Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ślazowiec pensylwański
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2007 Nr 9 12-13
2
100%
Czysta Energia
2006 Nr 6 22-23
3
100%
Czysta Energia
2007 Nr 3 18-19
4
100%
Czysta Energia
2005 Nr 7-8 17-17
5
88%
Czysta Energia
2008 Nr 9 57-58
6
75%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 8 223-230
PL W pracy przedstawiono wyniki badań oznaczenia ciepła spalania i obliczenia wartości opałowej wykonanych dla biomasy łodyg ślazowca pensylwańskiego o różnej wilgotności w różnych terminach zbioru łodyg rośliny. Wyniki pomiarów ciepła spalania i wartości opałowej biomasy łodyg ślazowca pensylwańskiego[...]
EN The paper presents results of the research on combustion heat determination and calorific value computation for biomass from Virginia fanpetals (Sida hermaphrodita Rusby) stems characterized by varying humidity, carried out at different plant stem harvest dates. Measurement results of combustion hea[...]
7
75%
Czysta Energia
2008 Nr 6 41-42
8
75%
Czysta Energia
2004 Nr 6 32-33
9
75%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 10 1723-1727
PL Określono rozrzut metali ciężkich między strumienie odpadów podczas spalania peletów z biomasy ślazowca pensylwańskiego. Wykonano analizy laboratoryjne spalanego paliwa, a tak- że popiołu paleniskowego powstającego w procesie spalania. Oznaczono zawartość As, Cd, Cr, Cu, Pb i Zn. Zawartość tych meta[...]
EN Sida hermaphrodita (L.) Rusby biomass pellets were combusted in a low-power boiler to study the distribution of heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Zn) in bottom ash and exhaust gas. During combustion, the heavy metals introduced with the fuel were mainly emitted into the atm. except for Cu deposited [...]
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 10 459-464
PL W pracy przedstawiono wyniki badań ciepła spalania, wartości opałowej i zawartości popiołu w peletach ze ślazowca pensylwańskiego i peletach ze ślazowca pensylwańskiego z 10 i 15% m/m dodatkiem otrąb żytnich. Dodatek lepiszcza w postaci otrąb żytnich mimo że poprawił warunki uzyskania peletów i zmni[...]
EN The paper presents the results of combustion heat, calorific value and ash content of pellets from Virginia Mallow and Virginia Mallow pellets with 10 and 15% w/w addition of rye bran. Addition of the binder in the form of bran or rye despite improved conditions for pellets and decreased energy exp[...]
11
75%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2008 T. 11, nr 2 255-260
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu nawożenia gleby osadami ściekowymi, kompostem wykonanym z osadów ściekowych i odpadów leśnych oraz z kompostem z zieleni miejskiej wykonanym w technologii Dano na wysokość plonów Miskanta olbrzymiego i Slazowca pensylwańskiego. Działanie osadów i kompostów porównano[...]
EN In the article there have been presented the results of research on the influence of soil fertilization by means of sludge and compost made from urban green, produced in Dano technology, on the amount of crops of: Miscanthus Giganteus and Virginia Mallow. The functioning of sludge and composts was c[...]
12
75%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 2 278--282
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych i obliczeniowych procesu zgazowania osadów ściekowych z biomasą ślazowca pensylwańskiego, zmieszanych ze sobą w stosunku 1:1. Osuszony osad ściekowy można poddać procesowi zgazowania w temp. powyżej 800°C. Ze względu na dużą zawartość substancji mineralnej [...]
EN A sewage sludge (humidity < 10%, grain diam. 5-15 mm) was mixed with a shredded biomass of Virginia Mallow (humidity < 10%, grain diam. 5-30 mm) in a mass ratio of 50:50, to increase the gasification temp. of the obtained mixt. in a fixed bed reactor to above 800°C. The chem. compn. of the gases was[...]
13
75%
Czysta Energia
2005 Nr 6 36-37
14
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiona problematyka obejmuje analizę możliwości wykorzystania pędów ślazowca pensylwańskiego jako odnawialnego źródła energii. Łodygi tej rośliny cechują się dużą zawartością suchej masy, którą można wykorzystać jako produkt do spalania bezpośrednio po zebraniu z pola. Przedstawiono wyniki ba[...]
EN The presented topic includes the analysis of the possibility of using Virginia mallow sprouts as renewable source of energy. The stalks of this plant are characterised by a high content of dry mass that can be utilized as a product to be burnt directly after harvesting. The results of studies on hig[...]
15
63%
Czysta Energia
2002 Nr 10 24-26
16
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2015 Vol. 22, nr 4 497--507
PL Celem pracy było określenie wpływu popiołu ze spalania osadów ściekowych na plon i skład mineralny ślazowca pensylwański oraz na zawartość metali ciężkich w glebie. Podstawę badań stanowiło doświadczenie wazonowe, w którym popiół ze spalania osadów ściekowych z oczyszczalni „Łyna” w Olsztynie był st[...]
EN The purpose of this paper was to determine the effect of ash from a sewage sludge incinerating facility on yields and mineral composition of Virginia fanpetals, and on the content of heavy metals in soil. The study was based on a pot experiment in which ash obtained from sewage sludge incineration a[...]
17
63%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2012 Vol. 19, nr 11 1445--1453
PL Celem badań było określenie efektywności technologicznej procesu fermentacji metanowej biomasy roślinnej ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita Rusby) w reaktorach o pracy ciągłej w temperaturze 37 oC. Eksperyment podzielono na cztery serie badawcze różniące się wielkością obciążeni[...]
EN This study was aimed at determining the technological effectiveness of methane fermentation process of plant biomass from Virginia fanpetals (Sida hermaphrodita Rusby) in continuous reactors at a temperature of 37 oC. The experiment was divided into four experimental series differing in t[...]
18
63%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2014 T. 17, nr 4 647--660
PL W pracy testowano mieszankę nawozową składającą się z osadów ściekowych, węgla brunatnego i popiołów z węgla brunatnego, wzbogaconą o mineralny nawóz potasowy, pod kątem jej wpływu na właściwości gleby, a szczególnie na mobilność metali ciężkich. Preparat nawozowy oraz wskazana jego dawka jest oprac[...]
EN The work aimed to evaluate the effects of a fertilizing mixture of sewage sludge, brown coal and brown coal ash (S+BC+BCA) enriched with potassium mineral fertilizer on soil properties with special focus on mobility of heavy metals. The formula of the investigated fertilizing mixture and its dosage [...]
19
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2013 Nr 2 90--92
PL W artykule przedstawiono wyniki badań roboczych parametrów energetyczno-emisyjnych, przeprowadzonych na kotle skonfigurowanym do spalania peletów z biomasy o mocy nominalnej wynoszącej 32 kW. Do badań zastosowano paliwo w postaci peletu ze ślazowca pensylwańskiego, co w praktyce ukazało pewne niedoc[...]
EN The article presents the results of basic research upon energetic and emission parameters of the heating furnace supplied with pellets. The furnace was configured for burning biomass pellets with a nominal power of 32 kW. The research was set to use as a fuel pellets made of Virginia Mallow (Sida he[...]
20
63%
Rynek Energii
2016 Nr 6 104--108
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania ślazowca pensylwańskiego - uprawy energetycznej, która w wyniku wysokiego plonowania może być źródłem biomasy na cele opałowe. W celu wyeliminowania wad biomasy, jako paliwa stałego do kotłów węglowych, przeprowadzono proces uwęglania (toryfikacji) ś[...]
EN The paper presents possibilities of applying Virginia Mallow plant – considered as energetic crops – as solid fuel for boilers due to its high growing yield. Torrefaction process was introduced to Virginia Mallow to eliminate typical drawbacks of biomass as direct fuel to coal fired boilers. In this[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last