Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 55
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ścieranie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2003 z. 76 299-304
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 5 278-280
PL Przedstawiono wyniki najnowszych badań dotyczących odporności na ścieranie betonów wysokowartościowych narażonych na działanie erozji abrazyjnej. Omówiono właściwości tych betonów, które wpływają na zwiększenie odporności na ścieranie. Podano metodykę badań ścieralności.
EN Results of the newest laboratory investigation of abrasive resistance of high quality concretes exposed to abrasia are presented. The properties which influence on increasing abrasive resistance of these concretes are described. The metodology of abrasion investigation is also offered.
3
88%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN Friction and wear characteristics of general engineering materials have been studied extensively in the past few decades. However, just a few papers reported on tribological features of silk fabrics. In this particular work, Thai silk fabric abrasive wear behaviour characteristics were investigated.[...]
4
88%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych Politechniki Wrocławskiej. Monografie
PL Dokonano szczegółowej analizy przyczyn powstania zjawiska ścierania kryształów w krystalizatorach z wewnętrzną cyrkulacją zawiesiny. Zaproponowano nową metodę wyznaczania liniowej efektywnej szybkości wzrostu kryształów. Omówiono sposoby konstrukcyjnego ograniczania zjawiska niszczenia ziarn przez w[...]
5
88%
Przegląd Spawalnictwa
PL Określono wpływ metody wytwarzania i parametrów procesu oraz składu chemicznego zastosowanych materiałów na właściwości powłok. Omówiono wyniki badań powłok napawanych plazmowo oraz natryskiwanych palnikiem gazowo-proszkowym.
EN The influence is deterrmined of the method of production, process parameters and chemical composition of the used materials upon properties of the coats. Discussion of the results of examining coats: plasma padded and sprayed
6
75%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2011 Nr 1 21-36
PL Badanie zużycia ściernego należy do jednych z najistotniejszych badań materiałów mających zastosowanie w powierzchniach styku z innymi tworzywami, tym samym narażonych na nadmierne zużycie ścierne. Badane w pracy próbki kompozytowe, mające znaleźć zastosowanie w budowie burt wagonów towarowych, wyko[...]
EN Grinding testing is one of the most important tests of materials applied for contact with other elements. The subject matter is limited to grinding testing and this is only the beginning of complex testing of composite materials. In this article, the tested composite materials are epoxide and polyes[...]
7
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The idea of using ozone to disinfect root canals is of recent origin. The wide acceptance of epoxy resin-based sealers lead us to investigate whether ozone can influence the adhesion to the dentin. In this study, we tested the shear bond strength of AH Plus and EZ Fill. Forty freshly extracted bovin[...]
8
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 5 17-18
PL W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości laminatów poliestrowo-szklanych w zakresie ścieralności i odporności na rozwarstwienie. Przeprowadzone oznaczenia potwierdzają dobrą odporność badanego laminatu na ścieranie i rozwarstwianie, co predysponuje go do wykorzystywania m.in. w różnego rodzaju[...]
EN Results of selected research of GRP based on polyester resin are presented in the paper. A good resistance to delamination and abrasive action is confirmed. Therefore, these composites can be used as engineering materials in such applications where the resistance to different external factors is req[...]
9
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Przedstawiono wybrane problemy związane z topografią przestrzennych nasypów ściernych. Omówiono różne nasypy ścierne (od standardowego do nowoczesnego przestrzennego nasypu typu TRIZAC). Podano parametry czynnej powierzchni narzędzi nasypowych. Istotnym zagadnieniem rozpatrywanym są właściwości eksp[...]
EN The paper presents some problems connected with the topography of coated abrasives. Various classes of coating are discussed, ranging from conventional single-layer ones to modern engineered coatings of the TRIZAC type. Actual parameters of the active face for various makes are given. Principal in-s[...]
10
75%
Przegląd Odlewnictwa
PL Zbadano wpływ fosforu na własności mechaniczne i odporność na ścieranie staliwa węglowego, modyfikowanego i wysokomanganowego. Wykazano, że najbardziej korzystne jest zastosowanie staliwa, o małym stężeniu fosforu w warunkach ścierania przy dużych naciskach i obciążeniach udarowych. W warunkach ście[...]
EN The influence of phosphorus on the mechanical properties and wearing qualities of plain, modified and alloyed high-manganese steel was examined. It has been shown that the most efficient application of low-phosphorus steel is in the details working under the condition of wear in combination of high[...]
11
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2016 Vol. 16, no. 1 147--158
EN Lightweight aluminium metal matrix nanocomposites play a major role in automobile, aerospace and other industries. This work aimed to investigate the effect of the addition of micro- and nano-boron carbide particles to aluminium on the mechanical properties of the composites. The micro- and nanocomp[...]
12
75%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2016 Vol. 16, no. 4 913--926
EN This study forms part of the current research on modern steel groups with higher resistance to abrasive wear. In order to reduce the intensity of wear processes, and also to minimize their impact, the immediate priority seems to be a search for a correlation between the chemical composition and stru[...]
13
75%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2005 T. 26, z. 3 437-450
PL Przedstawiono wyniki badań mechanizmu erozyjnego ścierania łopatek mieszadła z pochylonymi łopatkami w zawiesinie ciała stałego w cieczy w celu określenia wpływu twardości materiału łopatki na stopień jej zniszczenia. Badano czterołopatkowe mieszadło z łopatkami pochylonymi pod kątem [alfa] = 30[sto[...]
EN The paper deals with a study of the mechanism of erosion wear of the blades of pitched blade impellers in a solid-liquid suspension to determine the influence of the blade material (hardness) on its wear rate. A four-blade pitched blade impeller (pitch angle [alfa] = 30[degrees]), pumping downwards,[...]
14
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2004 Nr 3s 11-12
EN Research results of sodium chloride crystals attrition in the crystallizer with a jet pump and the crystallizer with a propeller agitator are presented. It was found out that in the crystallizer with a jet pump crystals underwent distinctly smaller destruction. The influence of residence time, size [...]
15
75%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2018 nr 5-6 122--125
PL W artykule przedstawiono technologię spawania płyt trudnościeralnych metodą kombinowaną MMA + MAG stopiwami mającymi zapewnić wysoką odporność na ścieranie warstwy wierzchniej oraz dobre własności plastyczne materiału podłoża. W tym celu wykonano złącze próbne, które poddano badaniom metalograficzny[...]
EN TThe article presents the technology of welding abrasive plates with the combined method MMA + MAG, with the alloys to ensure high abrasion resistance of the surface layer and good plastic properties of the base material. For this purpose, a test joint was made, which was subjected to metallographic[...]
16
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Odporność na zużywanie badanych materiałów polimerowych podczas tarcia po stali w obecności luźnego ścierniwa zależy zarówno rodzaju materiału polimerowego, jak i ziarnistości ścierniwa. Zaobserwowano, że wzrost wielkości ziaren ścierniwa powoduje zmniejszenie odporności na zużywanie ścierne badanyc[...]
EN The resistance to wear of examined polymer materials during friction on steel in the presence of thin abradant depends on both the polymer type of material, and the granularity of abradant. It was observed that the increase in the size of grains of abradant causes reducing the resistance to abrasive[...]
17
75%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W publikacji zaprezentowano przykładowe możliwości wykorzystania w różnych gałęziach przemysłu bardzo popularnego materiału, jakim jest żeliwo. W opisywanych badaniach, prowadzonych na żeliwie sferoidalnym, sprawdzono zmiany mikrostruktury, możliwość wprowadzania boru, a także własności użytkowe (mi[...]
EN The paper presents examples of the possible use of a very popular material - cast iron - in various branches of industry and reports several studies on ductile cast iron. The aim of studies was to examine the transformations of the microstructure, the possible introduction of boron, as well as the c[...]
18
75%
Autex Research Journal
2004 Vol. 4, no. 4 181--185
EN Geometrical models constructed using WiseTex software are used to describe the abrasion resistance of flax/cotton two-layered fabrics. Good agreement with experimental observations is found.
19
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 1 (66) 54--56
PL W pracy badano odporność na ścieranie tkanin, jako cechę zależną od rodzaju splotu. Analizowano siedem tkanin (100% bawełna, 20 tex) o różnym splocie. W celu określenia odporności na ścieranie tkaniny zbadano przy użyciu aparatu Martindale’a. Odporność na ścieranie tkanin oceniono na podstawie współ[...]
EN In this experimental study, the abrasion resistance properties of woven fabrics were investigated as a function of weave type. Seven woven fabrics with different weave derivatives were woven with 100% cotton and 20 Tex (Ne 30/1) combed ring spun yarn for this investigation. These fabrics were tested[...]
20
63%
Eksploatacja i Niezawodność
PL Praca dotyczy badań wstępnych ścieralności laminatów o osnowie epoksydowej i poliestrowej. Eksploatacja różnego rodzaju zbiorników do zastosowań przemysłowych często wiąże się z użyciem materiałów kompozytowych narażonych na zużycie tribologiczne. Zasadne jest więc podjęcie istotnych z technicznego [...]
EN The subject of the work is to present the preliminary investigations over epoxy and polyester warp laminates and its abrasion. The exploitation of various types of containers used in industry is often connected with its usage of composite materials. The composite materials are exposed to tribologica[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last