Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 161
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ściskanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Przedmiotem badania są opracowane przez autorów kompozyty cera-mika-polimer uzyskane metodą infiltracji porowatego tworzywa ceramicznego elastomerem. Wprowadzenie elastomeru do kruchej ceramicznej osnowy pozwala stosować tak powstały kompozyt jako tzw. "szok absorber" do tłumienia i wygaszania energ[...]
EN Ceramic-polymer composites have been obtained via infiltration of porous Si02 by elastomer. Such composites have potential for being new class of construction and functional materials especially, as shock absorbing material. In paper the analysis of composites behave in cycling loading is presented.[...]
2
100%
Drogownictwo
2000 nr 6 185-186
PL Przedstawiono wyniki badań umożliwiające porównanie odporności korozyjnej prętów zbrojeniowych ze stali St3 poddanych ściskaniu i prętów nieobciążonych
3
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 89 199-212
PL Stosowanie w praktyce inżynierskiej metod analizy konstrukcji opartych na MES-ie wiąże się a koniecznością coraz dokładniejszengo wyznaczenia charakterystyk mechanicznych zarówno elementów murowych, zaprawy , jak i murów z nich wykonanych. W referacie przedstawiono wyniki badań 5 serii elementów bad[...]
EN Applied in design practice methods for analysis of building structures, Especially based on FEM is connecting with more respectively description of mechanical properties of materials, used. In some causes it is necessary to make a very accurate analysis, e.g. existing buildings. Calculations were ma[...]
4
100%
Drogi i Mosty
2006 nr 1 53-94
PL Praca zawiera analizę stateczności ściskanych prętów pryzmatycznych o przekroju kołowym pełnym, w zakresie odkształceń plastycznych, gdy rozważane są smukłości prętów λ ≤ λH gdzie [λH ..wzór] jest granicą proporcjonalności materiału. Przedstawiono opis badań eksperymentalnych przeprowadzonych przez [...]
EN The paper refers to stability of compressed prismatic steel beam columns in the range of plastic deformation. The rods are characterized by slenderness ratio λ ≤ λH where [λH ..wzór] is proportional limit of the steel. The original experimental tests as well as tests carried out by Z. Wasiutynski i[...]
5
100%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 9 483-485
PL Przedstawiono propozycje zmian, uwzględniające wyniki badań murów z elementów murowych ceramicznych i silikatowych, przeprowadzonych w latach 1999 - 2004, doświadczenia ze stosowania norm dotychczasowych, a także wynikające z zaleceń Eurokodu 6.
EN The proposal of changes cover the investigation of brickworks built of any type of ceramic and silicate bricks continued in the years 1999-2004, and also experiences come from guidelines of the Eurocode 6.
6
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2006 z. 88 311-315
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
1998 Z. 20 25-34
PL W pracy przedstawiono anizotropowe kryteria zniszczenia: Misesa, Askenazi, Malmajstra (Tsai-Wu). Kryteria te przystosowano do opisu zniszczenia drewna przy założeniu, że jest ono materiałem ortotropowym. Opis i weryfikację wytrzymałości drewna przeprowadzono na podstawie eksperymentu. Próby ściskani[...]
EN In the paper Mises, Askenazi, Malmajster (Tsaia-Wu) criterions of anisotropic failure are presented. These criterions were adapted to wood failure description on the assumption that wood is orthotropic material. Verification and wood strenght description were carried out on the ground of experiment[...]
8
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 5 294-298
PL Przedstawiono wyniki badań statycznych i zmęczeniowych na ścinanie trzpieni opawanych wykonanych z przeciętych śrub M16 klasy 5.8. Wyniki badań porównano z analogiczną nośnością na ścinanie śrub pasowanych.
EN Results of static and fatigue shear investigation of trough welding mandrels made from bolts M16 cl. 5.8., with cutted off heads are presented and compared with analogous shear bearing of fitted bolts.
9
100%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 4 211-213
PL Badano belki o przekroju poprzecznym 20 x 30 cm i całkowitej długości 4,0 m. Opisano metodykę badań oraz przeanalizowano otrzymane wyniki dotyczące szerokości rozwarcia i kątów pochylenia rys.
EN Beams having section 20 x 30 cm and total length 4,0 m have been investigated. Methods of investigations and results of analysis refered to crack width and inclination are presented.
10
100%
Archives of Civil Engineering
PL W pracy przedstawiono analizę wyboczenia skrętnego i początkowego zachowania pokrytycznego ściskanych osiowo prętów cienkościennych o przekroju bisymetrycznym. Uwzględniono przy tym wpływ wstępnych naprężeń normalnych i dwóch typów stężeń równomiernie rozłożonych wzdłuż długości pręta: stężeń bimome[...]
EN The torsional buckling and initial post-buckling behaviour of axially compressed thinwalled columns with bisymmetric cross-section are investigated. The effects of residual stresses and continuously distributed restraints are taken into account. Two kinds of restraints are taken into consideration: [...]
11
88%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 3 133-138
PL Przedstawiono porównanie wyników obliczeń ściskanych słupów stalowych wg norm PN-90/B-03200 i PN-EN 1993-1-1. Wykazano, że stosowanie normy PN-EN 1993-1-1 prowadzi do bardziej racjonalnego obliczania i projektowania stalowych słupów złożonych.
EN This paper presents a comparison of calculation results for steel columns according to PN-90/B-03200 and PN-EN 1993-1 -1. It was proved that the application of PN-EN 1993-1-1 leads to more rational calculation and design of steel built-up columns.
12
88%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 7 384-386
PL Oceniono przydatność metody sklerometrycznej i ultradźwiękowej. Na tle funkcjonujących w literaturze technicznej zależności dotyczących betonów zwykłych, wyznaczono przykładowe postaci krzywych skalowania. Mogą one być przyjmowane jako krzywe hipoteczne w zastosowaniach do betonów o wytrzymałościach[...]
EN The usability of sclerometric and ultrasonic mathod is evaluated. On the background of functioning in technical literature dependancies relative to plain concretes, examples of calibration curves are determined. They as hypothetical curves for high quality concretes may find application.
13
88%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 93 261-268
PL Powszechnie, przy określaniu nośności elementu żelbetowego, stosowane są kryteria zniszczenia w jednoosiowym stanie naprężenia. W obliczeniach nośności elementu zginanego lub mimośrodowo ściskanego pomija się wpływ sił tnących. To podejście przyjmowane jest jako aksjomat nawet przypadkach, w których[...]
EN The uni-axial failure criteria are in common use in estimation of ultimate load capacity of reinforced concrete members. The shear is neglected while considering the load capacity of members subjected to flexure or eccentric compression. This approach became a nearly axiom and is applied even in cas[...]
14
88%
Cement Wapno Beton
PL Podano zbiorcze zestawienia względnych wartości poziomów naprężeń inicjujących i krytycznych w betonie ściskanym, dla większości działających w praktyce na to tworzywo czynników technologicznych i niemechanicznych czynników eksploatacyjnych. Podano przedziały, w których zawierają się te naprężenia i[...]
EN Relative values of initiating stress and critical stress in compressed concrete for most technological factors and nonmechanical service factors acting on this material in practice have been compiled. lntervals of the above stresses and their classification based on magnitude is given. Technological[...]
15
88%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 2 101-105
PL Przedstawiono porównanie i analizę europejskich i amerykańskich formuł nośności prętów ściskanych i zginanych, uwzględniając warunki zgodności, jednolitości, prostoty i ostrożnej aproksymacji. Omówiono także koncepcję momentu równoważnego proponując pewną modyfikację odpowiedniej formuły ISO.
EN European and American beam-column resistance formulas are compared and analysed considering: compatibility, uniformity, simplicity and conservativeness conditions. The equivalent moment conceptions are analysed and a certain modification of respective ISO formula is proposed.
16
88%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 12 703-705
PL Przedstawiono własną interpretację przepisów normy PN-90/B-03200 z zakresu projektowania stalowych prętów ściskanych z przewiązkami z blach. Zamieszczono przykład liczbowy.
EN The original interpretation of the Polish standard regulations in the field of steel column with batten plate, loaded axially is given. The example of calculation of steel column with batten plate which explain correct order of the proposed method of analysis is presented.
17
88%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 12 678-679
PL Omówiono metodykę i modele użyte do badań, a także otrzymane wyniki.
EN Methodology and models used in testing as well as obtained results of investigation have been discussed.
18
88%
Konstrukcje Stalowe
2004 nr 1 28-30
19
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2007 z. 217 73-78
EN The work is devoted to model tests of stability and ultimate load of thin-walled multi-cell columns subjected to compression. The models were made from steel and brass sheet. The test stand and the results of tests conducted on models of closed cros-sections (of triangular or rectangular outline) wi[...]
20
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Badano naprężenie graniczne gleby dla dwóch stanów jej uwilgotnienia - aktualnego i przy potencjale pF 2. Próbki o średnicach 50 i 100 mm ugniatano dynamicznie w warunkach niemożliwej lub możliwej rozszerzalności bocznej gleby. Stwierdzono, że warunki wstępnego odkształcania próbki nie mają istotneg[...]
EN The research involved an examination of the boundary stress for two soil humidity states - current and at potential pF 2. Samples, diameter 50 and 100 mm, were put to dynamic packing in conditions of possible or not possible lateral expansion of soil. It has been observed that the sample prestrain c[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last