śmigłowców oraz sformułowanie metod[...]
EN In the paper problems of structural modelling of helicopter airframe is considered. Both experimental and numerical (FE) approach was applied. The aim of the research was to investigate structural dynarnics of 2 helicopter types as well as to formulate helicopter airframe structural dynamics investi[...]
3
80%
Przegląd Mechaniczny
2001 nr 9 38-43
4
80%
Prace Instytutu Lotnictwa
2011 Nr 2 (211) 130-145
PL W pracy przedstawiono jeden ze sposobów analizy numerycznej oraz badań eksperymentalnych zjawiska interferencji aerodynamicznej między śmigłowcem a obiektem znajdującym się w jego bezpośredniej bliskości. Przeprowadzono badania eksperymentalne na modelu oraz obiekcie rzeczywistym śmigłowca W3-A SOKO[...]
EN The paper describes one method of a numerical analysis and the experimental research on the phenomenon of aerodynamic interference between a helicopter and an object located in its immediate vicinity. Based on a model and a real helicopter W3-A SOKOL, the experiment concerned the special case when a[...]
5
80%
Archives of Transport
PL Przedstawiono dyskretny model dynamiki ruchu sterowanego wirnika śmigłowca. Model wykorzystano do badania drgań własnych i zagadnień dynamiki niestacjonarnie obciążonego wirnika nośnego w locie. Zamieszczono weryfikację modeli w oparciu o wyniki eksperymentu. Zaproponowano wykorzystanie modelu w pro[...]
EN The paper presents a discrete model of controlled main rotor's dynarnics. The model has been used to investigate natural vibrations and dynarnics problems of nonstationary loaded main rotor during flight. Verification of models with the use of experimental results has been presented. It has been pro[...]
6
70%
Prace Instytutu Lotnictwa
2011 Nr 10 (219) 194-202
PL W referacie przedstawione zostały metody i narzędzia stosowane do projektowania lotniczych zespołów napędowych, śmigłowców oraz innych statków powietrznych. Narzędzia te stosowane są w przemyśle oraz do analiz wykonywanych w jednostkach naukowo badawczych. Metody i narzędzia opisane w tej pracy pozw[...]
EN In this paper present advantages and possibilities during helicopter virtual design based on two examples. First of them is virtual prototype of helicopter control system with module responsible for blades vibration analysis. During design in this part of helicopter architectures present examples of[...]
7
70%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2013 nr 33 187–201
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu ładunku utleniacza na charakterystyki pracy silnika rakietowego, w kontekście przeciwdziałania pompażowi silnika śmigłowca. Homogeniczne paliwo stałe silnika rakietowego charakteryzuje się ujemnym bilansem tlenowym. W przypadku odpalania serią pocisków rakie[...]
8
70%
Prace Instytutu Lotnictwa
2011 Nr 10 (219) 297-314
PL Zadania stawiane załogom śmigłowców często wymagają wykonywania lotów na małej wysokości. Duże prawdopodobieństwo napotykania przeszkód terenowych wpływa na podnoszenie poziomu ryzyka lotów w bliskości powierzchni terenu. Pokładowy układ wspomagania pilota wyznaczający w przyśpieszonej skali czasu [...]
EN Helicopter mission often demands flying at low altitude where possibility of collision with terrain obstacles is high. Onboard device detecting the obstacle and predicting in advance time distance necessary to perform manoeuvre of flying above the obstacle could help the pilot to preserve margin of [...]
9
61%
Archive of Mechanical Engineering
PL Przedstawiono wyniki symulacyjnego przewidywania granic stref H-V dla śmigłowca w przypadku utraty mocy napędu. W zależności od stopnia spadku mocy wyznaczana jest możliwość manewru kontynuacji lotu lub przewidywane jest lądowanie autorotacyjne. Pokładowe urządzenie z wprowadzoną procedurą obliczeni[...]
EN The paper presents the results of simulation method for prediction of helicopter H-V zone envelope, in the case of engine power loss. Depending on the loss rate of available power, the emergency maneuver for flight continuation is calculated, or the autorotation landing is predicted. The realization[...]
10
61%
Modelowanie Inżynierskie
PL W artykule przedstawiono symulacje dynamiki modelu struktury śmigłowca z uwzględnieniem warunków kontaktowych podwozie -podłoże. Jest to model swobodny z uwzględnieniem możliwości przesuwu i tarcia płóz o podłoże oraz oderwań płóz od podłoża. Artykuł stanowi rozwinięcie tematu przedstawionego w [4].[...]
EN In the article a simulation of dynamic model of helicopter structure, taking into account undercarriage -ground contact conditions, is presented. It is a free model in which possibility of helicopter skid motion on the ground and friction were taken into account. An analysis was carried out of a mod[...]
11
61%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 10, nr 41 115-123
PL W artykule przedstawiono przykład modelowania struktury śmigłowca do badań rezonansu naziemnego. Do tego celu wykorzystano model obliczeniowy konstrukcji śmigłowca przygotowany do obliczeń metodą elementów skończonych. Obliczenia wykonano dla dwóch wariantów struktury kadłuba śmigłowca: swobodnie za[...]
EN In the paper an example of modelling of helicopter structure for ground resonance tests is presented. For this purpose, finite elements method model of helicopter structure was used. Calculations were performed for fuselage structure fitted with undercarriage and extra masses modelling propulsion an[...]
12
61%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 327-332
PL Problem analizy zmęczeniowej wirnika nośnego, w tym występujących tam zespołów układu hydraulicznego śmigłowca ma ogromne znaczenie. Zazwyczaj, wszelkie badania dowodowe, określające zasoby trwałości zmęczeniowej (tzw. resurs) polegają na wykonaniu serii długotrwałych i kosztownych badań na stanowis[...]
EN The issue of the fatigue analysis of the helicopter rotor, including the assemblies of the helicopter hydraulic system assemblies appearing on it, is of enormous importance. Usually, all the evidential testing to determine the overhaul life consists in making a series of long-term and expensive t[...]
13
61%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2009 z. 4 49-55
PL Artykuł przedstawia wstępne założenia, dotyczące projektu czterowirnikowego latającego pojazdu obserwacyjnego. Projekt jest realizowany jako praca dyplomowa na Wydziale Mechatroniki PW. W artykule przedstawiono wstępne założenia, dotyczące projektowanego śmigłowca, przyjęty schemat i algorytm przetw[...]
EN The paper presents brief foredesign of a surveillance quadrocopter. The project is realized as a master thesis of Mr. Piotr Skałowski, a student of the Faculty of Mechatronics of the Warsaw University of Technology. There are described the basics of a quadruple structure of the rotorcraft as well as[...]
14
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2008 z. 75 [259] 211-223
PL Publikacja ta przybliży czytelnikowi rozwiązania konstrukcyjne stosowane w reduktorach przekładni głównych stosowanych w śmigłowcach konstruowanych w Europie wschodniej. Publikacja prezentuje schematy kinematyczne oraz podstawowe informacje o warunkach pracy reduktorów na wybranych przykładach.
EN This article presents designs of main gearboxes applied in helicopter transmission developed in Eastern Europe. The paper presents kinematical schemes, and basic information of operating conditions for selected helicopters.
15
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Awaria napędu śmigłowca wiąże się z koniecznością przejścia do lotu autorotacyjnego i zazwyczaj natychmiastowego lądowania. Własności lotne śmigłowca w autorotacji ograniczone są przez konieczność zapewnienia odpowiedniej prędkości obrotowej wirnika nośnego, możliwie małej prędkości opadania, oraz u[...]
EN Helicopter power failure demands from pilot immediate reaction leading to emergency autorotational landing. In such cases the flight states envelope is limited due to requirements for proper rotor angular speed, small descending velocity and the need for avoiding danger combination of height-velocit[...]
16
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W referacie przedstawiono ogólne zasady systemu łączności, nawigacji, nadzoru oraz zarządzania ruchem lotniczym CNS/ATM, opracowanego przez ICAO i wdrażanego przez ICAO, ECAC oraz FAA. Zaprezentowano serwis Globalink/CNS wdrażany dla lotnictwa ogólnego przeznaczenia. Omówiono program badawczy łącza [...]
EN In the report a general concept of CNS/ATM and a new aeronautical communications ARINC service called Globalink/CNS are presented. Also a prototype solution of data link Mode S/VHF for general aviation is described. Finally necessity to undertake same preparation works for domestic aviation is empha[...]
17
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W artykule przedstawiony jest proces syntezy sterowania ruchem modelu śmigłowca małych rozmiarów HIROBO SST-Eagle2-GS LONG, będący przedmiotem badań w Zakła­dzie Sterowania i Robotyki. W pracy wiele uwagi poświęcono na prezentację algorytmu regulacji, sformułowano zadanie sterowania i przedstawiono [...]
EN In the paper an effective synthesis method of flight control system for a model-scale helicopter HIROBO SST-Eagle2-GS LONG is discussed. The control algorithm based on two ideas: first - the use of high gain in feedback to suppress the disturbances or varying parameters; second - the use of the high[...]
18
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Wiele informacji dotyczących pracy urządzeń pokładowych samolotu. ich awarii lub zagrożeń zewnętrznych jest dostarczanych w postaci dwustanowych sygnałów elektrycznych. Sygnały te muszą być przekazywane do świadomości załogi podczas lotu. Typowy sposób przekazywania informacji polega na podświetleni[...]
EN A lot of information concerned about functioning the aircraft installations and warning of their failure or of external dangers come from aircraft sensors as two - state electric signals. All the information should be transfered to the pilot's mind in flight. Messages may be distinguished as warning[...]
19
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W pracy rozpatrywano problem sterowania modelem laboratoryjnym śmigłowca z wykorzystaniem algorytmu PID. Rozpatrywany w pracy model śmigłowca ma dwa stopnie swobody i został dostarczony jako stanowisko laboratoryjne do badania obiektów nieliniowych przez firmę HUMOSOFT Ltd. W oparciu o sterownik wła[...]
EN In this paper problem of automatic control of laboratory helicopter model using PID controller was considered. Considered in this work laboratory helicopter model had two degrees of freedom and it was delivered by the Humusoft Ltd. Company, as a laboratory model to make researches on non-linear obje[...]
20
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W celu określenia własności lotnych śmigłowców, a więc takich parametrów jak odpowiedź na sterowanie, moc oraz czułość sterowania, konieczne jest przeprowadzenie szeregu badań w locie, w których mierzone są parametry lotu: prędkość i wysokość lotu, ich gradienty, kąty pochylenia, przechylenia i odch[...]
EN To determine helicopter flying qualities, flight tests are necessary during which the quantities determining helicopter flight such as: position, velocity, altitude and attitude are measured. Some of these quantities are measured by avionic instruments. In the paper possibility of application of avi[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last